Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần công nghệ phẩm Hải Phòng

  webtailieu webtailieu Đang Ngoại tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần công nghệ phẩm Hải Phòng

  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần công nghệ phẩm Hải Phòng
  MỤC LỤC
  MỤC LỤC 1
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU,CHI
  PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH . 3
  TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 3
  1.1 Những vấn đế chung về kế toán trong các doanh nghiệp kinh doanh thương
  mại 3
  1.1.1 Đặc điểm và chức năng của hoạt động kinh doanh thương mại. 3
  1.1.2 Vai trò của kế toán doanh thu, chi phí và xác định KQKD. 4
  1.1.3 Yêu cầu, nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định KQKD. 5
  1.2 Các phương thức luân chuyển hàng hoá chủ yếu trong doanh nghiệp Thương
  Mại 5
  1.2.1 Phương thức tiêu thụ trực tiếp: 6
  1.2.2 Phương thức đại lý bán hàng đúng giá hưởng hoa hồng 9
  1.2.3 Phương thức trả chậm, trả góp 10
  1.2.5 Phương thức hàng đổi hàng . 11
  1.2.6 Các trường hợp tiêu thụ khác 11
  1.3 Nội dung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định KQKD. 11
  1.3.1 Doanh thu bán hàng 11
  1.3.1.1 Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng 13
  1.3.1.2 Điều kiện ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ . 14
  1.3.1.3 Nguyên tắc hạch toán doanh thu bán hàng . 14
  1.3.2 Các khoản giảm trừ doanh thu. 15
  1.3.3 Giá vốn hàng bán . 17
  1.3.4 Kế toán chi phí bán hàng . 20
  1.3.5 Chi phí quản lý doanh nghiệp. 22
  1.3.6 Kế toán hoạt động tài chính . 25
  1.3.7 Kế toán hoạt động khác. 27
  1.3.8 Xác định kết quả kinh doanh. 29
  1.4 Các chứng từ và hệ thống sổ kể toán . 31
  1.4.1 Chứng từ sử dụng 31
  1.4.2 Hệ thống sổ kế toán . 31
  1.4.2.1 Hình thức nhật ký chung 31
  1.4.2.2 Hình thức Nhật ký - Sổ cái . 32
  1.4.2.3 Hình thức Nhật ký chứng từ . 32
  1.4.2.4 Hình thức Chứng từ ghi sổ 32
  1.4.2.5 Hình thức kế toán trên máy vi tính . 33
  CHƯƠNG II THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU,
  CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
  CÔNG NGHỆ PHẨM HẢI PHÒNG . 35
  2.1 Tổng quan về công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng: . 35
  2.1.1 Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của công ty. 35
  2.1.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần CNP Hải Phòng: 36
  2.1.2.1 Chức năng nhiệm vụ của công ty . 36
  2.1.2.2 Những thuận lợi, khó khăn và thành tích cơ bản của Công ty cổ phần Công
  nghệ phẩm Hải Phòng: . 37
  2.1.3 Tổ chức bộ máy hoạt động của công ty Cổ phần công nghệ phẩm Hải Phòng.38
  2.1.4 Mô hình tổ chức bộ máy kế toán. 42
  2.1.5 Đặc điểm tổ chức kế toán tại công ty và quy trình luân chuyển chứng từ 43
  2.2
  : 45
  2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ . 45
  2.2.1.1 Xác định doanh thu . 45
  2.2.1.2 Chứng từ sử dụng 45
  2.2.1.3. Tài khoản dùng trong doanh thu bán hàng 47
  2.2.1.4 Quy trình luân chuyển chứng từ. 48
  2.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán 58
  2.2.2.1.Nội dung giá vốn của công ty 58
  2.2.2.2 Tài khoản, chứng từ, sổ sách sử dụng 58
  2.2.2.3 Phương pháp hạch toán 58
  2.2.3 Kế toán chi phí bán hàng . 62
  2.2.3.1 Đặc điểm của chi phí 62
  2.2.3.2 Tài khoản sử dụng 63
  2.2.3.3 Chứng từ, số sách sử dụng 63
  2.2.3.4 Quy trình hạch toán 64
  2.2.4 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp . 68
  2.2.4.1 Đặc điểm của chi phí 68
  2.2.4.2 Tài khoản sử dụng 68
  2.2.4.3 Chứng từ, số sách sử dụng 68
  2.2.4.4 Quy trình hạch toán 69
  2.2.5 Kế toán doanh thu tài chính và chi phí tài chính . 74
  2.2.5.1 Tài khoản sử dụng 74
  2.2.5.2 Chứng từ, sổ sách sử dụng 74
  2.2.5.3 Quy trình hạch toán 74
  2.2.6. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác 79
  2.2.6.1 Tài khoản sử dụng 79
  2.2.6.2 Chứng từ, sổ sách sử dụng . 79
  2.2.6.3 Quy trình hạch toán 79
  2.2.7 Xác định kết quả kinh doanh . 87
  2.2.7.1 Tài khoản sử dụng 87
  2.2.7.2 Nguyên tắc hạch toán 87
  2.2.7.3 Phương pháp xác định kết quả kinh doanh . 88
  CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU,CHI PHÍ
  VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
  NGHỆ PHẨM HẢI PHÒNG . 97
  3.1 NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CP
  CÔNG NGHỆ PHẨM HẢI PHÒNG . 97
  3.1.1 Những mặt ưu điểm . 97
  3.1.1.1 Đối với công tác kế toán nói chung: 97
  3.1.1.2 Hình thức, chứng từ và sổ sách kế toán áp dụng . 97
  3.1.1.3 Về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh: 98
  3.1.2 Những hạn chế chung . 99
  3.1.2.1. Việc thu hồi công nợ. 99
  3.1.2.2. Về tài khoản hạch toán chi phí 100
  3.1.2.3. Về việc áp dụng chiết khấu. 100
  . 100
  3.1.2.5. Về việc xây dựng mạng lưới máy tính 101
  3.2 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện việc tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh tại công ty CP công nghệ phẩm Hải Phòng 101
  3.2.1 Sự cần thiết và yêu cầu của việc hoàn thiện 101
  3.2.2 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện việc tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh tại công ty CP công nghệ phẩm Hải Phòng 102
  3.2.2.1. Việc thu hồi công nợ. 103
  3.2.2.2. Về lập sổ chi phí sản xuất kinh doanh cho từng đối tượng . 105
  107
  3.2.2.4.Về việc luân chuyển chứng từ 110
  3.2.2.5. Về việc xây dựng mạng lưới máy tính 111
  KẾT LUẬN 112
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 113
  LỜI MỞ ĐẦU
  Ở nước ta, sự ra đời của nền kinh tế thị trường đã tạo cơ hội cho các doanh
  nghiệp phát triển hơn tuy nhiên cũng buộc các doanh nghiệp muốn đứng vững
  trong thị trường mới cần phải có sự cố gắng tối đa trong quá trình quản lý, sản xuất
  kinh doanh. Trong xu hướng mới này, các doanh nghiệp phải tự thân vận động,
  phải tự lực hoạt động sản xuất kinh doanh trên nguyên tắc lấy thu bù chi và làm ăn
  có lãi chứ không còn sự bao cấp của Nhà nước như trước kia nữa. Từ đó mục tiêu
  hàng đầu của các doanh nghiệp là làm tăng lợi nhuận trong khung luật pháp đã quy
  định. Để làm được điều này, các doanh nghiệp cần phải tổ chức bộ máy quản lý
  kinh doanh và bộ máy tổ chức sao cho có hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, vấn đề sản
  xuất sản phẩm,tổ chức kinh doanh các hàng hóa dịch vụ sao cho phù hợp với thị
  trường cũng hết sức quan trọng. Tất cả những yêu cầu trên đều đòi hỏi sự nhanh
  nhạy và tận tâm với công việc.
  Vì vậy hệ thống thông tin kế toán vô cùng quan trọng đối với sự sinh tồn và
  phát triển của doanh nghiệp. Hiệu quả quản lý của doanh nghiệp phụ thuộc vào
  chất lượng hệ thống thông tin kế toán của doanh nghiệp đó. Trong quá trình hoạt
  động của doanh nghiệp, dữ liệu về các hoạt động sản xuất kinh doanh rất nhiều và
  rất đa dạng, vấn đề là phải quản lý chúng một cách có hiệu quả bằng cách xây
  dựng hệ thống liên lạc và xử lý thông tin rộng lớn và đầy đủ nhằm mục đích cung
  cấp chính xác và kịp thời thông tin cũng như làm cơ sở để ra các quyết định quản
  trị. Những nguồn thông tin quan trọng nhất phục vụ quản trị kinh doanh nghiệp
  đều xuất phát từ hệ thống thông tin kế toán.
  Trong quá trình hạch toán kế toán việc phản ánh kết quả tiêu thụ, ghi nhận
  doanh thu, thu nhập của doanh nghiệp đầy đủ, kịp thời góp phần đẩy tăng tốc độ
  chu chuyển vốn lưu động tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình kinh doanh. Việc
  ghi chép chính xác các nghiệp vụ kinh tế này có ảnh hưởng lớn đến tình hình thực
  hiện tài chính doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có được cái nhìn toàn diện đúng
  đắn về tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
  CHƯƠNG I
  LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU,CHI
  PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
  TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI.
  1.1 Những vấn đế chung về kế toán trong các doanh nghiệp kinh doanh
  thương mại.
  1.1.1 Đặc điểm và chức năng của hoạt động kinh doanh thương mại.
  Thương mại là khâu trung gian nối liền giữa giữa sản xuất và tiêu dùng.
  Hoạt động thương mại là việc thực hiện một hay nhiều hành vi thuơng mại của
  thương nhân làm phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa các thương nhân với nhau hoặc
  giữa thương nhân với các bên có liên quan bao gồm việc mua bán hàng hoá, cung
  ứng dịch vụ thương mại và các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm mục đích lợi
  nhuận hoặc nhằm thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội. Kinh doanh thương
  mại có một số đặc điểm điểm chủ yếu sau:
  - Đặc điểm về hoạt động: Hoạt động kinh tế cơ bản của kinh doanh thương
  mại là lưu chuyển hàng hoá. Lưu chuyển hàng hoá là sự tổng hợp các hoạt động
  thuộc các qúa trình mua bán, trao đổi và dự trữ hàng hoá.
  - Đặc điểm về hàng hoá: Hàng hoá trong kinh doanh thương mại gồm các
  vật tư,sản phẩm có hình thái vật chất hay không có hình thái mà doanh nghiệp mua
  về với mục đích để bán.
  - Đặc điểm về phương thức lưu chuyển hàng hoá: Lưu chuyển hàng hoá
  trong kinh doanh thương mại có thể theo một trong hai phương thức là bán buôn và
  bán lẻ. Bán buôn hàng hoá là bán cho người kinh doanh trung gian chứ không bán
  thẳng cho người tiêu dùng. Bán lẻ hàng hoá là việc bán thẳng cho người tiêu dùng.
  - Đặc điểm về tổ chức kinh doanh: Tổ chức kinh doanh thương mại có thể
  theo nhiều mô hình khác nhau như tổ chức công ty bán buôn, bán lẻ, công ty kinh
  doanh tổng hợp .
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1- Kế toán tài chính - Nhà xuất bản Tài chính Hà Nội
  2- Chế độ kế toán doanh nghiệp - Bộ tài chính
  Quyển 1: Hệ thống tài khoản kế toán
  Quyển 2: Báo cáo tài chính chứng từ và sổ kế toán sơ đồ kế toán
  3- Lý thuyết và thực hành kế toán tài chính - Nhà xuất bản Tài chính Hà Nội
  4- Khoá luận của các anh chị khoá trên trường ĐHDL Hải Phòng.

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần công nghệ phẩm Hải Phòng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần công nghệ phẩm Hải Phòng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status