Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại Công ty Cổ phần Đúc 19/5

  webtailieu webtailieu bây giờ đang trực tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại Công ty Cổ phần Đúc 19/5

  Đề tài nghiên cứu năm 2013
  Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại Công ty Cổ phần Đúc 19/5
  CHƯƠNG 1
  NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN
  NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH
  NGHIỆP SẢN XUẤT
  1.1 Tổng quan về nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp
  1.1.1 Khái niệm, vai trò, đặc điểm của nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong
  doanh nghiệp
  Bất kỳ một xã hội nào muốn tồn tại và phát triển phải tiến hành quá trình
  sản xuất, mà quá trình sản xuất muốn tiến hành được phải thông qua 3 yếu tố
  cơ bản đó là: tư liệu lao động, đối tượng lao động, sức lao động.Ba yếu tố này
  có mối quan hệ hữu cơ tác động qua lại tạo ra cơ sở vật chất cho xã hội.Trong
  đó nguyên vật liệu là đối tượng lao động, là cơ sở vật chất cấu thành nên thực
  thể sản phẩm. Đối tượng lao động ở nguyên vật liệu thể hiện dưới dạng vật hóa
  như sắt, thép trong các doanh nghiệp chế tạo máy, cơ khí, xây dựng cơ bản;
  bông trong các doanh nghiệp dệt, kéo sợi; vải trong các doanh nghiệp may; sản
  phẩm cây trồng trong các doanh nghiệp chế biến. Trong quá trình sản xuất tạo
  ra sản phẩm mới nguyên vật liệu đóng một vai trò quan trọng xét trên các mặt
  sau:
  Về mặt giá trị: Dưới tác động của sức lao động cùng tư liệu lao động ở
  một chu kỳ sản xuất nguyên vật liệu sẽ chuyển dịch một lần toàn bộ chi phí sản
  xuất dưới dạng chi phí tiêu hao để thành giá trị sản phẩm mới mang đầy đủ chức
  năng vốn có của sản phẩm đó là: chất lượng, mẫu mã, giá trị, giá trị sử dụng, giá
  trị thương mại. Hơn nữa chi phí nguyên vật liệu còn là một trong ba chi phí cơ
  bản quan trọng để tính giá thành sản phẩm (theo khoản mục). Vì vậy có giảm
  được chi phí nguyên vật liệu mới giảm chi phí sản xuất kinh doanh từ đó hạ giá
  thành sản phẩm (trong trường hợp không làm thay đổi chất lượng sản phẩm)
  bằng việc tổ chức quản lý sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguyên vật liệu mới đem lại
  lợi nhuận cao, tăng tích lũy và đạt hiệu quả cao nhất.
  Về vốn của doanh nghiệp: Nguyên vật liệu là thành phần quan trọng của
  41
  vốn lưu động trong doanh nghiệp đặc biệt là vốn dự trữ.Trong đó nguyên vật
  liệu nằm trong khâu dự trữ sản xuất của vốn lưu động. Do đó cần quản lý sử
  dụng tốt nguyên vật liệu mới góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu
  động, tránh ứ đọng sử dụng lãng phí.
  Từ vị trí, vai trò, đặc điểm của nguyên vật liệu ta thấy việc tổ chức quản
  lý, sử dụng tốt NVL là rất cần thiết, bổ ích cho tất cả các doanh nghiệp đặc biệt
  là doanh nghiệp sản xuất. Do vậy trong quá trình sản xuất kinh doanh đòi hỏi
  phải quản lý chặt chẽ NVL ở tất cả các khâu thu mua, vận chuyển, bảo quản đến
  khâu sử dụng và dự trữ.
  a) Khái niệm
  Theo chuẩn mực kế toán số 02, hàng tồn kho là những tài sản:
  - Được giữ để bán trong kỳ sản xuất kinh doanh bình thường.
  - Đang trong quá trình sản xuất kinh doanh dở dang.
  - Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ để sử dụng trong quá trình sản xuất kinh
  doanh hoặc cung cấp dịch vụ
   Nguyên vật liệu là: một bộ phận của hàng tồn kho, là một trong những
  yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh, tham gia thường xuyên và trực
  tiếp vào quá trình sản xuất sản phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của
  sản xuất sản phẩm.
   Công cụ dụng cụ là: một bộ phận của hàng tồn kho, là những tư liệu lao
  động không có đủ các tiêu chuẩn về giá trị và thời gian sử dụng quy định đối
  với Tài sản cố định. Vì vậy công cụ dụng cụ được quản lý và hạch toán như
  nguyên liệu, vật liệu.
  b) Đặc điểm
  Đặc điểm của nguyên vật liệu
  Nguyên vật liệu là đối tượng lao động mua ngoài hoặc tự chế biến cần
  thiết trong quá trình hoạt động sản xuất của doanh nghiệp mang những đặc điểm
  sau:
  - Tham gia vào một chu kỳ sản xuất chế tạo sản phẩm và cung cấp dịch vụ. Khi
  tham gia vào quá trình sản xuất nguyên liệu, vật liệu thay đổi hoàn toàn hình
  42
  thái vật chất ban đầu và giá trị được chuyển toàn bộ, một lần vào chi phí sản
  xuất kinh doanh.
  - Thông thường trong cấu tạo của giá thành sản phẩm thì chi phí về nguyên liệu
  chiếm tỷ trọng khá lớn nên việc sử dụng tiết kiệm, đúng mục đích và đúng kế
  hoạch nguyên vật liệu có ý nghĩa quan trọng trong việc hạ thấp giá thành sản
  phẩm và thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh.
  Đặc điểm của công cụ dụng cụ:
  - Tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất chế tạo sản phẩm và cung cấp dịch vụ.
  - Khi tham gia vào quá trình sản xuất vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu
  giá trị bị hao mòn dần được dịch chuyển từng phần vào chi phí sản xuất kinh
  doanh trong kỳ. Công cụ dụng cụ thường có giá trị nhỏ hoặc thời gian sử dụng
  ngắn, được quản lý và hạch toán như tài sản lưu động.
  c) Vai trò của nguyên vật liệu, CCDC trong sản xuất
  Trong các doanh nghiệp sản xuất vật chất, chi phí cho các đối tượng lao
  động thường chiềm tỷ trọng lớn trong toàn bộ chi phí, cơ cấu giá thành sản
  phẩm và là một bộ phận sản xuất dự trữ quan trọng nhất của doanh nghiệp. Như
  vậy, xét về mọi mặt ta thấy vị trí của nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ đối với
  quá trình sản xuất có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Việc cung cấp NVL, CCDC
  có kịp thời, đầy đủ hay không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch sản xuất của
  doanh nghiệp. Sẽ không thể tiến hành sản xuất nếu không có đủ NVL, CCDC.
  Nhưng khi đã có đầy đủ NVL, CCDC thì sản xuất có đạt yêu cầu hay không?
  Sản phẩm làm ra có cạnh tranh được hay không? Để đạt được điều này thì phải
  phụ thuộc vào chất lượng các NVL, CCDC đó. Ngoài ra chi phí NVL, CCDC
  cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sự biến động của giá thành, chỉ cần chi phí tăng
  hay giảm 1% cũng đã làm cho giá thành biến động.
  Điều này ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
  1.1.2 Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp
  NVL và CCDC là yếu tố không thể thiếu được đối với quá trình sản xuất.
  Do vậy việc cung cấp NVL đầy đủ, thường xuyên liên tục và sử dụng tiết kiệm,
  hợp lý, hiệu quả đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh ổn định đạt kết quả

  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại Công ty Cổ phần Đúc 19/5
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại Công ty Cổ phần Đúc 19/5 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status