Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Thực trạng công tác kiểm toán tài sản cố định và một số biện pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán báo cáo tài chính nói chung và quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định nói riêng

  webtailieu webtailieu Đang Ngoại tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng công tác kiểm toán tài sản cố định và một số biện pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán báo cáo tài chính nói chung và quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định nói riêng

  Đề tài nghiên cứu năm 2013
  Thực trạng công tác kiểm toán tài sản cố định và một số biện pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán báo cáo tài chính nói chung và quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định nói riêng đối với công ty TNHH kiểm toán và tư vấn kế toán An Phát (APS)
  LỜI MỞ ĐẦU
  Tính cấp thiết của đề tài:
  [Type text]
  3
  Cùng với xu hướng phát triển chung của nền kinh tế thế giới, kinh tế nước
  ta - một nền kinh tế nhỏ - đang có nhiều biến chuyển to lớn. Từ nền kinh tế
  quan liêu bao cấp, trì trệ bị bao vây cấm vận, đời sống nhân dân hết sức khó
  khăn, đến hôm nay, sau những năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thể chế
  kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã được hình thành, nền kinh tế
  có những bước tiến vững vàng, tạo đà cho thế kỷ phát triển mới của đất nước.
  Theo sự phát triển đó, các thông tin kế toán cũng ngày càng được mở rộng, đa
  dạng, phức tạp và chứa đựng không ít rủi ro. Để cho hoạt động kinh tế có hiệu
  quả, yêu cầu đặt ra là thông tin kế toán phải trung thực, hợp lý. Muốn vậy các
  thông tin này phải được thẩm định qua hoạt động kiểm toán. Và kiểm toán ra đời
  và phát triển như một nhu cầu tất yếu, khách quan. Hoạt động kiểm toán không
  chỉ tạo niềm tin cho những người quan tâm đến tình hình tài chính của doanh
  nghiệp mà còn ghóp phần hướng dẫn nghiệp vụ và củng cố nề nếp hoạt động tài
  chính kế toán, nâng cao hiệu quả kinh doanh cho các đơn vị được kiểm toán.
  Ở nước ta, hoạt động kiểm toán nói chung và hoạt động kiểm toán độc lập
  nói riêng tuy mới ra đời, nhưng đã và đang khẳng định vai trò của mình. Sự phát
  triển nhanh chóng của các công ty kiểm toán độc lập trong những năm qua ở
  Việt Nam đã chứng minh sự cần thiết của hoạt động kiểm toán. Kiểm toán đã trở
  thành một hoạt động chuyên sâu, một khoa học chuyên ngành, là trọng tài đo
  lường uy tín hoạt động của các doanh nghiệp. Một trong những loại hình dịch vụ
  chủ yếu mà các công ty kiểm toán độc lập cung cấp cho khách hàng là kiểm toán
  báo cáo tài chính.Thông qua hoạt động kiểm toán nói chung và kiểm toán BCTC
  nói riêng, các thông tin kế toán trở nên minh bạch, tạo sự tin tưởng trong kinh
  doanh cũng như tạo ra một môi trường kinh doanh tin cậy, lành mạnh và có hiệu
  quả. Báo cáo tài chính phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
  nói chung trên mọi khía cạnh của quá trình kinh doanh. Một tập hợp các thông
  tin có được từ việc xử lý các giao dịch cuối cùng sẽ được phản ánh thành các bộ
  phận, các khoản mục trên Báo cáo tài chính. Vì vậy, để đạt được mục đích kiểm
  [Type text]
  4
  toán toàn diện Báo cáo tài chính, kiểm toán viên cần phải xem xét, kiểm tra
  riêng biệt các bộ phận của chúng.
  Tài sản cố định (TSCĐ) và khấu hao tài sản cố định là một bộ phận không
  thể thiếu đối với bất cứ doanh nghiệp nào và đồng thời là một bộ phận quan
  trọng của BCTC, chiếm giá trị lớn trong tổng tài sản của doanh nghiệp, đóng vai
  trò quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó khoản mục này cũng
  chứa đựng nhiểu rủi ro kiểm toán. Mỗi sai sót đối với khoản mục này có thể gây
  ra những ảnh hưởng trọng yếu đến BCTC của doanh nghiệp. Vì vậy mà việc đưa
  ra kết luận kiểm toán về TSCĐ có ảnh hưởng lớn đến kết luận kiểm toán
  BCTC.
  Nhận thức được tính cấp thiết, sự quan trọng của TSCĐ trong mỗi DN và
  công việc kiểm toán TSCĐ đối với các công ty kiểm toán nên em đã lựa chọn đề
  tài:
  Thực trạng công tác kiểm toán TSCĐ và một số biện pháp nhằm hoàn
  thiện quy trình kiểm toán BCTC nói chung và quy trình kiểm toán khoản
  mục TSCĐ nói riêng đối với công ty TNHH kiểm toán và tư vấn kế toán An
  Phát (APS)
  Mục tiêu của đề tài
  - Hoàn thiện quy trình kiểm toán BCTC nói chung và quy trình kiểm toán
  khoản mục TSCĐ nói riêng đối với Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn kế toán
  An Phát (APS).
  Tính độc đáo của đề tài
  Mặc dù đây là đề tài đã và đang được nghiên cứu nhiều, tuy nhiên:
  - Đây là một đề tài mới và đầu tiên tại Trường ĐHDL Hải Phòng.
  [Type text]
  5
  - Và cũng là đề tài đầu tiên tại Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn kế toán
  An Phát về hoàn thiện quy trình kiểm toán TSCĐ trong kiểm toán BCTC.
  Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
  - Trên thế giới: Kiểm toán là một lĩnh vực đã và đang được nghiên cứu rất
  nhiều trên thế giới vì lợi ích và thông tin mà nó mang lại cho nền kinh tế.
  Trong nước: Kiểm toán cũng là một trong các lĩnh vực mới được tiến hành
  nghiên cứu và mong muốn mang lại hiệu quả cho nền kinh tế đang trên đường
  hội nhập nền kinh tế thế giới ở nước ta.
  Đối tượng nghiên cứu
  Công tác kiểm toán Báo cáo tài chính khoản mục TSCĐ do Công ty TNHH
  Kiểm toán và Tư vấn kế toán An Phát (APS) thực hiện tại công ty Haivina Kim
  Liên.
  Phạm vi nghiên cứu
  Khoản mục Tài sản cố định trên Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty
  Haivina Kim Liên.
  Phương pháp nghiên cứu
  - Phương pháp phân tích
  - Phương pháp tổng hợp
  - Phương pháp thống kê
  - Phương pháp chuyên gia
  Kết cấu của đề tài : gồm 3 chương
  Chương 1: Lý luận chung về kiểm toán khoản mục TSCĐ trong kiểm
  toán BCTC
  [Type text]
  6
  Chương 2: Thực trạng công tác kiểm toán khoản mục TSCĐ trong
  kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn kế toán An Phát
  (APS) thực hiện.
  Chương 3: Biện pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán BCTC nói chung
  và quy trình kiểm toán TSCĐ nói riêng đối với công ty TNHH Kiểm toán
  và tư vấn kế toán An Phát (APS).
  Em hoàn thành được đề tài này là nhờ sự giúp đỡ tận tình của cô giáo
  hướng dẫn: Thạc sỹ Trần Thị Thanh Thảo, các thầy cô giáo trong khoa, cùng
  ban giám đốc, các anh chị phòng NV3 trong công ty kiểm toán An Phát. Qua
  đây em muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến cô giáo Trần Thị Thanh Thảo, các
  thầy cô trong khoa cùng toàn thể công ty kiểm toán An Phát. Do năng lực bản
  thân còn hạn chế cũng như kinh nghiệm còn ít nên bài viết của em còn nhiều
  thiếu sót, mong thầy cô quan tâm, góp ý để em hoàn thiện đề tài này.
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. ThS. Đậu Ngọc Châu và TS. Nguyễn Viết Lợi (2011), Giáo trình kiểm
  toán Báo cáo tài chính, HVTC, Nhà xuất bản giáo dục Hà Nội.
  2. GS.TS Nguyễn Quang Huynh và TS. Ngô Trí Tuệ (2011), Giáo trình
  kiểm toán tài chính, ĐHKTQD, Nhà xuất bản giáo dục Hà Nội.
  3. PGS.TS Nguyễn Văn Công (2011), Lý thuyết và thực hành kế toán tài
  chính, ĐHKTQD, Nhà xuất bản giáo dục Hà Nội.
  4. Thông tư 203/2009/TT – BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính
  hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ
  5. Quyết định số 15/2006/QĐ – BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày
  20/03/2006
  6. Hệ thống Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam và Chuẩn mực kế toán Việt
  Nam.

  Xem Thêm: Thực trạng công tác kiểm toán tài sản cố định và một số biện pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán báo cáo tài chính nói chung và quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định nói riêng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng công tác kiểm toán tài sản cố định và một số biện pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán báo cáo tài chính nói chung và quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định nói riêng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

báo cáo thực tập công ty haivina

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status