Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty TNHH May Yes Vina

  webtailieu webtailieu Đang Ngoại tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty TNHH May Yes Vina

  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty TNHH May Yes Vina
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ KẾ
  TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 3
   THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT) . 3
  1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của thuế GTGT, bản chất, chức năng và vai
  trò của thuế GTGT 3
  1.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của thuế GTGT 3
  1.1.2. Những điểm giống và khác nhau giữa thuế GTGT và thuế doanh thu . 4
  1.1.2.1. Giống nhau . 4
  1.1.2.2. Khác nhau . 4
  1.1.3. Bản chất của thuế GTGT đối với nền kinh tế quốc dân: . 5
  1.1.4. Chức năng và vai trò của thuế GTGT . 5
  1.1.4.1. Chức năng và vai trò của thuế GTGT trong lưu thông hàng hóa 5
  1.1.4.2. Chức năng và vai trò của thuế GTGT đối với nền kinh tế quốc dân 6
  1.1.5. Sự cần thiết phải áp dụng luật thuế GTGT vào Việt Nam 7
  1.2. Khái niệm, cơ chế hoạt động, các quy định về thuế GTGT . 7
  1.2.1. Khái niệm 7
  1.2.2. Cơ chế hoạt động của thuế GTGT 8
  1.2.3. Các quy định về thuế GTGT . 9
  1.2.3.1. Đối tượng nộp thuế GTGT . 9
  1.2.3.2. Đối tượng chịu thuế GTGT 10
  1.2.3.3. Đối tượng không chịu thuế GTGT . 10
  1.3. Căn cứ và phương pháp tính thuế GTGT . 20
  1.3.1. Căn cứ tính thuế GTGT . 20
  1.3.1.1.Giá tính thuế 11
  1.3.1.2. Thuế suất 23
  1.3.1.2.1 Mức thuế suất 0%. 23
  1.3.1.2.2. Mức thuế suất 5% 24
  1.3.1.2.3. Mức thuế suất 10% 24
  1.3.1.3. Thời điểm xác định thuế GTGT . 25
  1.4. Phương pháp tính thuế GTGT 25
  1.4.1. Phương pháp khấu trừ thuế . 25
  1.4.1.1.Xác định thuế GTGT đầu ra 17
  1.4.1.2. Xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ 18
  1.4.1.3. Điều kiện khấu trừ thuế 19
  1.4.2. Phương pháp trực tiếp . 19
  1.5. Thủ tục kê khai,nộp thuế, quyết toán, và hoàn thuế GTGT . 30
  1.5.1. Kê khai thuế 30
  1.5.2.Nộp thuế GTGT . 31
  1.5.3.Quyết toán thuế 32
  1.5.4.Hoàn thuế GTGT 33
   KẾ TOÁN THUẾ GTGT . 34
  1.6. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ của kế toán thuế 34
  1.6.1. Yêu cầu quản lý thuế GTGT . 34
  1.6.2. Nhiệm vụ kế toán thuế GTGT . 35
  1.6.2.1. Mô tả công việc của kế toán thuế nói chung 35
  1.6.2.2. Nhiệm vụ của kế toán thuế GTGT nói riêng 28
  1.7. Phương pháp kế toán thuế GTGT 29
  1.7.1.Chứng từ kế toán 29
  1.7.2. Tài khoản sử dụng . 29
  1.7.2.1. Tài khoản 133 – Thuế GTGT được khấu trừ . 29
  1.7.2.2 . Tài khoản 3331- Thuế GTGT phải nộp 40
  1.7.3. Phương pháp hạch toán . 41
  1.7.3.1. Đối với doanh nghiệp hạch toán theo phương pháp khấu trừ 41
  3.2. Đối với doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp trực tiếp . 50
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA
  TĂNG TẠI CÔNG TY TNHH MAY YES VINA 51
  2.1. Giới thiệu về công ty TNHH May Yes Vina . 51
  2.1.1 Khái quát về công ty 51
  2.1.2.Đặc điểm, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty . 52
  2.1.3. Đặc điểm bộ máy tổ chức của công ty 52
  2.1.4 .Tổ chức công tác kế toán tại công ty . 55
  2.1.4.1. Đặc điểm bộ máy kế toán . 55
  2.1.4.2.Nội dung công tác kế toán . 48
  2.2.Thực trạng công tác kế toán thuế GTGT tại công ty TNHH May Yes Vina 49
  2.2.1.Mức thuế suất được áp dụng 49
  2.2.2.Tài khoản sử dụng 49
  2.2.3. Hạch toán ban đầu . 59
  2.2.3.1 Chứng từ đầu vào 60
  2.2.3.2. Chứng từ đầu ra 57
  2.2.4.Kê khai, khấu trừ, nộp và hoàn thuế GTGT . 57
  2.2.4.1.Kê khai thuế 57
  2.2.4.2. Một số quy định chung về việc lập tờ khai thuế 79
  2.2.4.2.Khấu trừ thuế GTGT . 85
  2.2.4.3.Hoàn thuế GTGT . 94
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ
  TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CÔNG TY TNHH MAY YES VINA
  . 99
  3.1. Sự cần thiết và yêu cầu hoàn thiện công tác kế toán thuế GTGT 99
  3.1.1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế GTGT 99
  3.1.2. Yêu cầu của việc hoàn thiện công tác kế toán thuế GTGT . 100
  3.2. Những nhận xét, đánh giá chung về công tác kế toán thuế GTGT tại công ty
  TNHH May Yes Vina . 100
  3.2.1. Ưu điểm . 101
  3.2.2. Hạn chế 102
  3.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty
  TNHH May Yes Vina . 103
  KẾT LUẬN 113
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 115
  LỜI MỞ ĐẦU
  Phát triển kinh tế luôn là mục tiêu hàng đầu của mỗi quốc gia. Để thúc đẩy
  quá trình phát triển kinh tế đất nước, Việt Nam chúng ta cần phải có môi trường
  đầu tư thuận lợi và cơ chế chính sách sao cho phù hợp, rõ ràng và ổn định. Đáp
  ứng mục tiêu đó, Luật thuế GTGT được quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa
  IX thông qua tại kỳ họp quốc hội thứ 11 và có hiệu lực thi hành từ ngày
  01/01/1999 thay thế cho luật thuế doanh thu.
  Ngày 01/01/1999 có thể được coi như một mốc quan trọng đánh dấu một
  bước nhảy của chế độ thuế, đó là thời điểm luật thuế GTGT được chính thức áp
  dụng tại Việt Nam, kéo theo chế độ kế toán cũng thay đổi cho phù hợp. Thực tế
  cho thấy trong những năm vừa qua, Luật thuế mới này cũng đã phần nào phát huy
  được những tác dụng tích cực đối với nền kinh tế đất nước. Nhưng những khó
  khăn, vướng mắc trong quá trình vận dụng nó vào điều kiện kinh doanh thực tế của
  doanh nghiệp thì vẫn còn nhiều tồn tại.
  Xuất phát từ thực tiễn trên, em đã chọn đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán
  thuế GTGT tại Công ty TNHH May Yes Vina” cho bài khóa luận của mình, bởi
  theo em thuế GTGT là một vấn đề được rất nhiều những doanh nghiệp quan tâm và
  sẽ còn được bàn luận, sửa đổi nhiều trong thời gian tới nhất là tại thời điểm này _
  thời điểm giao thời của sự thay đổi luật thuế với nhiều ý kiến xoay quanh việc sửa
  đổi luật thuế GTGT.
  Nội dung của đề tài đề cập đến tình hình và phát triển của Công ty, thực tế về
  kế toán thuế giá trị gia tăng, nội dung được trình bày cụ thể như sau:
  Chương 1 : Lý luận chung về thuế GTGT và kế toán thuế GTGT.
  Chương 2: Thực trạng công tác kế toán thuế GTGT tại công ty TNHH May
  Yes Vina
  Chương 3 : Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán thuế GTGT
  tại công ty TNHH May Yes Vina.
  Đề tài này góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề trong Luật thuế GTGT và chế
  độ kế toán thuế GTGT, góp phần hoàn thiện hơn nữa chế độ kế toán Việt Nam bởi
  vì đề tài này không chỉ đề cập những vấn đề riêng tại Công ty TNHH May Yes
  Vina mà còn đề cập đến những vấn đề chung về luật thuế GTGT và chế độ kế toán
  thuế GTGT.
  Trong điều kiện thời gian, tài liệu và kiến thức có hạn cũng như thiếu kinh
  nghiệm thực tiễn nên khóa luận sẽ không tránh khỏi sai sót, em rất mong
  nhận được sự góp ý, chỉ bảo của các thầy cô giáo để em có điều kiện bổ
  sung nâng cao kiến thức của mình, phục vụ tốt hơn cho công tác thực tế sau này.
  Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của giảng viên,
  ThS.Đồng Thị Nga, cùng chị Hải - Kế toán trưởng công ty TNHH May Yes
  Vina đã tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành bản khóa luận này.
  Em xin chân thành cảm ơn!
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Bộ Tài Chính - Chế độ kế toán doanh nghiệp – Hướng dẫn lập chứng từ kế
  toán, hướng dẫn ghi sổ kế toán. – Nhà xuất bản Thống kê.
  2. Bộ Tài Chính – Hướng dẫn thực hiện kê khai, nộp, quyết toán, miễn giảm,
  hoàn, khiếu nại, tố cáo, xử phạt, thanh tra, kiểm tra thuế, thủ tục hành
  3. chính, chính sách ưu đãi thuế - 2009 –Nhà xuất bản Lao động - Hà Nội.
  4. Bộ Tài Chính - Những điều cần biết về thuế GTGT – NXB tài chính Hà Nội
  5. Hệ thống chứng từ, sổ sách, báo cáo kế toán của công ty TNHH May Yes Vina
  6. Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 Ngày03/06/2008
  7. Thông tư 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài Chính Ngày 28/09/2010
  8. Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007
  9. Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008
  10. Thông tư số 112/2009/TT-BTC ngày 02/6/2009
  11. Thông tư số 1374 /CT-TTHT ngày 12/9/2012
  12. Sử dụng tài liệu tham khảo tại một số webside
  http://www.gdt.gov.vn
  http://thegioiketoan.com/thue-gtgt
  http://***********/
  http://www.vtca.vn/
  http://ketoan.org/thu-vien/thue-gtgt/

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty TNHH May Yes Vina
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty TNHH May Yes Vina sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status