Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán nhằm tăng cường công tác quản lý tài sản và nguồn vốn tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Tàu thủy Đông Á

  webtailieu webtailieu Đang Ngoại tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán nhằm tăng cường công tác quản lý tài sản và nguồn vốn tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Tàu thủy Đông Á

  Đề tài nghiên cứu năm 2013
  Hoàn thiện công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán nhằm tăng cường công tác quản lý tài sản và nguồn vốn tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Tàu thủy Đông Á
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC LẬP, ĐỌC VÀ PHÂN TÍCH
  BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP .4
  1.1. Một số vấn đề chung về hệ thống Báo cáo tài chính (BCTC) trong các doanh
  nghiệp 4
  1.1.1. Khái niệm Báo cáo tài chính và sự cần thiết của Báo cáo tài chính trong công
  tác quản lý kinh tế 4
  1.1.1.1. Khái niệm Báo cáo tài chính 4
  1.1.1.2. Sự cần thiết của Báo cáo tài chính trong công tác quản lý kinh tế 4
  1.1.2. Mục đích, vai trò của Báo cáo tài chính. 4
  1.1.2.1. Mục đích của Báo cáo tài chính. 4
  1.1.2.2. Vai trò của Báo cáo tài chính. 5
  1.1.3. Đối tượng áp dụng: 6
  1.1.4. Hệ thống Báo cáo tài chính (Theo quyết định số 15/2006/QĐ- BTC ngày
  20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính). 7
  1.1.4.1. Hệ thống Báo cáo tài chính của doanh nghiệp 7
  1.1.4.2. Trách nhiệm lập và trình bày Báo cáo tài chính .8
  1.1.4.3. Kì lập Báo cáo tài chính .8
  1.1.5. Yêu cầu lập và trình bày Báo cáo tài chính 9
  1.1.6. Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính 10
  1.1.7. Yêu cầu và nguyên tắc đọc Báo cáo tài chính . 12
  1.1.7.1. Yêu câù đọc Báo cáo tài chính 12
  1.1.7.2. Nguyên tắc đọc BCTC 13
  1.1.7. Thời hạn nộp Báo cáo tài chính . 14
  1.1.8. Nơi nhận Báo cáo tài chính 14
  1.2. Bảng cân đối kế toán và phương pháp lập bảng cân đối kế toán (BCĐKT) 15
  1.2.1. Khái niệm và mục đích của bảng cân đối kế toán . 15
  1.2.1.1. Khái niệm bảng cân đối kế toán 15
  1.2.1.2. Mục đích của bảng cân đối kế toán 15
  1.2.2. Nguyên tắc lập và trình bày bảng cân đối kế toán 15
  1.2.2. Nội dung và phương pháp lập bảng cân đối kế toán . 16
  1.2.3. Cơ sở số liệu, trình tự và phương pháp lập Bảng cân đối kế toán (B01- DN) 21
  1.2.3.1. Cơ sở số liệu lập Bảng cân đối kế toán 21
  1.2.3.2. Trình tự lập Bảng cân đối kế toán (B01-DN) 21
  1.2.3.3. Phương pháp lập Bảng cân đối kế toán 22
  1.3. Đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán 34
  1.3.1. Sự cần thiết phải đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp . 34
  1.3.2. Phương pháp đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán . 34
  1.3.2.1. Phương pháp so sánh . 35
  1.3.2.2. Phương pháp tỷ lệ 35
  1.3.2.3. Phương pháp cân đối . 36
  1.3.3. Nhiệm vụ của đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán 36
  1.3.4. Nội dung đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán 37
  1.3.4.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua các chỉ
  tiêu trên Bảng cân đối kế toán 37
  1.4.3.2. Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh
  (phân tích cân bằng tài chính) . 39
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP, ĐỌC VÀ PHÂN TÍCH BẢNG
  CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY
  ĐÔNG Á 43
  2.1. Tình hình, đặc điểm chung của Công ty Cổ phần Công nghiệp Tàu thủy Đông
  Á . 43
  2.1.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của công ty. 43
  2.1.2. Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Công nghiệp
  Tàu thủy Đông Á . 45
  2.1.2.1. Mô hình bộ máy tổ chức của công ty . 45
  2.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Tàu
  thủy Đông Á 48
  2.1.3.1. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty . 48
  2.1.3.2. Hình thức ghi sổ kế toán và các chín
  . 49
  Tàu thuỷ Đông Á. 51
  2.2.1. Cơ
  thuỷ Đông Á 51
  2.2.2. Trình tự lập Bảng cân đối kế toán tạ
  Đông Á. 51
  2.2. Thực tế công tác đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần
  Công nghiệp Tàu thủy Đông Á 78
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP, ĐỌC VÀ
  PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC
  QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
  NGHIỆPTÀU THỦY ĐÔNG Á 81
  3.1. Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Công nghiệp
  Tàu thủy Đông Á. 81
  3.2. Những ưu điểm và hạn chế trong công tác kế toán nói chung và công tác lập,
  đọc, phân tích bảng cân đối kế toán nói riêng tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Tàu
  thủy Đông Á 83
  3.1.1. Ưu điểm: 83
  3.1.2. Hạn chế 84
  3.3. Một số giải pháp hoàn thiện công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân đối kế
  toán nhằm tăng cường công tác quản lý tài sản, nguồn vốn tại Công ty Cổ phần
  Công nghiệp Tàu thủy Đông Á 85
  3.3.1. Ý kiến thứ nhất: Hoàn thiện công tác lập Bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ
  phần Công nghiệp Tàu thuỷ Đông Á theo Quyết định 15/2006/QĐ -BTC và thông
  tư 244/2009/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính 85
  3.3.2. Ý kiến thứ hai: Công ty nên tiến hành công tác đọc và phân tích Bảng cân đối
  kế toán nhằm đánh giá khái quát công tác quản lý tài sản và nguồn vốn tại công ty
  Cổ phần công nghiệp Tàu thủy Đông Á 90
  3.3.3 Ý kiến thứ ba: Công ty nên tiến hành trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi xã
  hội. 102
  3.3.4. Ý kiến thứ tư: Công ty nên tăng cường công tác thu hồi nợ, đặc biệt là khoản
  nợ phải thu khách hàng. 102
  KẾT LUẬN . 105
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 107
  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu:
  Hiện nay, đất nước ta đang trong giai đoạn phát triển và hội nhập. Trong
  bối cảnh này, doanh nghiệp trong nước đối mặt với rất nhiều thách thức. Bản
  thân mỗi doanh nghiệp luôn cần bộ máy lãnh đạo thực sự năng động, nhạy
  bén và hoạt động thực sự hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm để
  không những đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn đủ sức cạnh tranh trên thị
  trường thế giới. Để quản lý quá trình sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp
  cần sử dụng hàng loạt các công cụ khác nhau, trong đó kế toán được coi là
  một công cụ quan trọng và hữu hiệu nhất.
  Báo cáo tài chính nói chung và bảng cân đối kế toán nói riêng là sản
  phẩm cuối cùng của công tác kế toán, các thông tin cơ bản mà kế toán cung
  cấp đều được thể hiện trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Chính vì vậy,
  chúng ta có thể coi hệ thống báo cáo tài chính là một tấm gương phản ánh
  toàn diện về tình hình tài chính, về khả năng và sức mạnh của công ty. Phân
  tích bảng cân đối kế toán giúp cho các nhà quản trị do anh nghiệp có thể nắm
  bắt được thông tin về tình hình tài chính, nhận biết các thuận lợi và khó khăn
  để có quyết định đúng đắn giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh
  nghiệp đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn còn ít quan tâm
  đến vấn đề này. Nhận thức được tầm quan trọng của báo cáo tài chính và việc
  phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp, trong thời gian thực tập em đã
  được tìm hiểu bộ máy kế toán của công ty, tìm hiểu và thực hành các phần
  hành kế toán của công ty. Trên cơ sở kiến thức đã được học ở trường và
  những kiến thức thu thập được trong quá trình đi thực tập, em đã nghiên cứu,
  tìm hiểu và chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân
  đối kế toán tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Tàu thủy Đông Á” làm đề tài tốt
  nghiệp của mình.
  2
  2. Mục đích nghiên cứu
  Hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về công tác lập, đọc và phân tích Bảng
  cân đối kế toán tại Doanh nghiệp
  Mô tả thực tế công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty
  Cổ phần Công nghiệp Tàu thủy Đông Á
  Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập, đọc và phân tích
  Bảng cân đối kế toán tại công ty Cổ phần Công nghiệp Tàu thủy Đông Á.
  3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu
  Đề tài nghiên cứu khoa học thành công sẽ là tài liệu nghiên cứu để ứng
  dụng trong cả thực tiễn và khoa học.
  Về mặt thực tiễn:
  Đề tài nghiên cứu có khả năng ứng dụng tại công ty Cổ phần Công nghiệp
  Tàu thủy Đông Á giúp công ty nâng cao hiệu quả lập, đọc và phân tích Bảng cân
  đối kế toán. Kết quả nghiên cứu còn có thể áp dụng tại một số Doanh nghiệp có
  cùng quy mô, ngành nghề kinh doanh và bộ máy kế toán có đặc điểm tương tự
  với công ty thuộc phạm vi nghiên cứu làm tài liệu tham khảo.
  Về mặt khoa học
  Đề tài trình bày chi tiết về công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân đối
  kế toán nên sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các sinh viên và giảng viên
  cũng như những đối tượng quan tâm khác.
  4.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  4.1 Đối tượng nghiên cứu
  Công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Doanh nghiệp.
  4.2 Phạm vi nghiên cứu
  Thời gian
  Thời gian nghiên cứu: Năm tài chính từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012
  Không gian
  Đề tài nghiên cứu khoa học về công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân
  đối kế toán tại công ty Cổ phần Công nghiệp Tàu thủy Đông Á năm 2012
  5. Phương pháp nghiên cứu
  3
  Các phương pháp được tác giả sử dụng trong quá trình nghiên cứu
  Phương pháp tổng hợp cân đối
  Phương pháp so sánh
  Phương pháp tỷ lệ
  Phương pháp điều tra, hỏi ý kiến chuyên gia
  Phương pháp nghiên cứu tài liệu và khảo sát thực tế
  6. Kết cấu của đề tài
  Ngoài phần mở đầu và kết luận đề tài gồm 3 phần chính sau:
  Chương 1: Một số lý luận chung về công tác lập, đọc và phân tích Bảng
  cân đối kế toán trong doanh nghiệp
  Chương 2: Thực tế công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán tại
  công ty Cổ phần Công nghiệp Tàu thủy Đông Á
  Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác lập, đọc và phân tích Bảng
  cân đối kế toán nhằm tăng cường công tác quản lý tài sản và nguồn vốn tại
  công ty Cổ phần Công nghiệp Tàu thủy Đông Á.
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  [1] “Lập, đọc, kiểm tra và phân tích Báo cáo tài chính”, Nguyễn Văn Công.
  NXB Kinh tế quốc dân
  [2] “Chế độ kế toán doanh nghiệp” ban hành kèm theo Quyết định số
  15/2006/QĐ – BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Nhà xuất
  bản Tài chính.
  [3] Tài liệu môn học “Phân tích hoạt động kinh doanh” và “Kế toán tài chính”.
  [4] “Giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp”, GS.TS Ngô Thế Chi,
  PGS.TS Nguyến Trọng Cơ (2008), Nhà xuất bản Tài chính.
  [5] “Giáo trình phân tích báo cáo tài chinh”, PGS.TS Nguyến Năng Phúc
  (2006), Đại học Kinh tế quốc dân.
  [6] Lập, đọc kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính, TS Nguyễn Năng Phúc, TS
  Nguyễn Văn Công, Nhà xuất bảnTài chính.
  [7] Một số bài khóa luận thư viện trường Đại học dân lập Hải Phòng.
  [8] Tài liệu, sổ sách kế toán năm 2012 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Tàu
  thủy Đông Á.
  [9] Website: Webketoan.vn, taichinhketoan.com.vn

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán nhằm tăng cường công tác quản lý tài sản và nguồn vốn tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Tàu thủy Đông Á
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán nhằm tăng cường công tác quản lý tài sản và nguồn vốn tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Tàu thủy Đông Á sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status