Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố việt trì - tỉnh phú thọ giai đoạn 2007 - 2010

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố việt trì - tỉnh phú thọ giai đoạn 2007 - 2010

  Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố việt trì - tỉnh phú thọ giai đoạn 2007 - 2010
  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ - TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2007 - 2010

  MỤC LỤC
  Phần I: MỞ ĐẦU . 1
  1.1. Đặt vấn đề . 1
  1.2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 2
  1.3. Mục đích - yêu cầu của đề tài . 3
  1.3.1. Mục đích . 3
  1.3.2. Yêu cầu . 3
  Phần II: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU . 4
  2.1. Bất động sản và thị trường bất động sản . 4
  2.1.1. Bất động sản 4
  2.1.2. Thị trường bất động sản 5
  2.2. Giá đất và cơ sở khoa học xác định giá đất trong đấu giá QSDĐ 10
  2.2.1. Giá đất . 10
  2.2.2. Cơ sở khoa học xác định giá đất . 12
  2.2.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến giá đất trong đấu giá QSDĐ 14
  2.2.4. Các phương pháp định giá đất trong đấu giá quyền sử dụng đất ở
  Việt Nam 16
  2.2.5. Đánh giá những hạn chế trong việc quy định giá đất trong công
  tác đấu giá quyền sử dụng đất hiện nay ở Việt Nam . 17
  2.3. Căn cứ pháp lý của đấu giá quyền sử dụng đất 19
  2.3.1. Những quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất 19
  2.3.2. Quá trình hình thành chủ trương đấu giá ở Việt Nam 23
  2.4. Tình hình đấu giá QSDĐ trên thế giới và ở Việt Nam . 32
  2.4.1. Tình hình đấu giá QSDĐ trên thế giới 32
  2.4.2.Tình hình đấu giá quyền sử dụng đất ở Việt Nam . 35
  2.4.3. Tình hình đấu giá trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 39
  2.5. Các vấn đề tồn tại cần được nghiên cứu . 41
  Phần III: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 43
  3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 43
  3.1.1. Đối tượng nghiên cứu . 43
  3.1.2. Phạm vi nghiên cứu 43
  3.2. Nội dung nghiên cứu . 43
  3.2.1. Nghiên cứu điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội . 43
  3.2.2. Sơ lược về tình hình quản lý đất đai và hiện trạng sử dụng đất tại
  thành phố Việt Trì 43
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
  3.2.4. Đánh giá kết quả của công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại
  thành phố Việt Trì giai đoạn 2007 - 2010 44
  3.2.5. Đánh giá hiệu quả của công tác đấu giá quyền sử dụng đất qua các mặt
  44
  3.2.7. Đề xuất một số giải pháp, kiến nghị đối với công tác đấu giá
  QSDĐ . 44
  3.3. Phương pháp nghiên cứu 45
  Phần IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN . 46
  4.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội của thành phố Việt Trì 46
  4.1.1. Điều kiện tự nhiên . 46
  4.1.2. Tình hình kinh tế - xã hội giai đoạn 2000 - 2010 . 50
  4.2. Sơ lược về tình hình quản lý và hiện trạng sử dụng đất đai trên địa bàn
  thành phố Việt Trì . 56
  4.2.1. Tình hình quản lý đất đai 56
  4.2.2. Hiện trạng sử dụng đất 57
  4.2.3. Nhận xét chung . 59
  4.3. Công tác đấu giá QSDĐ trên địa bàn thành phố Việt Trì . 59
  4.3.1. Các văn bản về đấu giá quyền sử dụng đất ở áp dụng trên địa bàn
  thành phố Việt Trì 59
  4.3.2. Qui chế đấu giá quyền sử dụng đất . 60
  4.3.3. Thanh toán, hạch toán và quản lý số tiền thu được từ đấu giá . 63
  4.3.4. Các vấn đề khác 64
  4.3.5. Căn cứ để xác định giá sàn . 65
  4.4. Đánh giá kết quả đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Việt Trì 66
  4.4.1. Đánh giá chung kết quả đấu giá QSDĐ tại thành phố Việt Trì giai
  đoạn 2007- 2010 . 66
  4.4.2. Đánh giá kết quả đấu giá quyền sử dụng đất qua một số dự án điển hình
  71
  4.4.2.1. Dự án khu vùc däc tuyÕn ®-êng tõ ®-êng TrÇn Phó vµo trung
  tâm bồi dưỡng chính trị Thµnh phè . 71
  4.4.2.2. Dự án đấu giá quyền sử dụng đất khu nhà vườn đồi Ong Vang
  địa điểm phường Tân Dân - thành phố Việt Trì . 75
  Hội đồng đấu giá đất thành phố Việt Trì do Chủ tịch UBND thành phố
  Việt Trì quyết định tại Quyết định số 2327/2007/QĐ-UBND ngày
  13/7/2007. Hội đồng đấu giá đất thành phố gồm: 75
  4.4.2.4. Dự án đấu giá quyền sử dụng đất khu vực băng 1, tổ 9, phố Tân
  Xuân, phường Tân Dân 80
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
  4.5. Đánh giá công tác đấu giá QSDĐ . 83
  4.5.1. Hiệu quả kinh tế 83
  4.5.2.Hiệu quả xã hội 86
  4.5.3. Hiệu quả đối với công tác quản lý và sử dụng đất đai 87
  4.6. Một số hạn chế của công tác đấu giá QSDĐ 88
  4.6.1. Công tác tổ chức . 88
  4.6.2. Đối với người tham gia đấu giá 89
  4.6.3. Đối với công tác quản lý đất đai và xây dựng đô thị 89
  4.7. Đề xuất một số giải pháp đối với công tác đấu giá QSDĐ 90
  Phần V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 92
  5.1. Kết luận . 92
  5.2. Đề nghị 94
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 97

  Phần I
  MỞ ĐẦU
  1.1. Đặt vấn đề
  Trong quá trình đổi mới nền kinh tế - xã hội ở nước ta, cơ chế kinh tế thị
  trường đã từng bước được hình thành. Các thành phần kinh tế phát triển mạnh
  mẽ và xu hướng tất yếu là mọi yếu tố nguồn lực đầu vào cho sản xuất và sản
  phẩm đầu ra trở thành hàng hoá, trong đó đất đai cũng không phải ngoại lệ.
  Đất đai với vai trò và ý nghĩa to lớn theo quy định của Hiến pháp và Luật
  Đất đai hiện hành, đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản
  lý theo quy hoạch, kế hoạch và pháp luật. Để chủ động và tạo sự yên tâm trong
  đầu tư sản xuất kinh doanh, khai thác và sử dụng có hiệu quả đất đai, Nhà nước
  trao quyền sử dụng đất cho các tổ chức và cá nhân sử dụng thông qua hành vi
  giao hoặc cho thuê đất. Muốn công tác quản lý đất đai được chặt chẽ, hạn chế
  những tiêu cực phát sinh trong quá trình quản lý và sử dụng đất đai cần thiết phải
  có những hình thức khác nhau trong giao và thuê đất.
  Để phát huy được nguồn nội lực từ đất đai phục vụ sự nghiệp công
  nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, từ năm 1993 Thủ tướng Chính phủ đã cho
  phép thực hiện chủ trương sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng
  [20]. Hình thức này trong thực tế đã đạt được một số thành quả, nhưng trong
  quá trình thực hiện đã bộc lộ một số khó khăn tồn tại như việc định giá cho
  các khu đất dùng để thanh toán chưa có cơ sở, việc giao đất thanh toán tiến
  hành không chặt chẽ. Để khắc phục những tồn tại đó, những năm gần đây Nhà
  nước đã thay đổi cơ chế đối với việc dùng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ
  tầng theo hướng đấu thầu dự án hoặc đấu giá quyền sử dụng đất (Thủ tướng
  chính phủ, 2005). Công tác đấu giá quyền sử dụng đất đã thực sự là một
  hướng đi mới cho thị trường BĐS. Giá đất quy định và giá đất theo thị trường
  đã xích lại gần nhau hơn thông qua việc đấu giá quyền sử dụng đất. Trong đó
  thực hiện các dự án sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng CSHT thông qua
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
  2
  phương thức đấu giá QSDĐ là một biện pháp hữu hiệu nhằm khắc phục
  những khó khăn về vốn đầu tư trực tiếp cho các địa phương, tập trung khai
  thác nguồn nội lực của đất nước phục vụ sự nghiệp CNH - HĐH.
  Vấn đề đấu giá QSDĐ, đấu thầu dự án đang là vấn đề hết sức nhạy cảm
  đã được áp dụng ở một số tỉnh, thành phố đem lại hiệu quả thiết thực, giải đáp
  những vướng mắc của các nhà quản lý bằng các con số cụ thể, rút ra những
  bài học kinh nghiệm, từng bước giải quyết những tồn tại về kinh tế đất đai
  trong suốt một thời gian dài trôi nổi.
  Với chính sách đổi đất lấy CSHT, thời gian qua thành phố Việt Trì đã
  triển khai nhiều phiên đấu giá QSDĐ thu được hiệu quả to lớn không chỉ cho
  Nhà nước mà cho cả người dân. Đây là một nội dung mới trong công tác quản
  lý đất đai nên thành phố cũng gặp không ít khó khăn, bỡ ngỡ trong quá trình
  triển khai và thực hiện. Xuất phát từ những vấn đề trên, đồng thời nhằm góp
  phần vào việc đẩy mạnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất chúng tôi tiến
  hành nghiên cứu đề tài: "Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên
  địa bàn thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2007 - 2010".
  1.2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
  Như đã biết, do sự chênh lệch giữa giá đất quy định và giá trên thị
  trường nên nhiều người đã lợi dụng những quy định chưa hoàn chỉnh của
  pháp luật đã liên kết, móc nối với một số cán bộ có thẩm quyền quan liêu,
  biến chất “moi đất” của Nhà nước núp dưới danh nghĩa “dự án”. Thực chất là
  đem đất của Nhà nước thông qua hình thức giao đất có thu tiền để kiếm lời
  trên cơ sở chênh lệch giá.
  Việc dùng giá đất quy định để thu tiền khi giao đất ở hầu hết các địa
  phương trong cả nước trong thời gian trước đây chưa phát huy được nguồn
  nội lực to lớn và gây nhiều hậu quả to lớn cho Nhà nước. Vì vậy để tạo thêm
  nguồn lực cho ngân sách Nhà nước, đáp ứng nhu cầu đất ở cho nhân dân, đảm
  bảo tính công khai, dân chủ, hiệu quả trong sử dụng đất, Nhà nước cần nghiên
  cứu, tổ chức thực hiện thí điểm rồi sau đó nhân rộng mô hình đấu giá đất.
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
  3
  Muốn công tác đấu giá đất đạt hiệu quả cao thì cần nghiên cứu phương
  pháp tổ chức và thực hiện đấu giá đất cho hợp lý.
  Thành phố Việt Trì là một trong những địa phương đi đầu trong công
  tác đấu giá đất, thời gian qua đã cho thực hiện đấu giá đất theo nhiều
  phương thức khác nhau, mỗi hình thức đều có những thành công và hạn
  chế khác nhau. Vì vậy cần tiến hành nghiên cứu v à đánh giá hiệu quả của
  công tác đấu giá qua các dự án khác nhau với các phương án khác nhau để
  có thể đề xuất và góp ý giúp quy trình đấu giá ngày càng hoàn thiện và đem
  lại hiệu quả cao nhất.
  1.3. Mục đích - yêu cầu của đề tài
  1.3.1. Mục đích
  - Tìm hiểu các chính sách và văn bản liên quan đến đấu giá, đánh giá
  công tác đấu giá quyền sử dụng đất;
  - Đánh giá hiệu quả của đấu giá quyền sử dụng đất qua 4 dự án điển
  hình từ năm 2007 - 2010 trên địa bàn thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ;
  - So sánh giá trúng đấu giá với giá khởi điểm từ đó đưa ra kiến nghị với
  UBND tỉnh nhằm xây dựng giá đất sát với giá thị trường hơn;
  - Đưa ra ý kiến và đề xuất giải pháp để hoàn thiện quy trình, cơ chế,
  nhằm tăng cường công tác đấu giá đất hiệu quả hơn;
  1.3.2. Yêu cầu
  - Nghiên cứu, nắm vững các văn bản liên quan đến đấu giá quyền sử
  dụng đất của Trung ương và địa phương.
  - Số liệu điều tra phải khách quan và đảm bảo độ tin cậy;
  - Đưa ra các ý kiến đảm bảo tính khách quan đối với công tác đấu giá
  quyền sử dụng đất.
  - Kết quả nghiên cứu phải đảm bảo cơ sở khoa học và thực tiễn.
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
  4
  Phần II
  TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
  2.1. Bất động sản và thị trường bất động sản
  2.1.1. Bất động sản
  Trong lĩnh vực kinh tế và pháp lý, tài sản được chia thành 2 loại BĐS
  và động sản. Mặc dù tiêu chí phân loại BĐS của các nước có khác nhau,
  nhưng đều thống nhất BĐS gồm đất đai và những tài sản gắn liền với đất đai.
  Ở Việt Nam tại Điều 174 Bộ luật Dân sự 2005 đã quy định: BĐS là các tài
  sản không thể di dời được bao gồm:
  - Đất đai;
  - Nhà ở; Công trình xây dựng gắn liền với đất đai, kể cả tài sản gắn liền
  với nhà ở, công trình xây dựng đó;
  - Các tài sản khác gắn liền với đất đai;
  - Các tài sản khác do pháp luật quy định.
  Đất đai là BĐS nhưng pháp luật mỗi nước cũng có những quy định
  khác nhau về phạm vi giao dịch đất đai trên thị trường BĐS. Các nước theo
  kinh tế thị trường như Mỹ, các nước EU, Nhật, Australia, một số nước
  ASEAN-Thailand, Malaysia, Singapore quy định BĐS (Đất đai) hoặc BĐS
  (Đất đai và tài sản trên đất) là hàng hoá được giao dịch trên thị trường BĐS;
  Trung quốc BĐS (Đất đai và tài sản trên đất) được phép giao dịch trên thị
  trường BĐS, nhưng đất đai thuộc sở hữu Nhà nước không được mua bán mà
  chỉ được chuyển quyền sử dụng đất.
  Ở nước ta cũng vậy, không phải tất cả các loại BĐS đều được tham gia
  vào thị trường BĐS do có nhiều BĐS không phải là BĐS hàng hoá ( Ví dụ:
  Các công trình hạ tầng mang tính chất công cộng sử dụng chung). Đất đai là
  BĐS theo pháp luật về chế độ sở hữu ở nước ta thì đất đai không có quyền sở
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
  5
  hữu riêng mà chỉ là quyền sở hữu toàn dân, do vậy đất đai không phải là hàng
  hoá. Chỉ có quyền sử dụng đất, cụ thể hơn là quyền sử dụng đất một số loại
  đất và của một số đối tượng cụ thể và trong những điều kiện cụ thể mới được
  coi là hàng hoá và được đưa vào lưu thông thị trường BĐS. Thực chất hàng
  hoá trao đổi trên thị trường BĐS ở Việt Nam là trao đổi giá trị quyền sử dụng
  đất có điều kiện và quyền sở hữu các tài sản gắn liền với đất.
  2.1.2. Thị trường bất động sản
  * Thị trường bất động sản trên thế giới
  Trên thế giới tại các nước tư bản phát triển chế độ sở hữu tư nhân về
  ruộng đất đã được xác lập ổn định, quá trình tích tụ đất đai đã đạt đến đỉnh
  cao, thị trường đất đai cũng mang tính độc quyền cao tạo cơ sở kinh tế, chính
  trị cho sự vận hành của nền kinh tế lũng đoạn, các quốc gia này thư ờng áp
  dụng luật thuế đối với việc mua bán ruộng đất chứ không áp đặt giới hạn hành
  chính đối với thị trường đất đai.
  Ở những nước đang phát triển, trong giai đoạn tăng trưởng nhanh hoặc
  thu hút mạnh đầu tư nước ngoài thường có các cơn sốt tăng giá đất ở các vùng
  kinh tế phát triển và các khu đô thị. Khi các cơn sốt đất có nguy cơ ảnh hưởng
  đến tăng trưởng kinh tế hoặc thu hút đầu tư nước ngoài thì Chính phủ có thể
  áp dụng các hình thức can thiệp vào thị trường đất đai.
  Phạm vi hoạt động của thị trường BĐS do pháp luật của mỗi nước quy
  định nên không đồng nhất. Ví dụ: Pháp luật Australia quy định không được
  quyền hạn chế mua, bán, thế chấp, thuê BĐS và tất cả các loại đất, BĐS đều
  được mua, bán, cho thuê, thế chấp; Pháp luật Trung Quốc quy định giao dịch
  BĐS bao gồm chuyển nhượng BĐS, thế chấp BĐS và cho thuê nhà.
  Chức năng của thị trường BĐS là đưa người mua và người bán BĐS
  đến với nhau; xác định giá cả cho các BĐS giao dịch; Phân phối BĐS theo
  quy luật cung cầu; phát triển BĐS trên cơ sở tính cạnh tranh của thị trường.


  Xem Thêm: Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố việt trì - tỉnh phú thọ giai đoạn 2007 - 2010
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố việt trì - tỉnh phú thọ giai đoạn 2007 - 2010 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status