Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Xây dựng chiến lược kinh doanh cho khách sạn Wooshu đến năm 2015

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Xây dựng chiến lược kinh doanh cho khách sạn Wooshu đến năm 2015

  MỤC LỤC
  Lời mở đầu 1
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 3
  1.1. Khái niệm chiến lược kinh doanh 3
  1.1.1. Khái niệm chiến lược kinh doanh 3
  1.1.2. Vai trò của chiến lược kinh doanh . 3
  1.2. Quản trị chiến lược 4
  1.2.1. Khái niệm quản trị chiến lược 4
  1.2.2. Mô hình của quản trị chiến lược . 4
  1.2.2.1. Những mức độ quản trị chiến lược 4
  1.2.2.2. Các giai đoạn quản trị chiến lược . 5
  1.2.2.3. Mô hình quản trị chiến lược toàn diện 6
  1.2.3. Các loại chiến lược kinh doanh 8
  1.3. Quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh . 9
  1.3.1. Xác định sứ mạng và mục tiêu . 9
  1.3.1.1. Xác định sứ mạng của tổ chức 9
  1.3.1.2. Xác định mục tiêu của tổ chức . 10
  1.3.2. Phân tích môi trường 10
  1.3.2.1. Phân tích môi trường bên ngoài . 10
  1.3.2.3. Phân tích môi trường bên trong . 14
  1.3.3. Thiết lập các chiến lược để lựa chọn 15
  1.3.4. Các giải pháp thực hiện chiến lược . 16
  viii
  1.3.5. Kiểm tra và đánh giá chiến lược 17
  1.4. Các công cụ để đánh giá và đề ra chiến lược 18
  1.4.1. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài 18
  1.4.2. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong 18
  1.4.3. Ma trận hình ảnh cạnh tranh 19
  1.4.4. Ma trận SWOT 19
  Chương 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA
  KHÁCH SẠN WOOSHU TRONG THỜI GIAN QUA 22
  2.1. Giới thiệu tổng quan về khách sạn Wooshu . 22
  2.1.1. Sơ lược về công ty TNHH Vĩnh Tường 22
  2.1.2. Giới thiệu về khách sạn Wooshu 23
  2.1.3. Sơ đồ tổ chức khách sạn Wooshu 23
  2.1.4. Các hoạt động kinh doanh của khách sạn Wooshu 24
  2.1.4.1. Kinh doanh phòng ngủ 24
  2.1.4.2. Nhà hàng và bar . 24
  2.1.4.3. Tổ chức sự kiện 25
  2.1.4.4. Các dịch vụ bổ sung . 25
  2.2. Phân tích môi trường kinh doanh của khách sạn Wooshu 26
  2.2.1. Môi trường bên ngoài . 26
  2.2.1.1. Môi trường vĩ mô 26
  2.2.1.2. Môi trường vi mô 30
  2.2.2. Môi trường bên trong . 33
  2.2.2.1. Công tác quản trị . 33

  2.2.2.2. Công tác Marketing 33
  2.2.2.3. Công tác nhân sự . 33
  2.3. Chiến lược kinh doanh của khách sạn Wooshu và kết quả đạt được trong thời
  gian qua 34
  2.3.1. Chiến lược Marketing Mix . 34
  2.3.1.1. Chiến lược sản phẩm 34
  2.3.1.2. Chiến lược giá . 35
  2.3.1.3. Chiến lược phân phối 36
  2.3.1.4. Chiến lược xúc tiến 36
  2.3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của khách sạn 37
  2.4. Hiệu quả chiến lược kinh doanh của khách sạn Wooshu thời gian qua 40
  2.4.1. Những mặt đạt được 40
  2.4.2. Những mặt chưa đạt được 41
  2.5. Xây dựng các chiến lược kinh doanh đến năm 2015 42
  2.5.1. Mục đích của việc xây dựng chiến lược . 42
  2.5.2. Mục tiêu của khách sạn đến năm 2015 42
  2.5.2.1. Căn cứ để xây dựng mục tiêu 42
  2.5.2.2. Mục tiêu của khách sạn đến năm 2015 43
  2.5.3. Ma trận SWOT của khách sạn Wooshu 44
  2.5.4. Hình thành các chiến lược 46
  2.5.4.1. Nhóm chiến lược S-O . 46
  2.5.4.2. Nhóm chiến lược S-T 46
  2.5.4.3. Nhóm chiến lược W-O 47
  2.5.4.4. Nhóm chiến lược W-T 47
  2.5.5. Lựa chọn chiến lược 48
  2.5.5.1. Ma trận hoạch định chiến lược có thể lựa chọn (QSPM) 48
  2.5.5.2. Các chiến lược được lựa chọn . 51
  Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ đỂ THỰC HIỆN CHIẾN
  LƯỢC KINH DOANH CHO KHÁCH SẠN WOOSHU đẾN NĂM 2015
  .52
  3.1. Các giải pháp để thực hiện chiến lược kinh doanh 52
  3.1.1. Giải pháp về Marketing 52
  3.1.1.1. Giải pháp về sản phẩm . 52
  3.1.1.2. Giải pháp về giá 53
  3.1.1.3. Giải pháp về kênh phân phối . 54
  3.1.1.4. Giải pháp về xúc tiến 54
  3.1.2. Giải pháp về nguồn nhân lực 55
  3.1.3. Giải pháp về tổ chức điều hành, quản lý . 56
  3.2. Một số kiến nghị 57
  3.2.1. đối với nhà nước 57
  3.2.2. đối với ngành 57
  3.2.3. đối với khách sạn 58
  KẾT LUẬN 59
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 60

  LỜI MỞ đẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài:
  Nền kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển và khẳng định vị trí của mình trong
  nền kinh tế thế giới. đóng góp không nhỏ vào việc thúc đẩy nền kinh tế phát triển
  phải kể đến một ngành kinh tế được xem là đem lại lợi ích lớn nhất mà không cần
  đầu tư nhiều, đó chính là ngành dịch vụ. Ở các quốc gia phát triển ngành dịch vụ
  chiến trên 79% GDP, ở các nước đang phát triển chiếm trên 50% GDP. Ngành dịch
  vụ được xem là ngành kinh tế “ không khói”, nó không trực tiếp sản xuất ra của cải
  vật chất nhưng chiếm tỷ trọng cao trong nền kinh tế. Nhận thấy những lợi ích lớn từ
  ngành dịch vụ mang lại, trong những năm gần đây Việt Nam ngày càng chú trọng
  đầu tư vào ngành dịch vụ, trong đó có ngành kinh doanh nhà hàng - khách sạn. Việt
  Nam là quốc gia có nhiều tiềm năng về du lịch, do đó hằng năm lượng khách quốc
  tế đến tham quan du lịch tại Việt Nam ngày càng nhiều. Nhận thấy được điều này
  Nhà Nước, các tập đoàn kinh doanh khách sạn nổi tiếng trên thế giới, cũng như các
  nhà tư nhân đã đầu tư và xây dựng nhiều khách sạn tại Việt Nam. Chính điều này đã
  tạo nên một sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các khách sạn. để tồn tại và phát triển
  được đòi hỏi các khách sạn phải xây dựng cho mình được các chiến lược kinh
  doanh đúng đắn và hiệu quả.
  đối với các khách sạn thuộc sự quản lý của các công ty chưa có kinh nghiệm
  trong lĩnh vực kinh doanh lưu trú, các khách sạn mới thành lập thì việc xây dựng
  chiến lược kinh doanh hiệu quả là rất quan trọng, vì vậy tôi đã chọn khách sạn
  Wooshu cũng là nơi tôi đã thực tập để thực hiện đề tài nghiên cứu này. Khách sạn
  Wooshu mới được thành lập vào đầu năm 2010 dưới sự quản lý của công ty TNHH
  Vĩnh Tường. Wooshu là khách sạn bốn sao đầu tiên của tỉnh đồng Nai, Khách sạn
  được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu khách thương nhân từ các quốc gia đến công
  tác và làm việc tại tỉnh đồng Nai.
  2. Mục tiêu nghiên cứu:
  Mục đích của đề tài là nhằm vận dụng những kiến thức đã được học vào thực
  tiễn, giúp hiểu rõ hơn về xây dựng chiến lược kinh doanh. đồng thời phân tích đánh
  giá thực trạng hoạt động của khách sạn Wooshu trong thời gian vừa qua, từ đó xây
  dựng chiến lược kinh doanh cho khách sạn đến năm 2015. Và đưa ra các giải pháp
  thực hiện chiến lược nhằm giúp khách sạn nâng cao hình ảnh và không ngừng phát
  triển.
  3. đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  đề tài nghiên cứu tình hình hoạt động của khách sạn Wooshu từ khi mới thành
  lập đến nay. Trên cơ sở xem xét các yếu tố liên quan để đề ra các chiến lược kinh
  doanh của khách sạn đến năm 2015.
  4. Phương pháp nghiên cứu:
  Phương pháp thu thập thông tin: thông qua sách, báo, internet, các tài liệu có
  liên quan đến xây dựng chiến lược kinh doanh. Các tài liệu về tình hình hoạt động
  của khách sạn.
  Phương pháp phân tích và đánh giá thông tin: Thông qua các công cụ trong
  xây dựng chiến lược kinh doanh (các ma trận), phân tích SWOT của khách sạn, so
  sánh các kết quả hoạt động theo từng thời kỳ cụ thể.
  5. Kết cấu của đA/KLTN:
  Bao gồm 3 chương:
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
  Chương 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
  CỦA KHÁCH SẠN WOOSHU TRONG THỜI GIAN QUA
  Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ đỂ THỰC HIỆN CHIẾN
  LƯỢC KINH DOANH CHO KHÁCH SẠN WOOSHU đẾN NĂM 2015

  Xem Thêm: Xây dựng chiến lược kinh doanh cho khách sạn Wooshu đến năm 2015
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng chiến lược kinh doanh cho khách sạn Wooshu đến năm 2015 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status