Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc

  webtailieu webtailieu Đang Ngoại tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc

  Đề tài nghiên cứu năm 2013
  Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc

  LỜI MỞ ĐẦU
   Tính cấp thiết của đề tài
  Hàng tồn kho là bộ phận tài sản lưu động chiếm vị trí quan trọng trong
  toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thông tin chính xác,
  kịp thời về hàng tồn kho giúp doanh nghiệp chỉ đạo kịp thời các nghiệp vụ kinh
  tế diễn ra hàng ngày, quản lý được các chi phí liên quan đến hàng tồn kho, đặc
  biệt là các chi phí cấu thành nên giá vốn của hàng tồn kho, từ đó tăng lợi nhuận
  cho doanh nghiệp.
  , kịp thời là cơ
  sở để tăng cường quản lí hàng tồn kho của doanh nghiệp.
  Trong suốt 5 năm hoạt động, Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải
  Đại Cát Lộc đã bám sát vào mục tiêu hoạt động để từ đó hoàn thiện tổ chức hoạt
  động kinh doanh của mình. Đối với các doanh nghiệp như Công ty cổ phần Vật
  liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc thì hàng tồn kho đóng vai trò then chốt trong
  quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Để nâng cao hiệu quả sản xuất
  kinh doanh, doanh nghiệp linh doanh có lơi nhuận thì việc quản lý các chi phí
  liên quan đến hàng tồn kho, đặc biệt là các chi phí cấu thành nên giá vốn của
  hàng tồn kho là rất quan trọng. Chính điều này làm cho công tác kế toán hàng
  tồn kho càng trở nên quan trọng.
  Tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc, đội ngũ kế
  toán cũng đã làm khá tốt vấn đề này tuy nhiên trên thực tế quy trình quản lý và
  hạch toán kế toán hàng tồn kho của công ty vẫn chưa hoàn thiện,chưa thực sự
  đáp ứng kịp thời được nhu cầu quản lý của các cấp lãnh đạo và tiết kiệm tối đa
  các chi phí liên quan đến hàng tồn kho cho doanh nghiệp. Đề tài này được hình
  thành từ nhận định trên với hy vọng đưa ra được các biện pháp thiết thực " Hoàn
  thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng c ường công tác quản lý hàng
  tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc ".
  2
   Mục đích nghiên cứu của đề tài
  kho trong doanh nghiệp.
  cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc.
  tại
  Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc.
   Đối tượng nghiên cứu
  Lĩnh vực nghiên cứu về tổ chức kế toán hàng tồn kho tại Công ty cổ phần
  Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc
   Phạm vi nghiên cứu
  - Về thời gian: từ ngày 1/4/2013 đến ngày 15/7/2013
  - Về không gian: tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc
  - Số liệu được sử dụng là số liệu năm 2012
   Phương pháp nghiên cứu
  -
  - , tổng hợp
  -
  -
   Đóng góp của đề tài
  - Đóng góp về mặt khoa học, phục vụ công tác đào tạo:
  .
  - Những đóng góp liên quan đến phát triển kinh tế:Những giải pháp đưa ra
  trong công trình nghiên cứu sẽ góp phần hoàn thiện công tác kế toán nói
  chung và công tác quản lý hàng tồn kho nói riêng tại Công ty cổ phần Vật
  liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc.
  3
   Kết cấu của đề tài
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung của đề tài gồm 3 chương:
  Chương I: Hệ thống hóa cơ sở lí luận về tổ chức kế toán hàng tồn kho trong
  doanh nghiệp.
  Chương II: Mô tả thực trạng công tác kế toán hàng tồn kho tại Công ty cổ phần
  Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc.
  Chương III: Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường công
  tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát
  Lộc.
  Mặc dù, được sự hướng dẫn tận tình của GV Th.S Phạm Văn Tưởng và
  các anh chị trong phòng kế toán tại Công ty đã giúp em hoàn thành đề tài của
  mình, song do khả năng còn hạn chế và kinh nghiệm thực tế còn ít ỏi, đề tài của
  em sẽ không tránh khỏi sai sót. Vì vậy, em rất mong nhận được sự phê bình
  đóng góp ý kiến của các thầy, cô để bài nghiên cứu của em được hoàn thiện hơn.
  Em xin chân thành cảm ơn!


  MỤC LỤC
  CHƯƠNG 1: HỆ THỐNG HÓA CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC KẾ
  TOÁN HÀNG TỒN KHO TRONG DOANH NGHIỆP . 4
  1.1. Khái niệm hàng tồn kho và nhiệm vụ kế toán hàng tồn kho 4
  1.1.1. Khái niệm, phạm vi hàng tồn kho 4
  1.1.1.1. Khái niệm hàng tồn kho 4
  1.1.1.2. Phạm vi hàng tồn kho 4
  1.1.2. Nhiệm vụ kế toán hàng tồn kho . 4
  1.2. Xác định giá trị hàng tồn kho . 5
  1.2.1. Nguyên tắc xác định giá trị hàng tồn kho 5
  1.2.2. Xác định giá trị nhập kho . 7
  1.2.3. Xác định giá trị xuất kho . 8
  1.2.3.1. Phương pháp tính theo giá thực tế đích danh . 9
  1.2.3.3. Phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO) 11
  1.2.3.4. Phương pháp nhập sau xuất trước (LIFO) . 12
  1.2.4. Phân bổ chi phí mua vật tư, hàng hóa 12
  1.3. Kế toán chi tiết hàng tồn kho . 14
  1.3.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển 16
  1.4.1. Đặc điểm phương pháp kê khai thường xuyên . 19
  1.4.2. Chứng từ sử dụng . 19
  1.4.3. Tài khoản sử dụng 20
  1.4.4.1. Hạch toán hàng tồn kho tại các doanh nghiệp sản xuất . 24
  1.4.4.2. Hạch toán hàng tồn kho tại các doanh nghiệp thương mại 27
  1.5.1. Đặc điểm phương pháp kiểm kê định kỳ 29
  1.5.2. Chứng từ sử dụng . 29
  1.5.3. Tài khoản sử dụng 29
  1.5.4. Kế toán các nghiệp vụ làm tăng, giảm hàng tồn kho theo phương pháp
  kiểm kê định kỳ 30
  1.5.4.1. Hạch toán hàng tồn kho tại các doanh nghiệp sản xuất . 30
  1.5.4.2. Hạch toán hàng tồn kho tại các doanh nghiệp thương mại 32
  1.6. Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho . 32
  1.6.1. Quy định trong hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho . 32
  1.6.2. Phương pháp kế toán 34
  1.7. Đặc điểm kế toán hàng tồn kho theo các hình thức kế toán (Sơ đồ ghi sổ)36
  CHƯƠNG 2: MÔ TẢ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG
  TỒN KHO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VẬN TẢI
  ĐẠI CÁT LỘC . 41
  2.1. Đặc điểm chung ảnh hưởng đến công tác kế toán hàng tồn kho tại
  Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc 41
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Vật liệu xây
  dựng vận tải Đại Cát Lộc . 41
  2.1.2. Đặc điểm tổ chức kinh doanh tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng
  vận tải Đại Cát Lộc . 43
  2.1.2.1. Đặc điểm về nguồn lực 43
  2.1.3. Đặc điểm hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải
  Đại Cát Lộc . 44
  2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty cổ phần Vật liệu xây
  dựng vận tải Đại Cát Lộc . 44
  Sơ đồ 2.1: Bộ máy quản lý tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải
  Đại Cát Lộc . 45
  2.1.5. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại
  Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc 47
  2.1.5.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 47
  2.1.5.2. Chính sách kế toán gồm 48
  2.2.1. Kế toán chi tiết hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xâ y dựng
  vận tải Đại Cát Lộc 51
  2.2.2. Kế toán tổng hợp hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng
  vận tải Đại Cát Lộc 90
  CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO 99
  NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HÀNG TỒN KHO TẠI
  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VẬN TẢI ĐẠI CÁT LỘC
  99
  3.1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán nói chung và kế toán hàng tồn
  kho nói riêng tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc99
  3.1.1. Ưu điểm 99
  3.1.1.1. Tổ chức công tác kế toán nói chung 99
  3.1.1.2. Tổ chức kế toán hàng tồn kho nói riêng 99
  3.1.2. Tồn tại 100
  3.1.2.1. Tổ chức công tác kế toán nói chung 100
  3.1.2.2. Tổ chức công tác kế toán hàng tồn kho nói riêng . 101
  3.1.3. Nguyên nhân của những tồn tại trên . 101
  3.2. Tính tất yếu phải hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng
  cường quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải
  Đại Cát Lộc . 102
  3.3.1. Yêu cầu hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường
  quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải 103
  Đại Cát Lộc 103
  3.4. Nội dung và giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm
  tăng cường quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng
  vận tải Đại Cát Lộc . 104
  3.4.1. Hoàn thiện việc lập sổ danh điểm vật tư, hàng hóa 104
  3.4.2. Hoàn thiệc việc sử dụng tài khoản cấp 2 cho TK 156 . 107
  3.4.3. Hoàn thiện về việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho . 108
  3.4.4. Hoàn thiện công tác kiểm kê hàng tồn kho định kỳ tại công ty 111
  3.4.5. Hoàn thiện về công tác luân chuyển chứng từ 114
  3.5. Điều kiện để thực hiện các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán hàng
  tồn kho nhằm tăng cường quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật
  liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc 116
  3.5.1. Về phía Nhà nước . 116
  3.5.2. Về phía doanh nghiệp 116

  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status