Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và vận tải An Phú Đông

  webtailieu webtailieu bây giờ đang trực tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và vận tải An Phú Đông

  Đề tài nghiên cứu năm 2013
  Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và vận tải An Phú Đông
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH
  THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG
  DOANH NGHIỆP . 4
  1.1. Tổng quan về chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh trong
  doanh nghiệp. 4
  1.1.1 Tổng quan về chi phí 4
  1.1.2. Tổng quan về doanh thu 7
  1.1.3. Xác định kết quả kinh doanh . 11
  1.2. Lý luận chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
  trong doanh nghiệp 11
  1.2.1. Ý nghĩa của việc tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định
  kết quả kinh doanh 11
  1.2.2. Vai trò của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
  trong doanh nghiệp 13
  1.2.3. Yêu cầu, nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh. 13
  1.2.4. Nội dung tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh trong doanh nghiệp. 14
  1.3. Vận dụng hệ thống sổ sách kế toán vào tổ chức kế toán doanh thu, chi phí
  và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp 33
  1.4. Cơ sở của việc tăng cường công tác quản lý chi phí kinh doanh trong doanh
  nghiệp 33
  1.4.1. Các yếu tố ảnh hưởng tới chi phí kinh doanh của doanh nghiệp 33
  1.4.2. Biện pháp tăng cường quản lý chi phí kinh doanh trong doanh nghiệp. 34
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH
  THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY
  TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI AN PHÚ ĐÔNG . 35
  2.1. Tổng quan về Công ty TNHH thương mại và vận tải An Phú Đông . 35
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH thương mại 35
  2.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH thương mại và vận tải An Phú
  Đông 36
  2.1.3. Đặc điểm mô hình tổ chức bộ máy kế toán và hình thức tổ chức hệ thống
  sổ kế toán tại công ty: 37
  2.1.4. Những thuận lợi và khó khăn của công ty: . 40
  2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và vận tải An Phú Đông 41
  2.2.1. Kế toán doanh thu tại công ty TNHH thương m ại và vận tải An Phú Đông. 41
  2.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán tại công ty TNHH thương mại và vận tải An
  Phú Đông. 53
  2.2.3. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và vận
  tải An Phú Đông 61
  2.2.4.Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính tại Công ty
  TNHH thương mại và vận tải An Phú Đông. 69
  2.2.5. Kế toán hoạt động khác tại công ty TNHH thương mại và vận tải An Phú
  Đông 78
  2.2.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại và
  vận tải An Phú Đông. 85
  2.2.7. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (báo cáo KQHĐKD): 96
  2.3. Đánh giá chung về tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH thương mại
  và vận tải An Phú Đông 99
  2.3.1. Ưu điểm . 99
  2.3.2. Hạn chế 101
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ
  TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
  NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ KINH DOANH
  TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI AN PHÚ ĐÔNG . 106
  3.1. Phương hướng, nhiệm vụ phát triển của công ty trong thời gian tới. 106
  3.2. Một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định
  kết quả kinh doanh nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí kinh doanh tại
  công ty TNHH thương mại và vận tải An Phú Đông 107
  3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và vận tải An Phú Đông.
  . 107
  3.2.2. Yêu cầu cơ bản của việc hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh trong Công ty 108
  3.2.3. Nguyên tắc hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh trong doanh nghiệp 108
  3.2.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí kinh
  doanh tại công ty TNHH thương mại và vận tải An Phú Đông 109
  KẾT LUẬN 120
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 122
  LỜI MỞ ĐẦU
  1.Tính cấp thiết của đề tài.
  Ngày nay, cùng với sự phát triển như vũ bão của nền kinh tế thế giới, nền
  kinh tế nước ta cũng có những bước phát triển mạnh mẽ hội nhập với khu vực và
  quốc tế. Với chính sách mở cửa nền kinh tế, Đảng và Nhà nước ta đã tạo điều
  kiện cho các thành phần kinh tế phát triển không ngừng cả về chất và lượng.
  Đây là cơ hội tốt để các doanh nghiệp cạnh tranh phát triển tạo cho nền kinh tế
  sự đa dạng về hình thức kinh doanh, mặt hàng kinh doanh. Và đây cũng là một
  thách thức lớn đòi hỏi các doanh nghiệp không ngừng hoàn thiện bộ máy quản
  lý, tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, áp dụng các hệ thống quản lý mới, sử
  dụng một cách tốt nhất, hiệu quả nhất các tiềm năng về sức người để tạo ra càng
  nhiều sản phẩm hàng hóa, dịch vụ với chất lượng cao, tạo ra được nhiều lợi
  nhuận cho doanh nghiệp.
  Mặt khác, sự phát triển của nền kinh tế thị trường đòi hỏi phải có những
  đánh giá cụ thể hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp. Vậy dựa vào đâu để
  có thể biết được một doanh nghiệp là đang phát triển, có khả năng phát triển hay
  đứng trước nguy cơ phá sản – chính là thông qua các con số về tình hình tài
  chính của doanh nghiệp do kế toán thu thập, tổng hợp và cung cấp thông qua hệ
  thống báo cáo tài chính.
  Một vấn đề nữa đặt ra cho các doanh nghiệp là làm thế nào để có được lợi
  nhuận cao nhất nhưng chi phí bỏ ra là hợp lý nhất. Đây không phải là nhiệm vụ
  dễ, dàng nhất là trong nền kinh tế đag ngày càng phức tạp và gặp nhiều khó
  khăn như hiện nay.
  Do đó, công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
  trong các doanh nghiệp là rất quan trọng. Nó cho biết sản phẩm của doanh
  nghiệp được tiêu thụ thế nào, chi phí trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sản
  phẩm ra sao và kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ doanh nghiệp đạt được.
  Trong quá trình hạch toán kế toán việc phản ánh kết quả tiêu thụ, ghi nhận
  doanh thu, thu nhập của doanh nghiệp đầy đủ, kịp thời sẽ cung cấp cho các nhà
  quản lý thông tin chính xác, kịp thời về kết quả hoạt động kinh doanh của doanh
  nghiệp, giúp doanh nghiệp có được cái nhìn toàn diện, đúng đắn về tình hình sản
  xuất kinh doanh của mình. Những thông tin từ đây giúp cho các nhà quản trị đưa
  ra những đối sách, chiến lược phù hợp.
  2
  Thực tiễn công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh ở các doanh nghiệp hiện nay vẫn chưa được tốt, còn nhiều tồn tại. Cụ thể
  là qua thời gian thực tập tại công ty TNHH thương mại và vận tải An Phú Đông
  em nhận thấy công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
  của công ty còn chưa thực sự hoàn thiện, rất cần những ý kiến đóng góp cho
  công tác này tốt hơn.
  Vì vậy, do sự cần thiết về cả mặt lý luận và thực tiễn như trên nên sau một
  thời gian thực tập tại công ty TNHH thương mại và vận tải An Phú Đông em đã
  lựa chọn đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định
  kết quả kinh doanh nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí kinh doanh
  tại công ty TNHH thương mại và vận tải An Phú Đông” là đề tài nghiên cứu
  khoa học của mình.
  2. Mục tiêu của đề tài.
  Làm rõ các vấn đề lý luận chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định
  kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
  Mô tả và phân tích được thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và vận tải An Phú
  Đông, từ đó phân tích những điểm được và chưa được của thực trạng .
  Đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí
  và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí kinh
  doanh tại công ty TNHH thương mại và vận tải An Phú Đông.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài.
   Đối tượng nghiên cứu: Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định
  kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và vận tải An Phú
  Đông.
   Phạm vi nghiên cứu:
  - Tại công ty TNHH thương mại và vận tải An Phú Đông.
  - Số liệu được phân tích là số liệu năm 2012
  4. Phương pháp nghiên cứu.
  Việc nghiên cứu dựa trên các phương pháp:
  - Phương pháp chuyên gia
  - Phương pháp thống kê, so sánh
  3
  - Phương pháp kế toán: phương pháp chứng từ, phương pháp tài khoản, phương
  pháp tính giá, phương pháp tổng hợp cân đối.
  5. Kết cấu của đề tài.
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung của đề tài gồm 3 chương:
  - Chương 1: Hệ thống hóa những lý luận chung về kế toán doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
  - Chương 2: Mô tả và phân tích thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí
  và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và vận tải An Phú
  Đông.
  - Chương 3: Một số giải pháp để hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí
  và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí kinh
  doanh tại công ty TNHH thương mại và vận tải An Phú Đông.

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và vận tải An Phú Đông
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và vận tải An Phú Đông sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status