Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường quản lý chi phí kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Hoàng Gia

  webtailieu webtailieu bây giờ đang trực tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường quản lý chi phí kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Hoàng Gia

  Đề tài nghiên cứu năm 2013
  Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường quản lý chi phí kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Hoàng Gia
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: H Ệ TH Ố NG HOÁ CƠ S Ở LÝ LU Ậ N V Ề CÔNG
  TÁC K Ế TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC Đ Ị NH K Ế T
  QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHI Ệ P 4
  1.1. MỘT VÀI NÉT VỀ DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT
  QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 4
  1.1.1. Doanh thu. 4
  1.1.1.1. Khái niệm. 4
  1.1.1.2. Các loại doanh thu 4
  1.1.1.3. Nguyên tắc xác định doanh thu 6
  1.1.1.4. Các khoản giảm trừ doanh thu . 7
  1.1.2. Chi phí. 8
  1.1.2.1. Khái niệm. 8
  1.1.2.3. Nguyên tắc xác định chi phí. 10
  1.1.3. Xác định kết quả kinh doanh. 10
  1.1.3.1. Khái niệm. 10
  1.1.3.2. Cách xác định kết quả kinh doanh. 10
  1.2. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH
  THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH. 11
  1.2.1. Ý nghĩa của việc tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh 11
  1.2.2. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác đ ịnh kết quả
  kinh doanh 13
  1.2.2.1. Vai trò 13
  1.2.2.2. Nhiệm vụ 13
  1.3. NỘI DUNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC
  ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 14
  1.3.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 14
  1.3.1.1. Chứng từ và sổ sách kế toán sử dụng 14
  1.3.1.2. Tài khoản sử dụng: . 14
  1.3.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 20
  1.3.2.1. Chứng từ và sổ sách kế toán sử dụng 20
  1.3.2.2. Tài khoản sử dụng 20
  1.3.2.3. Quy trình hạch toán 22
  1.3.3. Kế toán giá vốn hàng bán 23
  1.3.3.1. Các phương pháp xác định giá vốn 23
  1.3.3.2. Chứng từ và sổ sách kế toán sử dụng 25
  1.3.3.3. Tài khoản sử dụng 25
  1.3.3.4. Quy trình hạch toán 26
  1.3.4. Kế toán chi phí bán hàng. 27
  1.3.4.1. Chứng từ và sổ sách kế toán sử dụng 28
  1.3.4.2 .Tài khoản kế toán sử dụng. 28
  1.3.4.3. Quy trình hạch toán 28
  1.3.5. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 29
  1.3.5.1. Chứng từ và sổ sách kế toán sử dụng 29
  1.3.5.2. Tài khoản sử dụng 30
  1.3.5.3. Quy trình hạch toán 30
  1.3.6. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính. 31
  1.3.6.1. Chứng từ và sổ sách kế toán sử dụng 31
  1.3.6.2. Tài khoản sử dụng 31
  1.3.6.3. Quy trình hạch toán 32
  1.3.7. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác. 34
  1.3.7.1. Chứng từ và sổ sách kế toán sử dụng. 34
  1.3.7.2. Tài khoản sử dụng 34
  1.3.8. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 37
  1.3.8.1. Chứng từ và sổ sách kế toán sử dụng 37
  1.3.8.3. Quy trình hạch toán. 40
  1.4. TỔ CHỨC SỔ SÁCH KẾ TOÁN DOANH THU. 42
  1.4.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung. 42
  1.4.2. Hình thức kế toán Chứng Từ - Ghi Sổ. 43
  1.4.3. Hình thức kế toán Nhật ký- Sổ Cái . 44
  1.4.4. Hình thức kế toán Nhật ký- Chứng từ 45
  1.4.4. Hình thức kế toán máy vi tính. 46
  CHƯƠNG 2: MÔ TẢ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH
  THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY
  TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT
  HOÀNG GIA. 48
  2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY
  TNHH TM VÀ DVKT HOÀNG GIA. 48
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 48
  2.1.2. Đặc điểm tổ chức kinh doanh của công ty 48
  2.1.2.1. Lĩnh vực hoạt động của công ty . 48
  2.1.2.2. Những kết quả đạt được trong 3 năm qua. 49
  2.1.2.3.Thuận lợi và khó khăn 49
  2.1.2.4. Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty. 50
  2.1.2.5. Đặc điểm tổ chức kế toán 51
  2.2. TH Ự C TR Ạ NG CÔNG TÁC K Ế TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC Đ Ị NH
  K Ế T QU Ả KINH DOANH T Ạ I TNHH TM VÀ DVKT HOÀNG GIA 52
  2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 52
  2.2.1.1. Chứng từ kế toán sử dụng 53
  2.2.1.2. Tài khoản và sổ sách kế toán sử dụng. 53
  2.2.1.3. Quy trình hạch toán 54
  2.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 68
  2.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán 68
  2.2.3.1. Chứng từ kế toán sử dụng 68
  2.2.3.2. Tài khoản và sổ sách sử dụng 68
  2.2.3.3. Quy trình hạch toán 69
  2.2.4. K Ế TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QU Ả N LÝ DOANH NGHI Ệ P 74
  2.2.4.1. Chứng từ kế toán sử dụng 75
  2.2.4.2. Tài khoản và sổ sách kế toán sử dụng. 75
  2.2.4.3. Quy trình hạch toán 76
  2.2.5. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính. 84
  2.2.5.1. Chứng từ kế toán sử dụng 84
  2.2.5.2. Tài khoản và sổ sách kế toán sử dụng. 84
  2.2.5.3. Quy trình hạch toán 84
  2.2.6. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 89
  2.2.6.1. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 89
  2.2.6.2. Chứng từ, tài khoản, sổ sách kế toán sử dụng 91
  CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN
  DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
  NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHI PHÍ KINH DOANH TẠI CÔNG
  TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ
  THUẬT HOÀNG GIA 100
  3.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI
  PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH
  TM VÀ DVKT HOÀNG GIA 100
  3.1.1. Ưu điểm. 100
  3.1.1.1. Về tổ chức kế toán. 100
  3.1.1.2. Về hình thức kế toán. 101
  3.1.1.3. Về hệ thống sổ, chứng từ kế toán. 101
  3.1.1.4. V ề công tác k ế toán doanh thu, chi phí và xác đ ị nh k ế t qu ả kinh doanh 101
  3.1.2. Tồn tại cần khắc phục 102
  3.1.2.1. Về việc hạch toán doanh thu, chi phí . 102
  3.1.2.2. Về việc áp dụng chính sách ưu đãi 103
  3.1.2.3. Về việc tổ chức hệ thống sổ kế toán. 103
  3.1.2.4. Về việc quản lý quỹ tiền mặt. 103
  3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH
  THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH NHẰM TĂNG
  CƯỜNG QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ
  DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG GIA. 103
  3.2.1. Tính c ấ p thi ế t c ủ a vi ệ c hoàn thi ệ n công tác doanh thu, chi
  phí và xác đ ị nh k ế t qu ả kinh doanh t ạ i công ty TNHH TM và
  DVKT Hoàng Gia. 104
  3.2.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh nhằm tăng cưởng quản lý chi phí kinh doanh tại
  Công ty TNHH TM và DVKT Hoàng Gia. 104
  3.2.2.1. Về việc hạch toán doanh thu, chi phí. 104
  3.2.2.2. Về việc áp dụng chính sách ưu đãi 110
  3.2.2.3. Về việc tổ chức hệ thống sổ kế toán. 110
  3.2.2.4. Về việc quản lý quỹ tiền mặt. 118
  KẾT LUẬN 119
  LỜI MỞ ĐẦU
  Bất cứ một doanh nghiệp nào khi kinh doanh cũng mong muốn lợi
  nhuận đạt được là tối đa, mà muốn có được lợi nhuận thì doanh nghiệp phải
  có được một mức doanh thu và chi phí hợp lí, phần lớn trong các doanh
  nghiệp sản xuất kinh doanh thì doanh thu đạt được chủ yếu do quá trình tiêu
  thụ hàng hóa, sản phẩm.
  Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đã có tác động không nhỏ tới nền
  kinh tế Việt Nam, các doanh nghiệp phá sản hoặc thu hẹp sản xuất đã làm mất
  đi một bộ phận khách hàng hiện tại và tiềm năng của công ty gây ảnh hưởng
  không nhỏ tới việc tiêu thụ hàng hoá của Công ty TNHH TM và DVKT
  Hoàng Gia, dẫn tới hàng tồn kho lớn, vòng quay hàng tồn kho chậm.
  Việc hạch toán doanh thu, chi phí ở Công ty TNHH TM và DVKT
  Hoàng Gia còn một số hạn chế.
  Qua thời gia thực tập tại công ty TNHH TM & DVKT Hoàng Gia, k ết
  hợp với những kiến thức có được trên giảng đường, những hiểu biết về các
  nghiệp vụ kinh tế cùng với việc đi sâu nghiên cứu trong quá trình thực tập em
  đã chọn đề tài: “Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định
  kết quả kinh doanh nhằm tăng cường quản lý chi phí kinh doanh tại công
  ty TNHH TM & DVKT Hoàng Gia” cho đề tài khoa học của mình.
  Thông qua kết quả nghiên cứu này, em hi vọng sẽ góp phần giúp công
  ty hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh từ đó tăng cường quản lý chi phí cho công ty.
   Mục đích nghiên cứu:
  Về mặt lý luận: Hệ thống hoá cơ sở lý luận về công tác kế toán doanh
  thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp.
  2
  Về mặt thực tiễn: Mô tả thực trạng công tác tác kế toán doanh thu, chi
  phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM và DVKT
  Hoàng Gia.
  Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác tác kế toán doanh thu, chi
  phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường quản lý chi phí
  kinh doanh tại công ty TNHH TM và DVKT Hoàng Gia.
   Phạm vi nghiên cứu:
  Về thời gian: từ ngày: 1/4/2013 -15/7/2013
  Về không gian: Tại công ty TNHH TM và DVKT Hoàng Gia.
  Số liệu được phân tích: Là số liệu năm 2012.
   Phương pháp nghiên cứu:
  Phương pháp trực quan
  Phương pháp nghiên cứu tài liệu kế thừa thành tựu
  Phương pháp phân tích, tổng hợp
  Các phương pháp kế toán
   Đóng góp của đề tài:
  Đóng góp về mặt khoa học, phục vụ công tác đào tạo:
  Làm tài liệu tham khảo cho sinh viên khối ngành kinh tế nói chung và
  ngành kế toán kiểm toán trường Đại học Dân lập Hải Phòng
  Những đóng góp liên quan đến phát triển kinh tế:
  Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ giúp Ban lãnh đạo công ty Hoàng Gia
  thấy rõ được thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty, có những quyết
  định tối ưu, biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí kinh doanh,
  đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá, góp phần đưa công ty ngày một phát triển.
  Những đóng góp khác:
  3
  Giúp cho bạn đọc, các đối tượng có mối quan hệ với doanh nghiệp, cần
  thông tin về doanh nghiệp (thông tin kế toán, tài chính) hiểu được một phần
  nào đó về doanh nghiệp, hiểu về công tác kế toán, chuyên đề cũng là một cơ
  hội cho các bạn sinh viên khóa sau tham khảo, cùng kết hợp phân tích, nhận
  định và phát triển sâu hơn nữa vấn đề nếu có cơ hội được thực tập tại công ty.
   Nội dung, kết cấu của đề tài.
  Chương 1: Hệ thống hoá cơ sở lý luậnvề công tác kế toán doanh thu,
  chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp.
  Chương 2: Mô tả thực trạng công tác tác kế toán doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM và DVKT Hoàng Gia.
  Chương 3: Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán doanh
  thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường quản lý chi phí
  kinh doanh tại công ty TNHH TM và DVKT Hoàng Gia.
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Chế độ kế toán doanh nghiệp – Bộ tài chính.
  Quyển 1: Hệ thống tài khoản kế toán- Nhà xuất bản Giao thông vận tải
  (Năm 2010).
  Quyển 2: Chứng từ và sổ kế toán, Báo cáo tài chính, sơ đồ kế toán –
  Nhà xuất bản Thống kê (Năm 2009).
  2. Quyết định 15 của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 20/3/2006.
  3. Tài liệu, sổ kế toán năm 2012 của Công ty TNHH TM và DVKT
  Hoàng Gia.

  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường quản lý chi phí kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Hoàng Gia
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường quản lý chi phí kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Hoàng Gia sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status