Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí kinh doanh tại Chi nhánh công ty TNHH một thành viên Dược phẩm Trung ương 2 tại Hả

  webtailieu webtailieu bây giờ đang trực tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí kinh doanh tại Chi nhánh công ty TNHH một thành viên Dược phẩm Trung ương 2 tại Hả

  Đề tài nghiên cứu năm 2013
  Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí kinh doanh tại Chi nhánh công ty TNHH một thành viên Dược phẩm Trung ương 2 tại Hải Phòng
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU .
  CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC
  CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT
  QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 3
  1.1. Những vấn đề chung về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh trong doanh nghiệp. 3
  1.1.1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp 3
  1.1.2. Một số khái niệm liên quan đến doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh 4
  1.1.3. Nhiệm vụ của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác đ ịnh kết quả
  kinh doanh trong doanh nghiệp. 11
  1.2. Nội dung tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả
  kinh doanh trong doanh nghiệp . 12
  1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu nội bộ và
  các khoản giảm trừ doanh thu. 12
  1.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán 17
  1.2.3. Kế toán giá chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 23
  1.2.4. Kế toándoanh thu hoạt động tài chính và chi phí hoạt động tài chính. 26
  1.2.5. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác. 29
  1.2.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 31
  1.3.Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách vào công tác doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp 35
  1.3.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung . 35
  1.3.2. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ . 37
  1.3.3. Hình thức kế toán Nhật ký – Chứng từ . 38
  1.3.4. Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái 40
  1.3.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính . 41
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN
  DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI
  CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2
  TẠI HẢI PHÒNG . 42
  2.1. Khái quát chung về chi nhánh Công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung
  ương 2 tại Hải Phòng . 42
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Tổng công ty và Chi nhánh Công ty
  TNHH MTV Dược phẩm Trung ương 2 tại Hải Phòng 42
  2.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý của Chi nhánh công ty TNHH MTV Dược
  phẩm Trung ương 2 tại Hải Phòng 45
  2.1.3. Tổ chức công tác kế toán tại Chi nhánh công ty TNHH MTV Dược
  phẩm Trung ương 2 tại Hải Phòng 47
  2.2. Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác đ ịnh kết quả kinh
  doanh tại Chi nhánh công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung ương 2 tại Hải
  Phòng 51
  2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng tại chi nhánh công ty TNHH MTV Dược
  phẩm Trung ương 2 tại Hải Phòng 51
  2.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán tại chi nhánh công ty TNHH MTV Dược
  phẩm Trung ương 2 – Hải Phòng 59
  2.2.3. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tại chi nhánh
  công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung ương 2 – Hải Phòng. 64
  2.2.4. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính tại chi nhánh
  công ty TNHH MTV dược phẩm Trung ương 2 – Hải Phòng 75
  2.2.5. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác: 83
  2.2.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty TNHH MTV
  Dược phẩm Trung ương 2 – Hải Phòng 83
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIÊN CÔNG
  TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ
  KINH DOANH NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI
  PHÍ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC
  PHẨM TRUNG ƯƠNG 2 – HẢI PHÒNG. 89
  3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh tại Chi nhánh công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung ương 2
  –Hải Phòng 89
  3.1.1 Ưu điểm 90
  3.1.2. Nhược điểm . 91
  3.2. Một số biện pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi
  phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí
  kinh doanh tại chi nhánh công ty TNHH MTV dược phẩm Trung ương 2 –Hải
  Phòng 92
  3.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí kinh
  doanh tại chi nhánh công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung ương 2 –Hải
  Phòng. 93
  3.2.2. Điều kiện thực hiện các biện pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh
  thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường công tác quản lý
  chi phí kinh doanh tại chi nhánh công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung
  ương 2 –Hải Phòng 93
  3.2.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí
  và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí
  kinh doanh tại chi nhánh công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung ương 2 –
  Hải Phòng 94
  KẾT LUẬN 112
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 114
  LỜI MỞ ĐẦU
  1.Tính cấp thiết của đề tài
  Từ khi đất nước chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết và
  quản lý vĩ mô của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, các doanh
  nghiệp có điều kiện tự do cạnh tranh để tồn tại và phát triển. Trong sự phát
  triển đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải có chính sách cũng như hệ thống quản
  lý tốt mới đem lại hiệu quả cao trong kinh doanh. Hạch toán kế toán là một
  trong những công cụ quản lý hiệu quả nhất và không thể thiếu đối với các
  doanh nghiệp nói chung và các công ty dược nói riêng, nó cung cấp các thông
  tin tài chính cần thiết một cách chính xác và kịp thời giúp nhà quản lý đưa ra
  các quyết định đúng đắn trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
  Công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung Ương II – chi nhánh Hải Phòng
  là một công ty thương mại chuyên tiêu thụ các mặt hàng về thuốc tân dược.
  Do đó quá trình tiêu thụ hàng hóa, xác định và phân phối kết quả kinh doanh
  là rất quan trọng đối với chi nhánh. Tuy nhiên, tại Chi nhánh còn tồn tại một
  số hạn chế trong việc hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh, làm cho việc theo dõi chính xác doanh thu, chi phí và kết quả kinh
  doanh còn gặp một số khó khăn . Vấn đề đặt ra đối với chi nhánh lúc này là
  phải làm thế nào để có thể theo dõi một cách chính xác nhất doanh thu, chi
  phí và kết quả
  doanh. Nhận thức được tầm quan trọng đó mà trong thời gian thực tập ở chi
  nhánh em đã quyết định lựa chọn đề tài: “ Hoàn thiện công tác kế toán
  doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường công
  tác quản lý chi phí kinh doanh tại Chi nhánh công ty TNHH MTV Dược
  phẩm Trung ương 2 tại Hải Phòng” cho bài viết của mình.
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
  - Khái quát những vấn đề lý luận về tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi
  phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
  - Làm rõ thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác đ ịnh
  kết quả kinh doanh tại Chi nhánh công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung
  ương 2 tại Hải Phòng.
  - Đánh giá thực trạng và đưa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức
  công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Chi
  nhánh công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung ương 2 tại Hải Phòng.
  3. Phạm vi nghiên cứu của đề tài
  - Tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
  tại Chi nhánh công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung ương 2 tại Hải Phòng
  trong quý IV năm 2012.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  - Phương pháp thống kê;
  - Phương pháp chuyên gia;
  - Phương pháp tổng hợp;
  - Các phương pháp kế toán.
  5.Dự kiến kết quả nghiên cứu của đề tài:
  - Đóng góp về mặt khoa học, phục vụ công tác đào tạo:
  Là tài liệu tham khảo cho sinh viên khối ngành kinh tế.
  - Những đóng góp liên quan đến DN:
  Những giải pháp đưa ra trong công trình nghiên cứu sẽ góp phần hoàn
  thiện công tác kế toán nói chung và công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh nói riêng trong doanh nghiệp.
  5. Kết cấu của đề tài
  Ngoài phần mở đầu và kết luận thì khóa luận được chia thành 3 chương:
  Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán doanh
  thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
  Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh tại chi nhánh Công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung
  ương 2 tại Hải Phòng.
  Chương 3: Một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán doanh thu,
  chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường công tác quản lý chi
  phí kinh doanh tại chi nhánh công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung ương 2
  tại Hải Phòng.
  Do trình độ lý luận, thời gian tiếp cận thực tế còn hạn chế nên bài nghiên cứu
  của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em kính mong nhận được sự
  đónggóp ý kiến của thầy cô để bài viết của em được hoàn thiện hơn.
  a. PGS.TS Nguyễn Thị Đông (2006), Giáo trình hạch toán kế toán trong
  các doanh nghiệp – Trường đại học kinh tế quốc dân – 2006 .
  b. TS. Phạm Huy Đoàn (2009), Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán
  doanh nghiệp, Nhà xuất bản Tài Chính.
  c. Nhà xuất bản Tài Chính (2006), Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam,
  Bộ Tài Chính.
  d. Bộ Tài Chính (2009) ,Chế độ kế toán doanh nghiệp quyển 1,2 ( Ban
  hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006
  của Bộ trưởng Bộ tài chính – Nhà xuất bản Tài Chính .
  e. Số liệu và bảng trích tài liệu từ nguồn tài liệu tại phòng kế toán tài
  chính của Chi nhánh công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung ương 2 –
  Hải Phòng.

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí kinh doanh tại Chi nhánh công ty TNHH một thành viên Dược phẩm Trung ương 2 tại Hả
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí kinh doanh tại Chi nhánh công ty TNHH một thành viên Dược phẩm Trung ương 2 tại Hả sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status