Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán Doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng Minh Vũ

  webtailieu webtailieu bây giờ đang trực tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán Doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng Minh Vũ

  Đề tài nghiên cứu năm 2013
  Hoàn thiện công tác kế toán Doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng Minh Vũ
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ
  TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
  TRONG DOANH NGHIỆP VÀ MỘT SỐ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHI
  PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP . 4
  1.1 Những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp 4
  1.1.1 Một số khái niệm, thuật ngữ liên quan đến doanh thu, chi phí và xác định
  kết quả kinh doanh 4
  1.1.1.1 Một số khái niệm, thuật ngữ liên quan đến doanh thu 4
  1.1.1.2. Một số khái niệm, thuật ngữ liên quan đến chi phí 6
  1.1.1.3. Xác định kết quả kinh doanh 7
  1.1.2. Bán hàng và các phương thức bán hàng trong doanh nghiệp 7
  1.1.3 Vai trò, ý nghĩa của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh . 10
  1.1.3.1. Vai trò . 10
  1.1.3.2 Ý nghĩa 10
  1.1.4 Yêu cầu, nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh . 11
  1.2. Tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
  trong doanh nghiệp 12
  1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và các khoản giảm trừ
  doanh thu. 12
  1.2.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ. 12
  1.2.1.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 20
  1.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán 23
  1.2.3. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 29
  1.2.3.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp . 30
  1.2.4. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính 33
  1.2.4.2. Kế toán chi phí tài chính 35
  1.2.5. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác . 36
  1.2.5.2. Kế toán chi phí khác . 39
  1.2.6 Kế toán xác định thuế TNDN . 41
  1.2.7. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 42
  1.3. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán doanh thu, chi phí và xác định
  kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp 43
  1.4. Một số lý luận về quản lý chi phí kinh doanh trong Doanh nghiệp. 46
  1.4.1. Khái niệm 46
  1.4.2 Tầm quan trọng của chi phí kinh doanh . 47
  1.4.3 Tỷ suất chi phí . 47
  1.4.3.1. Khái niệm tỷ suất chi phí . 47
  1.4.3.2 Ý nghĩa tỷ suất chi phí . 47
  1.4.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí kinh doanh trong Doanh nghiệp 49
  1.4.5. Biện pháp tăng cường công tác quản lý chi phí kinh doanh trong doanh
  nghiệp 50
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI
  PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
  ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG MINH VŨ 53
  2.1 Khái quát về công ty CP Đầu tư Thương mại và Xây dựng Minh Vũ . 53
  2.1.1Quá trình hình thành và phát triển 53
  2.1.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại
  và Xây dựng Minh Vũ . 54
  2.1.2.1 Đặc điểm sản xuất kinh doanh 54
  2.1.2.2 Những thuận lợi, khó khăn và những thành tích đã đạt được của Doanh
  nghiệp trong quá trình hình thành và phát triển 55
  2.1.3 Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây
  dựng Minh Vũ . 58
  2.1.3.1 Sơ đồ bộ máy quản lý 58
  2.1.3.2 Chức năng của từng bộ phận 59
  2.1.4 Cơ cấu bộ máy của phòng tài chính kế toán 61
  2.1.4.1 Sơ đồ bộ máy kế toán tại công ty 61
  2.1.4.2 Chức năng nhiệm vụ của từng người 62
  2. 1.4.3 Chế độ kế toán áp dụng tại công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây
  dựng Minh Vũ . 63
  2.1.4.4 Tổ chức vận dụng chứng từ kế toán tại công ty Cổ phần Đầu tư Thương
  mại và Xây dựng Minh Vũ 63
  2.1.4.5 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản và hình thứckế toán áp dụng tại
  công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng Minh Vũ 64
  2.1.4.6 Tổ chức vận dụng chế độ sổ kế toán tại công ty Cổ phần Đầu tư Thương
  mại và Xây dựng Minh Vũ 65
  2.1.5 Sơ đồ hạch toán kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ 66
  2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh tại Công ty CP Đầu tư Thương mại và Xây dựng Minh Vũ 67
  2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ tại công ty Cổ phần Đầu tư
  Thương mại và Xây dựng Minh Vũ 67
  2.2.2. Thực trạng kế toán các khoản giảm trừ doanh thu: . 78
  2.2.3 Thực trạng kế toán giá vốn hàng bán: 78
  2.2.4: Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính tại công ty Cổ phần Đầu tư
  Thương mại và Xây dựng Minh Vũ 85
  2.2.5: Thực trạng công tác kế toán chi phí Quản lý kinh doanh tại Công cy Cổ
  phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng Minh Vũ. 97
  2.2.6 Kế toán xác định kết quả kết quả kinh doanh tại Công ty CP Đầu tư
  Thương mại và Xây dựng Minh Vũ 105
  CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ Ý KIẾN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ
  TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
  NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ KINH DOANH
  TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG
  MINH VŨ . 116
  3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh, công tác quản lý chi phí kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư
  Thương mại và Xây dựng Minh Vũ 116
  3.1.1. Ưu điểm 116
  3.1.2.Nhược điểm . 118
  3.2.2. Nguyên tắc của việc hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh 121
  3.2.3. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí
  và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường quản lý chi phí kinh doanh tại
  công ty Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng Minh Vũ 122
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 136
  LỜI MỞ ĐẦU
  1.Tính cấp thiết của đề tài
  Không thể phủ nhận rằng thị trường kinh doanh hiện nay đang ngày một mở
  rộng hơn, cùng với cơ chế quản lý kinh doanh đổi mới theo yêu cầu cạnh tranh,
  một mặt mang lại những lợi ích dài hạn giúp các doanh nghiệp phát triển, mặt
  khác sẽ là thách thức không nhỏ đối với khả năng của doanh nghiệp, buộc các
  doanh nghiệp phải tổ chức lại cơ cấu sản xuất, chuyển dịch đầu tư và điều chỉnh
  các hoạt động cho phù hợp với những biến động của môi trường kinh doanh.
  Mặt khác, xây dựng tổ chức công tác hạch toán kế toán khoa học hợp lý là
  một trong những cơ sở cung cấp thông tin quan trọng nhất cho việc ra quyết
  định chỉ đạo, điều hành kinh doanh có hiệu quả. Công tác kế toán nói
  chung,công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nói
  riêng ở các doanh nghiệp đã được hoàn thiện dần song mới chỉ đáp ứng được
  yêu cầu quản lý ở các doanh nghiệp với mức hạn chế. Như vậy yêu cầu về hoàn
  thiện công tác kế toán nói chung và công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh nói riêng là mục tiêu luôn được các doanh nghiệp quan
  tâm hàng đầu.
  Đứng trước tình hình kinh tế hiện tại của đất nước nói chung, và của công ty
  Cổ phần Đầu tư Thương Mại và Xây dựng Minh Vũ nói riêng, qua thời gian
  thực tập và tìm hiểu tại công ty Em đã quyết đị nh chọn đề tài: “ Hoàn thiện công
  tác kế toán Doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường
  công tác quản lý chi phí kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và
  Xây dựng Minh Vũ”.
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài:
  Một là: Trình bày có hệ thống những vấn đề chung về công tác kế toán doanh
  thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
  Hai là: Phân tích thực trạng công tác kế toán doanh thu,chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại và Xây dựng Minh Vũ.
  2
  Ba là: Từ những lý luận chung và tình hình thực tế tại công ty đưa ra những
  kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu,chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí kinh doanh tại Công
  ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại và Xây dựng Minh Vũ.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  - Đối tượng nghiên cứu: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh trong lý luận và thực tiễn.
  - Phạm vi nghiên cứu: Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại và Xây dựng Minh Vũ.
  4. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của đề tài
  - Về mặt khoa học: hệ thống được những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế
  toán doanh thu,chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
  -Về thực tế: Kết quả nghiên cứu của đề tài được áp dụng để nâng cao hiệu quả
  công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty
  Cổ phần Đầu tư Thương Mại và Xây dựng Minh Vũ. Mặt khác, kết quả có thể
  ứng dụng trong đơn vị kế toán có đặc điểm tương tự với đơn vị thuộc phạm vi
  nghiên cứu.
  5. Kết cấu của đề tài.
  Chương 1 : Những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán doanh thu, chi
  phí, xác định kết quả kinh doanh và một số lý luận về quản lý chi phí trong
  doanh nghiệp.
  Chương 2 : Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh tại công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại và Xây dựng Minh Vũ.
  Chương 3 : Đề xuất một số ý kiến hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi
  phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí
  kinh doanh tại công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại và Xây dựng Minh Vũ.
  3
  6.Phương pháp và thiết bị nghiên cứu
  Trong bài nghiên cứu sử dụng các phương pháp sau :
  - Phương pháp quan sát, tổng hợp, Phương pháp so sánh
  - Phương pháp chuyên gia
  - Phương pháp nghiên cứu và kế thừa thành tựu
  Và các kỹ thuật nghiệp vụ cơ bản sử dụng trong kế toán quản trị như : thiết kế
  thông tin dưới dạng so sánh được, phân loại chi phí đáp ứng các mục tiêu cụ
  thể, trình bày thông tin dưới dạng phương trình, mô hình và đồ thị.
  7.Những đóng góp của đề tài
  1. Đóng góp về mặt khoa học, phục vụ công tác đào tạo :
  Là tài liệu tham khảo cho giảng viên, sinh viên và những đối tượng
  quan tâm khác để nhằm để phục vụ cho một số mục đích nghiên cứu.
  2. Những đóng góp liên quan đến phát triển kinh tế :
  Những giải pháp cụ thể đưa ra trong công trình nghiên cứu sẽ góp phần
  hoàn thiện công tác kế toán nói chung, công tác kế toán doanh thu, chi phí nói
  riêng nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí kinh doanh tại công ty Cổ phần
  Đầu tư Thương mại và Xây dựng Minh Vũ.
  3. Những đóng góp về mặt xã hội (các giải pháp cho vấn đề xã hội) và
  những đóng góp khác
  Do thời gian có hạn ,tài liệu nghiên cứu không thật đầy đủ nên đề tài
  không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những nhận xét và ý
  kiến đóng góp của hội đồng để bài nghiên cứu của em được hoàn thiện hơn.
  Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ, hướng dẫn nhiệt tình của cô giáo Thạc
  sỹ Lê Thị Nam Phương và sự tạo điều kiện, giúp đỡ của lãnh đạo công ty Cổ phần
  Đầu tư Thương Mại và Xây dựng Minh Vũ để em hoàn thành bài nghiên cứu này.
  Em xin chân thành cảm ơn!
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  [1]. Ngô Thế Chi. 2010.Giáo trình kế toán tài chính. NXB Tài chính
  [2]. Phạm Huy Đoái và Nguyễn Thanh Tùng. Hướng dẫn thực hành kế toán
  doanh nghiệp. NXB Tài chính.
  [3]. Chế độ kế toán doanh nghiệp (2010), Bộ tài chính ban hành theo Quyết định
  15/2006/QĐ – BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC.
  Quyển 1: Hệ thống tài khoản kế toán
  Quyển 2: Báo cáo tài chính, chừng từ và sổ kế toán, sơ đồ kế toán.
  [4]. Hệ thống Website:
  Website: http://Webketoan.com
  Website: http://Tapchiketoan.com
  Website : http://Danketoan.com
  [5]. Một số bài nghiên cứu khoa học khóa trước – Thư viện trường Đại học Dân
  lập Hải Phòng.

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán Doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng Minh Vũ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán Doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng Minh Vũ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status