Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý giáo dục ở các trường THPT huyện Đại Từ Thái Nguyên

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý giáo dục ở các trường THPT huyện Đại Từ Thái Nguyên

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý giáo dục ở các trường THPT huyện Đại Từ Thái Nguyên

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN .ii
  MỤC LỤC .iii
  BẢNG CHỮ CÁI VIẾT TẮT .vii
  DANH MỤC CÁC BẢNG .viii
  MỞ ĐẦU .1
  1. Lý do chọn đề tài: .1
  2. Mục đích nghiên cứu: 3
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu: .3
  3.1. Khách thể nghiên cứu 3
  3.2. Đối tượng nghiên cứu . 3
  4. Giả thuyết khoa học: 3
  5. Nhiệm vụ nghiên cứu: 3
  6. Phạm vi nghiên cứu: .4
  7. Phương pháp nghiên cứu: .4
  7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận .4
  7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn .4
  8. Dự kiến đóng góp khoa học của đề tài: 5
  9. Cấu trúc của luận văn: .5
  Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ
  THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ GIÁO
  DỤC Ở CÁC TRƯỜNG THPT – HUYỆN ĐẠI TỪ -THÁI NGUYÊN .6
  1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu .6
  1.2. Các khái niệm công cụ .6
  1.2.1. Quản lý .6
  1.2.2. Về quản lý giáo dục 10
  1.2.2.1. Khái niệm về quản lý giáo dục .10
  1.2.2.2. Vị trí, vai trò, trách nhiệm của người cán bộ quản lý
  trong sự nghiệp giáo dục đào tạo 12
  1.2.2.3. Những yêu cầu cơ bản đối với người cán bộ quản lý trong
  trường học – trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo 13
  1.3. Các nguyên tắc, công cụ, phương pháp quản lý 17
  1.3.1 Về nguyên tắc quản lý .17
  1.3.2 Về công cụ quản lý 18
  1.3.3 Về phương pháp quản lý .19
  1.4. Nội dung của quản lý giáo dục 19
  1.4.1. Về quản lý nhà trường và quản lý dạy học .20
  1.4.2. Quản lý giáo dục ở nhà trường 21
  1.5. Vai trò của công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục 24
  1.5.1. Khái niệm công nghệ thông tin 24
  1.5.2. Đặc điểm công nghệ thông tin: .25
  1.5.3. Ứng dụng CNTT trong quản lý giáo dục .27
  Kết luận chương 1 33
  Chương 2. THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
  TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC Ở CÁC
  TRƯỜNG THPT HUYỆN ĐẠI TỪ - THÁI NGUYÊN .35
  2.1. Khái quát tình hình kinh tế, chính trị, giáo dục của huyện
  Đại Từ - Thái Nguyên .35
  2.1.1 Tình hình kinh tế xã hội huyện Đại Từ .35
  2.1.2 Tình hình phát triển giáo dục THPT huyện Đại Từ .35
  2.2. Chức năng, nhiệm vụ, đội ngũ, cơ cấu tổ chức của các trường
  THPT trong Huyện Đại Từ .37
  2.2.1.Chức năng, nhiệm vụ các trường THPT trong Huyện Đại Từ .37
  2. 2.2. Cơ cấu tổ chức các trường THPT trong Huyện Đại Từ: .37
  2.2.3. Đội ngũ cán bộ, giáo viên của các trường THPT trong
  Huyện Đại Từ .38
  2.3 Tình hình cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin tại các trường
  THPT 38
  2.4. Năng lực sử dụng CNTT và nhu cần ứng dụng CNTT vào
  quản lý đào tạo 43
  2. 5. Mộ t số nhận xét về thực t rạng ứng dụng CNTT và quản l ý giáo dục 45
  Kết luận chương 2 .47
  Chương 3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG
  TIN TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC Ở CÁC
  TRƯỜNG THPT HUYỆN ĐẠI TỪ - THÁI NGUYÊN 50
  3.1. Nguyên tắc đề xuất .50
  3.2. Nội dung các biện pháp: .51
  3.2.1 Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức và tạo động cơ cho
  cán bộ quản lý tích cực sử dụng CNTT trong hoạt động
  quản lý giáo dục. Đồng thời nâng cao ý thức tích cực tự bồi
  dưỡng kiến thức CNTT cho cán bộ quản lý giáo dục: 51
  3.2.2 Biện pháp 2: Bồi dưỡng kiến thức và nâng cao kỹ năng
  CNTT cho cán bộ quản lý .53
  3.2.3. Biện pháp 3: Đầu tư kinh phí, nâng cấp cơ sở hạ tầng
  CNTT: 55
  3.2.4. Biện pháp 4: Tổ chức bộ máy chuyên trách về CNTT, đổi mới
  cơ chế quản lý, phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong
  việc ứng dụng CNTT 56
  3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp: .57
  3.4. Khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp .58
  3.4.1. Khái quát về phương pháp khảo nghiệm tính khả thi của
  các biện pháp được đề xuất .58
  3.4.2. Kết quả đánh giá 59
  Kết luận chương 2 60
  KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .61
  1. Kết luận .61
  2. Khuyến nghị 62
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .63

  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Giáo dục là yếu tố then chốt trong việc tiến hành CNH-HĐH, trong việc
  thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.
  Công nghệ thông tin là một ngành khoa học mới, là một trong những
  ngành thuộc lĩnh vực công nghệ cao. Điều này đã được Nhà nước xác định rõ
  ràng trong Luật Công nghệ cao năm 2008 và được ưu tiên phát triển. Nghị
  định 49/CP ngày 04 tháng 8 năm 1993 đã xác định quan điểm phát triển
  ngành công nghệ mũi nhọn theo hướng tiếp thu những thành tựu của công
  nghệ ngoài nước, đồng thời phát triển công nghệ trong nước, ứng dụng vào quản
  lý các ngành kinh tế - xã hội, dịch vụ Công nghệ thông tin ở Việt Nam đang
  trong giai đoạn phát triển rất mạnh, sâu sắc, toàn diện. Thiết bị của ngành
  công nghệ thông tin càng ngày càng phổ biến trong cuộc sống cũng như
  trong các ngành khoa học. Những kiến thức về tin học nay đã trở thành kiến
  thức phổ dụng, kỹ năng về tin học hiện nay được coi như những kỹ năng
  thông thường được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày như đọc, nói, viết. Cơ
  sở hạ tầng về truyền thông càng ngày càng phát triển mạnh, rộng rãi, tốc độ
  truyền tin ngày càng cao. Hiện nay, thông tin được phổ biến rộng rãi, nhanh
  chóng bằng nhiều phương tiện khác nhau, các phương tiện truyền thông được
  sử dụng một cách dễ dàng, đơn giản và phổ thông.
  Nhận thức rõ vai trò của công nghệ thông tin (CNTT) trong việc nâng
  cao chất lượng giáo dục, Đảng và nhà nước ta đã có các văn bản chỉ đạo đẩy
  mạnh việc ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy học và trong điều
  hành quản lý giáo dục (Quyết định số 698/QĐ-TTg ngày 01/6/2009 của Thủ
  tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực công
  nghệ thông tin đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; Nghị định số
  64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về Ứng dụng công nghệ thông
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
  2
  tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Chỉ thị số 55/2008/CT-BGDĐT
  ngày 30/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường giảng
  dạy, đào tạo và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục giai đoạn
  2008-2012; Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của
  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện công khai đối với cơ sở
  giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân trên website của đơn vị mình; Chỉ
  thị số 4899/CT-BGDĐT ngày 04/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào
  tạo (GDĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ
  thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2009 –
  2010, Bộ GDĐT hướng dẫn việc triển khai nhiệm vụ công nghệ thông tin
  (CNTT) cho năm học 2009-2010;
  Nội dung các văn bản trên đã nêu rõ: Thực hiện việc chuyển phát công
  văn, tài liệu qua mạng điện tử, kết nối thông tin và điều hành bằng văn bản
  điện tử giữa Sở GDĐT, các phòng GDĐT và các trường học, giữa các Sở
  GDĐT và Bộ GDĐT; Các trường cần công bố công khai các thủ tục hành
  chính trên website để giáo viên, học sinh và phụ huynh sử dụng; Đẩy mạnh
  việc triển khai tin học hoá quản lý trong trường học, xây dựng nội dung thông
  tin số phục vụ giáo dục; Tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn và giảng dạy qua
  mạng với ba hình thức: Qua truyền hình, qua web và qua đàm thoại. Mở rộng
  áp dụng hình thức này cho công tác đào tạo và tập huấn, bồi dưỡng giáo viên
  và cán bộ quản lý giáo dục, tập huấn thanh tra viên, tuyển sinh . để tiết kiệm
  thời gian, kinh phí, công sức đi lại. Để nâng cao hiệu quả quản lý của lãnh
  đạo Nhà trường, cần thiết phải sử dụng và phát huy tối đa các nguồn lực
  CNTT của trường để điều hành tác nghiệp và truyền đưa thông tin.
  Trong những năm gần đây quy mô các trường THPT trong huyện Đại
  Từ tăng nhanh, cơ cấu đội ngũ giáo viên không ổn định, giáo viên mới ra
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
  3
  trường chiếm tỷ lệ cao, chất lượng giáo dục còn hạn chế, chưa đáp ứng được
  với yêu cầu thực tiễn của xã hội. Việc ứng dụng CNTT vào đổi mới, nâng cao
  chất lượng công tác quản lý hoạt động giáo dục trong các nhà trường THPT
  trên địa bàn Huyện còn gặp nhiều khó khăn, bất cập . từ thực tế này đòi hỏi
  phải đổi mới công tác quản lý giáo dục.
  Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi quyết định chọn đề tài: "Biện
  pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý giáo dục ở các
  trường THPT huyện Đại Từ – Thái Nguyên” để nghiên cứu.
  2. Mục đích nghiên cứu:
  Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích đề xuất các biện pháp ứng dụng
  CNTT vào hoạt động quản lý giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của
  các trường THPT trên địa bàn Huyện Đại Từ - Thái Nguyên
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu:
  3.1. Khách thể nghiên cứu
  Hoạt động quản lý giáo dục ở các trường THPT Huyện Đại Từ - Thái Nguyên
  3.2. Đối tượng nghiên cứu
  Biện pháp ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý giáo dục ở các trường
  THPT Huyện Đại Từ - Thái Nguyên
  4. Giả thuyết khoa học:
  Hiệu quả hoạt động quản lý giáo dục sẽ được nâng cao nếu đề xuất
  được các biện pháp ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý giáo dục một cách
  hợp lý, khoa học, phù hợp với điều kiện thực tiễn của các nhà trường.
  5. Nhiệm vụ nghiên cứu:
  5.1. Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động quản lý
  giáo dục trong các trường THPT.
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
  4
  5.2. Nghiên cứu văn bản chỉ đạo của Bộ giáo dục và đào tạo, Sở giáo
  dục và đào tạo .về việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các trường THPT để
  nâng cao chất lượng giáo dục.
  5.3. Nghiên cứu vai trò của CNTT trong đổi mới hoạt động dạy học và
  hoạt động quản lý giáo dục trong nhà trường phổ thông.
  5.4 Khảo sát thực trạng của việc sử dụng CNTT trong hoạt động quản
  lý giáo dục ở các trường THPT Huyện Đại Từ - Thái Nguyên.
  5.5 Đề xuất một số biện pháp ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý
  giáo dục ở các trường THPT Huyện Đại Từ - Thái Nguyên.
  5.6 Tổ chức khảo nghiệm.
  6. Phạm vi nghiên cứu:
  Đề tài tập trung nghiên cứu việc ứng dụng CNTT vào công tác quản lý
  giáo dục ở trường THPT Đại Từ, THPT Nguyễn Huệ, THPT Lưu Nhân Chú
  của Huyện Đại Từ - Thái Nguyên.
  7. Phương pháp nghiên cứu:
  7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận
  - Nghiên cứu các tài liệu khoa học, các văn bản chỉ đạo và kế hoạch
  nhiệm vụ năm học của Bộ giáo dục và đào tạo, Sở giáo dục và đào tạo về
  CNTT đối với THPT.
  - Phân tích, tổng hợp, hệ thống hoá, khái quát hoá các tư liệu để xác định
  cơ sở lý luận cho đề tài.
  7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn
  - Phương pháp quan sát.
  - Phương pháp điều tra.
  - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm.
  - Phương pháp chuyên gia.
  - Phương pháp thống kê toán học.
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
  5
  8. Dự kiến đóng góp khoa học của đề tài:
  - Hệ thống hóa các vấn đề lý luận có liên quan tới hoạt động quản lý
  giáo dục và vai trò của CNTT đối với công tác quản lý giáo dục.
  - Chỉ ra thực trạng cơ sở vật chất về CNTT. Thực trạng việc ứng dụng
  CNTT vào hoạt động quản lý giáo dục ở các trường THPT trên địa bàn Huyện
  Đại Từ - Thái Nguyên.
  - Từ thực trạng ứng dụng CNTT trong công tác quản lý giáo dục, đề xuất
  một số biện pháp ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý giáo dục nhằm thúc
  đẩy quá trình đổi mới công tác quản lý giáo dục, từng bước nâng cao chất
  lượng giáo dục, đáp ứng phần nào quá trình hội nhập.
  9. Cấu trúc của luận văn:
  Luận văn gồm 3 chương:
  Chương 1. Cơ sở lý luận của việc ứng dụng công nghệ thông tin
  trong hoạt động quản lý giáo dục ở các trường THPT – Huyện Đại Từ -Thái Nguyên.
  Chương 2. Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt
  động quản lý giáo dục ở các trường THPT – Huyện Đại Từ - Thái Nguyên.
  Chương 3. Một số biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong
  hoạt động quản lý giáo dục ở các trường THPT – Huyện Đại Từ - Thái
  Nguyên.
  Ngoài ra còn có phần mở đầu, phần kết luận, khuyến nghị.
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
  6
  Chương 1
  CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
  TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC Ở CÁC TRƯỜNG
  THPT – HUYỆN ĐẠI TỪ - THÁI NGUYÊN
  1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu
  Ngày nay sự phát triển của khoa học - kỹ thuật đã giúp cho kinh tế - xã
  hội phát triển nhanh chóng, trong văn kiện Đại hội Đảng XI đã nêu: “ Phát
  triển mạnh khoa học, công nghệ làm động lực đẩy nhanh quá trình CNH,
  HĐH, phát triển kinh tế tri thức”. Đảng ta đã xác định nhiệm vụ: “ Thực hiện
  đồng bộ ba nhiệm vụ chủ yếu: nâng cao năng lực khoa học, công nghệ; đổi
  mới cơ chế quản lý; đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng”.
  Công nghệ thông tin đã ngày càng đóng vai trò quan trọng, là một nhân
  tố thúc đẩy đối với thành công trong công cuộc đổi mới của Việt Nam. Đảng
  và Nhà nước ta coi công nghệ thông tin là một trong những lĩnh vực ưu tiên,
  đặt nền móng cho những đột phá về phát triển trong lĩnh vực công nghệ cao
  nói riêng, công cuộc hiện đại hoá nói chung.
  Công nghệ thông tin đang được ứng dụng tích cực vào các lĩnh vực
  quản lý nhà nước. Lĩnh vực quản lý giáo dục cũng như các lĩnh vực khác đang
  chịu tác động của công nghệ thông tin và công nghệ thông tin có thể hỗ trợ
  công tác quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của nó.
  1.2 Các khái niệm công cụ
  1.2.1. Quản lý
  Từ khi xuất hiện xã hội loài người, nhu cầu quản lý xã hội cũng được
  hình thành như một tất yếu lịch sử. Quản lý xã hội luôn đi liền với sự phát
  triển của xã hội loài người, qua các phương thức sản xuất, từ cộng sản nguyên
  thủy đến nền văn minh hiện đại; Quá trình quản lý, trình độ tổ chức điều hành
  xã hội cũng được nâng lên. Đặc biệt từ khi xã hội loài người có sự phân công
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
  7
  lao động, muốn đạt năng xuất cao trong hoạt động sản xuất đòi hỏi phải có sự
  chỉ huy, phối hợp Đó chính là hoạt động quản lý để phát huy thế mạnh của
  các cá nhân, tập thể. Lịch sử phát triển của xã hội loài người từ trước đến nay
  dựa vào nhiều yếu tố, trong đó có ba yếu tố cơ bản: Tri thức, sức lao động và
  trình độ quản lý. Quản lý là một hoạt động vừa có ý nghĩa độc lập với hai yếu
  tố tri thức và sức lao động, vừa có ý nghĩa là sự kết hợp, vận dụng giữa tri
  thức và sức lao động để phát triển xã hội; đây là một trong những công việc
  phức tạp, khó khăn nhất trong các lĩnh vực hoạt động của con người.
  Theo quan điểm của các nhà lý luận nước ngoài
  (*) Hfayon – Nhà lý luận người Pháp cho rằng: Quản lý hành chính là dự
  đoán và lập kế hoạch, tổ chức điều khiển, phối hợp và kiểm tra.
  (*) Paul hersey, Ken blane Head viết trong cuốn “Quản lý nguồn nhân
  lực” NXB Quốc gia, dịch năm 1995 có viết: Quản lý là quá trình cùng làm
  việc giữa người quản lý và người bị quản lý thông qua hoạt động cá nhân, của
  nhóm, huy động các nguồn lực khác để đạt đến mục tiêu quản lý.
  (*) C. Mác đã viết: “Tất cả mọi lao động xã hội trực tiếp hay lao động
  chung nào tiến hành trên quy mô tương đối lớn, thì ít nhiều cũng cần đến một
  sự chỉ đạo để điều hòa những hoạt động cá nhân và thực hiện những chức
  năng chung phát sinh từ sự vận động của toàn bộ cơ thể sản xuất khác với sự
  vận động của những khí quan độc lập với nó. Một người độc tấu vĩ cầm tự
  mình điều khiển lấy mình, còn một dàn nhạc thì cần có nhạc trưởng”.
  Theo quan điểm của các nhà nghiên cứu Việt Nam
  Hoạt động quản lý là sự tác động có định hướng, có chủ đích của chủ thể
  quản lý đến khách thể quản lý trong một tổ chức, nhằm làm cho tổ chức vận
  hành và đạt được mục đích của tổ chức.

  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Nguyễn Quốc Chí - Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2005), Những xu
  thế quản lý hiện đại và việc vận dụng vào quản lý giáo dục, Hà nội.
  2. Chính phủ (2007), Nghị định 64/2007/NĐ-CP của Chính
  phủ ngày 10/4/2007 về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quản
  nhà nước,
  Hà Nội.
  3. Bộ Thông tin và Truyền thông (2008), Quyết định
  20/2008/QĐ- BTTT của Bộ thông tin và truyền thông ngày 09/4/2008
  ban hành Danh mục tiêu chuẩn về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà
  nước, Hà Nội.
  4. Bộ Thông tin và truyền thông, (2008), Danh mục tiêu
  chuẩn về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước ban hành kèm theo
  Quyết định
  20/2008/QĐ-BTTT ngày 09/4/2008, Hà Nội.
  5. Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2008), Văn bản số 9772/BGDĐTCNTT ngày 20/10/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn
  thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2008 - 2009, Hà Nội.
  6. Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2010), Văn bản số
  4937/BGDĐT- CNTT ngày 18/8/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về
  việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010 - 2011, Hà Nội.
  7. Học viện quản lý giáo dục Hà Nội (2006), Quản lý giáo
  dục và đào tạo, Hà Nội.
  8. Nguyễn Văn Hộ (2007), Xu hướng phát triển giáo dục.
  9. Lê Ngọc Hưởng (2003), Khoa học thông tin trong công tác

  Xem Thêm: Biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý giáo dục ở các trường THPT huyện Đại Từ Thái Nguyên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý giáo dục ở các trường THPT huyện Đại Từ Thái Nguyên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status