Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường quản lý chi phí kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại Thái Giang

  webtailieu webtailieu bây giờ đang trực tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường quản lý chi phí kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại Thái Giang

  Đề tài nghiên cứu năm 2013
  Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường quản lý chi phí kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại Thái Giang
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ
  TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
  TRONG DOANH NGHIỆP . 4
  1.1.Tổng quan về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh
  nghiệp 4
  1.1.1.Doanh thu,chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh . 4
  1.1.2.Doanh thu,chi phí hoạt động tài chính . 7
  1.1.3.Thu nhập, chi phí khác . 8
  1.2.Sự cần thiết phải tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh trong doanh nghiệp . 8
  1.3.Nhiệm vụ của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh. 10
  1.4.Nội dung tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
  trong doanh nghiệp 11
  1.4.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ . 11
  1.4.2.Kế toán khoản giảm trừ doanh thu . 17
  1.4.3.Kế toán giá vốn hàng bán . 20
  1.4.5.Kế toán hoạt động tài chính . 28
  1.4.5.2.Kế toán chi phí tài chính . 29
  1.4.6.Kế toán hoạt động khác 31
  1.4.7.Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 36
  1.4.8.Kế toán xác định kết quả kinh doanh . 37
  1.5.Tổ chức sổ sách kế toán doanh thu,chi phí và xác định kết quả kinh doanh
  trong doanh nghiệp 38
  1.5.1.Hình thức Nhật ký chung: 38
  1.5.2.Hình thức kế toán Nhật ký - sổ cái . 39
  1.5.3.Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 40
  1.5.4.Hình thức kế toán máy . 41
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI
  PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
  THƯƠNG MẠI THÁI GIANG 43
  2.1. Tổng quan chung về công ty 43
  2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty 43
  2.1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty . 44
  2.1.3 Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình hoạt động của công ty Cổ phần
  thương mại Thái Giang . 44
  2.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần thương mại Thái
  Giang . 45
  2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty cổ phần thương mại Thái
  Giang . 48
  2.2.Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh tại Công ty cổ phần thương mại Thái Giang 52
  2.2.1.Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 52
  2.2.2.Kế toán giá vốn hàng bán . 60
  2.2.3.Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 67
  2.2.4.Kế toán chi phí tài chính 72
  2.2.5.Kế toán thu nhập khác 77
  2.2.6.Kế toán chi phí khác . 78
  2.2.7.Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 79
  2.2.8.Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 87
  2.2.9.Kế toán xác định kết quả kinh doanh . 92
  CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH
  THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH NHẰM TĂNG
  CƯỜNG QUẢN LÝ CHI PHÍ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
  THƯƠNG MẠI THÁI GIANG 100
  3.1.Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định k ết quả
  kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại Thái Giang 100
  3.1.1.Kết quả đạt được 100
  3.1.2.Hạn chế . 102
  3.2.Giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu,chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh nhằm tăng cường quản lý chi phí kinh doanh tại Công ty Cổ phần
  Thương mại Thái Giang 104
  3.2.1.Nguyên tắc của việc hoàn thiện . 104
  3.2.2.Giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại Thái Giang . 105
  KẾT LUẬN 130
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 133
  LỜI MỞ ĐẦU
   Tính cấp thiết của đề tài
  - Kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh có ý nghĩa kinh
  tế to lớn, giúp các nhà quản trị doanh nghiệp có những quyết định đúng đắn
  trong kinh doanh để đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất với chi phí thấp nhất.
  - Tại Công ty Cổ phần thương mại Thái Giang việc tổ chức kế toán doanh
  thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh phục vụ cho công tác quản lý chi phí
  vẫn còn chưa thục sự hoàn thiện.
  Xuất phát từ thực tế trên, em đã mạnh dạn chọn đề tài: “Hoàn thiện tổ
  chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng
  cường quản lý chi phí kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại Thái
  Giang” làm đề tài nghiên cứu khoa học. Thông qua kết quả nghiên cứu này, em
  hy vọng sẽ góp phần giúp công ty có thể hoàn thiện hơn công tác tổ chức kế toán
  doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty nhằm tăng cường
  quản lý chi phí kinh doanh .
   Mục đích nghiên cứu của đề tài
  - Về mặt lý luận: Hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức kế toán
  doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
  - Về mặt thực tế: Mô tả và phân tích thực trạng tổ chức kế toán doanh thu
  và chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần thương mại Thái
  Giang.
  - Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu và chi phí
  và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường quản lý chi phí kinh doanh tại
  Công ty Cổ phần thương mại Thái Giang.
   Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Đối tượng: Doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty
  cổ phần thương mại Thái Giang.
  Không gian: Tại công ty Cổ phần thương mại Thái Giang.
  2
  Thời gian: Bắt đầu từ ngày 01/04/2012. Kết thúc ngày 30/07/2013.
   Phương pháp nghiên cứu
  - Các phương pháp sử dụng trong kế toán: chứng từ, tài khoản, tính
  giá, tổng hợp cân đối;
  - Phương pháp tổng hợp, phân tích;
  - Phương pháp chuyên gia.
   Đóng góp của đề tài nghiên cứu
  Đóng góp về mặt khoa học, phục vụ công tác đào tạo:
  - Giúp sinh viên hiểu rõ hơn về tổ chức kế toán doanh thu ,chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
  Đây là một hướng nghiên cứu mới cho các đề tài tốt nghiệp ngành Kế
  toán- kiểm toán.
  - Là tài liệu tham khảo cho sinh viên khoa Quản trị kinh doanh.
  Những đóng góp liên quan đến phát triển kinh tế: Các giải pháp đưa ra
  trong đề tài nghiên cứu sẽ góp phần hoàn thiện tổ kế toán doanh thu, chi phi và
  xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường quản lý chi phí kinh doanh tại
  công ty Cổ phần thương mại Thái Giang.
   Kết cấu của đề tài
  Kết cấu của đề tài gồm 3 chương:
  Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức kế toán tổ chức kế
  toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
  Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định
  kết quả kinh doanh Công ty Cổ phần thương mại Thái Giang
  Chương 3: Giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường quản lý chi phí kinh doanh tại
  Công ty Cổ phần thương mại Thái Giang.
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. GS.TS Đặng Thị Loan, Giáo trình kế toán tài chính trong các doanh
  nhiệp, NXB đại học kinh tế quốc dân, xuất bản năm 2009
  2. PGS.TS Võ Văn Nhị, Kế toán tài chính, NXB tài chính, xuất bản năm
  2009
  3. Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, NXB Tài Chính, xuất bản năm
  2009.
  4. Các trang web: http://ketoan.org/ ; http://www.webketoan.vn/ ;
  http://www.danketoan.com
  5. Chứng từ, sổ sách năm 2012 của công ty cổ phần Thương Mại Thái Giang

  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường quản lý chi phí kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại Thái Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường quản lý chi phí kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại Thái Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status