Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần bảo hiểm hàng không Chi nhánh Hải Phòng

  webtailieu webtailieu bây giờ đang trực tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần bảo hiểm hàng không Chi nhánh Hải Phòng

  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần bảo hiểm hàng không Chi nhánh Hải Phòng
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU,
  CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH
  NGHIỆP 3
  1.1. Tổng quan về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong
  doanh nghiệp . 3
  1.1.1. Các khái niệm cơ bản về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh . 3
  1.1.1.1. Doanh thu . 3
  1.1.1.2. Chi phí 5
  1.1.1.3. Xác định kết quả kinh doanh 8
  1.1.2. Phân loại hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp 9
  1.1.3. Nội dung và cách thức xác định các chỉ tiêu liên quan đến kết quả kinh
  doanh trong doanh nghiệp . 12
  1.2. Tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong
  doanh nghiệp . 13
  1.2.1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác đ ịnh kết quả
  kinh doanh trong doanh nghiệp . 13
  1.2.2. Tổ chức kế toán doanh thu, chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh . 14
  1.2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ . 14
  1.2.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán . 20
  1.2.2.4. Kế toán chi phí bán hàng 29
  1.2.2.5. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp . 31
  1.2.3. Tổ chức kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính trong doanh
  nghiệp 33
  1.2.3.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 33
  1.2.3.2. Kế toán chi phí tài chính 35
  1.2.4. Tổ chức kế toán thu nhập, chi phí hoạt động khác . 37
  1.2.4.1. Kế toán thu nhập khác 37
  1.2.4.2. Kế toán chi phí khác . 39
  1.2.5. Tổ chức kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) 41
  1.2.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp 43
  1.3. Tổ chức sổ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
  trong doanh nghiệp 46
  1.3.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung . 46
  1.3.2. Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ cái . 46
  1.3.3. Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ . 47
  1.3.4. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ . 47
  1.3.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính . 48
  1.3.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính . 49
  CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ
  VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO
  HIỂM HÀNG KHÔNG - CHI NHÁNH HẢI PHÒNG 51
  2.1. Giới thiệu chung về công ty Cổ phần bảo hiểm hàng không - CN Hải
  Phòng . 51
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty Cổ phần bảo hiểm hàng không
  - CN Hải Phòng . 51
  2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty CP Bảo hiểm Hàng
  Không: . 52
  2.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán công ty Cổ phần bảo hiểm hàng
  không - CN Hải Phòng 55
  2.1.3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán công ty Cổ phẩn bảo hiểm hàng
  không - CN Hải Phòng 55
  2.1.3.2. Đặc điểm tổ chức hệ thống sổ sách kế toán tại công ty Cổ phần bảo
  hiểm hàng không - CN Hải Phòng 56
  2.1.3.3. Một số chế độ kế toán áp dụng tại công ty Cổ phần bảo hiểm hàng
  không - CN Hải Phòng 59
  2.2. Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh tại công ty Cổ phần bảo hiểm hàng không - CN Hải Phòng 60
  2.2.1. Đặc điểm doanh thu, chi phí bán hàng và cung cấp dịch vụ tại công ty
  Cổ phần bảo hiểm hàng không - CN Hải Phòng . 60
  2.2.2. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ . 61
  2.2.2.1. Chứng từ sử dụng . 61
  2.2.2.2. Tài khoản sử dụng 61
  2.2.2.3. Phương pháp hạch toán . 62
  2.2.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu . 70
  2.2.3.1. Chứng từ sử dụng . 70
  2.2.3.2. Tài khoản sử dụng 70
  2.2.3.3. Phương pháp hạch toán . 70
  2.2.4. Kế toán chi phí tại công ty 83
  2.2.4.1. Chứng từ sử dụng . 83
  2.2.4.2. Tài khoản sử dụng 83
  2.2.4.3. Phương pháp hạch toán . 84
  2.2.4. K ế t oán doanh thu ho ạ t đ ộ ng tài chính và chi phí ho ạ t đ ộ ng tài chính 103
  2.2.4.1. Chứng từ sử dụng . 103
  2.2.4.2. Tài khoản sử dụng 103
  2.2.4.3. Phương pháp hạch toán . 103
  2.2.5. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác . 110
  2.2.5.1. Chứng từ sử dụng . 110
  2.2.5.2. Tài khoản sử dụng 110
  2.2.5.3. Phương pháp hạch toán . 110
  2.2.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 127
  2.2.6.1. Chứng từ sử dụng . 127
  2.2.6.2. Tài khoản sử dụng 127
  2.2.6.3. Phương pháp hạch toán . 127
  CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH
  THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY
  CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG - CHI NHÁNH HẢI PHÒNG 149
  3.1. Nhận xét chung về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh tại công ty Cổ phần bảo hiểm hàng không - chi nhánh Hải Phòng
  . 149
  3.1.1. Ưu điểm . 149
  3.1.1.1. Về tổ chức bộ máy kế toán . 150
  3.1.1.2. Về hệ thống chứng từ, tài khoản và sổ sách sử dụng . 151
  3.1.1.3. Về bộ máy quản lý . 151
  3.1.2. Hạn chế 152
  3.2. Định hướng phát triển của công ty Cổ phần bảo hiểm hàng không - CN
  Hải Phòng 153
  3.3. Biện pháp hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh tại công ty Cổ phần bảo hiểm hàng không - CN Hải Phòng154
  KẾT LUẬN . 174
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 176
  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Trong nền kinh tế hiện nay, bất kỳ một doanh nghiệp, hay một công ty
  nào khi bước vào lĩnh vực kinh doanh thì mục tiêu chính hướng tới chính là
  lợi nhuận. Công ty muốn tồn tại, phát triển và đứng vững trên thị trường thì
  việc kinh doanh phải có lợi. Để đạt được mục tiêu đó thì đầu ra hay nói cách
  khác là kết quả tiêu thụ một sản phẩm là một trong những điều kiện của doanh
  nghiệp, công ty cần phải quan tâm đến. Muốn mang lại hiệu quả cao nhất cho
  doanh nghiệp thì công ty phải đánh giá được những thế mạnh, điểm yếu, sức
  cạnh tranh, yếu tố cung - cầu của xã hội để từ đó khắc phục những điểm yếu
  của mình đồng thời phát huy mọi ưu điểm để công ty đạt được lợi nhuận cao
  nhất tiến tới khẳng định vị trí trên thị trường. Nhưng trên thị trường, cạnh
  tranh là một điều thiết yếu không thể tránh khỏi vì vậy đòi hỏi doanh nghiệp,
  công ty phải chuẩn bị kế hoạch đúng đắn cho sự phát triển lâu dài. Một trong
  những kế hoạch đó là việc sử dụng nguồn vốn và chi phí sao cho hợp lý để
  hoạt động của công ty tiến hành thuận lợi hơn thì công việc kế toán rất quan
  trọng. Cuối kỳ, việc xác định kết quả kinh doanh phải kịp thời, chính xác để
  nhà quản lí nắm vững tình hình công ty, nắm bắt cơ hội kinh doanh giúp cho
  doanh nghiệp ngày càng phát triển. Nhận thấy tầm quan trọng của tổ chức kế
  toán nói chung và kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
  nói riêng, nên em đã chọn đề tài:" Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu,
  chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần bảo hiểm hàng
  không - Chi nhánh Hải Phòng" để làm khóa luận tốt nghiệp cho mình với
  mong muốn đi sâu nghiên cứu và tìm hiểu rõ hơn thực tiễn công tác kế toán
  tại đơn vị.
  2. Mục đích nghiên cứu
  Khi tiến hành nghiên cứu chuyên đề, chuyên đề hướng tới những mục tiêu:
  - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
  - Khảo sát thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác đ ịnh kết
  quả kinh doanh tại công ty cổ phần bảo hiểm hàng không - chi nhánh Hải
  Phòng để đưa ra những nhận xét, đánh giá về ưu nhược điểm, từ đó đề xuất
  các biện pháp để hoàn thiện hơn tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng Không – Chi
  nhánh Hải Phòng.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  * Đối tượng nghiên cứu
  Công ty Cổ phần bảo hiểm hàng không - chi nhánh Hải Phòng.
  Các chứng từ ghi nhận doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh
  doanh kết chuyển lãi, lỗ của công ty Cổ phần bảo hiểm hàng không
  chi nhánh Hải Phòng.
  * Phạm vi nghiên cứu:
  Tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác đ ịnh kết quả kinh doanh
  tại công ty Cổ phần bảo hiểm hàng không - chi nhánh Hải Phòng trong tháng
  2/2013
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Trong quá trình thực hiện đề tài, em đã sử dụng một số phương pháp nghiên
  cứu sau:
  Phương pháp điều tra, thu thập số liệu, ghi chép: bằng việc sử dụng
  phương pháp phỏng vấn trực tiếp và nghiên cứu, tìm hiểu các sổ sách,
  báo cáo kế toán từ phòng Tài vụ và phòng tổ chức hành chính của
  công ty để thu thập những số liệu cần thiết cho đề tài.
  Phương pháp phân tích: trên cơ sở hệ thống số liệu thu thập được,
  thông qua sàng lọc xử lý số liệu để từ đó là cơ sở cho việc phân tích
  thực tế hoạt động của đơn vị.
  Phương pháp tổng hợp: thông qua việc tổng hợp những số liệu, chứng
  từ làm cơ sở để tiến hành nghiên cứu.
  5. Nội dung kết cấu của đề tài
  Đề tài:" Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần bảo hiểm hàng không - chi nhánh Hải
  Phòng" ngoài phần mở đầu và kết luận được chia thành 3 chương cụ thể:
  Chương 1 : Lý luận chung về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
  Chương 2 : Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định
  kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần bảo hiểm hàng không – chi nhánh
  Hải Phòng.
  Chương 3 : Biện pháp hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần bảo hiểm hàng không - chi
  nhánh Hải Phòng.
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Chế độ kế toán doanh nghiệp (Quyển 1) - Hệ thống tài khoản kế toán -Nhà xuất bản tài chính.
  2. Chế độ kế toán doanh nghiệp (Quyển 2) - Báo cáo tài chính, chứng từ
  và sổ sách kế toán, sơ đồ kế toán - Nhà xuất bản tài chính.
  3. Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam
  4. Quản trị tài chính doanh nghiệp - Th.s Võ Đăng Nam
  5. Giáo trình hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp của Trường Đại
  học Kinh tế quốc dân. Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Thị Đông
  6. Giáo trình lý thuyết hạch toán kế toán của trường Đại học Kinh tế quốc
  dân. Chủ biên : PGS.TS. Nguyễn Thị Đông
  7. Số liệu và bảng trích tài liệu từ nguồn tài liệu phòng kế toán tổng hợp
  Công ty cổ phần bảo hiểm hàng không - Chi nhánh Hải Phòng.
  8. Một số khóa luận của sinh viên khóa trên trong thư viện trường Đại học
  Dân lập Hải Phòng

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần bảo hiểm hàng không Chi nhánh Hải Phòng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần bảo hiểm hàng không Chi nhánh Hải Phòng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status