Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nâng cao khả năng ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất của thanh niên nông thôn tỉnh thái nguyên

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao khả năng ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất của thanh niên nông thôn tỉnh thái nguyên

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: NÂNG CAO KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀO SẢN XUẤT CỦA THANH NIÊN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

  MỤC LỤC
  Lời cam đoan i
  Lời cảm ơn . ii
  Mục lục . iii
  Danh mục các bảng vii
  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài . 2
  2. Mục tiêu nghiên cứu 4
  3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu . 4
  4. Ý nghĩa khoa học của luận văn 5
  5. Bố cục của luận văn 5
  Chương I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP
  NGHIÊN CỨU . 6
  1.1. Cơ sở lý luận . 6
  1.1.1. Quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh
  về thanh niên 6
  1.1.1.1. Chủ nghĩa Mác - Lênin về giáo dục thanh niên 6
  1.1.1.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng
  cho đời sau 8
  1.1.1.2. Quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam với việc phát huy vai
  trò thanh niên trong xây dựng đất nước . 11
  1.1.2. Quan điểm cơ bản của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Đại
  hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVIII về phát triển nông
  nghiệp nông thôn . 12
  1.1.3. Vai trò của nguồn nhân lực trẻ và các tổ chức thanh niên trong sự
  nghiệp công nghiệp hoá nông nghiệp, hiện đại hoá nông thôn . 14
  1.2. Các công trình nghiên cứu có liên quan 17
  Số hóa bởi trung tâm Học Liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
  iv
  1.2.1. Trong nước 17
  1.2.2. Ngoài nước 19
  1.3. Phương pháp nghiên cứu 20
  1.3.1. Thiết kế nghiên cứu . 20
  1.3.2. Địa điểm nghiên cứu 20
  1.3.3. Mô tả đối tượng tiếp cận nghiên cứu 20
  1.3.4. Tổng thể, m ẫu và phương pháp chọn mẫu 21
  1.3.5. Quá trình thu thập dữ liệu 22
  1.3.6. Sử lý thống kê 22
  Chương II: ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ
  CHUYỂN GIAO TIẾN BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG
  THANH NIÊN NÔNG THÔN THÁI NGUYÊN 23
  2.1. Khái quát chung về tình hình phát triển nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên
  trong những năm gần đây 23
  2.2. Khái quát về tình hình thanh niên nông thôn và Đoàn thanh niên trong
  việc phổ biến tiến bộ khoa học kỹ thuật cho thanh niên nông thôn
  trong 5 năm qua 25
  2.2.1. Một vài nét khái quát về tình hình thanh niên nông thôn những
  năm qua 25
  2.2.2. Một số kết quả của Đoàn thanh niên trong việc phổ biến tiến bộ
  khoa học kỹ thuật cho thanh niên nông thôn trong 5 năm qua . 28
  2.3. Thực trạng trình độ văn hóa, chuyên môn và trình độ khoa học kỹ thuật
  của thanh niên nông thôn Thái Nguyên qua điều tra, khảo sát . 29
  2.3.1. Trình độ văn hóa 29
  2.3.2. Trình độ chuyên môn . 30
  2.3.3. Trình độ khoa học kỹ thuật của thanh niên và vấn đề áp dụng vào
  sản xuất . 31
  Số hóa bởi trung tâm Học Liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
  v
  2.3.3.1. Mức độ hiểu biết về khoa học kỹ thuật của thanh niên . 31
  2.3.3.2. Các nội dung, chương trình về khoa học kỹ thuật thanh niên
  được tiếp cận, tập huấn . 34
  2.3.3.3. Tần suất tập huấn, tiếp cận với các nội dung, chương trình
  khoa học kỹ thuật 38
  2.3.3.4. Đánh giá về nội dung hình thức hoạt động chuyển gia o tiến
  bộ khoa học 40
  2.3.3.5. Việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và hiệu quả của nó
  trong sản xuất nông nghiệp . 41
  2.3.3.6. Những yếu tố hạn chế hiệu quả ứng dụng chuyển giao khoa học
  kỹ thuật trong thanh niên nông thôn hiện nay 46
  2.3.3.7. Vai trò của các tổ chức đoàn thể, chính quyền và các cơ quan
  thông tin đại chúng trong công tác chuyển giao tiến bộ khoa
  học kỹ thuật 47
  2.3.3.8. Những yếu tố có vai trò quyết định đến sự phát triển kinh tế hộ
  gia đình của thanh niên nông thôn . 53
  2.3.3.9. Nguyên nhân khó khăn trong tham gia phát triển kinh tế của
  thanh niên nông thôn . 55
  2.3.3.10. Hỗ trợ của Đoàn thanh niên trong chuyển giao tiến bộ
  khoa học kỹ thuật 56
  Chương III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG
  NGHỆ,CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN THÁI NGUYÊN . 60
  3.1. Chủ trương của tỉnh Thái Nguyên về phát triển nông nghiệp trong thời
  gian tới 60
  3.2. Quan điểm chung . 61
  3.3. Những nhiệm vụ và giải pháp về công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông
  nghiệp và nông thôn 62
  Số hóa bởi trung tâm Học Liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
  vi
  3.4. Nhiệm vụ của khoa học và công nghệ trong sự phát triển nông nghiệp,
  nông thôn trong thời gian tới . 63
  3.5. Giải pháp nâng cao khả năng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và
  công nghệ vào sản xuất cho thanh niên nông thôn Thái Nguyên . 64
  3.5.1. Hoàn thiện cơ chế, chính sách chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ
  thuật và công nghệ cho nông dân . 64
  3.5.2. Nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn, Hội trong chuyển giao KHKT
  và công nghệ, giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn . 65
  3.5.2.1. Tổ chức triển khai sâu rộng các phong trào khuyến khích động viên thanh
  niên thi đua học tập, tiến quân vào khoa học công nghệ 65
  3.5.2.2. Triển khai có hiệu quả chương trình Phổ cập tin học - Nối
  mạng tri thức cho thanh niên nông thôn 66
  3.5.2. 3. Triển khai, thực hiện phong trào thanh niên nông thôn thực
  hiện 4 mới trong thanh niên nông thôn, bao gồm: "Kỹ thuật
  mới, ngành nghề mới, mô hình mới, thị trường mới" 66
  3.5.2.4. Tiếp tục nhân rộng các mô hình hoạt động đã đạt được hiệu quả
  trên thực tế 67
  3.5.2.5. Tạo cơ chế, hành lang pháp lý cho hoạt động chuyển giao tiến bộ
  khoa học kỹ thuật và công nghệ, giải quyết việc làm trong thanh
  niên nông thôn . 68
  3.5.2.6. Xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn k ết,
  tập hợp thu hút rộng rãi thanh niên vào tổ chức Đoàn 68
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 69
  1.Kêt luận . 69
  2. Kiến nghị 69

  MỞ ĐẦU
  Chúng ta đang cùng với cả nước bước vào thời kỳ đẩy mạnh công
  nghiệp hoá, hiện đại hoá; cùng với giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ
  được xác định là động lực quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế, xã
  hội. Trong đó, công nghiệp hoá nông nghiệp, hiện đại hoá nông thôn là một
  trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Những chủ trương chính sách
  đúng đắn của Đảng, Nhà nước trong thời gian qua đã tạo cơ chế, đưa tiến bộ
  khoa học kỹ thuật vào phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần vào tăng
  trưởng trong kinh tế liên tục nhiều năm liền.
  Tuy nhiên, thực tế cho thấy trình độ và kỹ thuật canh tác của nông dân
  trong đó có thanh niên nông thôn vẫn còn lạc hậu; chuyển dịch cơ cấu kinh tế
  vẫn mang nặng tính chất thuần nông, độc canh, tự túc, tự cấp, phân tán, qui
  mô nhỏ, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Do vậy, hiệu quả sản xuất nông nghiệp
  thấp, thời gian nông nhàn chiếm tỉ lệ cao, đời sống người nông dân vẫn còn
  gặp nhiều khó khăn.
  Đối với thanh niên, là lực lượng xã hội to lớn, có vai trò vị trí đặc biệt quan
  trọng trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện hoá đất nước. Thanh niên đang là lực
  lượng tiên phong trong việc nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào
  sản xuất và đời sống, tiến quân vào khoa học công nghệ, tham gia vào các chương
  trình phát triển kinh tế xã hội, đóng góp to lớn vào phát triển nông nghiệp, nông
  thôn. Đặc biệt là thanh niên nông thôn Thái Nguyên, chiếm 1/3 trong tổng số dân
  số, là lực lương chủ chốt đi đầu trong các hoạt động đưa các tiến bộ khoa học,
  công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm, làm
  giàu cho gia đình và xã hội. Ngày càng xuất hiện nhiều mô hình thanh niên làm
  kinh tế giỏi, là chủ trang trại, doanh nghiệp trẻ, góp phần giải quyết việc làm cho
  hàng vạn thanh niên trong tỉnh.
  Số hóa bởi trung tâm Học Liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
  2
  Tôi tập trung nghiên cứu nhằm tìm tìm ra những giải pháp đưa nhanh tiến
  bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, khắc phục những hạn chế trong việc chuyển
  giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ. Phát huy vai trò xung kích, sáng
  tạo của Đoàn Hồ Chí Minh và tuổi trẻ tỉnh Thái Nguyên, góp phần đẩy nhanh
  tiến trình công nghiệp hoá nông nông nghiệp, hiện đại hoá nông thôn, thực hiện
  thắng lợi mục tiêu của Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVIII đề ra.
  1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài
  Thành tựu của 25 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới do Đảng cộng sản
  Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo đã đưa nước ta bước vào thời kỳ đẩy mạnh
  công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Đảng ta xác định: “Công nghiệp hoá nông
  nghiệp, hiện đại hoá nông thôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng
  hàng đầu trong công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.
  Thái Nguyên đang cùng với cả nước bước vào thời kỳ đẩy mạnh công
  nghiệp hoá, hiện đại hoá; khoa học và công nghệ được xác định là động lực
  quan trọng, then chốt trong phát triển kinh tế, xã hội. Mục tiêu Đại hội Đảng
  bộ Tỉnh lần thứ XVIII đề ra là: “Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo,
  khoa học - công nghệ; bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa; tiế p tục giảm tỷ
  lệ hộ nghèo ."
  Trong những năm qua, Tỉnh đã có nhiều chủ trương, chính sách về phát
  triển nông nghiệp nông thôn, ưu tiên đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản
  xuất nông nghiệp, tiến hành dồn ghép ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi
  cây trồng, hình thành các vùng chuyên canh theo h ướng sản xuất hàng hoá.
  Nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật cho nhân dân, giải quyết việc làm cho
  nhân dân lao động. Do vậy đã đạt được những thành tựu quan trọng trong
  phát triển nông nghiệp, bộ mặt nông thôn Thái Nguyên có sự thay đổi rõ nét.
  Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình công nghiệp hoá
  nông nghiệp, hiện đại hoá nông thôn còn gặp nhiều khó kh ăn là: Sản xuất
  Số hóa bởi trung tâm Học Liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
  3
  nông nghiệp vẫn mang nặng tính thuần nông ở nhiều vùng miền trong tỉnh,
  chuyển dịch cơ cấu trong nông nghiệp chậm, sản xuất mang tính độc canh, tự
  túc, tự cấp, phân tán qui mô nhỏ Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên
  là do trình độ khoa học kỹ thuật của một bộ phận nhân dân còn thấp, ch ưa
  quan tâm đến đầu tư cho khoa học công nghệ, cơ sở vật chất cho sản xuất
  nông nghiệp nông thôn. Chính vì vậy thời gian nông nhàn, thiếu việc làm của
  người lao động trong sản xuất nông nghiệp chiếm tỉ lệ cao.
  Nghị quyết số 25 - NQ/TƯ ngày 25/7/2008 của Ban chấp hành Trung
  ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ
  đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đã xác định mục tiêu chung là " .Cổ
  vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn, xung kích, sáng tạo, làm chủ
  khoa học - công nghệ tiên tiến, vươn lên ngang tầm thời đại. Hình thành một
  lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế tục trung thành và xuất sắc sự
  nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; phấn đấu cho mục tiêu ''dân giàu,
  nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh .''
  Hiện nay lực lượng thanh niên (từ 16 – 30 tuổi) có khoảng 350.144
  người trong độ tuổi thanh niên, chiếm khoảng 31% dân số toàn tỉnh. Đây là
  lực lượng tiên phong trong việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào
  sản xuất và đời sống. Trong những năm vừa qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh
  đã không ngừng tổ chức các phong trào hành động cách mạng tiến quân vào
  khoa học công nghệ, huy động đoàn viên thanh niên tham gia vào các ch ương
  trình phát triển kinh tế xã hội, đóng góp to lớn vào phát triển nông nghiệp,
  nông thôn ở Thái Nguyên.
  Song bên cạnh đó, nhiều thanh niên không qua đào tạo, trình độ khoa
  học kỹ thuật thấp; việc chuyển giao khoa học kỹ thuật cho thanh niên nông
  thôn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu là lao động phổ thông. Những năm gần đây,
  Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh các cấp đã chủ động phối hợp với các
  Số hóa bởi trung tâm Học Liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
  4
  ngành có liên quan, tổ chức nhiều hoạt động chuyển giao các tiến bộ khoa học
  kỹ thuật, giới thiệu nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong sản xuất nông
  nghiệp để thanh niên tham khảo, học tập, đồng thời nhằm nâng cao trình độ,
  kiến thức về khoa học kỹ thuật cho thanh niên nông thôn, nhưng chưa tổng
  kết đánh giá đầy đủ việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho thanh niên
  nông thôn.
  Việc nghiên cứu đánh giá thực trạng, tìm ra những giải pháp nhằm nâng
  cao kiến thức khoa học kỹ thuật góp phần giải quyết việc làm cho thanh niên
  nông thôn là vấn đề bức thiết hiện nay. Vì vậy đề tài nghiên cứu là cần thiết.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  Điều tra thu thập thông tin nhằm đánh giá thực trạng nhận thức và trình
  độ Khoa học công nghệ của thanh niên nông thôn Thái Nguyên cũng như thực
  trạng hoạt động chuyển giao và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản
  xuất trong thanh niên nông thôn ở Thái Nguyên;
  Tìm ra những hạn chế, yếu kém, bất cập trong việc chuyển giao tiến bộ
  khoa học kỹ thuật và công nghệ;
  Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao trình độ, nhận thức về khoa học
  công nghệ cho thanh niên nông thôn cũng như tìm ra những phương pháp đưa
  nhanh tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất từ đó giúp cho thanh niên nâng
  cao chất lượng sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu vật nuôi cây trồng, góp
  phần đẩy nhanh tiến độ công nghiệp hoá nông nghiệp, hiện đại hoá nông thôn
  theo nghị quyết của Bộ chính trị đề ra
  3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
  * Đối tượng: Thanh niên nông thôn tuổi đời từ 16 – 30
  * Phạm vi nghiên cứu: Quy mô thực hiện đề tài tại địa bàn tỉnh Thái
  Nguyên; chọn lọc điều tra thực trạng tại 15 xã của 5 huyện, thị xã trong tỉnh,
  đại diện theo 3 khu vực: Thanh niên nông thôn khu vực phía Nam (chọn
  Số hóa bởi trung tâm Học Liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
  5
  huyện Phú Bình), thanh niên nông thôn khu vực phía Bắc (chọn huyện Phú
  Lương và Định Hóa) và thanh niên nông thôn khu vực Trung tâm (chọn các
  xã của Thành phố Thái Nguyên và thị xã Sông Công). Tiến hành lấy 450
  phiếu điều tra về trình độ, nhận thức về khoa học kỹ thuật của thanh niên.
  4. Ý nghĩa khoa học của luận văn
  Đề tài giúp cho cấp ủy, chính quyền và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí
  Minh tỉnh hoạch định chính sách phù hợp trong việc tổ chức các chuyển giao
  khoa học công nghệ cho thanh niên nông thôn Thái Nguyên cũng như việc
  xác định các nội dung và hình thức chuyển tải phù hợp.
  Nâng cao kiến thức khoa học kỹ thuật cho thanh niên
  Góp phần nâng cao năng suất, chất lượng hoạt động sản xuất nông
  nghiệp, tăng thu nhập cải thiện đời sống cho thanh niên nông thôn.
  Góp phần thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp nông thôn Thái Nguyên
  5. Bố cục của luận văn
  Bố cục của luận văn bao gồm 3 chương
  Chương I: Tổng quan tài nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu
  Chương II: Điều tra thực trạng hoạt động và hiệu quả chuyển giao tiến
  bộ khoa học công nghệ trong thanh niên nông thôn Thái Nguyên
  Chương III: Giải pháp nâng cao trình độ khoa học và công nghệ cho
  thanh niên nông thôn Thái Nguyên
  Số hóa bởi trung tâm Học Liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
  6
  Chương I
  TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP
  NGHIÊN CỨU
  1.1. Cơ sở lý luận
  1.1.1. Quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh
  về thanh niên
  1.1.1.1. Chủ nghĩa Mác - Lênin về giáo dục thanh niên
  a. Quan điểm của Mác và Ăngghen
  Về giáo dục thanh niên, Mác đã nhấn mạnh: "Việc giáo dục mang lại
  cho thanh niên khả năng nhanh chóng lắm vững trên thực tế toàn bộ hệ thống
  sản xuất". Quan điểm của Mác là cần quan tâm giáo dục thanh niên để họ
  nắm vững kỹ năng, kỹ xảo, quy trình, quản lý quá trình sản xuất và nó phải
  làm thường xuyên, liên tục, giáo dục ở trường lớp và giáo dục ở thực tế.
  Trong bản cương lĩnh đầu tiên của Liên minh cộng sản những nguyên
  lý của chủ nghĩa Cộng sản do Mác và Ăngghen chuẩn bị có viết: "Việc giáo
  dục mang lại cho thanh niên khả năng nhanh chóng nắm vững trên thực tế
  toàn bộ hệ thống của sản xuất trong thực tiễn, làm cho họ có thể lần lượt
  chuyển từ ngành sản xuất này sang ngành sản xuất khác tuỳ theo nhu cầu của
  xã hội hoặc tuỳ theo sở thích của bản thân họ".
  Như vậy Các Mác và Ăng ghen đã chỉ rõ vai trò của giáo dục thực tế
  qua lao động để làm cho thanh niên nắm được toàn bộ hệ thống sản xuất, bộ
  lộ và phát huy khả năng của mình phục vụ cho xã hội. Mặt khác, xã hội phải
  chăm lo, bồi dưỡng, đáo tạo thanh niên để họ có thể đáp ứng sự chuyển dịch
  lao động và đáp ứng với nhu cầu tự do lựa chọn việc làm của thanh niên.
  b. Tư tưởng của V.I. Lênin về thanh niên
  Thứ nhất, Lênin chỉ ra cho thanh niên phải ra sức học tập và phải coi
  nhiệm vụ học tập là suốt đời. Lênin đã chỉ rõ nhiệm vụ của người thanh niên là
  Số hóa bởi trung tâm Học Liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
  7
  phải học tập để nắm vững và hiểu biết những của cải và di của nhân loại, V.I.
  Lênin nhấn mạnh: "Chỉ có thể trở thành người cộng sản khi đã làm giàu trí nhớ
  của mình bằng sự hiểu biết toàn bộ những của cải mà nhân loại đã có ", Lênin
  đã đưa ra lời kêu gọi thanh niên: "Học tập! Học tập nữa! Học tập mãi".
  Thứ hai, Cần tăng cường giáo dục thanh niên thông qua thực tế, thực tế
  đó là trong hoạt động sản xuất, học tập, công tác, chiến đấu, trong các phong
  trào cách mạng.
  Nói chuyện với đoàn viên Đoàn TNCS, V.I. Lênin đã nhấn mạnh:
  "Trước mắt các đồng chí là nhiệm vụ xây dựng và các đ ồng chí có thể giải
  quyết được nhiệm vụ đó, nếu nắm được toàn bộ những kiến thức mới, biết
  biến CNCS từ những công thức, những lời khuyên, những phương thức,
  những mệnh lệnh, những cương lĩnh thành một hiện thực sinh động, thống
  nhất toàn bộ hoạt động trực tiếp của các đồng chí". Tư tưởng của V.I Lênin
  cho chúng ta thấy đoàn viên và thanh niên phải học tập trong thực tiễn để đưa
  những kiến thức học được vào cuộc sống.
  Thứ ba, V.I. Lênin nhận thấy rõ vai trò to lớn của Đoàn thanh niên
  cộng sản trong việc giáo dục thực tế cho thanh niên. Lênin đã chỉ rõ những
  công việc Đoàn thanh niên phải làm là: "Chỉ khi nào Đoàn thanh niên cộng
  sản gắn liền từng bước học tập, huấn luyện và giáo dục của mình với cuộc
  đấu tranh chung của tất cả những người lao động chống lại bóc lột thì lúc đó
  mới xứng đáng với danh hiệu là đoàn thể của thế hệ trẻ cộng sản chủ nghĩa".
  Thứ tư, Lênin coi trọng giáo dục toàn diện cho nhan dân lao động,
  trong đó có thanh niên. Tư tưởng của Lênin là giáo dục nhằm làm cho người
  lao động tự hiểu, tự thấy, tự biết phương thức và mức độ làm việc và nghỉ
  ngơi một cách có hiệu quả. Tư tưởng này được Lênin chỉ rõ: "Trong quá trình
  giáo dục phải làm cho những người lao động dần dần biết tự mình hiểu và nhìn
  thấy phương thức và mức độ làm việc, phương thức và mức độ nghỉ ngơi".

  Xem Thêm: Nâng cao khả năng ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất của thanh niên nông thôn tỉnh thái nguyên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao khả năng ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất của thanh niên nông thôn tỉnh thái nguyên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status