Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Biện pháp quản lý xã hội hoá giáo dục nhằm duy trì phổ cập giáo dục trung học cơ sở tại huyện phổ yên tỉnh thái nguyên

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Biện pháp quản lý xã hội hoá giáo dục nhằm duy trì phổ cập giáo dục trung học cơ sở tại huyện phổ yên tỉnh thái nguyên

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ XÃ HỘI HOÁ GIÁO DỤC NHẰM DUY TRÌ PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI HUYỆN PHỔ YÊN TỈNH THÁI NGUYÊN

  MỤC LỤC
  NỘI DUNG Trang
  LỜI CẢM ƠN 1
  MỤC LỤC 2
  DANH MỤC KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN 6
  DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ, PHỤ LỤC TRONG LUẬN VĂN 7
  PHẦN MỞ ĐẦU 8
  1. Lý do chọn đề tài 8
  2. Mục đích nghiên cứu 10
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 10
  4. Phạm vi nghiên cứu 10
  5. Giả thuyết khoa học 10
  6. Nhiệm vụ nghiên cứu 11
  7. Phương pháp nghiên cứu 11
  8. Cấu trúc của luận văn 11
  NỘI DUNG LUẬN VĂN
  CHƯƠNG 1
  CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ XÃ HỘI HOÁ
  GIÁO DỤC NHẰM DUY TRÌ PHỔ CẬP GIÁO DỤC
  Trang
  1.1. Các khái niệm cơ bản 12
  1.1.1. Quản lý 12
  1.1.2. Quản lý giáo dục 12
  1.1.3. Quản lý xã hội hoá giáo dục 12
  1.1.4. Lý luận về xã hội hoá giáo dục 12
  1.1.5. Lý luận về phổ cập giáo dục 24
  1.1.6. Phổ cập giáo dục trung học cơ sở và sự cần thiết phải duy trì
  PCGD THCS
  25
  1.2. Mối quan hệ giữa xã hội hoá giáo dục với việc duy trì phổ cập
  giáo dục THCS.
  26
  1.3. Phòng Giáo dục quản lý công tác XHHGD nhằm duy trì PCGD
  THCS
  30
  1.3.1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Giáo dục 30
  1.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý XHHGD của Phòng GD&ĐT 33
  1.3.2.1. Các nhân tố khách quan 33
  1.3.2.2. Các nhân tố chủ quan 33
  CHƯƠNG 2
  THỰC TRẠNG QUẢN LÝ XÃ HỘI HOÁ GIÁO DỤC
  NHẰM DUY TRÌ PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ
  TẠI HUYỆN PHỔ YÊN - TỈNH THÁI NGUYÊN
  Trang
  2.1. Khái quát về điều kiện địa lý - Tự nhiên - Dân số và Kinh tế - xã
  hội của huyện
  34
  2.2. Tình hình phát triển GD – ĐT 36
  2.3. Thực trạng XHHGD và PCGD THCS tại huyện Phổ Yên 46
  2.3.1. Công tác triển khai thực hiện XHHGD và PCGD THCS 46
  2.3.1.1. Chủ trương của cấp uỷ, chính quyền 46
  2.3.1.2. Công tác tham mưu và chỉ đạo công tác xã hội hoá giáo dục
  của Phòng Giáo dục - Đào tạo.
  47
  2.3.1.3. Công tác xã hội hoá giáo dục ở các địa phương cơ sở. 49
  2.3.1.4. Xã hội hoá giáo dục ở các Nhà trường. 50
  2.3.1.5. Xã hội hoá giáo dục trong các doanh nghiệp, các cơ quan Nhà
  nước và các đoàn thể chính trị - xã hội trong huyện.
  52
  2.3.2. Những kết quả đạt được của công tác XHHGD và PCGD THCS 56
  2.3.3. Tồn tại, hạn chế 65
  2.4. Thực trạng công tác quản lý XHHGD nhằm duy trì PCGD
  THCS
  69
  2.4.1. Triển khai công tác quản lý XHHGD của Phòng GD&ĐT huyện
  Phổ Yên
  69
  2.4.1.1. Công tác tham mưu của Phòng GD&ĐT về quản lý XHHGD
  nhằm duy trì PCGD THCS
  69
  2.4.1.2. Chỉ đạo Hiệu trưởng các trường THCS thực hiện XHHGD 70
  2.4.1.3. Chỉ đạo bảo đảm chất lượng giáo dục đối với các trường
  THCS
  71
  2.4.1.4. Chỉ đạo đa dạng hóa các loại hình trường lớp 72
  2.4.1.5. Huy động nguồn lực xây dựng giáo dục 73
  2.4.2. Đánh giá chung về công tác quản lý của Phòng Giáo dục 74
  2.4.2.1. Ưu điểm 74
  2.4.2.2. Nhược điểm 74
  CHƯƠNG 3
  ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC
  NHẰM DUY TRÌ PHỔ CẬP GIÁO DỤC THCS
  TẠI HUYỆN PHỔ YÊN - TỈNH THÁI NGUYÊN
  Trang
  3.1. Yêu cầu của việc đề xuất các biện pháp 76
  3.2. Các biện pháp cụ thể 77
  3.2.1. Biện pháp 1: Tuyên truyền, tham mưu, tư vấn về XHHGD nhằm
  duy trì PCGD THCS.
  78
  3.2.2. Biện pháp 2: Chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục trong các
  trường THCS.
  83
  3.2.3. Biện pháp 3: Nâng cao hiệu quả hoạt động của ba môi trường:
  Gia đình - Nhà trường - Xã hội, lấy hoạt động giáo dục trong Nhà
  trường làm trung tâm.
  86
  3.2.4. Biện pháp 4: Huy động, sử dụng các nguồn lực xã hội vào việc
  duy trì PCGD THCS.
  90
  3.2.5. Biện pháp 5: Chỉ đạo thực hiện dân chủ hoá trong quá trình
  quản lý giáo dục.
  92
  3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp 95
  3.4. Phòng GD - ĐT quản lý XHHGD trong mối quan hệ đa chiều. 95
  3.4.1. Quan hệ với các cơ quan lãnh đạo và quản lý cấp trên. 95
  3.4.2. Quan hệ với các trường THCS. 96
  3.4.3. Quan hệ với các tổ chức khác trong huyện. 97
  3.5. Kết quả thăm dò mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện
  pháp đề xuất.
  97
  KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 102
  Kết luận 102
  Khuyến nghị 103
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 105
  PHỤ LỤC 1: Phiếu trưng cầu ý kiến
  (Dành cho giáo viên, phụ huynh học sinh và một số cán bộ xã, thị trấn)
  107
  PHỤ LỤC 2: Phiếu trưng cầu ý kiến
  (Dành cho cán bộ Phòng Giáo dục - Đào tạo, Hiệu trưởng, Phó hiệu
  trưởng và cán bộ chủ chốt các phòng, đoàn thể)

  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  1.1. Xã hội hoá giáo dục (XHHGD) là: "Huy động toàn xã hội làm giáo
  dục, động viên các tầng lớp nhân dân góp sức xây dựng nền giáo dục quốc dân
  dưới sự lãnh đạo của Nhà nước". [tr. 14]. XHHGD là một tư tưởng chiến lược,
  một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, được Đảng và Nhà nước ta xác định
  ngay từ khi hình thành nền giáo dục cách mạng. Quan điểm có tính xuyên suốt
  trong đường lối phát triển giáo dục của Đảng, đó là xây dựng một nền giáo dục
  “Của dân, do dân, vì dân” được xây dựng trên nguyên tắc “Khoa học, dân tộc và
  đại chúng”
  Trải qua một chặng đường lịch sử trên 80 năm của dân tộc, tư tưởng này
  từng bước được cụ thể hoá ngày một rõ nét hơn cả về lý luận và thực tiễn phù
  hợp với từng thời kỳ phát triển của đất nước. Đặc biệt, từ Đại hội VI năm 1986,
  sự nghiệp đổi mới của Đảng được khởi xướng, và cũng từ đó, qua các kỳ Đại
  hội, công tác phát triển GD - ĐT được coi là quốc sách hàng đầu, việc phát triển
  GD - ĐT, trong đó chủ trương XHHGD của Đảng đã từng bước đi vào cuộc sống.
  Nghị quyết của Chính phủ số: 05/2005/NQ-CP về đẩy mạnh xã hội hoá các
  hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao đã khẳng định: "Thực hiện xã hội hoá
  nhằm hai mục tiêu lớn: thứ nhất là phát huy tiềm năng trí tuệ và vật chất trong
  nhân dân, huy động toàn xã hội chăm lo sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hoá, thể
  thao; thứ hai là tạo điều kiện để toàn xã hội, đặc biệt là các đối tượng chính
  sách, người nghèo được hưởng thành quả giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao ở
  mức độ ngày càng cao”. [tr.7]
  Trung học cơ sở (THCS) là cấp học phổ cập hiện nay, vì vậy, nó mang tính
  xã hội hoá sâu sắc. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ này, việc huy động cộng đồng
  tham gia xây dựng giáo dục ngày càng trở nên cấp thiết hơn, làm cho việc thực
  hiện PCGD THCS thành quyền lợi thiết thực, là nghĩa vụ của mỗi người dân.
  Thực hiện công tác phổ cập giáo dục nói chung và phổ cập giáo dục THCS nói
  riêng chính là thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao dân
  trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, giải quyết nhu cầu học tập của mọi đối
  tượng trong độ tuổi quy định của nhà trường và của gia đình. Đó cũng là nhiệm
  vụ, là trách nhiệm của các cấp uỷ, chính quyền và của toàn cộng đồng.
  Thực hiện Chỉ thị số 61-CT/TW ngày 28-12-2000, Nghị quyết số
  41/2000/QH ngày 9-12-2000 của Quốc hội khoá X kỳ họp thứ 8, Chỉ thị số 61-CT/TW của TW ngày 28-12-2000 và Nghị định 88/NĐ-CP của Chính phủ về
  việc thực hiện PCGD THCS; thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái
  Nguyên ngày 21-8-2000, Nghị quyết Đại hội huyện Đảng bộ Phổ Yên lần thứ 26
  ngày 17-11-2000 về việc thực hiện PCGD THCS, trong những năm qua, huyện
  Phổ Yên đã triển khai thực hiện đồng bộ và tích cực nhiệm vụ PCGD THCS.
  Kết quả là vào tháng 12/2003, huyện đã được công nhận PCGD THCS với
  18/18 xã, thị trấn, sớm 01 năm so với thời điểm đăng ký hoàn thành. Ngành GD
  & ĐT huyện đã được các cấp Bộ, ngành, TW khen thưởng về công tác này.
  Tuy nhiên, trong thời gian qua, vẫn còn một số địa phương, một số trường
  THCS và cá nhân chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng và vai trò của công
  tác phổ cập giáo dục THCS đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương,
  mới chỉ quan tâm đến mục tiêu trước mắt là phấn đấu đạt chuẩn, hài lòng với
  thành tựu đạt được mà quên nhiệm vụ hết sức quan trọng và thường xu yên là
  xây dựng kế hoạch củng cố, duy trì và phát triển kết quả để đạt chuẩn phổ cập
  giáo dục THCS một cách bền vững; một số địa phương xây dựng kế hoạch chưa
  sát với điều kiện thực tế dẫn đến khó quản lý, điều hành cho cán bộ quản lý các
  trường; toàn huyện có 6/18= 33,3% xã, thị trấn thuộc miền núi, điều kiện phát
  triển kinh tế hết sức khó khăn, đường giao thông không thuận lợi; một bộ phận
  nhân dân còn nghèo, nên có ảnh hưởng không nhỏ đến việc huy động các cháu
  đến trường lớp; một bộ phận nhân dân nhận thức về công tác phổ cập còn hạn
  chế, một số gia đình vẫn có con em bỏ học
  Vì vậy, việc đẩy mạnh công tác này ở nhiều vùng, nhiều trường còn hạn chế,
  ảnh hưởng đến giáo dục, đến mục tiêu duy trì PCGD THCS của huyện.
  1.2. Trong bối cảnh đó, huyện Phổ Yên - Tỉnh Thái Nguyên chưa có công
  trình khoa học nào nghiên cứu các biện pháp quản lý XHHGD nhằm duy trì
  PCGD THCS, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục của Tỉnh nói chung, Huyện
  nói riêng.
  Đó là lý do tôi chọn đề tài "Biện pháp quản lý xã hội hoá giáo dục nhằm
  duy trì phổ cập giáo dục THCS tại Huyện Phổ Yên - Tỉnh Thái Nguyên" làm
  đề tài luận văn tốt nghiệp thạc sỹ của mình.
  2. Mục đích nghiên cứu
  Đề xuất các biện pháp quản lý XHHGD của Phòng Giáo dục nhằm duy trì
  PCGD THCS trên địa bàn huyện Phổ Yên - Tỉnh Thái Nguyên.
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
  3.1. Khách thể nghiên cứu
  Hoạt động quản lý giáo dục nói chung của Phòng Giáo dục.
  3.2. Đối tượng nghiên cứu
  Các biện pháp quản lý XHHGD của Phòng Giáo dục nhằm duy trì PCGD THCS.
  4. Phạm vi nghiên cứu
  - Công tác huy động, tổ chức, giám sát, kiểm tra của Phòng Giáo dục đối với
  các lực lượng xã hội thực hiện duy trì phổ cập giáo dục.
  - Số liệu điều tra từ 2006-2011
  - Khách thể điều tra: cán bộ Phòng GD – ĐT, Hiệu trưởng, Hiệu phó các
  trường THCS, cán bộ chủ chốt các phòng, đoàn thể; giáo viên, phụ huynh học
  sinh và một số cán bộ xã, thị trấn trong huyện, v.v
  5. Giả thuyết khoa học
  Nếu các biện quản lý thực hiện XHHGD của Phòng GD - ĐT được thực
  hiện theo hướng:
  - Đồng bộ và hệ thống
  - Phù hợp với chức năng của Phòng Giáo dục
  - Phù hợp với chức năng của từng lực lượng xã hội
  - Chú ý đến đặc điểm của địa phương
  => thì sẽ nâng cao tác dụng của XHHGD nhằm duy trì phổ cập giáo dục
  THCS trên địa bàn huyện.
  6. Nhiệm vụ nghiên cứu
  6.1. Làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận liên quan đến đề tài. Đó là:
  - Các quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước ta về xã hội hoá công
  tác giáo dục và phổ cập giáo dục
  - Khái quát nội dung về duy trì XHHGD và phổ cập giáo dục THCS
  - Mối quan hệ giữa xã hội hoá giáo dục và phổ cập giáo dục
  - Chức năng, vai trò, nhiệm vụ của Phòng Giáo dục trong việc quản lý xã
  hội hoá giáo dục nhằm duy trì phổ cập giáo dục.
  6.2. Mô tả thực trạng XHHGD trên địa bàn huyện Phổ Yên và công tác
  quản lý xã hội hoá giáo dục của Phòng Giáo dục.
  6.3. Đề xuất một số biện pháp quản lý XHHGD nhằm duy trì phổ cập
  THCS.
  6.4. Khảo nghiệm các biện pháp đề xuất.
  7. Phương pháp nghiên cứu
  Để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, tôi đã sử dụng phối hợp một số phương
  pháp chủ yếu dưới đây:
  7.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận: Phân tích, tổng hợp
  7.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Điều tra, khảo sát, chọn mẫu và
  phương pháp tổng kết kinh nghiệm
  8. Cấu trúc của luận văn:
  Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Khuyến nghị, Tài liệu tham khảo, Danh mục
  ký hiệu các chữ viết tắt, Danh mục các bảng, sơ đồ, phụ lục, luận văn được trình
  bày trong ba chương: Chương 1: Cơ sở lý luận của các biện pháp quản lý
  XHHGD nhằm duy trì phổ cập giáo dục; Chương 2: Thực trạng quản lý
  XHHGD nhằm duy trì PCGD THCS tại huyện Phổ Yên; Chương 3: Đề xuất
  các biện pháp quản lý XHHGD nhằm duy trì PCGD THCS tại huyện Phổ Yên -tỉnh Thái Nguyên

  CHƯƠNG 1
  CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ XÃ HỘI HOÁ
  GIÁO DỤC NHẰM DUY TRÌ PHỔ CẬP GIÁO DỤC
  1.1. Các khái niệm cơ bản:
  1.1.1.Quản lý:
  Quản lý là quá trình tác động của chủ thể quản lý đến đối tượng nhằm điều
  khiển, hướng dẫn các quá trình xã hội, hành vi hoạt động của con người để đạt tới
  mục đích, đúng với ý chí của nhà quản lý và phù hợp với quy luật khách quan.
  1.1.2. Quản lý giáo dục
  Quản lý giáo dục là quá trình tác động của chủ thể quản lý vào toàn bộ hoạt
  động của giáo dục nhằm thúc đẩy giáo dục phát triển theo mục tiêu mà Đảng và
  Nhà nước đã xác định.
  1.1.3. Quản lý xã hội hoá giáo dục
  Quản lý xã hội hoá giáo dục là hoạt động điều hành, phối hợp các lực
  lượng xã hội nhằm đẩy mạnh công tác đào tạo thế hệ trẻ theo nhu cầu phát triển
  xã hội.
  1.1.4. Lý luận về xã hội hoá giáo dục
  1.1.4.1. Quan niệm về "xã hội hoá"
  XHH là quá trình cá nhân nhờ hoạt động giao lưu, giao tiếp, tiếp thu giáo
  dục mà học hỏi cách sống trong cộng đồng, trong đời sống xã hội. Từ đó phát
  triển được khả năng đảm nhiệm các vai trò xã hội với tư cách vừa là cá thể, vừa
  là một thành viên của xã hội.
  1.1.4.2. Chính sách xã hội hoá giáo dục ở một số nước trong khu vực và
  trên thế giới:
  Ngày nay, giáo dục có vai trò ngày càng quan trọng trong sự phát triển
  kinh tế - xã hội ở tất cả các nước trên thế giới. Kinh nghiệm của các nước
  công nghiệp phát triển (G8) đã chứng minh điều đó, bởi những bước nhảy vọt
  trong thời gian ngắn vừa qua. Giáo dục thực sự trở thành nhân tố phát triển
  của kinh tế - kinh tế tri thức, với sự phát triển như vũ bão của thông tin, khoa
  học, công nghệ . Vì thế, vấn đề huy động nguồn nhân lực, làm phong phú tài
  nguyên trí tuệ vì mục tiêu phát triển KT - XH hơn lúc nào hết đều được các
  nước quan tâm chú trọng tìm mọi cách đầu tư cho giáo dục.
  Các nước công nghiệp phát triển trong khu vực và trên thế giới đều đặc biệt
  cho coi trọng chính sách xã hội hoá giáo dục. Tuy hình thức và biện pháp tổ
  chức hoạt động của xã hội tham gia vào phát triển giáo dục có khác nhau, nhưng
  về bản chất, cơ bản các Nhà nước đều thực hiện chính sách mở cửa cho giáo
  dục, tạo nhiều cơ hội để giáo dục phát triển và giành cho người học những điều
  kiện học tập tốt nhất, hiệu quả cao nhất. Có thể khái quát quan điểm xã hội hoá
  giáo dục ở một số nước:
  - Ở Nhật Bản: Chính phủ Nhật đang tích cực tiến hành cải cách hệ thống
  giáo dục. Thượng nghị viện Nhật đã thông qua 3 dự luật về cải cách giáo dục
  sửa đổi là: Luật giáo dục trường học, Luật quản lý giáo dục địa phương và Luật
  giáo dục xã hội.
  Nhằm đón nhận những thách thức trong thế kỷ 21, Nhật Bản đã tạo ra một
  hệ thống giáo dục "mở" và giúp học sinh "thể hiện cá tính" để đạt được 4 mục
  tiêu cơ bản:
  + Tạo cho học sinh độ thoáng, lòng ham muốn, tự chủ suy nghĩ và năng lực
  sinh động; giáo dục đạo đức xã hội, công bằng và thân ái.
  + Phát triển năng lực khác nhau tạo cơ hội lựa chọn thích hợp với nhu cầu
  học tập và nghề nghiệp của học sinh.
  + Phá vỡ thế quản lý theo kiểu tập quyền Nhà nước đối với giáo dục, dành
  cho địa phương và nhà trường quyền tự chủ lớn hơn.
  Về giáo dục đại học, không chỉ nhằm đào tạo nhân tài có trí thức mà còn
  phải nâng cao trình độ nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu kỹ thuật cao.
  - Ở Hoa Kỳ: Chính phủ Hoa Kỳ đã thực hiện một cuộc cách mạng về chuẩn
  hoá giáo dục (Standanrds revolution). Để làm được điều này, một trong những


  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
    
  1. Annafu F.F. Quản lý là gì. NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 1979
  2. Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam:
  (a) Chiến lược phát triển giáo dục 2001 - 2010
  (b) Nghị định của Chính phủ số 88/2001/NĐ-CP ngày 22/11/2001 về PCGD
  THCS
  (c) Kế hoạch hành động quốc gia giáo dục cho mọi người (2003 - 2015)
  (d) Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về đẩy
  mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục thể thao
  (e) Nghị định số 69/2008/NĐ - CP của Chính phủ ngày 30-5-2008 về chính
  sách khuyến khích XHH đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy
  nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường
  3. Chỉ thị 61/CT - TW của Bộ chính trị ngày 28/12/2000 về việc thực hiện
  PCGD THCS
  4. Chỉ thị, Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND, UBND Huyện Phổ Yên:
  (a) Đề án PCGD THCS của UBND Huyện ngày 25/3/2000
  (b) Quy định số 08/1999/UBND ngày 11/1/1999 của UBND Huyện về việc
  thành lập Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục THCS
  (c) Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phổ Yên lần thứ XXVI ngày
  17/11/2000 có đề cập nội dung về kiên cố hoá trường học
  (d) Nghị quyết của HĐND Huyện Khoá XVI kỳ họp thứ tư, Nghị quyết số
  19/2001/NQ/HĐNĐ ngày 30/1/2001 về kiên cố hoá trường học
  (e) Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVIII của Đảng bộ huyện Phổ Yên (tháng
  8 - 2010)
  5. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI
  của Đảng. NXB Chính trị quốc gia, năm 2011, Hà Nội
  6. Phạm Minh Hạc (2002): Nhân tố mới về giáo dục và đào tạo trong thời kì
  đẩy mạnh CNH - HĐH. NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội
  8. Hiến pháp Việt Nam (Năm 1992). NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995
  9. Hội đồng quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam, tập
  2,3. NXB Từ điển bách khoa Hà Nội – 2002
  10. Trần Kiểm (2009): Những vấn đề cơ bản của khoa học quản lý giáo dục.
  NXB Đại học Sư phạm
  11. Harol Koontz: Những vấn đề cốt yếu của quản lý. NXB Khoa học kỹ
  thuật, Hà Nội, 1992
  12. Stanislaw Kowalski: Xã hội học giáo dục và Giáo dục học. NXB Đại học
  quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2003.
  13. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Tập 12, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội
  14. Hồ Chí Minh về vấn đề giáo dục, NXB giáo dục, Hà Nội, 1990
  15. Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên (tháng
  11 – 2010)
  16. Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2005 có sửa đổi bổ sung năm
  2009): Luật Giáo dục của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  NXB Chính trị quốc gia, NXB Giáo dục, Hà Nội.
  17. Quyết định số 27/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/6/2001 của Bộ Giáo dục
  & Đào tạo và Thông tư 06/TT-BGD&ĐT về điều chỉnh một số điều, quy
  chế công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia
  18. Raja Roy Singh: Nền giáo dục cho thế kỷ hai mươi mốt: những triển
  vọng của châu Á - Thái Bình Dương.
  19. Từ điển Tiếng Việt, Trung tâm từ điển ngôn ngữ, Hà Nội, Việt Nam
  20. Viện Khoa học giáo dục, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Viện ngôn ngữ
  học (1992):

  Xem Thêm: Biện pháp quản lý xã hội hoá giáo dục nhằm duy trì phổ cập giáo dục trung học cơ sở tại huyện phổ yên tỉnh thái nguyên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Biện pháp quản lý xã hội hoá giáo dục nhằm duy trì phổ cập giáo dục trung học cơ sở tại huyện phổ yên tỉnh thái nguyên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status