Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tỉnh Khánh Hòa

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tỉnh Khánh Hòa

  Khóa luận tốt nghiệp
  Đề tài: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tỉnh Khánh Hòa


  Lôøi môû ñaàu
  1. SỰCẦN THIẾTCỦA ĐỀ TÀI:
  Sắpxếp, đổimới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhànước làmột
  trong những yêucầubức thiếtcủa Đảng và Nhànước ta hiện nay . Thực tiễn hoạt
  độngcủa doanh nghiệp nhànước ở Việt Nam hàng chụcnăm qua cho thấymặc dù
  doanh nghiệp nhànước được giao phó vai trò chủ đạo song hoạt độngcủa chúng có
  nhiều điểm bấtcập. Đasố các doanh nghiệp nhànước làm ăn thualỗ, gây th ất thoát
  tàisảncủa Nhànướcmột cách nghiêm trọng. Chính vìvậy chotới nay ,vấn đềsắp
  xếp, đổimới doanh nghiệp nhànước để lo ại hình doanh nghiệp này trở thành động
  lực chủy ếucủanền kinhtế luôn luôn được Đảng và Nhànước ta quan tâm.Một
  trong những giải pháp đổimới doanh nghiệp nhànước được thực hiện có hiệu quả
  vàmanglại nhiều thay đổi triệt để trong hoạt độngcủa doanh nghiệp nhànước làcổ
  phần hóa.
  Cổ phần hóa làmột biện pháp quan trọng trong việcsắpxếp đổimới phát triển
  và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhànướctương đối triệt để và phùhợpvới chủ
  trương xây dựngnền kinhtế thị trường địnhhướng xãhội chủ nghĩacủa Đảng và
  Nhànước ta. TrongVăn kiện Đạihội đại biểu toàn quốclần thứ Xcủa Đảng đã chỉ
  rõ. Đẩy mạnh vàmởrộng diệncổ phần hóa doanh nghiệp nhànước,kểcả các
  tổng công ty , nhằmtạo độnglựcmạnhmẽ vàcơ chế quản lýnăng động, đểvốn nhà
  nước đượcsửdụng có hiệu quả và ngày càngtăng lên đồng thời thu hútmạnh các
  nguồnlực trong, ngoàinước cho phát triển. Thực hiện nguy êntắc thị trường trong
  việccổ phần hóa doanh nghiệp nhànước
  Khánh Hòa làmột trong nhữngTỉnh có tiềmnăng tolớnvề dulịch, là vùng đất
  đượcmệnh danh “thiên thời, địalợi, nhân hòa”. Nhận thức được thếmạnh đó,
  Khánh Hòa đã có những chính sách phát triển kinhtế xãhộitạo độnglực cho các
  thành phần kinhtế trên địa bàn phát triển góp phầntạo nên những thànhtựu tolớn
  chonền kinhtế đấtnước. Thông qua công cuộcsắpxếp, đổimới doanh nghiệp nhà
  nước nói chung và công táccổ phần hóa doanh nghiệp nhànước nói riêng,tỉnh
  Khánh Hòa đã và đang thực hiệnmạnhmẽ công táccổ phần doanh nghiệp vàbước
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  đầu đã đemlại hiệu quả đáng kíchlệ. Để hiểu rõ thực trạng công táccổ phần hóa
  doanh nghiệp nhànướctạitỉnhKhánh Hòa trong thời gian qua, em quy ết định chọn
  đề tài cho đồ ántốt nghiệpcủa mình là “Mộtsố biện pháp nhằm hoàn thiện công
  táccổ phần hóa doanh nghiệp nhànướctỉnh Khánh Hòa”
  2.MỤC TIÊUNGHIÊNCỨU
  Tìm hiểu thực trạng công táccổ phần hóa doanh nghiệp nhànướctỉnh Khánh
  Hòa trêncơsở nhữngmặt đạt được và nhữngmặttồntại để đề xuấtmộtsố biện
  pháp hoàn thiện nhằm đẩy nhanh công táccổ phần hóa doanh nghiệp nhànướctỉnh
  Khánh Hòa.
  3. ĐỐITƯỢNG VÀ PHẠM VINGHIÊN CỨU:
  Đề tài nghiêncứu công táccổ phần hóa doanh nghiệp nhànướctỉnh Khánh Hòa
  và phân tíchkết quả hoạt độngsản xuất kinh doanhcủamộtsố doanh nghiệp nhà
  nước sau khicổ phần hóa.
  4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  Để th ực hiệnnội dung đề tài, đãsửdụng các phương pháp sau: phương pháp
  thống kê, tổnghợp, liênhệ, phỏngvấn, quan sát thựctế.
  5. NHỮNG ĐÓNG GÓPCỦA ĐỀ TÀI:
  -Hệ thống hóa toànbộ nhữngvấn đề lý lu ận liên quan đến công táccổ phần hóa
  doanh nghiệp nhànước.
  - Tìm hiểu thực trạng công táccổ phần hóa doanh nghiệp nhànướctỉnh Khánh
  Hòa và chỉ ra nhữngmặt đạt được và nhữngmặttồntại trong công táccổ phần hóa
  tạitỉnh KhánhHòa
  - Đưa ramộtsố biện pháp góp phần đẩy nhanh công táccổ phần hóa doanh
  nghiệp nhànướctỉnh Khánh Hòa
  6. N ỘI DUNG VÀ KẾTCẤUCỦA ĐỀ TÀI
  Ngoài phầnmở đầu,kết luận,mụclục, tài liệu tham khảo đề tàigồm những
  phần sau đây :
  Chương 1:Cơsở lý luậnvềcổ phần hóa doanh nghiệp nhànước.
  Chương 2: Thực trạng công táccổ phần hóa DNNN tỉnh Khánh Hòa.
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  Chương 3:Mộtsố biện pháp nhằm hoàn thiện công táccổ phần hóa các doanh
  nghiệp nhànướctỉnh Khánh Hòa


  CHƯƠNG 1:
  CƠSỞ LÝ LUẬNVỀCỔ PHẦN HÓA
  DOANH NGHIỆP NHÀNƯỚC.
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  1.1 KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦADOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC:
  1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp nhànước:
  Điều 1, Luật doanh nghiệp nhànước quy địnhvề doanh nghiệp nhànước như
  sau: “ Doanh nghiệp nhànước làtổ chức kinhtế do nhànướcsởhữu toànbộvốn
  điềulệ hoặc cócổ phần, vốn góp chi phối, đượctổ chứcdưới hình thức công ty nhà
  nước, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữuhạn”
  1.1.2 Vài tròcủa doanh nghiệp nhànước:
  - Doanh nghiệp nhànước cóvị trírất quan trọng, góp phần để khuvực kinhtế
  nhànước th ực hiện được vai trò chủ đạo trongnền kinhtế quốc dân, là độnglực
  thúc đẩy sự phânbốlại dâncư theohướng công nghiệp hóa, hình thành các trung
  tâm kinhtế,văn hóa, đô thịmới, trangbịlạikỹ thuật, đổimới công nghệ cho toàn
  bộnền kinhtế quốc dân, đàotạobồidưỡng cánbộkỹ thuật, công nhân lành nghề và
  tạo thêm điều kiệnhạtầng cho quá trình phát triển.
  Việc liêntục đổimớihệ thống chính sách đốivới doanh nghiệp nhànước nói
  riêng và kinhtế nhànước nói chungbước đầu đã giúp hình thành đònbẩy thu hút
  và khuyến khích các thành phần kinhtế khác liên doanhvới doanh nghiệp nhà
  nước, phát huy sứcmạnhtổnghợpcủanền kinhtế.
  - Doanh nghiệp nhànước là côngcụvật chất để Nhànước điều tiết vàhướng
  dẫnnền kinhtế th ị trường theo địnhhướng xãhội chủ nghĩa. Doanh nghiệp nhà
  nước đã và đang chiếmvị trí quan trọng trong nhiều ngành kinhtế chủ chốt,bảo
  đảm các điều kiệncơsởhạtầng,dịchvụ xãhội ngày mộttốthơn; cung ứng hàng
  hóa,vậttư,nănglượng chủy ếu chosản xuất và đờisống. Doanh nghiệp nhànước
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  giữ vai trò quy ết định trong việc cungcấp nhữngsản phẩm trọngy ếu chonền kinh
  tế quốc dân, như điện,sắt thép, ximăng, phân bón,xăngdầu, giấy viết, . đồng th ời
  làmột trong cáclựclượng chủlực thực hiện các chính sách xãhội thông qua các
  doanh nghiệp công ích. (Nhờ có doanh nghiệp nhànước vàlựclượngvũ trang,
  chúng ta có khảnăng ứng phó đặc biệt cókết quả trong việc khắc phụchậu quả
  thiên tai).
  Sự phát triểncủa doanh nghiệp nhànước trong các ngànhhạtầng như giao
  thông,nănglượng,bưu chính viễn thông,dịchvụ,. đãtạo điều kiện cho các thành
  phần kinhtế khác phát triển.
  Mặc dù đã giảmmạnhvềsốlượng doanh nghiệp và phần tài trợcủa Nhà
  nước, doanh nghiệp nhànướcvẫn đạt được nhiều tiếnbộ trong việcbảo đảmhầu
  hết y êucầusản phẩm vàdịchvụ công ích, các điều kiện giao thông, điện,nước,
  thông tin,vậttư, hàng hóa cho xuất khẩu và thị trường trongnước, đóng góp cho
  ngân sách nhànước.
  - Doanh nghiệp nhànước đang đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện
  các chính sách xãhội và ổn định chính trị - xãhội, địnhhướng côngbằng,văn
  minh, góp phần cùngvới khuvực kinhtế khác giải quyết cácvấn đề việc làm, thu
  nhập cho người lao động, xóa đói giảm nghèo, phát triểnvăn hóa giáodục, y tế làm
  cơsở vànềntảng cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đấtnước.
  - Doanh nghiệp nhànước chiếmtỷ trọng khá caovề xuất nhập khẩu.Tốc độ
  tăng kim ngạch xuất nhập khẩu bình quân hàngnăm đạt 20%. Doanh nghiệp nhà
  nước là đầumối xuất khẩuhầuhết cácmặt hàng quan trọng nhưdầu thô, than,gạo,
  hàng maymặc. Đồng thời, doanh nghiệp nhànướccũng chiếm trên 98%tổngsốdự
  án liên doanhvớinước ngoài, đã góp phầntạo ra nguồn thu đángkểtừ khuvực
  này .
  - Khuvực doanh nghiệp nhànước chiếmvị trí quan trọng trong các nguồn thu
  của ngân sách nhànước.Mặt khác, các khoản tài trợ trực tiếp và gián tiếptừ ngân
  sách cho các doanh nghiệp nhànước đã giảm làm cho phần đóng góp thựccủa
  doanh nghiệp nhànước vào ngân sáchtăng lên.
  -Tổng công ty nhànước đã th ể hiện vai trò nòngcốt, chủlực trongnền kinh
  tế, hoạt độngsản xuất kinh doanh có hiệu quả, du y trìt ỷlệtăng trưởngtương đối
  cao, hoàn thành nghĩavụnộp ngân sách, ổn định việc làm cho người lao động, nâng
  cao đờisống cánbộ công nhân viên và tíchcực tham gia vào các chính sách xãhội.
  Đồng thời huy động nguồnlựcnộibộ trong toànbộtổng công ty kếthợpvới các
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  nguồnvốn khác để điều hòa thực hiện các chương trình đầutư chiều sâu, đổimới
  công nghệ,mởrộngsản xuất,tăng khảnăngcạnh tranh, khai thác thị trường trong
  nước vàmởrộng thị trườngnước ngoài.
  1.2 NHỮNGVẤN ĐỀCHUNGVỀCỔ PHẦN HÓA DOANHNGHIỆP
  NHÀ NƯỚC
  1.2.1Khái niệmcổ phần hóa doanh nghiệp nhànước
  Cổ phần hóa là quá trình chuyển đổi doanh nghiệptừ chỗ chỉ cómộtsởhữu
  thành Công ty cổ phần, tức là có nhiều chủsởhữu.Cổ phần hóa có th ể diễn ratại
  các doanh nghiệptư nhân, Công ty trách nhiệm hữuhạn, Công ty liên doanh vàtại
  doanh nghiệp nhànước.Cổ phần hóa là quá trình đadạng hóasởhữutại doanh
  nghiệp
  Cổ phần hóa doanh nghiệp nhànước là quá trình chuyển đổi doanh nghiệp nhà
  nước thành công ty cổ phần, trong đó Nhànước có th ể giữtư cách làmộtcổ đông,
  tức là Nhànướcvẫn có th ể là chủsởhữumộtbộ phận tàisảncủa doanh nghiệp. Cổ
  phần hóa doanh nghiệp nhànước không chỉ là quá trình chuyểnsởhữu nhànước
  sangsởhữucủa cáccổ đông, mà còn cócả hình th ức doanh nghiệp nhànước thu
  hút thêmvốn thông qua hình thức phát hành thêmcổ phiếu để trở thành Công ty cổ
  phần.
  1.2.2Mục tiêucổ phần hóa doanh nghiệp nhànước thành công tycổ phần:
  Cổ phần hóa nhằm đạtmục tiêu sau đây :Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà
  nước là nhằm đadạng hóasởhữu doanh nghiệp nhànước, huy động nguồnvốn
  của người lao động, các nhà đầutư trong và ngoàinước, đáp ứng nhucầutăngvốn
  dàihạn chonền kinhtế, nănglực kinh doanh, hiệu quảcủa doanh nghiệp nhànước,
  tạo thêm việc làm vàtăng thu nhập cho người lao động.
  Theo Nghị định 187/2004/NĐ-CP “Về việc chuy ển công ty nhànước thành
  công tycổ phần” thay th ế Nghị Định 64/2002/NĐ-CP thìmục tiêu và y êucầucủa
  việc chuy ển doanh nghiệp nhànước thành côngcổ phần hiện nay là:
  - Chuyển đổi những công ty nhànước mà Nhànước khôngcần giữ 100%vốn
  sang loại hình doanh nghiệp có nhiều chủsởhữu; huy độngvốncủa cá nhân, cáctổ
  chức kinhtế, tổ chức xãhội trongnước và ngoàinước đểtăngnănglực tài chính,
  đổimới công nghệ, đổimới phương thức quản lý nhằm nâng cao hiệu quả vàsức
  cạnh tranhcủanền kinhtế.
  - Đảmbảo hài hoàlợi íchcủa Nhànước, doanh nghiệp, nhà đầutư và người
  lao động trong doanh nghiệp.
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  - Thực hiện công khai, minhbạch theo nguyêntắc thị trường; khắc phục tình
  trạngcổ phần hóa khép kín trongnộibộ doanh nghiệp;gắnvới phát triển th ị
  trườngvốn, thị trường chứng khoán.
  Với bamục tiêu trên, có th ể th ấy rằng hiệu quảsản xuất kinh doanh trong
  các doanh nghiệp nhànướccần được giải quyếtmột cáchcơbản.Cổ phần hóa là
  một biện pháphữu hiệu để giải quy ếtcơbảnvấn đề này , đồng thờitạo ramột mô
  hình doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả trongnền kinhtế thị trường địnhhướng xã
  hội chủ nghĩa và đáp ứng nhucầucủa kinh doanh hiện đại.
  1.2.3 Đốitượngcổ phần hóa doanh nghiệp nhànước:
  Căncứ vào Điều 2 Nghị định 187/2004/NĐ-CPcủa Chính phủ thì đốitượng
  cổ phần hóa hiện nay là:
  - Công ty nhànước không thuộc diện Nhànướcnắm giữ 100%vốn điềulệ
  thực hiệncổ phần hóa, baogồm: cáctổng công ty nhànước (kểcả ngân hàng
  thươngmại nhànước và cáctổ chức tài chính nhànước); công ty nhànước độclập;
  công ty thành viênhạch toán độclậpcủatổng công ty do Nhànước quyết định đầu
  tư và thànhlập; đơnvịhạch toán phụ thuộccủa công ty nhànước (dưới đây gọitắt
  là doanh nghiệpcổ phần hóa).
  Danhmục công ty nhànước thuộc diện Nhànướcnắm giữ 100%vốn điều
  lệ do Thủtướng Chính phủ quyết định trongtừng thờikỳ .
  - Các công ty nhànước quy địnhtại khoản 1 Điều này được tiến hànhcổ
  phần hóa khi cònvốn nhànước (chưa baogồm giá trị quy ềnsửdụng đất) sau khi
  giảm trừ giá trị tàisản khôngcần dùng, tàisản chờ thanh lý; các khoảntổn thất do
  lỗ, giảm giá tàisản, côngnợ không có khảnăng thuhồi và chi phícổ phần hóa.
  - Việccổ phần hóa đơnvịhạch toán phụ thuộccủa các công ty nhànước
  thuộc đốitượng quy địnhtại khoản 1 Điều này chỉ được tiến hành khi:
  + Đơnvịhạch toán phụ thuộccủa doanh nghiệp có đủ điều kiệnhạch toán
  độclập.
  + Không gây khó khăn hoặc ảnhhưởngxấu đến hiệu quảsản xuất, kinh
  doanhcủa doanh nghiệp hoặc cácbộ phận cònlạicủa doanh nghiệp.
  1.2.4 Hình thứccổ phần hóa:
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  Căncứ vào Điều 3 Nghị định 187/2004/NĐ-CPcủa Chính phủ thìcổ phần
  hóa doanh nghiệp nhànước hiện nay baogồm ba hình thức sau đây :
  - Giữ nguy ênvốn nhànước hiện cótại doanh nghiệp, phát hànhcổ phiếu thu
  hút thêmvốn ápdụng đốivới những doanh nghiệpcổ phần hóa có nhucầutăng
  thêmvốn điềulệ.Mứcvốn hu y động thêm tuỳ thuộc vào quy mô và nhucầuvốn
  của công ty cổ phần.Cơcấuvốn điềulệcủa công ty cổ phần được phản ảnh trong
  phương áncổ phần hóa.
  - Bánmột phầnvốn nhànước hiện cótại doanh nghiệp hoặckếthợpvừa bán
  bớtmột phầnvốn nhànướcvừa phát hành thêmcổ phiếu để thu hútvốn.
  - Bán toànbộvốn nhànước hiện cótại doanh nghiệp hoặckếthợpvừa bán
  toànbộvốn nhànướcvừa phát hành thêmcổ phiếu để thu hútvốn.
  1.2.5 Đốitượng và điều kiện muacổ phiếu.
  Theo Điều 4 Nghị Định 187/2004/NĐ-CPcủa Chính phủ quy định rõ đối
  tượng và điều kiện muacổ phiếu hiện nay như sau:
  - Cáctổ chức kinhtế,tổ chức xãhội hoạt động theo luật pháp Việt Nam và
  cá nhân người Việt Nam địnhcư ở trongnước (sau đây gọitắt là nhà đầutư trong
  nước) được quy ền muacổ phầncủa các doanh nghiệpcổ phần hóavớisốlượng
  khônghạn chế.
  - Các doanh nghiệp cóvốn đầutưnước ngoài, ngườinước ngoài hoạt động
  hợp pháptại Việt Nam, người Việt Nam địnhcư ởnước ngoài (sau đây gọitắt là
  nhà đầutưnước ngoài) được muacổ phầncủa các doanh nghiệpcổ phần hóa theo
  quy địnhcủa pháp luật ViệtNam.
  - Nhà đầutưnước ngoài có nhucầu muacổ phần ở các doanh nghiệpcổ
  phần hóa phảimở tài khoảntại cáctổ chức cung ứngdịchvụ thanh toán đang hoạt
  động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam.Mọi hoạt động mua,
  báncổ phần; nhận,sửdụngcổtức và các khoản thu kháctừ đầutư muacổ phần
  đều phải thông qua tài khoản này.
  1.2.6 Tác độngcủacổ phần hóa doanh nghiệp nhànước:
  Cổ phần hóa có vai trò tolớn trong việc đổimới doanh nghiệp nhànước, nhất
  là ở nhữngnền kinhtế chuyển đổitừcơ chếkế hoạch hóatập trung sangnền kinh
  tế thị trường địnhhướng xãhội chủ nghĩa. Tácdụngcủacổ phần hóa th ể hiện ở các
  khíacạnh sau đây:

  Xem Thêm: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tỉnh Khánh Hòa
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tỉnh Khánh Hòa sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status