Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng tại Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Gia Lâm

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng tại Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Gia Lâm

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng tại Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Gia Lâm

  MỤC LỤC
  DANH MỤC Trang
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục từ viết tắt vi
  Danh mục sơ ñồ vii
  Danh mục bảng viii
  1. PHẦN MỞ ðẦU 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài 2
  1.3 ðối tượng phạm vi nghiên cứu 2
  2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN SẢN
  PHẨM DỊCH VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3
  2.1 Một số vấn ñề chung về ngân hàng thương mại 3
  2.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại 3
  2.1.2 Chức năng nhiệm vụ của ngân hàng thương mại 4
  2.1.3 Vai trò, ý nghĩa của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế 7
  2.2 Sản phẩm dịch vụ ngân hàng 8
  2.2.1 Khái niệm về sản phẩm dịch vụ ngân hàng 8
  2.2.2 Phân loại sảm phẩm dịch vụ ngân hàng 10
  2.2.3 Sản phẩm dịch vụ ngân hàng 16
  2.3 Phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng thương mại 18
  2.3.1Một số vấn ñề về phát triển dịch vụ ngân hàng thương mại 18
  2.3.2. Nội dung phát triển sảm phẩm dịch vụ ngân hàng thương mại 19
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  iv
  2.3.3. Vại trò phát triển sảm phẩm dịch vụ ngân hàng thương mại 22
  2.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng ñến SPDV ngân hàng. 25
  2.4. Cơ sở thực tiễn về phát triển SPDV ngân hàng thương mại 36
  2.4.1. Kinh nghiệm phát triển SPDV vụ ngân hàng ở các nước. 36
  2.4.2. Phát triển SPDV tại các NHTM ở Việt Nam. 37
  3. ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40
  3.1 Tình hình phát triển của NH No&PTNT Gia Lâm 40
  3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 40
  3.1.2 Cơ cấu tổ chức hoạt ñộng 40
  3.2 ðắc ñiểm ñịa bàn hoạt ñộng của ngân hàng 41
  3.3 Phương pháp nghiên cứu 43
  3.3.1 Phương pháp chọn mẫu nghiên cứu. 43
  3.3.2 Phương pháp thu thập số liệu 43
  3.3.3 Phương pháp phân tích số liệu 44
  3.3.4 Phương pháp chuyên gia. 45
  4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 46
  4.1. Thực trạng hoạt ñộng dịch vụ ngân hàng tại chi nhánh
  NHNo&PTNT Gia Lâm
  46
  4.1.1 Tình hình hoạt ñộng kinh doanh của chi nhánh NHNo&PTNT
  Gia Lâm
  46
  4.1.2 Kết quả hoạt ñộng kinh doanh của chi nhánh NHNo&PTNT Gia
  Lâm
  47
  4.2. Thực trạng phát triển DVNH tại chi nhánh NHNo&PTNT Gia
  Lâm
  50
  4.2.1. Kết quả thực hiện một số dịch vụ ngân hàng chủ yếu 51
  4.2.2. Tình hình thực hiện các dịch vụ khác 63
  4.2.3. Giá cả dịch vụ của chi nhánh NHNo & PTNT Gia Lâm 65
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  v
  4.2.4. Hệ thống phân phối dịch vụ 67
  4.2.5. Tổng hợp ý kiến khách hàng về chất lượng SPDV NH 68
  4.3 ðánh giá tình hình phát triển DVNH tại chi nhánh NHNo&PTNT
  Gia Lâm
  69
  4.3.1. Những kết qủa ñạt ñược 69
  4.3.2. Những hạn chế 72
  4.3.3. Nguyên nhân của trạng trên 77
  4.4. Những Giải pháp phát triển dịch vụ tại NH No&PTNT Gia Lâm 82
  4.4.1. ðịnh hướng chiến lược phát triển ñến năm 2015 của NHNo &
  tình PTNT Việt Nam
  82
  4.4.2. Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng tại chi nhánh NH
  No&PTNT Gia Lâm
  83
  5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 99
  5.1 Kết luận 99
  5.2 Một số kiến nghị 100
  5.2.1 ðối với Nhà nước Việt Nam 100
  5.2.2 ðối với ngân hàng Nhà nước Việt Nam 101
  5.2.3 ðối với NHNo & PTNT Việt Nam 102
  Phụ lục (phiếu ñiều tra) 105
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 106

  PHẦN 1. MỞ ðẦU
  1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ðỀ TÀI.
  Trong xu thế hội nhập và phát triển, Việt Nam ñã chính thức gia nhập
  Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) - Tổ chức Thương mại ña phương lớn
  nhất toàn cầu. Ngành ngân hàng là một trong những lĩnh vực ñược mở cửa
  mạnh mẽ và phát triển nhất, nó là một kênh trung gian chuyển tải vốn ra thị
  trường và ñiều chỉnh nguồn vốn của thị trường. Nền kinh tế xã hội của nước
  ta ngày càng phát triển, ñời sống nhân dân ñược nâng cao, nhu cầu sử dụng
  các loại dịch vụ ngày càng tăng, trong ñó các sản phẩm dịch vụ ngân hàng
  ñược toàn xã hội quan tâm ñặc biệt. Nhằm ñáp ứng các yêu cầu trên, các ngân
  hàng thương mại Việt Nam ñang từng bước thiết chế cho mình các mạng lưới,
  ñổi mới các hình thức hoạt ñộng, ña dạng hoá sản phẩm dịch vụ. Phát triển
  các sản phẩm dịch vụ ngân hàng ñang là xu hướng tấtyếu trong lộ trình hội
  nhập của hệ thống NHTM Việt Nam. ðể tồn tại và phát triển, ñòi hỏi các
  NHTM ngoài việc phải chủ ñộng ñầu tư ñổi mới công nghệ, cải tiến phương
  thức quản lý, hiện ñại hoá hệ thống thanh toán còn ñặc biệt chú trọng phát
  triển các dịch vụ. Bởi việc cung cấp các dịch vụ mới với chất lượng cao, có
  nhiều tiện ích cho khách hàng là cơ sở chủ yếu ñể thắt chặt mối quan hệ giữa
  ngân hàng và khách hàng, là một trong những thành tố quan trọng quyết ñịnh
  ñến khả năng sinh lời, phân tán rủi ro, nâng cao vịthế, uy tín và sự thành công
  của ngân hàng. Bởi vậy, phát triển sản phẩm dịch vụngân hàng tại các ngân
  hàng thương mại Việt Nam là một chiến lược ñúng ñắnvà cần thiết.
  Chi nhánh ngân hàng NHN0
  & PTNT Gia Lâm là một ngân hàng lớn
  nằm trên ñịa bàn Hà Nội, trực thuộc hệ thống NHN
  0
  & PTNT Việt Nam, với
  lợi thế về mạng lưới hoạt ñộng rất thuận lợi trong việc triển khai các dịch vụ.
  Tuy nhiên dịch vụ của chi nhánh còn nghèo nàn, ñơn ñiệu, chưa hấp dẫn, tính
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  2
  tiện ích chưa cao, chưa tạo thuận lợi và cơ hội bình ñẳng cho các khách hàng.
  Do vậy, ñã làm hạn chế khả năng cạnh tranh, thu hút khách hàng và ảnh
  hưởng ñến kết quả kinh doanh của ngân hàng. Chi nhánh ngân hàng NHN
  0
  &
  PTNT Gia Lâm cũng ñang trong quá trình tìm kiếm những giải pháp tốt nhất
  ñể có thể phát triển hơn nữa thị trường tiềm năng này. Xuất phát từ nhận thức
  nói trên, chúng tôi chọn ñề tài: "Phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng tại
  Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Gia Lâm"làm
  luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh.
  1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ðỀ TÀI.
  + Mục tiêu chung: Nghiên cứu phát triển dịch vụ ngân hàng ñể ñáp
  ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của ñất nước.
  + Mục tiêu cụ thể:
  - Hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn về sản phẩm dịch vụ ngân hàng và
  phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng.
  -ðánh giá thực trạng hoạt ñộng của các sản phẩm dịch vụ ngân hàng
  tại chi nhánh NHN
  0
  & PTNT Gia Lâm.
  - ðề xuất giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng tại Chi
  nhánh nhằm ñáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của ñịa phương và phát
  triển Chi nhánh NHN
  0
  & PTNT Gia Lâm.
  1.3. ðỐI TƯỢNG PHẠM VI NGHIÊN CỨU.
  + ðối tượng nghiên cứu: Phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng.
  + Phạm vi nghiên cứu:
  - Phạm vi nội dung: Nghiên cứu sản phẩm dịch vụ ngân hàng và phát
  triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng.
  - Phạm vi không gian: Chi nhánh NHN
  0
  & PTNT Gia Lâm.
  - Phạm vi thời gian:
  * Số liệu sử dụng trong 3 năm từ năm 2008-2010.
  * Thời gian thực hiện ñề tài năm 2010-2011.
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  3
  PHẦN 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN
  PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DỊCH VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
  2.1. MỘT SỐ VẤN ðỀ CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.
  2.1.1. Khái niệm ngân hàng thương mại
  Ngân hàng là một trong các tổ chức tài chính quan trọng nhất ñối với
  nền kinh tế. Các ngân hàng có thể ñược ñịnh nghĩa qua chức năng, các dịch
  vụ hoặc vai trò mà chúng thực hiện trong nền kinh tế. Tuy nhiên, các yếu tố
  trên không ngừng thay ñổi. Thực tế, có rất nhiều tổchức tài chính bao gồm có
  cả các công ty kinh doanh chứng khoán, công ty môi giới chứng khoán, quỹ
  hỗ trợ và công ty bảo hiểm hàng ñầu ñều ñang cố gắng cung cấp các dịch vụ
  của ngân hàng. Ngược lại, ngân hàng cũng ñang mở rộng phạm vi cung cấp
  dịch vụ liên quan ñến một số hoạt ñộng dịch vụ như bất ñộng sản, môi giới
  chứng khoán, tham gia hoạt ñộng bảo hiểm và thực hiện nhiều dịch vụ mới
  khác. Do vậy, ñể ñưa ra ñịnh nghĩa chính xác về ngân hàng thương mại không
  phải là dễ dàng.
  Theo Giáo sư Peter S.Rose “Ngân hàng là tổ chức tàichính cung cấp
  một danh mục các dịch vụ tài chính ña dạng nhất, ñặc biệt là tín dụng, tiết
  kiệm và dịch vụ thanh toán – và thực hiện nhiều chức năng tài chính nhất so
  với bất kỳ một tổ chức kinh doanh nào trong nền kinh tế”. [13]
  Còn theo Ngân hàng Thế giới “ Ngân hàng là tổ chức tài chính nhận
  tiền gửi chủ yếu ở dưới dạng không kỳ hạn hoặc tiềngửi ñược rút ra với một
  thông báo ngắn hạn” (tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn và các khoản tiết
  kiệm). [12] Các Ngân hàng gồm có: Ngân hàng thương mại - chỉ tham gia vào
  các hoạt ñộng nhận tiền gửi, cho vay ngắn, trung vàdài hạn; Ngân hàng ðầu
  tư - hoạt ñộng buôn bán chứng khoán và bảo lãnh phát hành; Ngân hàng Nhà

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  [1]. Thái Bá Cẩn, Trần Nguyên Nam (2003), Phát triển thị trường dịch
  vụ tài chính Việt Nam trong tiến trình hội nhập, Nhà xuất bản Tài chính, Hà
  Nội.
  [2]. David Cox (1997), Nghiệp vụ ngân hàng hiện ñại, Nhà xuất bản
  Chính trị quốc gia, Hà Nội
  [3]. Trần ðình ðịnh,Một số vấn ñề về hội nhập kinh tế thế giới ngành
  ngân hàng, Trung tâm ñào tạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông
  thôn Việt Nam.
  [4]. RoBert Heller, Cẩm nang quản trị hiệu quả - Marketing effectively,
  Nhà xuất bản tổng hợp TP. Hồ Chí Minh.
  [5]. Chi nhánh NHNo & PTNT Gia Lâm (2008, 2009, 2010), Báo cáo
  kết quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh
  [6]. Luật tổ chức tín dụng(ðã sửa ñổi, bổ sung năm 2004), Nhà xuất
  bản chính trị quốc gia, Hà Nội.
  [7]. Frederic S.Miskin, Tiền tệ ngân hàng thị trường tài chính, NXB
  Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 1994.
  [8]. NHNo&PTNT Việt Nam: Quyết ñịnh số 666/Qð-HðQT-TDHo
  ngày 15/06/2010 “V/v ban hành Quy ñịnh cho vay ñối với khách hàng trong
  hệ thống NH No&PTNT Việt Nam”.
  [9]. NHNo & PTNT Việt Nam (1990), ðiều lệ
  [10]. NHNo & PTNT Việt Nam (2002), ðề án tái cơ cấu
  [11]. Phạm Ngọc Phong (1996), Marketing trong ngân hàng, Nhà xuất
  bản thống kê Hà Nội.
  [12]. Edward. W. Redd & Edward K.Gilt (1993), Ngân hàng thương
  mại,NXB thành phố Hồ Chí Minh.
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  106
  [13]. Peter S.Rose (2001), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài
  chính, Hà Nội
  [14]. Lê Văn Tư (2004), Quản trị ngân hàng thương mại,Nhà xuất bản
  Tài chính, Hà Nội.
  [15]. Âu Văn Trường (2003), Quản trị Marketing ngân hàng, Trung
  tâm ñào tạo NHNo & PTNT Việt Nam.
  [16]. Trang Web: www.sbv.gov.vn; www.agribank.com.vn

  Xem Thêm: Phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng tại Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Gia Lâm
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng tại Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Gia Lâm sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status