Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương nhằm tăng cường quản lý chi phí tại công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng Minh Vũ

  webtailieu webtailieu Đang Ngoại tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương nhằm tăng cường quản lý chi phí tại công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng Minh Vũ

  Đề tài nghiên cứu năm 2013
  Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương nhằm tăng cường quản lý chi phí tại công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng Minh Vũ
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 2
  CHƯƠNG I 4
  LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG
  VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 4
  1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG 4
  1.1. Khái niệm, bản chất tiền lương . 4
  1.2. Vai trò và ý nghĩa của tiền lương 6
  1.2.1. Vai trò của tiền lương 6
  1.2.2. Ý nghĩa của tiền lương . 7
  1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương 7
  1.3. Chế độ tiền lương . 7
  1.3.1. Chế độ tiền lương cấp bậc . 7
  1.3.2. Chế độ lương theo chức vụ 9
  1.4. Các hình thức trả lương trong doanh nghiệp 9
  1.4.1. Trả lương theo thời gian 10
  1.4.2. Trả lương theo sản phẩm . 13
  1.5. Nguyên tắc hạch toán lao động và tiền lương 19
  1.5.1. Phân loại lao động hợp lý 19
  1.5.2. Phân loại tiền lương một cách phù hợp 21
  1.6. Quỹ tiền lương, quỹ BHXH, quỹ BHYT, quỹ KPCĐ, quỹ BHTN 22
  1.6.1. Quỹ tiền lương 22
  1.6.2. Quỹ Bảo hiểm xã hội (BHXH) 23
  1.6.3. Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) 24
  1.6.4. Quỹ Kinh phí công đoàn (KPCĐ) 25
  1.6.5. Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) 26
  1.7. Tiền lương nghỉ phép trích trước . 26
  2. NỘI DUNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN
  TRÍCH THEO LƯƠNG . 28
  2.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng . 28
  2.1.1. Chứng từ . 28
  2.1.2. Tài khoản sử dụng . 28
  2.1.2.1. TK 334: Phải trả người lao động (NLĐ) . 28
  2.1.2.2. TK 338: Phải trả, phải nộp khác 29
  2.1.2.3. TK 335: Chi phí phải trả 31
  2.2. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương 31
  2.2.1. Kế toán tổng hợp tiền lương 31
  2.2.2. Kế toán các khoản trích theo lương 33
  3. CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ . 35
  4. CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC SỔ KẾ TOÁN TRONG HẠCH TOÁN
  LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 37
  4.1. Hình thức Nhật ký chung 37
  4.2. Hình thức Nhật ký – Sổ cái 38
  4.3. Hình thức Nhật ký – Chứng từ . 39
  4.4. Hình thức Chứng từ ghi sổ 40
  4.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính 42
  CHƯƠNG II . 43
  THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN
  TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG
  MẠI VÀ XÂY DỰNG MINH VŨ 43
  1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY . 43
  1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 43
  1.1.1. Giới thiệu chung . 43
  1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển . 43
  1.1.3. Vốn điều lệ 44
  1.1.4. Những thuận lợi và khó khăn của công ty trong quá trình hoạt động . 44
  1.1.5. Lĩnh vực hoạt động 44
  1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp 45
  1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty . 47
  1.3.1. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán của công ty . 47
  1.3.2. Hình thức kế toán áp dụng tại doanh nghiệp với kế toán tiền lương . 49
  2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH
  THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ
  XÂY DỰNG MINH VŨ 51
  2.1. Tình hình quản lý lao động 51
  2.2. Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty
  Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng Minh Vũ 53
  2.2.1. Phương pháp xây dựng quỹ lương của công ty 53
  2.2.2. Các hình thức trả lương tại công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và
  Xây dựng Minh Vũ . 53
  2.2.2.1.Hình thức trả lương theo thời gian . 53
  2.2.2.2.Hình thức trả lương khoán 62
  a) Khoán theo giờ 62
  b) Khoán theo ngày . 64
  2.2.3. Hạch toán các khoản trích theo lương . 68
  2.2.4. Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) 71
  2.2.5. Thủ tục tính BHXH phải trả cho công nhân viên 73
  2.2.6. Hình thức thanh toán lương 79
  2.3. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty
  Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng Minh Vũ 81
  CHƯƠNG III . 93
  MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN
  LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG NHẰM TĂNG
  CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
  ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG MINH VŨ 93
  1. NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ
  CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU
  TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG MINH VŨ 93
  1.1. Ưu điểm 93
  1.2. Nhược điểm 95
  2. SỰ CẦN THIẾT, MỤC TIÊU VÀ NGUYÊN TẮC CỦA VIỆC HOÀN
  THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH
  THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ
  XÂY DỰNG MINH VŨ 96
  2.1. Sự cần thiết và mục tiêu của việc hoàn thiện tổ chức kế toán tiền lương
  và các khoản trích theo lương 97
  2.2. Nguyên tắc hoàn thiện công tác tiền lương và các khoản trích theo
  lương 98
  3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN
  LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG NHẰM TĂNG
  CƯỜNG QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
  THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG MINH VŨ . 98
  3.1. Hoàn thiện chứng từ kế toán 98
  3.2. Hoàn thiện hệ thống sổ chi tiết cho TK 334 và TK 338 . 99
  3.3. Áp dụng phần mềm hỗ trợ công tác hạch toán kế toán . 111
  3.4. Hoàn thiện chế độ thưởng phạt cho người lao động 114
  3.5. Hoàn thiện hình thức thanh toán lương hàng tháng cho công nhân viên115
  KẾT LUẬN 116
  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động, nó đảm bảo cho
  cuộc sống được ổn định và luôn có xu hướng được nâng cao; mặt khác, tiền
  lương đối với doanh nghiệp lại là yếu tố chi phí. Như vậy tiền lương có tính hai
  mặt. Người lao động thì muốn thu nhập cao hơn, còn doanh nghiệp lại muốn tiết
  kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm và tăng lợi nhuận. Vì vậy công tác quản lý
  tiền lương là công tác vô cùng quan trọng. Đưa ra một biện pháp quản lý tiền
  lương tốt sẽ góp phần nâng cao công tác quản lý và sử dụng lao động hiệu quả,
  thu hút được nguồn lao động có tay nghề cao, đời sống lao động luôn được cải
  thiện, bên cạnh đó phía doanh nghiệp vẫn đảm bảo được chi phí tiền lương là
  hợp lý và hiệu quả. Ngoài ra việc tính toán và hạch toán các khoản trích theo
  lương như Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Kinh phí công đoàn, Bảo hiểm thất
  nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng đối với doanh nghiệp và người lao động. Nó
  tạo nguồn tài trợ và đảm bảo quyền lợi cho các bộ công nhân viên hiện tại và
  tương lai.
  Trên thực tế việc quản lý tiền lương tại công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại
  và Xây dựng Minh Vũ vẫn còn một số hạn chế, trong khi quản lý tiền lương
  luôn giữ một vị trí quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp, ảnh hưởng trực
  tiếp đến quá trình sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp.
  Chính vì vậy, việc hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích
  theo lương nhằm tăng cường quản lý chi phí tại công ty Cổ phần Đầu tư Thương
  mại và Xây dựng Minh Vũ là hết sức cần thiết đặc biệt trong việc quản lý tiền
  lương m ột cách hiệu quả
  Nhận thức được vai trò quan trọng của vấn đề này em đã chọn đề tài “ Hoàn
  thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương nhằm tăng
  cường quản lý chi phí tại công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng
  Minh Vũ” làm đề tài nghiên cứu khoa học của mình.
  2. Mục tiêu của đề tài
  Hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán tiền lương và các khoản
  trích theo lương trong doanh nghiệp.
  Mô tả và phân tích thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo
  lương tại công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng Minh Vũ.
  Đưa ra một số giải pháp hoàn thiện hạch toán tiền lương và các khoản trích theo
  lương nhằm tăng cường quản lý chi phí tại công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và
  Xây dựng Minh Vũ.
  3. Phương pháp nghiên cứu
  Phương pháp thống kê
  Phương pháp thu thập thông tin
  Phương pháp phân tích
  Các phương pháp kế toán
  Tìm hiểu tài liệu
  Phương pháp chuyên gia
  4. Đối tượng nghiên cứu
  Đề tài tập trung vào nhận xét, đánh giá công tác kế toán tiền lương và các
  khoản trích theo lương tại công ty Cố phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng
  Minh Vũ nhằm đưa ra những giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý chi
  phí tiền lương tại công ty.
  5. Nội dung nghiên cứu của đề tài
  Ngoài phần mở đầu và kết luận thì nội dung nghiên cứu gồm 3 chương:
  Chương I: Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản
  trích theo lương trong doanh nghiệp.
  Chương II: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích
  theo lương tại công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng Minh Vũ.
  Chương III: Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo
  lương nhằm tăng cường quản lý chi phí tại công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại
  và Xây dựng Minh Vũ.

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương nhằm tăng cường quản lý chi phí tại công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng Minh Vũ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương nhằm tăng cường quản lý chi phí tại công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng Minh Vũ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status