Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học của hiệu trưởng trường trung học cơ sở ở huyện hiệp hoà tỉnh bắc giang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học của hiệu trưởng trường trung học cơ sở ở huyện hiệp hoà tỉnh bắc giang

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở HUYỆN HIỆP HOÀ TỈNH BẮC GIANG

  MỤC LỤC
  Lời cam đoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục Lục iii
  Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt iiii
  MỞ ĐẦU
  Trang
  1. Lý do chọn đề tài 1
  2. Mục đích nghiên cứu 4
  3. Nhiệm vụ nghiên cứu 4
  4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 4
  5. Giả thuyết khoa học 4
  6. Phạm vi nghiên cứu 5
  7. Phương pháp nghiên cứu 5
  8. Đóng góp của luận văn và khả năng ứng dụng 6
  9. Cấu trúc của luận văn 6
  NỘI DUNG
  Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO DẠY HỌC
  CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
  7
  1.1. Lịch sử vấn đề nghiên cứu 7
  1.2. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến đề tài 9
  1.2.1.Khái niệm hoạt động 9
  1.2.2. Hoạt động dạy-học 9
  1.2.3. Quá trình và quá trình dạy học 10
  1.2.4. Chất lượng và chất lượng dạy học 10
  1.2.4.1. Chất lượng 10
  1.2.4.2. Chất lượng dạy học 10
  1.2.5. Chỉ đạo và chỉ đạo dạy học 10
  1.2.6. Nâng cao, nâng cao chất lượng, chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy
  học
  1.2.7. Trường trung học cơ sở trong hệ thống giáo dục quốc dân 11
  1.2.7.1.Vị trí của trường THCS 11
  12.7.2.Mục tiêu của giáo dục phổ thông 11
  1.2.8. Hiệu trưởng 11
  1.2.9. Biện pháp, Biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học 12
  1.3. Những quan điểm và chiến lược phát triển giáo dục-đào tạo của
  Đảng và Nhà nước ta
  12
  1.4. Cơ sở lí luận dạy học THCS 14
  1.4.1. Mục tiêu dạy học của giáo dục THCS
  1.4.2. Hoạt động dạy-học ở trường THCS.
  14
  15
  1.4.2.1.Khái niệm hoạt động dạy 15
  1.4.2.2. Hoạt động dạy của giáo viên THCS 16
  1.4.2.3. Hoạt động học của học sinh THCS 16
  1.4.2.4. Mối quan hệ dạy - học 17
  1.4.3. Đo lường chất lượng và đo lường chất lượng dạy học 20
  1.5. Cơ sở lí luận quản lí trường học 22
  1.5.1. Quản lí và quản lí giáo dục, quản lí trường học 22
  1.5.1.1. Quản lí 22
  1.5.1.2. Quản lí giáo dục 23
  1.5.1.3. Quản lí trường học 24
  1.5.2. Các chức năng của quản lí trường học 26
  1.5.3. Bản chất của quá trình quản lí trường học 27
  1.5.4. Vai trò và trách nhiệm của hiệu trưởng trường THCS 29
  Chương 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO NÂNG
  CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC CỦA MỘT SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC
  CƠ SỞ Ở HUYỆN HIỆP HOÀ, TỈNH BẮC GIANG
  31
  2.1. Vài nét về giáo dục THCS huyện Hiệp Hoà 32
  2.1.1. Tình hình chung về giáo dục và đào tạo huyện Hiệp Hoà 32
  2.1.2. Chất lượng giáo dục THCS huyện Hiệp Hoà 36
  2.1.2.1.Ưu điểm 36
  2.1.2.2. Hạn chế 40
  2.2. Thực trạng công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học của hiệu
  trưởng một số trường THCS của huyện Hiệp Hoà
  41
  2.2.1.Trường THCS Thị Trấn Thắng 41
  2.2.1.1. Đặc điểm nhà trường 41
  2.2.1.2. Tình hình đội ngũ cán bộ giáo viên và cơ sở vật chất 42
  2.2.1.3. Đặc điểm tình hình học sinh và chất lượng dạy học của trường 43
  2.2.1.4.Thực trạng công tác chỉ đạo hoạt động dạy học của hiệu trưởng
  trường THCS Thị Trấn Thắng
  44
  2.2.2. Trường THCS Danh Thắng 47
  2.2.2.1. Đặc điểm nhà trường 47
  2.2.2.2. Tình hình đội ngũ cán bộ giáo viên và cơ sở vật chất 47
  2.2.2.3. Đặc điểm tình hình học sinh và chất lượng dạy học của trường 49
  2.2.2.4.Thực trạng công tác chỉ đạo hoạt động dạy học của hiệu trưởng
  trường THCS Danh Thắng
  50
  2.2.3. Trường THCS Đoan Bái 52
  2.2.3.1. Đặc điểm nhà trường 52
  2.2.3.2. Tình hình đội ngũ cán bộ giáo viên và cơ sở vật chất 53
  2.2.3.3. Đặc điểm tình hình học sinh và chất lượng dạy học của trường 54
  2.2.3.4.Thực trạng công tác chỉ đạo hoạt động dạy học của Hiệu trưởng
  trường THCS Đoan Bái
  55
  2.2.4. Trường THCS Hương Lâm 56
  2.2.4.1. Đặc điểm nhà trường 56
  2.2.4.2. Tình hình đội ngũ cán bộ giáo viên và cơ sở vật chất 57
  2.2.4.3. Đặc điểm tình hình học sinh và chất lượng dạy học của trường 58
  2.2.4.4.Thực trạng công tác chỉ đạo hoạt động dạy học của Hiệu trưởng
  trường THCS Hương Lâm
  59
  2.2.5. Trường THCS Mai Trung 61
  2.2.5.1. Đặc điểm nhà trường 61
  2.2.5.2. Tình hình đội ngũ cán bộ giáo viên và cơ sở vật chất 62
  2.2.5.3. Đặc điểm tình hình học sinh và chất lượng dạy học của trường 63
  2.2.5.4.Thực trạng công tác chỉ đạo hoạt động dạy học của Hiệu trưởng
  trường THCS Mai Trung
  64
  2.2.6. Khái quát về thực trạng công tác chỉ đạo dạy học của hiệu trưởng
  các trường THCS : Thị Trấn Thắng, Danh Thắng, Đoan Bái, Hương
  Lâm, Mai Trung của huyện Hiệp Hoà
  66
  2.2.6.1. Điểm mạnh 68
  2.2.6.2. Điểm yếu 69
  2.2.6.3. Thuận lợi 70
  2.2.6.4. Khó khăn 70
  Chương 3: BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC
  CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở HUYỆN HIỆP
  HÒA, TỈNH BẮC GIANG
  71
  3.1.Cơ sở đề ra biện pháp 71
  3.1.1.Căn cứ vào quan điểm chỉ đạo phát triển GD&ĐTcủa Đảng trong
  thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá
  71
  3.1.2. Căn cứ vào phương hướng phát triển giáo dục - đào tạo của tỉnh
  Bắc Giang
  72
  3.1.3. Căn cứ phương hướng phát triển giáo dục phổ thông của huyện
  Hiệp Hòa đến năm 2015 và thực trạng chỉ đạo nâng cao CLDH ở các
  trường THCS huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang
  73
  3.1.3.1. Phương hướng phát triển giáo dục phổ thông của huyện Hiệp
  Hòa đến năm 2015
  73
  3.13.2. Thực trạng chỉ đạo nâng cao CLDH ở các trường THCS huyện
  Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang
  75
  3.2. Các nguyên tắc xây dựng biện pháp 76
  3.2.1. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 76
  3.2.2. Các biện pháp phải đảm bảo tính lịch sử 76
  3.2.3. Các biện pháp chỉ đạo nâng cao CLDH ở trường THCS phải đảm
  bảo tính phù hợp, tính khả thi cao và có tính xã hội hoá cao
  76
  3.3.Các nhóm biện pháp chỉ đạo nâng cao CLDH của hiệu trưởng ở các
  trường THCS huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
  77
  3.3.1.Nhóm biện pháp: Bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trình độ và năng
  lực cho đội ngũ cán bộ, giáo viên để nâng cao chất lượng dạy học
  77
  3.3.1.1. Mục tiêu 77
  3.3.1.2. Nội dung và cách thực hiện
  3.3.1.2.1. Bồi dưỡng tư tưởng và nâng cao nhận thức về lí luận chính
  trị
  77
  77
  3.3.1.2.2. Bồi dưỡng nhận thức về nhiệm vụ nâng cao CLDH 78
  3.3.1.2.3. Nâng cao nhận thức về lí luận dạy học, tổ chức nghiên cứu về
  phương pháp dạy học mới; chương trình và sách giáo khoa mới 78
  3.3.1.2.4. Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho
  từng giáo viên
  80
  3.3.2 Nhóm biện pháp: Xây dựng phong trào đổi mới phương pháp dạy
  học sôi động, liên tục và hiệu quả
  81
  3.3.2.1. Mục tiêu 81
  3.3.2.2. Nội dung và cách thực hiện 82
  3.3.2.2.1. Cải tiến phương pháp dạy học
  3.3.2.2.2. Phát triển các câu lạc bộ bộ môn (CLB)
  82
  84
  3.3.3 Nhóm biện pháp: Xây dựng các điều kiện nâng cao CLDH 84
  3.3.3.1. Mục tiêu 84
  3.3.3.2. Nội dung và cách thực hiện 84
  3.3.3.2.1. Hoàn thiện các nội qui, qui chế về dạy và học của nhà trường 84
  3.3.3.2.2. Phát huy vai trò tổ chuyên môn 85
  3.3.3.2.3. Tổ chức tốt dạy thêm, học thêm trong nhà trường 85
  3.3.3.2.4. Phối hợp hoạt động của các tổ chức trong trường cho mục
  tiêu nâng cao CLDH
  86
  3.3.3.2.5. Khai thác mọi nguồn tài chính để đầu tư cho việc xây dựng 88
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
  viii
  cơ sở vật chất và mua sắm thiết bị dạy học
  3.3.3.2.6. Xây dựng môi trường Sư phạm lành mạnh 88
  3.3.4. Nhóm biện pháp: Hoàn thiện công tác kiểm tra, đánh giá và tổng
  kết kinh nghiệm
  90
  3.3.4.1. Mục tiêu 90
  3.3.4.2. Nội dung và cách thực hiện
  3.3.4.2.1. Nghiên cứu, học tập lí luận và hoàn thiện công tác kiểm tra
  90
  90
  3.3.4.2.2. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá của giáo viên đối với
  kết quả học tập của học sinh 92
  3.3.4.2.3. Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập
  của học sinh
  93
  3.3.4.2.4. Tổng kết kinh nghiệm chỉ đạo nâng cao CLDH 94
  3.3.5. Nhóm biện pháp: Đổi mới công tác thi đua gắn chỉ đạo hoạt động
  dạy học với công tác thi đua nhằm nâng cao CLDH
  95
  3.3.5.1. Mục tiêu 95
  3.3.5.2. Nội dung và cách thực hiện 95
  3.3.5.2.1. Xây dựng chỉ tiêu thi đua xuất phát từ cơ sở, chống bệnh
  thành tích
  96
  3.3.5.2.2. Thi đua, khen thưởng và kỉ luật phải tạo động lực cho dạy và
  học
  97
  3.3.6. Nhóm biện pháp: Xây dựng hệ thống thông tin trong chỉ đạo hoạt
  động dạy học
  98
  3.3.6.1. Mục tiêu 98
  3.3.6.2. Nội dung và cách thực hiện: 98
  3.3.6.2.1. Xây dựng hệ thống thông tin chỉ đạo hoạt động dạy học gắn
  liền với thực hiện tốt quy chế chuyên môn
  98
  3.3.6.2.2. Thu thập thông tin từ giáo viên, học sinh, phụ huynh để điều
  chỉnh chỉ đạo hoạt động dạy học hiệu quả
  99
  3.3.7. Nhóm biện pháp: Làm tốt công tác xã hội hoá, phát huy sức 99
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
  ix
  mạnh của cộng đồng trong việc nâng cao CLDH.
  3.3.7.1. Mục tiêu 99
  3.3.7.2. Nội dung và cách thực hiện 100
  3.3.7.2.1. Nêu cao nhận thức về xã hội hóa giáo dục 100
  3.3.7.2.2.Thực hiện tốt quy chế phối hợp nhà trường - gia đình - xã hội
  trong chỉ đạo hoạt động dạy học
  101
  3.3.7.2.3. Xây dựng quỹ khuyến học, khuyến dạy nhằm tạo động lực cho
  giáo viên và học sinh góp phần nâng cao CLDH.
  102
  Khảo sát tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đã đề xuất 103
  Kết luận và khuyến nghị. 107
  1. Kết luận 107
  2. Khuyến nghị 108
  2.1.Với Bộ GD&ĐT 108
  2.2. Với UBND tỉnh Bắc Giang 109
  2.3. Với Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang 109
  2.4.Với UBND và phòng GD&ĐT huyện Hiệp Hoà 109
  Danh mục tài liệu tham khảo 111
  Phụ lục 1 114
  Phụ lục 2 117

  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn vấn đề nghiên cứu
  Nhân loại đã bước vào nền văn minh của thiên niên kỷ mới. Trong bối
  cảnh toàn cầu hoá, xây dựng nền kinh tế tri thức, tất cả các nước trên thế
  giới đều quan tâm đầu tư, đưa ra chương trình cải cách nâng cao chất lượng
  giáo dục, đào tạo nhằm tạo ra lớp người lao động mới có phẩm chất, trình độ
  tri thức và kỹ năng nghề nghiệp cao. Đại hội lần thứ VI của Đảng đã mở ra
  một thời kỳ phát triển mạnh mẽ của đất nước với công cuộc công nghiệp
  hóa, hiện đại hóa nhằm đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển.
  Chiến lược phát triển đất nước đến năm 2020 của Đảng nêu rõ “ Phấn
  đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng
  hiện đại; chính trị xã hội ổn định, dân chủ, kỷ cương, đồng thuận; đời sống
  vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt; độc lập, chủ
  quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; vị thế của Việt Nam
  trên trường quốc tế tiếp tục được nâng lên; tạo tiền đề vững chắc để phát
  triển cao hơn trong giai đoạn sau ”. Để thực hiện mục tiêu ấy, trong
  những năm qua Đảng, Nhà nước ta đã đưa ra nhiều chủ trương, đường lối,
  chính sách nhằm phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.
  Ngay từ hội nghị BCH TW lần thứ hai khoá VIII Đảng đã ban hành Nghị
  quyết trong đó nêu rõ “ GD&ĐT là sự nghiệp của toàn Đảng, của nhà
  nước và của toàn dân. Thực sự coi giáo dục là quốc sách hàng đầu. Phát
  triển giáo dục gắn liền với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội ”
  Trên cơ sở phân tích một cách sâu sắc những cơ hội và thách thức
  đối với đất nước ta trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, về
  khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hoá, Đại hội lần thứ XI của Đảng
  tiếp tục khẳng định: “GD&ĐT có sứ mạng nâng cao dân trí, phát triển
  nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng phát triển đất
  nước, xây dựng nền văn hoá và con người Việt Nam” và trong chiến lược
  phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 định hướng phát triển cho giáo dục
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
  2
  là: “ phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu. Đổi mới toàn diện nền giáo
  dục Việt Nam theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá, dân chủ hoá
  và hội nhập quốc tế ”. Muốn phát triển giáo dục cần nhiều yếu tố bảo đảm,
  trong đó phải có đội ngũ cán bộ có năng lực quản lí giáo dục, đội ngũ giáo
  viên có kiến thức, giỏi về nghiệp vụ, có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo
  đức trong sáng, tận tụy với nghề. Đẩy mạnh đổi mới cơ chế quản lý giáo
  dục, cơ chế tài chính giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, kết
  hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội.
  Quá trình dạy học là một thành tố đặc biệt quan trọng của quá trình
  giáo dục. Nâng cao chất lượng và hiệu quả của quá trình dạy học là một
  nhiệm vụ cấp thiết và cực kỳ quan trọng của các nhà trường. Chất lượng và
  hiệu quả của quá trình dạy học quyết định chất lượng giáo dục. Chất lượng
  dạy học (CLDH) phải được đo bằng trình độ học vấn phổ thông toàn diện và
  vững chắc mà học sinh trau dồi được sau quá trình dạy học. Chất lượng giáo
  dục chỉ được khẳng định khi những học sinh sau khi tốt nghiệp sẽ có khả
  năng thích ứng với những đổi thay của công việc, và được thực tiễn xã hội
  thừa nhận.
  Trong hệ thống giáo dục quốc dân, trung học cơ sở ( THCS) là cấp
  học có ý nghĩa rất quan trọng liên quan đến mọi nhà, mọi người, mọi tầng
  lớp trong xã hội. Đây là cấp học nền tảng có nhiệm vụ xây dựng và phát
  triển tình cảm, đạo đức, trí tuệ, thẩm mỹ, thể chất cho trẻ em nhằm hình
  thành cơ sở ban đầu cho sự phát triển toàn diện nhân cách con người. Trong
  những năm qua sự nghiệp giáo dục đã có nhiều chuyển biến. Chất lượng giáo
  dục ở các cấp học không ngừng được nâng lên, nhiều chính sách nhằm chấn
  hưng nền giáo dục đã được triển khai như: đổi mới công tác quản lý trong
  giáo dục; đổi mới cơ chế tài chính trong giáo dục; đẩy mạnh ứng dụng
  CNTT vào quản lý, dạy và học; cuộc vận động học tập và làm theo tấm
  gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động “hai không” với bốn nội dung;
  phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đã và
  đang được triển khai ,mạnh mẽ trong toàn ngành. Song với sự phát triển
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
  3
  mạnh mẽ của đất nước trong giai đoạn hiện nay hệ thống giáo dục nước ta
  vẫn còn nhiều bất cập. Đổi mới trong công tác quản lý còn chậm, một số chủ
  trương, chính sách về giáo dục chưa được thực hiện một cách tích cực và
  triệt để. Việc đổi mới nội dung, chương trình, sách giáo khoa đòi hỏi phải
  tích cực đổi mới phương pháp dạy học ,đầu tư trang thiết bị đồ dùng dạy học.
  Dạy-học ngày nay không chỉ nhằm truyền thụ và lĩnh hội tri thức, mà quan
  trọng hơn là dạy cho học sinh cách học, là trau dồi ý thức chủ động, phát huy
  tính tích cực, độc lập và sáng tạo của học sinh trong dạy và học, trang bị cho
  học sinh kỹ năng sống, “dạy chữ đi đôi với dạy người”. Để đáp ứng được
  mục tiêu đó đòi hỏi mỗi cán bộ quản lí giáo dục và giáo viên phải luôn phấn
  đấu không ngừng, chống tư tưởng trông chờ ỷ lại, mạnh dạn đổi mới tư duy,
  đổi mới phương pháp, phong cách làm việc.
  Hiệp Hoà là huyện trung du thuộc tỉnh Bắc Giang với điều kiện kinh
  tế còn gặp nhiều khó khăn, song Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện luôn quan
  tâm đến sự nghiệp giáo dục. Trong những năm qua ngành GD&ĐT huyện
  Hiệp Hoà đã thu được những thành tích đáng kể. Quy mô trường, lớp được
  duy trì ổn định, chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến; cơ sở vật chất,
  trang thiết bị dạy học liên tục được đầu tư Bên cạnh những thành tích đã
  đạt được ngành GD&ĐT huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang đang đứng trước
  những vấn đề cấp thiết cần phải giải quyết. Tuy chất lượng giáo dục ở các
  trường THCS trên địa bàn huyện những năm gần đây được nâng lên song
  vẫn còn bộc lộ sự chênh lệch giữa các nhà trường trong huyện, kết quả còn
  khá khiêm tốn so với các huyện khác trong tỉnh Bắc Giang. Một trong các
  nguyên nhân là do công tác chỉ đạo hoạt động dạy học của hiệu trưởng các
  trường còn hạn chế, chưa phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.
  Qua thực tế theo dõi, chỉ đạo giáo dục cấp THCS ở huyện Hiệp Hoà trong
  những năm qua tôi thấy trường THCS nào mà người hiệu trưởng chỉ đạo tốt
  hoạt động dạy học, thì trường đó chất lượng giáo dục được nâng cao, và
  ngược lại hiệu trưởng nào không có biện chỉ đạo hoạt động dạy học hiệu quả,
  phù hợp thì chất lượng giáo dục của nhà trường đi xuống. Bởi vậy việc đổi
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
  4
  mới công tác chỉ đạo nâng cao CLDH THCS là một vấn đề cấp thiết trong
  giai đoạn hiện nay. Để làm sáng tỏ cơ sở lí luận và thực tiễn của công tác
  quản lí dạy học, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác chỉ
  đạo quá trình dạy học của hiệu trưởng ở các trường THCS trên địa bàn
  huyện, tôi chọn đề tài: “Biện pháp chỉ đạo nâng cao CLDH của hiệu trưởng
  trường THCS ở huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang”
  2. Mục đích nghiên cứu
  Nghiên cứu làm rõ thực trạng chỉ đạo hoạt động dạy học của hiệu
  trưởng các trường THCS ở huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang, từ đó đề ra một
  số biện pháp chỉ đạo ‎ hoạt động dạy học của người hiệu trưởng trường THCS
  nhằm nâng cao CLDH ở các trường THCS huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang
  trong giai đoạn hiện nay.
  3. Nhiệm vụ nghiên cứu
  - Xây dựng cơ sở lí luận về hoạt động chỉ đạo dạy học của hiệu trưởng
  trường THCS.
  - Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác chỉ đạo hoạt động dạy học của
  hiệu trưởng trường THCS ở huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang.
  - Đề xuất biện pháp chỉ đạo hoạt động dạy học của hiệu trưởng nhằm
  nâng cao CLDH của các trường THCS ở huyện Hiệp Hoà.
  4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
  - Khách thể nghiên cứu: Công tác chỉ đạo dạy học của hiệu trưởng
  trường THCS ở huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang.
  - Đối tượng nghiên cứu: Thực trạng và biện pháp chỉ đạo nâng cao
  CLDH của các trường THCS ở huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang.
  - Khách thể điều tra: Hiệu trưởng, giáo viên, học sinh các trường
  THCS trong huyện.
  5. Giả thuyết khoa học
  Công tác chỉ đạo dạy học của hiệu trưởng trường THCS ở huyện Hiệp
  Hoà, tỉnh Bắc Giang hiện nay vẫn còn những hạn chế, bất cập so với yêu
  cầu của GD&ĐT đặt ra. Nếu người hiệu trưởng trường THCS đánh giá đúng
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
  5
  thực trạng, nắm vững nội dung và vận dụng sáng tạo những biện pháp chỉ
  đạo đổi mới hoạt động dạy học, thì sẽ góp phần nâng cao CLDH ở trường
  THCS thuộc huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang.
  6. Phạm vi nghiên cứu
  Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu các biện pháp chỉ đạo hoạt động dạy
  học của hiệu trưởng một số trường THCS ở huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc
  Giang qua các năm học 2007 - 2008, 2008-2009, 2009 - 2010 và 2010-2011.
  7. Phương pháp nghiên cứu
  7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận
  - Thu thập các loại sách, báo, tạp chí, tài liệu có liên quan đến đề tài.
  - Đọc và khái quát các tài liệu có liên quan đến vấn đề nghiên cứu
  - Nghiên cứu Nghị quyết của Đảng, các văn bản về chủ trương chính
  sách của Nhà nước và các văn bản của ngành giáo dục.
  7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn
  7.2.1. Phương pháp quan sát
  Phương pháp này thực hiện bằng cách dự họp giao ban hiệu trưởng
  hàng tháng, dự họp hội đồng sư phạm, tổ chuyên môn ở các trường, dự giờ
  một số giáo viên để tìm hiểu thêm về thực trạng dạy học và thực trạng chỉ
  đạo hoạt động dạy học của hiệu trưởng các trường THCS.
  7.2.2. Phương pháp điều tra, khảo sát bằng phiếu
  Sử dụng hệ thống bảng câu hỏi, các phiếu trưng cầu ý kiến đối với lãnh
  đạo và cán bộ chuyên môn Phòng GD&ĐT, cán bộ quản lý và giáo viên ở
  các trường THCS của huyện Hiệp Hoà nhằm thu thập số liệu để đánh giá
  thực trạng công tác chỉ đạo hoạt động dạy học của hiệu trưởng các trường
  THCS và đề xuất các biện pháp.
  7.2.3. Phương pháp phỏng vấn
  Phỏng vấn, trao đổi trực tiếp với lãnh đạo, chuyên viên phòng
  GD&ĐT, hiệu trưởng, giáo viên và tham khảo ý kiến các chuyên gia với
  mục đích tìm các kết luận thỏa đáng trong việc đánh giá thực trạng công
  tác chỉ đạo hoạt động dạy học của hiệu trưởng các trường THCS và đề xuất
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
  6
  một số biện pháp giúp cho công tác chỉ đạo hoạt động dạy học của hiệu
  trưởng các trường THCS của huyện Hiệp Hoà có hiệu quả.
  7.3. Phương pháp thống kê toán học
  Sau khi thu thập các phiếu thăm dò ý kiến, dựa vào kết quả điều tra,
  các phần mềm để xử lý số liệu, tính tần số xuất hiện và tỉ lệ phần trăm các
  nội dung trong phiếu hỏi nhằm đánh giá thực trạng và định hướng nâng cao
  hiệu quả công tác chỉ đạo hoạt động dạy học của hiệu trưởng các trường
  THCS của huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang.
  8. Đóng góp của luận văn và khả năng ứng dụng
  Ý nghĩa khoa học: Luận văn đã làm sáng tỏ cơ sở lí luận và thực tiễn
  của việc chỉ đạo dạy học của hiệu trưởng trường THCS trong bối cảnh KTXH của một địa phương.
  Ý nghĩa thực tiễn: Luận văn đã cung cấp lí luận, nhận thức và kĩ năng
  chỉ đạo nâng cao CLDH của hiệu trưởng trường THCS trong điều kiện thực
  tiễn hoạt động của nhà trường.
  9. Cấu trúc của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục và tài liệu tham khảo, nội dung
  chủ yếu của luận văn được trình bày trong 3 chương:
  Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO DẠY
  HỌC CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ.
  Chương 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO NÂNG
  CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC CỦA MỘT SỐ TRƯỜNG THCS Ở
  HUYỆN HIỆP HOÀ, TỈNH BẮC GIANG.
  Chương 3: BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY
  HỌC CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở HUYỆN
  HIỆP HOÀ.
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
  7
  Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO DẠY HỌC
  CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
  1.1.Lịch sử nghiên cứu vấn đề :
  Ngay từ thời cổ đại, vấn đề dạy học đã được các nhà triết học, đồng
  thời là nhà giáo dục ở cả phương Đông và phương Tây đề cập tới như:
  Ở phương Tây, từ trước công nguyên Xôcrat đã quan niệm giáo dục
  phải giúp con người tìm thấy và tự khẳng định chính bản thân mình. Ông cho
  rằng để nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học cần có phương pháp để giúp
  thế hệ trẻ từng bước tự khẳng định, tự phát hiện tri thức mới mẻ, phù hợp với
  chân lý. Còn Platon xác nhận vai trò tất yếu của của giáo dục trong xã hội,
  tính quyết định của chính trị đối với giáo dục.
  Ở phương Đông Khổng Tử quan niệm phương pháp dạy học là dùng
  cách gợi mở, đi từ gần đến xa, từ đơn giản đến phức tạp, nhưng vẫn đòi hỏi
  người học phải tích cực suy nghĩ, phải hình thành nền nếp, thói quen trong
  học tập.
  Vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa
  Mác - Lênin, khoa học giáo dục thực sự có sự biến đổi cả về lượng và chất.
  Nhiều nhà nghiên cứu giáo dục đã đi sâu nghiên cứu về vai trò trách nhiệm
  của cán bộ quản lý trong việc quản lý hoạt động dạy học ở nhà trường. Các
  nhà nghiên cứu giáo dục đều chỉ ra hiệu trưởng phải là người lãnh đạo toàn
  diện và chịu trách nhiệm trong công tác quản lý nhà trường. Hiệu trưởng
  phải biết lựa chọn đội ngũ giáo viên bằng nhiều nguồn khác nhau và bồi
  dưỡng họ thành những giáo viên giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ để tham ra
  dạy học đạt hiệu quả cao.
  Trên thế giới hiện nay các nước phát triển có nền kinh tế lớn, có trình
  độ khoa học công nghệ hiện đại như Mỹ, Nhật, Hàn Quốc hay ở Đông Nam
  Á có Singapo thì trong nhiều năm qua họ đã thực sự quan tâm đầu tư cho
  giáo dục với nguồn kinh phí rất lớn. Các nước trên đều xây dựng chiến lược

  Xem Thêm: Biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học của hiệu trưởng trường trung học cơ sở ở huyện hiệp hoà tỉnh bắc giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học của hiệu trưởng trường trung học cơ sở ở huyện hiệp hoà tỉnh bắc giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status