Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số biện pháp góp phần hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Xây Dựng Đ

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số biện pháp góp phần hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Xây Dựng Đ

  Khóa luận tốt nghiệp
  Đề tài: Một số biện pháp góp phần hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Xây Dựng Điện VNECO 9


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN
  LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 3
  1.1. Khái niệm, vai trò, mục tiêu và chức năng của công tác quản trị nguồn
  nhân lực trong doanh nghiệp 3
  1.1.1. Khái ni ệm nguồn nhân lực . 3
  1.1.2. Khái ni ệm quản trị nguồn nhân lực 3
  1.1.3. Mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực 4
  1.1.4. Vai trò c ủa quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 4
  1.1.5. Chức năng của quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 4
  1.1.6. Mối quan hệ giữa chiến l ược quản trị nguồn nhân lực với chiến l ược
  kinh doanh c ủa doanh nghiệp . 6
  1.2. Nội dung công tác quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 7
  1.2.1. Hoạch định nguồn nhân lực 7
  1.2.1.1. Khái ni ệm 7
  1.2.1.2. Vai trò c ủa hoạch định nguồn nhân lực 7
  1.2.1.3. Quá trình ho ạch định nguồn nhân lực 8
  1.2.2. Phân tích công vi ệc 10
  1.2.2.1. Khái ni ệm 10
  1.2.2.2. Bản chất của phân tích công việc . 10
  1.2.2.3. N ội dung, trình tự thực hiện phân tích công việc . 11
  1.2.3. Tuyển dụng nhân vi ên 12
  1.2.3.1. Khái ni ệm 12
  1.2.3.2. Ngu ồn tuyển dụng nhân vi ên . 12
  1.2.3.3. Các phương pháp tuy ển dụng 14
  1.2.4. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực . 14
  1.2.4.1. Khái ni ệm 14
  1.2.4.2. M ục đích của đào tạo và phát triển nguồn nhân lự c . 14
  1.2.4.3. Vai trò c ủa đào tạo và phát triển nguồn nhân lực . 15
  1.2.4.4. Các hình th ức đào tạo nhà quản trị 15
  1.2.4.5. Các hình th ức đào tạo nhân vi ên 16
  1.2.5. Thù lao lao đ ộng 17
  1.2.5.1. Khái ni ệm 17
  1.2.5.2. Ý ngh ĩa của hệ thống th ù lao trong doanh nghi ệp 18
  1.2.5.3. Các hình th ức tiền lương . 19
  1.2.5.4. Chế độ khen thưởng 21
  1.2.5.5. K ỷ luật lao động 22
  1.2.6. Tổ chức phục v ụ nơi làm việc 23
  1.2.6.1. Trang b ị nơi làm việc 23
  1.2.6.2. Điều kiện vệ sinh lao động 24
  1.2.6.3. Điều kiện tổ chức lao động v à nghỉ ngơi . 24
  1.2.6.4. An toàn lao đ ộng và bảo hộ lao động . 24
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
  TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 9 . 25
  2.1. Khái quát chung v ề Công ty Cổ phần Xây Dựng Điện VNECO 9 . 25
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát tri ển của Công ty 25
  2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty Cổ phần Xây Dựng Điện
  VNECO 9 26
  2.1.2.1. Chức năng . 26
  2.1.2.2. Nhiệm vụ 27
  2.1.3. Chính s ách chất lượng của Công ty Cổ phần Xây Dựng Điện
  VNECO 9 27
  2.1.4. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty . 29
  2.1.4.1. Sơ đ ồ . 29
  2.1.4.2. Chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận . 30
  2.2. Những thuận lợi, khó khăn v à phương hư ớng phát triển của Công ty Cổ
  phần Xây Dựng Điện VNECO 9 34
  2.2.1. Thuận lợi 34
  2.2.2. Khó khăn . 35
  2.2.3. Phương hư ớng phát triển của Công ty Cổ phần Xây Dựng Điện
  VNECO 9 35
  2.3. Tình hình s ản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây 36
  2.4. Các nhân t ố ảnh hưởng tới công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty
  Cổ phần Xây Dựng Điện VNECO 9 40
  2.4.1. Môi trư ờng bên ngoài . 40
  2.4.1.1. Lực lượng lao động . 40
  2.4.1.2. Luật lao động 41
  2.4.1.3. Khoa h ọc kỹ thuật . 42
  2.4.1.4. Đ ối thủ cạnh tranh . 42
  2.3.1.5. Khách hàng . 43
  2.4.2. Môi trư ờng bên trong . 44
  2.4.2.1. M ục tiêu của Công ty 44
  2.4.2.2. Chi ến lược nhân lực của Công ty . 45
  2.4.2.3. Bầu không khí tâm lý trong Công ty 45
  2.4.2.4. Công đoàn Công ty 46
  2.5. Đặc điểm lao động trong Công ty 47
  2.6. Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty 48
  2.6.1. Khái quát các ho ạt động quản trị nguồn nhân lự c tại Công ty . 48
  2.6.2. Cơ cấu tổ chức bộ phận quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần
  Xây Dựng Điện VNECO 9 49
  2.6.3. Công tác hoạch định nguồn nhân lực 51
  2.6.4. Công tác phân tích công vi ệc 53
  2.6.5. Công tác tuy ển dụng lao động 56
  2.6.5.1. Ngu ồn tuyển dụng . 56
  2.6.5.2. Hình th ức tuyển dụng 57
  2.6.5.3. Quy trình tuy ển dụng . 58
  2.6.6. Công tác đào t ạo và phát triển nhân vi ên 61
  2.6.6.1. Các hình th ức đào tạo trong Công ty . 62
  2.6.6.2. Quy t rình đào tạo . 63
  2.6.7. Thù lao lao đ ộng 67
  2.6.7.1. Cách xác đ ịnh quỹ l ương trong Công ty 67
  2.6.7.2. Phương pháp phân ph ối, sử dụng quỹ l ương 68
  2.6.7.3. Phương pháp tr ả lương 70
  2.6.7.4. Các h tính lương và tr ả lương cho CBCNV 72
  2.6.7.5. Khen thư ởng . 77
  2.6.7.6. K ỷ luật lao động 80
  2.6.8.Tổ chức phục vụ n ơi làm việc . 84
  2.6.8.1. Trang b ị nơi làm việc 84
  2.6.8.2. Điều kiện vệ sinh l ao động 86
  2.6.8.3. Điều kiện về thẩm mỹ trong sản xuất . 88
  2.6.8.4. Điều kiện tổ chức lao động v à nghỉ ngơi . 89
  2.6.8.5. Công tác an toàn lao đ ộng và bảo hộ lao động . 90
  2.6.9. Một số chỉ tiêu đánh giá t ình hình s ử dụng lao động . 99
  2.7. Đánh giá chung v ề công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần
  Xây Dựng Điện VNECO 9 . 104
  2.7.1. Về công tác hoạch định nguồn nhân lực . 104
  2.7.1.1.Những mặt tốt 104
  2.7.1.2.Những mặt chưa tốt 105
  2.7.2. Về công tác phân tích công vi ệc . 105
  2.7.2.1. Những mặt tốt . 105
  2.7.2.2. Những mặt chưa tốt . 105
  2.7.3. Về công tác tuyển dụng lao động . 106
  2.7.3.1. Những mặt tốt . 106
  2.7.3.2. Những mặt chưa tốt . 106
  2.7.4. Về công tác đ ào tạo và phát triển nhân vi ên . 106
  2.7.4.1. Những mặt tốt . 106
  2.7.4.2. Những mặt chưa tốt . 107
  2.7.5. Về công tác th ù lao lao động 108
  2.7.5.1 Những mặt tốt 108
  2.7.5.2. Những mặt chưa tốt . 108
  2.7.6. Về công tác tổ chức phục vụ n ơi làm việc 108
  2.7.6.1. Những mặt tốt . 108
  2.7.6.2. Những mặt chưa tốt . 109
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁ P GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
  QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
  ĐIỆN VNECO 9 110
  3.1. Biện pháp 1: Áp dụng phần mềm quản lý nhân sự Lạc Việt - HRP 2004
  vào công tác qu ản trị nguồn nhân lực tại Công ty 110
  3.2. Biện pháp 2: Ho àn thiện công tác tuyển dụng lao động 113
  3.3. Biện pháp 3: Đẩy mạnh công tá c đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tr ình độ
  nghiệp vụ cho ng ười lao động . 115
  3.4. Biện pháp 4: Ho àn thiện chế độ đ ãi ngộ, động viên và khuy ến khích vật
  chất tinh thần cho ng ười lao động .118
  3.5. Biện pháp 5: Cải thiện điều kiện lao động v à nâng cao ch ất lượng môi
  trường làm việc, làm tốt công tác bảo hộ lao động tại Công ty 120
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 123
  1. Kiến nghị 123
  2. Kết luận 124
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 126
  PHỤ LỤC
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  Bảng 2.1: Bảng Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh 37
  Bảng 2.2: Cơ Cấu Lao Động Của Công Ty 47
  Bảng 2.3: Các Công Việc Khi Thi Công Công Tr ình Xây L ắp Đường Dây . 53
  Bảng 2.4: Bản Mô Tả Công Việc V à Bản Tiêu Chuẩn Công Việc Cho Đội
  Trưởng Công Tr ình . 54
  Bảng 2.5: Danh Sách Đội Trưởng Công Tr ình Tham Gia Thi Công Xây L ắp 55
  Bảng 2.6: Bảng Phân Tích Công Việc Đối Với Công Tác Lắp Dựng Cột Điện 55
  Bảng 2.7: T ình Hình Tuy ển Dụng Lao Động Trong Công Ty 57
  Bảng 2.8: Kết Quả Đ ào Tạo Công Nhân Kỹ Thuật Đợt 04 Năm 2006 65
  Bảng 2.9: Danh Sách Cán B ộ Tham Gia Giảng Dạy Cho CN Đợt 04/2006 65
  Bảng 2.10 : Kinh Phí Cho Lớp Học Công Nhân Kỹ Thuật đợt 04 Năm 2006 66
  Bảng 2.11: Bảng Hệ Số Công Việc 71
  Bảng 2.12: Hệ Số Mức Độ Ho àn Thành Công Vi ệc Của CBCNV (K1) . 72
  Bảng 2.13: Lương Công N hân Tổ 1 Quý IV Năm 2006 . 74
  Bảng 2.14: Bảng Thanh Toán L ương Tháng 12 B ộ Phận Buồng Năm 2006 76
  Bảng 2.15: Quy Định Mức Khen Th ưởng Đối Với CBCNV 77
  Bảng 2.16: Th ưởng Lương Tháng Th ứ 13 Cho CBCNV Năm 2006 79
  Bảng 2.17: Danh Sách CBCNV Khách Sạn Đ ược Thưởng Doanh Thu . 80
  Bảng 2.18: Quy Định H ình Thức Kỷ Luật Đối Với CBCNV . 80
  Bảng 2.19: Bảng Hệ Số Công Việc Mới Cho Bộ Phận Văn Ph òng 82
  Bảng 2.20:Trang B ị Phương Tiện Bảo Vệ Cá Nhân Cho Công Nhân Năm 2006 94
  Bảng 2.21: Báo Cáo B ảo Hộ Lao Động . 95
  Bảng 2.22: Phân Tích M ột Số Chỉ Ti êu Đánh Giá Hi ệu Quả Sử Dụng Lao Động 101
  DANH MỤC CÁC HÌNH
  Sơ đồ 1.2: Tiến tr ình thi hành k ỷ luật . 23
  Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty 29
  Sơ đồ 2.2: Các hoạt động quản t rị nguồn nhân lực tại Công ty . 48
  Sơ đồ 2.3: Tổ chức bộ phận Quản trị nguồn nhân lực tại Công ty 50
  Lưu đồ 2.1: Quy tr ình tuy ển dụng lao động trong Công ty . 58
  Lưu đồ 2.2: Quy tr ình đào tạo cán bộ công nhân vi ên trong Công ty . 63
  - 1 -LỜI MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Đ ối với bất kỳ một doanh nghiệp n ào thì chất lượng lao động cũng có vai tr ò
  quyết định đến sự th ành công trong kinh doanh. Con ngư ời luôn được coi là nhân tố
  quan trọng nhất cho việc nâng cao năng lực cạnh tranh trong các tổ chức. V ì vậy,
  vận hành bộ máy nhân sự hiệu quả l à điều mà bất cứ doanh nghiệp Việt Nam n ào
  cũng mong muốn sớm đạt đ ược. Hơn thế nữa, trong nền kinh tế thị tr ường hiện nay,
  trước sự biến động mạnh mẽ của môi tr ường kinh doanh, tính chất khốc liệt của sự
  cạnh tranh v à nhu cầu đòi hỏi được đáp ứng ng ày càng cao c ủa nhân viên đã trở
  thành s ức ép lớn đối với các doanh nghiệp.
  Nư ớc ta đã chính th ức gia nhập WTO, các doanh nghiệp nói chung v à Công
  ty Cổ phần Xây Dựng Điện VNECO 9 nói ri êng ngày càng ph ải chịu sức ép mạnh
  mẽ do tác động của môi tr ường cạnh tranh trong xu h ướng toàn cầu hóa kinh tế v à
  hội nhập hiện nay.V ì vậy, để có thể đứng vững tr ên thị trường, nâng cao khả năng
  cạnh tranh th ì các doanh nghi ệp phải đặc biệt coi trọng công tác quản trị nguồn nhân
  lực, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực hiện tại.
  V ới lý do đó, đồng thời với sự h ướng dẫn của cô V õ Hải Thủy, em đ ã chọn đề
  tài tốt nghiệp: “Một số biện pháp góp phần ho àn thiện công tác quản trị nguồn nhân
  lực tại Công ty Cổ phần Xây Dựng Điện VNECO 9”.
  2. Mục đích của đề t ài
  - Củng cố, bổ sung v à mở rộng kiến thức đ ã học tại trường Đại học Nha Trang,
  tập vận dụng kiến thức đ ã học được vào giải quyết các vấn đề thực tiễn của hoạt
  động sản xuất kinh doanh trong Công ty.
  - Phân tích, đánh giá th ực trạng nguồn nhâ n lực của Công ty Cổ phần Xây Dựng
  Điện VNECO 9, đề xuất một số biện pháp nhằm ho àn thiện hơn nữa công tác quản
  trị nguồn nhân lực tại Công ty, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh cho đ ơn vị.
  - 2 -3. Đối tượng – phạm vi nghiên cứu
  - Đối tượng nghiên cứu là vấn đề quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần
  Xây Dựng Điện VNECO 9.
  - Phạm vi nghi ên cứu: Phân tích thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực v à
  đưa ra một số biện pháp nhằm góp phần ho àn thiện hơn khả năng quản trị nguồn
  nhân lực tại Công ty.
  4. Phươn g pháp nghiên c ứu
  Đề tài được nghiên cứu dựa trên dữ liệu từ 2 nguồn thông tin:
  - Thông tin thứ cấp:
  + Các văn bản có liên quan đến công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty.
  + Các loại báo cáo thực tế tại Công ty.
  + Sách và các tài li ệu có liên quan.
  - Thông tin sơ cấp:
  + Quan sát thực tế các hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Công ty.
  + Tiếp xúc với CBCNV trong Công ty.
  5. N ội dung nghi ên cứu
  Bố cục đồ án gồm 3 chương:
   Chương 1: Tổng quan về công tác quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.
   Chương 2: Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần
  Xây Dựng Điện VNECO 9.
   Chương 3: M ột số biện pháp góp phần ho àn thiện công tác quản trị nguồn nhân
  lực tại Công ty Cổ phần Xây Dựng Điện VNECO 9.
  - 3 -CHƯƠNG I
  TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN
  NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP
  1.1. Khái niệm, vai trò, mục tiêu và ch ức năng của công tác quản trị nguồn
  nhân lực trong doanh nghiệp
  1.1.1. Khái ni ệm nguồn nhân lực
  Nguồn nhân lực được hiểu theo ngh ĩa bao gồm kinh nghi ệm, kỹ năng, trình
  độ đào tạo và những sự tận tâm, nỗ lực hay bất cứ đặc điểm nào khác của người lao
  động.
  Nguồn nhân lực của một tổ chức được hình thành trên cơ sở của các cá nhân
  có vai trò khác nhau v à được liên kết với nhau theo nh ững mục tiêu nhất định.
  1.1.2. Khái ni ệm quản trị nguồn nhân l ực
  Nguồn nhân lực ng ày này đã trở thành vũ khí cạnh tranh của các doanh
  nghiệp. Có rất nhiều khái niệm khác nhau về quản trị nguồn nhân lực:
  Quản trị nguồn nhân lực là hệ thống các triết lý, chính sách và hoạt động
  chức năng về thu hút, đào tạo – phát triển và duy trì con người của một tổ chức
  nhằm đạt kết quả tối ưu cho cả tổ chức lẫn nhân viên.
  Quản trị nguồn nhân lực là thiết kế các chính sách và thực hiện các lĩnh vực
  hoạt động nhằm làm cho con ng ười đóng góp giá trị hữu hiệu nhất cho tổ chức, bao
  gồm các lĩnh vực như hoạch định nguồn nhân lực, phân tích và thiết kế công việc,
  chiêu mộ và lựa chọn, đánh giá thành tích, đào tạo và phát tri ển, thù lao, sức khoẻ
  và an toàn nhân viên, và tương quan lao đ ộng.
  Quản trị nguồn nhân lực là một loạt những quyết định tổng hợp hình thành
  nên mối quan hệ về việc làm. Chất lượng của những quyết định đó góp phần trực
  tiếp vào khả năng của tổ chức và của các công nhân viên đạt được những mục tiêu
  của mình.
  - 4 -1.1.3. Mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực
  Quản trị nguồn nhân lực nghiên cứu các vấn đề về quản trị con người trong
  các tổ chức ở tầm vi mô và có hai mục tiêu cơ bản:
   Sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực nhằm tăng năng suất lao động và
  nâng cao tính hiệu quả của tổ chức.
   Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân viên, tạo điều kiện cho nhân
  viên phát huy tối đa các năng lực cá nhân, được kích thích, động viên nhiều nhất tại
  nơi làm việc và trung th ành, tận tâm với doanh nghi ệp.
  1.1.4. Vai trò c ủa quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
   Về mặt kinh tế: Quản trị nguồn nhân lực giúp cho doanh nghi ệp khai thác
  các khả năng tiềm tàng, nâng cao năng suất lao động và lợi thế cạnh tranh của
  doanh nghiệp về nguồn nhân lực.
   Về mặt xã hội: Quản trị nguồn nhân lực thể hiện quan điểm rất nhân bản về
  quyền lợi của người lao động, đề cao vị thế và giá trị của người lao động, chú trọng
  giải quyết hài hoà mối quan hệ lợi ích giữa tổ chức, doanh nghi ệp và người lao
  động, góp phần làm giảm bớt mâu thuẫn tư bản – lao động trong c ác doanh nghi ệp.
  1.1.5. Chức năng của quản trị ng uồn nhân lực trong doanh nghiệp
  Ho ạt động quản trị nguồn nhân lực liên quan đến tất cả các vấn đề thuộc về
  quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của nhân viên nhằm đạt được hiệu quả cao cho
  cả tổ chức lẫn nhân viên. Trong th ực tiễn, những hoạt động này rất đa dạng,
  phong phú và rất khác biệt tuỳ theo c ác đặc điểm về cơ cấu tổ chức, công nghệ kỹ
  thuật, nhân lực, tài chính, trình độ phát tri ển ở các tổ chức. Hầu như tất cả các tổ
  chức đều phải thực hiện các hoạt động cơ bản như: xác định nhu cầu nhân viên,
  lập kế hoạch tuyển dụng, bố trí nhân viên, đào tạo, khen th ưởng, kỷ luật, trả công
  nhân viên Tuy nhiên, có thể phân chia các hoạt động chủ yếu của quản trị nguồn
  nhân lực theo ba nh óm chức năng chủ yếu:
   Nhóm chức năng thu hút nguồn nhân lực
  Nhóm chức năng này chú trọng vấn đề đảm bảo có đủ số lượng nhân viên
  với các phẩm chất phù hợp cho công việc của doanh nghi ệp. Để có thể tuyển được


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Nguyễn Nam Anh (2006), “ Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực trực tiếp
  kinh doanh du l ịch trên địa bàn thành ph ố Đà Nẵng”.
  2. Nguyễn Thị Kim Anh, Đại học Nha Trang (2004), Quản trị doanh nghiệp.
  3. Trần Kim Dung (2002), Quản trị nguồn nhân lực, Nh à xuất bản Giáo dục.
  4. Hà Văn Hội (2006), “Một số vấn đề về công tác lập kế hoạch nguồn nhân lực
  trong doanh nghi ệp Bưu chính viễn thông”.
  5. Nguyễn Thanh Hội (1998), Quản trị nhân sự, Nh à xuất bản Thống k ê.
  6. Đỗ Thị Thanh Vinh, Đại học Nha Trang (2004), Quản trị nhân sự.
  7. Nguyễn Quốc Tuấn, Đo àn Gia D ũng, Đào Hữu Hòa, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn
  Thị Bích Thu, Nguy ễn Phúc Nguy ên (2006), Qu ản trị nguồn nhân lực, Nh à xuất bản
  Thống kê.
  8. Luận văn các khóa từ 42 - 43.
  9. Tài li ệu của Công ty Cổ phần Xây Dựng Điện VNECO 9.
  10. George T.Milkovich and John W.Boudreau - Vũ Trọng H ùng (2000), Qu ản trị
  nguồn nhân lực, Nh à xuất bản Thống k ê.

  Xem Thêm: Một số biện pháp góp phần hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Xây Dựng Đ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp góp phần hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Xây Dựng Đ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status