Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí tại công ty TNHH một thành viên cảng Quảng Ninh

  webtailieu webtailieu bây giờ đang trực tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí tại công ty TNHH một thành viên cảng Quảng Ninh

  Đề tài nghiên cứu năm 2013
  Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí tại công ty TNHH một thành viên cảng Quảng Ninh
  MỤC LỤC
  PHẦN I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC
  KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 1
  1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 7
  1.1.1. Khái niệm về tiền lương . 7
  1.1.2. Bản chất của tiền lương 8
  1.1.3. Đặc điểm của tiền lương 8
  1.1.4. Chức năng của tiền lương 9
  1.1.5. Vai trò của tiền lương 9
  1.1.6. Ý nghĩa của tiền lương 10
  1.1.7. Một số nhân tố ảnh hưởng đến tiền lương 10
  1.1.8. Nội dung về tiền lương 11
  1.2. CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 13
  1.2.1. Tiền lương thời gian 13
  1.2.2. Tiền lương theo sản phẩm . 15
  1.2.3. Tiền lương khoán theo khối lượng công việc . 18
  1.3. PHỤ CẤP VÀ TIỀN THƯỞNG . 19
  1.3.1 Phụ cấp . 19
  1.3.2 Tiền thưởng 20
  1.4. QUỸ TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 20
  1.5. TỔ CHỨC HẠCH TOÁN LAO ĐỘNG 21
  1.5.1 Hạch toán tình hình sử dụng số lượng lao động và thời gian lao động . 21
  1.5.2 Hạch toán kết quả lao động 23
  1.5.3 Tính lương và trợ cấp BHXH . 24
  1.6. CÁC KHOẢN TRÍCH BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN TRONG DOANH
  NGHIỆP 27
  1.6.1. Bảo hiểm xã hội (BHXH) . 27
  1.6.2. Bảo hiểm y tế (BHYT) 29
  1.6.3. Kinh phí công đoàn (KPCĐ) . 29
  1.6.4. Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) 30
  111
  1.7. HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
  TRONG DOANH NGHIỆP 30
  1.7.1. Nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương . 30
  1.7.2. Hạch toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương tại các doanh
  nghiệp 31
  PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG . 38
  VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 38
  TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG QUẢNG NINH . 38
  2.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH MTV CẢNG QUẢNG NINH 38
  2.1.1. Thông tin chung về công ty . 38
  2.1.2. Sự hình thành và phát triển của công ty 39
  2.1.3. Lĩnh vực hoạt động của Cảng Quảng Ninh: . 40
  2.1.4. Bộ máy tổ chức hoạt động của Công ty TNHH MTV Cảng Quảng Ninh 41
  2.1.5. Đặc điểm tổ chức sản xuất của công ty TNHH Một thành viên Cảng
  Quảng Ninh . 45
  2.1.6. Tổ chức công tác kế toán của Công ty TNHH MTV Cảng Quảng Ninh 46
  2.1.7. Chế độ kế toán áp dụng tại Công ty TNHH MTV Cảng Quảng Ninh: 48
  2.2. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ
  CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH
  VIÊN CẢNG QUẢNG NINH 50
  2.2.1. Đặc điểm tổ chức lao động tiền lương tại công ty TNHH một thành viên
  Cảng Quảng Ninh: . 50
  2.2.2. Chứng từ, sổ sách, tài khoản sử dụng: 52
  2.2.3. Quy trình luân chuyển chứng từ 53
  2.2.4. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH MTV
  cảng Quảng Ninh . 54
  PHẦN III : PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ
  CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC
  QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG
  QUẢNG NINH . 97
  3.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI
  CÔNG TY TNHH MTV CẢNG QUẢNG NINH 97
  112
  3.1.1.Ưu điểm 97
  3.1.2. Tồn tại 99
  3.2. SỰ CẦN THIẾT, MỤC TIÊU VÀ NGUYÊN TẮC CỦA VIỆC HOÀN
  THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH
  THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG QUẢNG
  NINH . 100
  3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện 100
  3.2.2. Mục tiêu của việc hoàn thiện 100
  3.2.3. Nguyên tắc hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo
  lương 101
  3.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG
  VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG NHẰM QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI
  CÔNG TY TNHH MTV CẢNG QUẢNG NINH 101
  3.3.1. Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán của công ty . 101
  3.3.2. Áp dụng cách trả lương qua hệ thống máy ATM . 107
  3.3.3. Áp dụng phần mềm kế toán máy 107
  KẾT LUẬN . 108
  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Tiền lương (tiền công) chính là phần thù lao, lao động được biểu hiện
  bằng tiền mà doanh nghiệp trả cho người lao động căn cứ vào thời gian, khối
  lượng, chất lượng công việc của họ. Tiền lương còn là đòn bẩy kinh tế để
  khuyến khích tinh thần hăng hái lao động kích thích và tạo mối quan tâm của
  người lao động đến kết quả công việc của họ. Nói cách khác, tiền lương chính là
  một nhân tố thúc đẩy năng suất lao động.
  Tiền lương là khoản thu nhập của người lao động và nó có ý nghĩa hết sức
  quan trọng, ngoài đảm bảo tái xuất sức lao động, tiền lương còn giúp người lao
  động yêu nghề, tận tâm với công việc, hăng hái tham gia sản xuất. Tất cả mọi
  chi tiêu trong gia đình cũng như ngoài xã hội đều xuất phát từ tiền lương, từ
  chính sức lao động của họ bỏ ra.Vì vậy tiền lương là khoản thu nhập không thể
  thiếu đối với người lao động.
  Xã hội không ngừng phát triển, nhu cầu của con người không ngừng tăng
  lên đòi hỏi chính sách tiền lương cũng phải có những đổi mới cho phù hợp. Gắn
  chặt với tiền lương là các khoản trích theo lương gồm BHXH, BHYT, KPCĐ và
  BHTN. Công ty TNHH MTV cảng Quảng Ninh với nhiệm vụ phát triển nguồn
  vốn chủ quản, đồng thời hoạt động có hiệu quả, nâng cao chất lượng đời sống
  cho người lao độngvà hoàn thành nghĩa vụ đóng góp với Nhà nước nên việc tổ
  chức công tác kế toán tiền lương phù hợp, hạch toán đúng đủ và thanh toán kịp
  thời có ý nghĩa to lớn về mặt kinh tế xã hội cũng như về mặt chính trị.
  Qua quá trình thực tập tại công ty TNHH MTV cảng Quảng Ninh, em
  nhận thấy công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương còn gặp
  nhiều khó khăn gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người lao động cũng như
  của doanh nghiệp. Nhận thức vai trò quan trọng của vấn đề này em đã chọn đề
  tài “Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
  4
  nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí tại công ty TNHH một thành
  viên cảng Quảng Ninh” cho đề tài nghiên cứu khoa học của mình.
  2. Mục tiêu của đề tài:
  Đề tài nghiên cứu khoa học thực hiện với những mục tiêu cụ thể như sau:
  - Hệ thống hóa một số vấn đề cơ bản về công tác kế toán tiền lương và các
  khoản trích theo lương
  - Mô tả và phân tích thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản
  trích theo lương tại công ty TNHH MTV cảng Quảng Ninh.
  - Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn công tác kế toán tiền lương và
  các khoản trích theo lương đưa ra một số giải pháp nhằm tăng cường công tác
  quản lý chi phí tại công ty TNHH MTV cảng Quảng Ninh.
  3. Tính mới, tính độc đáo và tính sáng tạo của đề tài
  Đề tài làm rõ ý nghĩa, vai trò của kế toán tiền lương và các khoản trích
  theo lương tại các doanh nghiệp cũng như ở công ty TNHH MTV cảng Quảng
  Ninh , từ đó tìm hiểu và đưa ra biện pháp khả thi nhằm hoàn thiện tổ chức kế
  toán tiền lương và các khoản trích theo lương giúp các nhà quản trị đưa ra quyết
  định đúng đắn để tăng cường công tác quản lý chi phí.
  4. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước:
  Đã có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học về vấn đề tiền lương và các khoản trích theo lương tại
  các doanh nghiệp nhưng đối với công ty TNHH MTV cảng Quảng Ninh đây là đề tài nghiên cứu khoa
  học đầu tiên.
  5. Nội dung nghiên cứu của đề tài:Đề tài tập trung nghiên cứu cách hạch toán
  tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH MTV cảng Quảng
  Ninh, từ đó đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm giúp các nhà quản trị quản lý
  chi phí tốt hơn.
  6. Phương pháp nghiên cứu :
  5
  Một số phương pháp nghiên cứu được em sử dụng trong đề tài:
  - Phương pháp thống kê: Tập hợp tất cả chứng từ và số liệu cần thiết phục
  vụ cho đề tài nghiên cứu
  - Phương pháp tổng hợp so sánh: Trên cơ sở những chứng từ và số liệu có
  được tổng hợp lại và tiến hành so sánh một số chỉ tiêu.
  - Phương pháp chuyên gia: Căn cứ vào nội dung và mục đích nghiên cứu
  của đề tài em xin ý kiến của giáo viên hướng dẫn về cách làm, bên cạnh đó cũng
  tham khảo ý kiến của giám đốc và kế toán trưởng công ty TNHH MTV cảng
  Quảng Ninh để cho những ý kiến đóng góp và giải đáp thắc mắc liên quan đến
  đề tài nghiên cứu.
  7. Khả năng triển khai ứng dụng, triển khai kết quả nghiên cứu của đề tài:
  Có thể áp dụng tại doanh nghiệp để hoàn thiện hơn về công tác kế toán
  tiền lương và các khoản trích theo lương, đồng thời làm tài liệu tham khảo cho
  khối ngành kinh tế.
  8. Bố cục của đề tài : đề tài được chia thành 3 chương
  Chương I : Lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo
  lương trong doanh nghiệp
  Chương II : Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích
  theo lương tại công ty TNHH MTV cảng Quảng Ninh.
  Chương III : Một số giải pháphoàn thiện công tác kế toán tiền lương và
  các khoản trích theo lương nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí tại công ty
  TNHH một thành viên cảng Quảng Ninh.
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  6
  1. Bộ Lao động thương binh và xã hội, Thông tư số 15/2007/TT-BLĐTBXH
  ngày 31/8/2007.
  2. Bộ tài chính, hệ thống các biểu mẫu sổ sách theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006.
  3. Các chứng từ, số liệu thu thập tổng hợp được tại công ty TNHH MTV cảng
  Quảng Ninh.
  4. Các thông tin về công ty TNHH MTV cảng Quảng Ninh trên website
  http://www.quangninhport.com.vn

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí tại công ty TNHH một thành viên cảng Quảng Ninh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí tại công ty TNHH một thành viên cảng Quảng Ninh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status