Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Trà Than Uyên

  webtailieu webtailieu Đang Ngoại tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Trà Than Uyên

  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Trà Than Uyên
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHI PHÍ SẢN
  XUẤT, GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT,
  TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN
  XUẤT 4
  1.1 Một số vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 4
  1.1.1 Chi phí sản xuất 4
  1.1.2 Giá thành sản phẩm 8
  1.1.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 11
  1.1.4 Yêu cầu về quản lý chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm. 12
  1.1.5 Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm. 12
  1.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các
  doanh nghiệp sản xuất. 13
  1.2.1 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 13
  1.2.2 Kế toán tính giá thành sản phẩm 27
  1.2.3 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo các hình
  thức kế toán. 35
  CHƯƠNG II THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP
  HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI
  CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ THAN UYÊN 41
  2.1 Khái quát về công ty cổ phần Trà Than Uyên 41
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển. 41
  2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của công ty 44
  2.1.3 Đặc điểm tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ sản xuất của Công ty. 45
  2.1.4 Những thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển của Công ty 47
  2.1.5 Tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty. 48
  2.1.6 Tổ chức công tác kế toán của Công ty. 51
  2.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty
  Cổ phần Trà Than Uyên 55
  2.2.1 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty. 55
  2.2.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty
  Cổ phần Trà Than Uyên 83
  CHƯƠNG III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG
  TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI HÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH
  SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ THAN UYÊN 93
  3.1 Đánh giá khái quát về hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức quản lý sản
  xuất, công tác kế toán và hạch toán tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành
  sản phẩm tại Công ty Cổ phần Trà Than Uyên. 93
  3.1.1 Những ưu điểm. 93
  3.1.2 Những hạn chế, tồn tại. 97
  3.1.3 Nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót. 99
  3.2 Những kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản
  xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Trà Than Uyên. 100
  3.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và
  tính giá thành sản phẩm tại công ty. 100
  3.2.2 Yêu cầu, nguyên tắc hoàn thiện. 101
  3.2.3 Một số kiến nghị nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại trong Công ty
  Cổ phần Trà Than Uyên 102
  KẾT LUẬN 108
  LỜI MỞ ĐẦU
  1 Lý do chọn đề tài:
  Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế hiện nay, để có thể
  tồn tại và phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp sản xuất không những phải
  thường xuyên cải tiến, nâng cao về mặt chất lượng mà còn phải có chiến lược
  cạnh tranh về mặt giá cả. Có như vậy thì doanh nghiệp mới không ngừng
  nâng cao lợi nhuận, mở rộng được sản xuất kinh doanh và đứng vững trên thị
  trường.
  Để thực hiện mục tiêu cạnh tranh về giá cả, biện pháp hữu hiệu nhất
  thường được các doanh nghiệp quan tâm là hạ giá thành. Muốn phấn đấu hạ
  giá thành sản phẩm các doanh nghiệp phải tổ chức và quản lý tốt công tác sản
  xuất kinh doanh. Trong đó, công tác k ế toán tập hợp chi phí sản xuất, tính giá
  thành sản phẩm đúng chế độ, chính xác, khoa học và hợp lý có ý nghĩa rất
  quan trọng.
  Thông qua số liệu do bộ phận kế toán tập hợp chi phí, tính giá thành
  cung cấp, nhà quản lý doanh nghiệp biết được chi phí và giá thành thực tế của
  từng loại sản phẩm, nhóm sản phẩm, của hoạt động kinh doanh và các hoạt
  động khác trong doanh nghiệp. Qua đó có thể phân tích, đánh giá hiệu quả,
  tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm, tình hình sử dụng lao động,
  vật tư, tiền vốn . Từ đó có những biện pháp thích hợp nhằm tiết kiệm, hạ thấp
  chi phí sản xuất tạo điều kiện để hạ thấp giá thành sản phẩm.
  Nhận thức được tầm quan trọng của giá thành sản phẩm, công tác kế
  toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh
  nghiệp, thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Trà Than Uyên em đã đi sâu,
  tìm hiểu, nghiên cứu giá thành, kế toán tập hợp chi phí sản xuất, tính giá
  thành sản phẩm chè và chọn đề tài cho khóa luận tốt nghiệp của mình là :
  “ Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành
  sản phẩm tại Công ty Cổ phần Trà Than Uyên”.
  2. Mục đích của đề tài.
  - Hệ thống những kiến thức cơ bản, chủ yếu về chi phí sản xuất, giá
  thành sản phẩm và tổ chức hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản
  phẩm.
  - Nắm bắt được thực tế về chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm và công
  tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ
  phần Trà Than Uyên.
  - Từ kiến thức đã học đối chiếu, soi rọi với thực tế về giá thành, kế toán
  tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Trà Than
  Uyên để đưa ra những đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế
  toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
  - Đối tượng nghiên cứu: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá
  thành sản phẩm chè tại Công ty Cổ phần Trà Than Uyên.
  - Phạm vi nghiên cứu:
  + Về không gian: đề tài được thực hiện tại Công ty Cổ phần Trà Than
  Uyên.
  + Về thời gian: từ ngày 14/01/2013 đến 17/03/2013.
  + Việc phân tích được dựa trên số liệu năm 2012 thu thập được tại
  phòng Kế toán – tài chính.
  4. Phương pháp nghiên cứu.
  Trong khóa luận sử dụng: phương pháp biện chứng, phương pháp lịch
  sử, phương pháp mô hình hóa, khảo sát thực tế, các phương pháp tổng hợp,
  thống kê, so sánh, phân tích, logic .
  5. Kết cấu của khóa luận.
  Ngoài lời mở đầu và kết luận, bài khóa luận gồm 3 chương:
  Chương I: Một số vấn đề lý luận cơ bản về chi phí sản xuất, giá thành sản
  phẩm và kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong
  các doanh nghiệp sản xuất.
  Chương II: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và
  tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Trà Than Uyên.
  Chương III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập
  hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Trà Than
  Uyên.
  Vì thời gian cũng như khả năng nghiên cứu có hạn nên khóa luận chắc
  chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được sự góp ý, chỉ
  bảo của Ban giám đốc, các cô chú cán bộ phòng Kế toán – tài chính, các
  phòng ban, bộ phận có liên quan của công ty Cổ phần Trà Than Uyên, các
  thầy cô giáo trong khoa, trong trường để bài viết của em được hoàn thiện hơn.
  Sau đây, em xin trình bày nội dung khóa luận :
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Chế độ kế toán doanh nghiệp – Quyển 1 Hệ thống tài khoản kế toán.
  Nhà xuất bản Tài chính – Hà Nội. 2006
  2. Chế độ kế toán doanh nghiệp – Quyển 2 Hệ Báo cáo tài chính, chứng từ
  và sổ sách kế toán. Nhà xuất bản Tài chính – Hà Nội. 2006
  3. Kế toán tài chính. Nhà xuất bản Tài chính – Hà Nội 02/2007.
  4. Các bài khóa luận tốt nghiệp ngành Kế toán – Kiểm toán của các anh
  chị khóa trước.
  5. Thông tư 203/2009/TT-BTC ban hành ngày 20/10/2009 của Bộ tài
  chính.
  6. Tài liệu do Công ty Cổ phần Trà Than Uyên cung cấp.

  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Trà Than Uyên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Trà Than Uyên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status