Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích đánh giá tình hình chất lượng sản phẩm thuốc và công tác quản lý chất lượng sản phẩm tại c

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Phân tích đánh giá tình hình chất lượng sản phẩm thuốc và công tác quản lý chất lượng sản phẩm tại c

  Khóa luận tốt nghiệp
  Đề tài: Phân tích đánh giá tình hình chất lượng sản phẩm thuốc và công tác quản lý chất lượng sản phẩm tại công ty cổ phần PYMEPHARCO


  MỤC LỤC
  Lời cảm ơn 1
  Lời mở đầu 2
  CHƯƠNG 1: CƠ S Ở LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ QUẢN LÝ CHẤT
  LƯỢNG.
  1.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ QUẢN LÝ CHẤT L ƯỢNG. 6
  1.1.1. Chất lượng 6
  1.1.1.1. Khái ni ệm. 6
  1.1.1.2. Các đ ặc điểm của chất lượng . 6
  1.1.1.3. Các y ếu tố ảnh h ưởng đến chất l ượng. 7
  1.1.1.3.1. Nhóm y ếu tố bên ngoài 7
  1.1.1.3.2. Nhóm y ếu tố bên trong. 8
  1.1.2. Quản lý chất lượng 10
  1.1.2.1. Khái ni ệm quản lý chất l ượng ( QCS – Quality Cost Schedule ) 10
  1.1.2.2. Đ ặc điểm cơ bản của QCS 11
  1.1.2.3. Sự hình thành QCS. 11
  1.1.3. Sự cần thiết phải có một hệ thống quản lý chất lượng trong c ông ty 15
  1.2. MỘT SỐ CÔNG CỤ THỐNG K Ê NHẰM KIỂM SOÁT CHẤT L ƯỢNG
  SẢN PHẨM ( Statistical Process Control – SPC ). 16
  1.2.1. Khái niệm về kiểm soát chất lượng bằng thống kê . 16
  1.2.2. Mục tiêu của SPC . 17
  1.2.3. Một số công cụ SPC ph ổ biến 17
  1.2.3.1. Biểu đồ tiến trình ( lưu đồ ) 17
  1.2.3.1.1. Khái ni ệm 17
  1.2.3.1.2. Ý ngh ĩa 18
  1.2.3.2. Biểu đồ kiểm soát 19
  1.2.3.2.1. Khái ni ệm 19
  1.2.3.2.2. Ý ngh ĩa 20
  1.2.3.3. Biểu đồ cột ( ph ân bố mật độ ) 20
  1.2.3.3.1. Khái ni ệm 20
  1.2.3.3.2. Ý nghĩa 21
  1.2.3.4. Biểu đồ Pareto. 21
  1.2.3.4.1. Khái ni ệm 21
  1.2.3.4.2. Ý ngh ĩa 22
  1.2.3.5. Biểu đồ nhân quả ( xương cá ) 22
  1.2.3.5.1. Khái ni ệm 22
  1.2.3.5.2. Ý ngh ĩa 23
  1.2.3.6. Biểu đồ phân tán. 23
  1.2.3.6.1. Khái ni ệm 23
  1.2.3.6.2. Ý nghĩa 23
  1.2.3.7. Phiếu kiểm tra. 23
  1.2.3.7.1. Khái niệm 23
  1.2.3.7.2. Ý ngh ĩa 24
  1.2.4. Vai trò c ủa việc áp dụng các ph ương pháp th ống kê trong qu ản lý ch ất
  lượng sản phẩm. 24
  1.3. ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM. 25
  1.3.1. Khái niệm đo lường chất lượng. 25
  1.3.2. Lượng hoá một số chỉ tiêu chất lượng . 25
  1.3.2.1. H ệ số chất lượng của sản phẩm – Ka. 25
  1.3.2.2. M ức chất lượng của sản phẩm – Mq 26
  1.3.2.3. Hệ số hiệu quả sử dụng sản phẩm -  . 26
  1.3.2.3.1. Trình độ chất lượng của sản phẩm – Tc 26
  1.3.2.3.2. Ch ất lượng toàn phần – Qt 27
  1.3.2.3.3. H ệ số hiệu quả sử dụng -  27
  1.3.2.4. Hệ số phân hạng sản phẩm – Kph. 27
  1.3.2.4.1. Trường hợp không có phế phẩm . 27
  1.3.2.4.2. Trường hợp có phế phẩm . 28
  1.3.2.4.3. Trường hợp công ty kinh doanh s loại sản phẩm 28
  1.3.2.5. Chi phí ch ất lượng (Quality Cost) v à chí phí ẩn của sản xuất (SPC –
  Shadow Cost of Production) 28
  1.3.2.5.1. Chi phí ch ất lượng 28
  1.3.2.5.2. Phương pháp gián ti ếp xác định SPC. 29
  CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN V Ề CÔNG TY – PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ TÌNH
  HÌNH CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM THUỐC VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ
  CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY. 30
  2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO 31
  2.1.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY . 31
  2.1.1.1. Qu á trình hình thành và phát triển của công ty 31
  2.1.1.2. Ch ức năng, nhiệm vụ của công ty 34
  2.1.1.2.1. Ch ức năng 34
  2.1.1.2.2. Nhi ệm vụ 34
  2.1.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT CỦA
  CÔNG TY 34
  2.1.2.1. C ơ cấu tổ chức quản lý của công ty 34
  2.1.2.1.1. S ơ đồ tổ chức quản lý. 34
  2.1.2.1.2. Nhi ệm vụ của các phòng ban. 36
  2.1.2.2. C ơ cấu tổ chức sản xuất của công ty 38
  2.1.2.2.1. C ơ cấu tổ chức nhà máy 38
  2.1.2.2.1.1. S ơ đồ tổ chức nhà máy 38
  2.1.2.2.1.2. Nhi ệm vụ của các bộ phận 38
  2.1.2.2.2. C ơ cấu tổ chức phòng Đảm bảo chất lượng
  (Qulity Assurance – QA ). 40
  2.1.2.2.2.1. S ơ đồ nhân sự phòng Đảm bảo chất lượng 40
  2.1.2.2.2.2. Nhi ệm vụ của từng chức vụ 40
  2.1.2.2.3. C ơ cấu tổ chức phòng Kiểm soát chất lượng
  (Quality C ontrol - QC) 41
  2.1.2.2.3.1. S ơ đồ nhân sự phòng Kiểm soát chất lượng . 41
  2.1.2.2.3.2. Nhi ệm vụ của từng chức vụ 41
  2.1.2.3. Nh ận xét 42
  2.1.3. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOAN H VÀ TÌNH HÌNH
  TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY QUA CÁC NĂM 42
  2.1.3.1. Tình hình thực hiện một số chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh 42
  2.1.3.2. Ph ân tích tình hình tài chính của công ty trong 3 n ăm 2004 – 2006. 43
  2.2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
  SẢN PHẨM VÀ TÌNH HÌNH CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM THUỐC TẠI
  CÔNG TY 45
  2.2.1. CƠ CẤU SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY. 45
  2.2.2. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CỦA
  CÔNG TY 47
  2.2.2.1. C ác yếu tố bên ngoài. 47
  2.2.2.1.1. Nhu c ầu của thị trường 47
  2.2.2.1.2. C ác yếu tố xã hội 47
  2.2.2.1.3. Các yếu tố về môi trường. 48
  2.2.2.1.4. Nh à cung c ấp 48
  2.2.2.2. C ác yểu tố bên trong. 48
  2.2.2.2.1. Lao động. 48
  2.2.2.2.2. Trang thi ết bị, công nghệ. 51
  2.2.3. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
  VÀ TÌNH HÌNH CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY 52
  2.2.3.1. Về công tác quản lý chất lượng sản phẩm. 52
  2.2.3.2. Ph ân tích tình hình chất lượng sản phẩm 64
  2.2.3.2.1. Tỷ lệ phế phẩm. 64
  2.2.3.2.2. Tình hình biến động chất lượng sản phẩm. 65
  2.2.3.2.3. Ph ân tích các nguy ên nhân ảnh hưởng đến sự biến động chất lượng
  của sản phẩm. 71
  2.2.3.2.4. Bi ểu đồ phân tán 74
  2.2.4. ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT CHUNG V Ề TÌNH HÌNH CHẤT LƯỢNG
  VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM THUỐC
  TẠI CÔNG TY 78
  2.2.4.1. Nh ững thành tựu. 78
  2.2.4.1.1. Về chất lượng sản phẩm 78
  2.2.4.1.2. Về công tác quản lý chất lượng. 79
  2.2.4.2. Những hạn chế 79
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
  QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
  THUỐC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPH ARCO. 80
  3.1. GIẢI PHÁP 1: N ÂNG CAO Ý THỨC TRÁCH NHIỆM VỀ CHẤT
  LƯỢNG CHO C ÔNG NHÂN TRỰC TIẾP SẢN XUẤT SẢN PHẨM 81
  3.1.1. Lý do đưa ra giải pháp 81
  3.1.2. Nội dung c ủa giải pháp 82
  3.1.3. Điều kiện để giải pháp khả thi. 82
  3.1.4. Hiệu quả của giải pháp mang l ại. 83
  3.2. GIẢI PHÁP 2: HÌNH THÀNH NHÓM LÀM VIỆC BAO GỒM NHÂN
  VIÊN CỦA CÁC PHÒNG BAN ĐỂ CÙNG NHAU NH ÌN THẤY TRƯỚC
  NHỮNG VẤN ĐỀ CÓ THỂ XẢY RA CHO S ẢN PHẨM . 83
  3.2.1. Lý do đưa ra giải pháp 83
  3.2.2. Nội dung c ủa giải pháp 84
  3.2.3. Điều kiện để giải pháp khả thi. 84
  3.2.4. Hiệu quả của giải pháp mang l ại. 85
  3.3. GIẢI PHÁP 3: PHÁT TRIỂN NGU ỒN NHÂN LỰC. 85
  3.3.1. Lý do đưa ra giải pháp 85
  3.3.2. Nội dung c ủa giải pháp 86
  3.3.3. Điều kiện để giải pháp khả thi. 87
  3.3.4. Hiệu quả của giải pháp mang l ại. 88
  KẾT LUẬN 89
  TÀI LIỆU THAM KH ẢO. 90


  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài:
  Với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị tr ường, sự cạnh tranh cũng
  ngày càng tr ở nên khốc liệt và phức tạp hơn nhiều. Áp lực cạnh tranh khiến các
  doanh nghiệp, tổ chức c àng phải nổ lực nhiều h ơn nữa nhằm thỏa m ãn tốt hơn các
  nhu cầu ngày càng kh ắt khe của khách h àng.
  Bên cạnh đó, xu h ướng chú trọng đến sức khỏe của ng ười dân tăng cao. Tác
  động của sự thay đổi nà khá rõ nét nên nh ững công ty n ào sớm nhận ra c ơ hội
  thường đạt được thành tích doanh l ợi rất đáng kể. Theo xu h ướng này, người dân
  không chỉ có “ăn ngon, mặc đẹp ” m à còn chú tr ọng hơn cho chăm sóc và b ảo vệ
  sức khỏe. Đây l à cơ hội tốt cho các công ty hóa d ược phẩm phát triển với điều kiện
  chất lượng sản phẩm đảm bảo. Chính v ì thế, các công ty phải chú trọng đến các ti êu
  chuẩn chất lượng, đặc biệt khi Việt Nam đ ã gia nhập tổ chức th ương mại thế giới
  WTO.
  Trong ngành B ảo hiểm nhân thọ, bán sản phẩm chính l à bán “ niềm tin ” v ì
  diều này giúp cho khách hàng an tâm, có ni ềm tin để tiếp tục các hoạt động sống
  của mình. Còn trong ngành D ược phẩm th ì chất lượng sản phẩm lại l à yếu tố quan
  trọng để tạo ra “ niềm tin ” đó v ì người sử dụng nó mong muốn đ ược phòng ngừa
  và điều trị bệnh, nó ảnh h ưởng trực tiếp đến sức khoẻ của họ. Chính v ì thế, các công
  ty hoạt động trong lĩnh vực D ược phẩm cần phải đảm bảo dầy đủ các ti êu chuẩn
  nhất định của Bộ, Ng ành quy định.
  Là một công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực n ày, PYMEPHARCO
  cũng không nằm ngo ài các quy đ ịnh đó. Các hoạt động nhằm đảm bảo chất l ượng
  sản phẩm thuốc v à cách quản lý các quy tr ình đảm bảo chất l ượng của công ty hiện
  nay đều nhắm v ào mục tiêu cung cấp sản phẩm đảm bảo chất l ượng toàn diện đến
  với người sử dụng. Điều n ày không nh ững thể hiện cái tâm của ng ười sản xuất đối
  với người tiêu dùng mà còn đảm bảo cho mục ti êu phát tri ển lâu dài của công ty
  một khi sản phẩm đ ược người sử dụng tin d ùng.
  Trang 3
  Cũng chính từ những suy nghĩ đó khi đến thực tập tại công ty cổ phần
  PYMEPHARCO, v ới đặc thù của sản phẩm em quyết định chọn đề t ài liên quan đ ến
  chất lượng:
  “ Phân tích – đánh giá t ình hình ch ất lượng sản phẩm thuốc v à công tác
  quản lý chất lượng sản phẩm tại công ty cổ phần PYMEPHARCO ” .
  2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
  Với đề tài này, em s ẽ phân tích đánh giá t ình hình ch ất lượng sản phẩm cũng
  như công tác qu ản lý chất l ượng sản phẩm tại công ty cổ phần PYMEPHARCO
  nhằm có một cách nh ìn khách quan và chính xácv ề chất lượng sản phẩm của công
  ty và nh ững hạn chế. tồn tại trong to àn bộ quy trình sản xuất. Từ đấy có thể đ ưa ra
  những biện pháp ph ù hợp để nâng cao chất l ượng và công tác qu ản lý chất lượng
  sản phẩm của công ty.
  Và qua quá trình phân tích – đánh giá, em xin đưa ra m ột số giải pháp nhằm
  hoàn thiện công tác quản lý chất l ượng và nâng cao ch ất lượng sản phẩm thuốc tại
  công ty cổ phần PYMEPHARCO.
  Do đề tài liên quan tr ực tiếp đến khâu sản x uất sản phẩm n ên trong quá trình
  nghiên cứu, em tiến h ành tìm hi ểu và thu th ập thông tin chủ yếu từ ph òng quản lý
  sản xuất và các vấn đề liên quan đến sản xuất. B ên cạnh đó, do hạn chế trong việc
  thu thập dữ liệu, m à chủng loại sản phẩm hiện nay của công t y là khá đa d ạng,
  phong phú nên em ch ỉ hạn chế phạm vi đánh giá trong một nhóm sản phẩm nhất
  định. Tuy nhi ên, nhóm s ản phẩm đ ược chọn phải l à nhóm sản phẩm chủ lực của
  công ty hay là nhóm s ản phẩm có nhu cầu ti êu thụ ổn định nhất.
  3. Nội dung nghi ên cứ của đề tài:
  Nội dung của đề t ài gồm:
  Chương 1: Cơ sở lý luận về chất l ượng và quản lý chất l ượng.
  Chương 2: Tổng quan về công ty – Phân tích, đánh giá t ình hình ch ất lượng
  sản phẩm thuốc v à công tác qu ản lý chất l ượng sản phẩm tại công ty.
  Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chất l ượng và
  nâng cao ch ất lượng sản phẩm thuốc tại công ty.
  Trang 4
  Tuy còn nhiều hạn chế về kiến thức v à sự hiểu biết trong lĩnh vực n ày nhưng
  em rất mong những nỗlực của m ình có th ể giúp ích cho ban l ãnh đạo công ty qua
  những giải pháp v à quá trình phân tích trong bài t ập này.
  Với phần nội dung tr ên, em hy v ọng là có thể truyền tải hết những g ì em đã
  cố gắng tìm hiểu, phân tích v à mong đư ợc sự giúp đỡ của các cô chú trong công ty
  và các thầy , cô giáo.
  Trang 5
  CHƯƠNG 1:
  CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT L ƯỢNG VÀ QUẢN LÝ
  CHẤT LƯỢNG
  Trang 6
  1.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHẤT L ƯỢNG VÀ QUẢN LÝ CHẤT L ƯỢNG.
  1.1.1. Chất lượng:
  1.1.1.1. Khái ni ệm:
  Chất lượng là một khái niệm quá quen thuộc với lo ài người ngay từ thời cổ
  đại, tuy nhi ên chất lượng cũng là một khái niệm gây nh iều tranh c ãi.
  Tùy theo đối tượng sử dụng, từ “chất l ượng” có ý ngh ĩa khác nhau. Nguời
  sản xuất coi chất lượng là điều họ phải l àm để đáp ứng các quy định và yêu cầu do
  khách hàng đ ặt ra, để đ ược khách hàng chấp nhận. Chất l ượng được so sánh với
  chất lượng của đối thủ canh tranh v à đi kèm theo các chi phí, giá c ả. Do con ng ười
  và nền văn hoá tr ên thế giới khác nhau, n ên cách hi ểu của họ về chất l ượng và đảm
  bảo chất lượng cũng khác nhau.
  Nói như vậy không phải chất l ượng là một khái niệm quá trừu t ượng đến
  mức người ta không thể đi đến một cách diễn giải t ương đối thống nhất, mặc d ù sẽ
  còn luôn luôn thay đổi.Tổ chức Quốc tế về ti êu chuẩn hoá ISO, trong dự thảo DIS
  9000:2000, đ ã đưa ra định nghĩa sau:
  “ Chất lượng là khả năng tập hợp các đặc tính của một sản phẩm, hệ thống
  hay quá trình để đáp ứng các y êu cầu của khách h àng và các bên liên quan”.
  Khái niệm chất l ượng trên đây được gọi là chất lượng theo nghĩa hẹp. Rõ
  ràng khi nói đ ến chất lượng chúng ta không thể bỏ qua các yếu tố giá cả và dịch vụ
  sau khi bán, v ấn đề giao h àng đúng lúc, đúng th ời hạn đó là những yếu tố mà khách
  hàng nào cũng quan tâm sau khi t hấy sản phẩm m à họ định mua thỏa mãn nhu c ầu
  của họ.
  1.1.1.2. Các đ ặc điểm của chất l ượng:
  Từ định nghĩa tr ên ta rút ra m ột số đằc điểm sau đây của chất lượng:
   Chất lượng được đo bởi sự thỏa m ãn nhu cầu.Nếu một sản phẩm v ì lý do
  nào đó mà không đư ợc nhu cầu chấp nhận th ì phải coi là có chất lượng kém, cho d ù
  trình độ công nghệ để chế tạo ra sản phẩm đó có thể rất hiện đai. Đây l à một kết
  Trang 7
  luận then chốt và là cơ sở để các chất l ượng định ra chính sách, chiến l ược kinh
  doanh của mình.
   Do chất lượng được đo bởi sự thoả m ãn nhu cầu, mà nhu cầu luôn luôn
  biến động n ên chất lượng cũng luôn luôn biến động theo thời gian, không gian v à
  điều kiện sử dụng.
   Khi đánh giá chất lượng của một đối t ượng, ta phải xét v à chỉ xét đến mọi
  đặc tính của đối t ượng có liên quan đến sự thoả m ãn những nhu cầu cụ thể.Các nhu
  cầu này không ch ỉ từ phía khách h àng mà còn t ừ các bên có liên quan, ví d ụ như các
  yêu cầu mang tính pháp chế, nhu cầu của cộng đồng x ã hội.
   Nhu cầu có thể đ ược công bố r õ ràng dưới dạng các quy định, ti êu chuẩn
  nhưng cũng có những nhu cầu không thể mi êu tả rõ ràng, người sử dụng chỉ có thể
  cảm nhận chúng, hoặc có khi chỉ phát hi ên được chúng trong quá tr ình sử dụng.
   Chất lượng không phải chỉ l à thuộc tính của sản phẩm, h àng hoá mà ta
  vẫn hiểu hàng ngày. Ch ất lượng có thể áp dụng cho một hệ thống, một quá tr ình.
  1.1.1.3. Các y ếu tố ảnh h ưởng đến chất l ượng:
  1.1.1.3.1. Nhóm y ếu tố bên ngoài:
   Nhu cầu của nền kinh tế:
  Nền kinh tế ng ày càng phát tri ễn, tình hình c ạnh tranh cũng ng ày càng kh ốc
  liệt hơn. Để chiến thắng trong cạnh tranh, các nh à kinh tế phải hết sức chú ý đến các
  yêu cầu, đòi hỏi của thị tr ường nhằm có những đói sách ph ù hợp, kịp thời v à đúng
  đắn nhất. Muốn làm được điều này, các tổ chức phải theo d õi, nắm bắt và phải đánh
  giá đúng tình hình và những đòi hỏi đó.
  Bên cạnh đó, các quá tr ình phát tri ễn kinh tế, quá tr ình s ản xuất phải đ ược
  đảm bảo chất l ượng công việc một cách hợp lí nhất ngay từ đầu nhằm tránh sự l ãng
  phí và có th ể hoà cùng nhịp độ phát triễn chung của thế giới một cách tốt nhất v à
  hiệu quả nhất.


  TÀI LIỆU THAM KH ẢO
  1. Giáo trình quản trị chất lượng – Lưu Thanh Tâm.
  2. Sổ tay ch ất lượng của công ty cổ phần PYMEPH ARCO.
  3. Quản trị chiến lược và chính sách kinh doanh - Nguyễn Tấn Phước.
  4. Tóm tắt bài giảng Nguyên lý thống kê - Thạc sỹ Võ Hải Thủy.
  5. Các trang web:
  - www.pymepharco.com .
  - www.google.com
  - www.HCMcity
  - www.qualityspctools.com

  Xem Thêm: Phân tích đánh giá tình hình chất lượng sản phẩm thuốc và công tác quản lý chất lượng sản phẩm tại c
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích đánh giá tình hình chất lượng sản phẩm thuốc và công tác quản lý chất lượng sản phẩm tại c sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status