Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Tuấn Hù

  webtailieu webtailieu Đang Ngoại tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Tuấn Hù

  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Tuấn Hùng
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN KẾ
  TOÁN VỐN BẰNG TIỀN 3
  1.1. Tổng quát về vốn bằng tiền: . 3
  1.1.1. Khái niệm và phân loai vốn bằng tiền: . 3
  1.1.2. Đặc điểm, nhiệm vụ vốn bằng tiền, nguyên tắc hạch toán: 3
  1.1.3. Các hình thức ghi sổ kế toán vốn bằng tiền 5
  1.2. Tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền: 6
  1.2.1. Luân chuyển chứng từ: 6
  1.2.2. Hạch toán tiền mặt tại quỹ 7
  1.2.3 Nguyên tắc hạch toán. 9
  1.2.4 Hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu. 12
  1.3 Kế toán tiền gửi ngân hàng (TGNH) . 22
  1.3.1 Tài khoản sử dụng 22
  1.3.2 Chứng từ sử dụng . 23
  1.3.3 Nguyên tắc hạch toán . 23
  1.3.4 Hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu. 24
  1.4 Kế toán tiền đang chuyển . 34
  1.4.1 TK sử dụng 34
  1.4.2 Chứng từ sử dụng . 34
  1.4.3 Nguyên tắc hạch toán . 35
  1.4.4 Hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu 35
  CHƯƠNG 2 : TỔ CHỨC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ
  PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN HÙNG 38
  2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI
  TUẤN HÙNG . 38
  2.1.1.Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của công ty cổ phần xây dựng và
  thương mại Tuấn Hùng . 38
  2.1.2- Chức năng nhiệm vụ từng phòng ban: 39
  2.1.3- Đặc điểm kinh doanh của công ty: . 40
  2.1. 4- Quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh 40
  2.1.5 Thuận lợi, khó khăn và thành tích công ty đạt được trong những năm qua.41
  2.2 - ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
  VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN HÙNG . 42
  2.2.1. Cơ cấu bộ máy kế toán tại công ty 42
  2.2.2.Tổ chức công tác kế toán và hình thức ghi sổ kế toán . 43
  2.3. TỔ CHỨC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY
  DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN HÙNG. 46
  2.3.1. Kế toán tiền mặt tại quỹ tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại Tuấn
  Hùng 46
  2.3.1.1. TK sử dụng . 46
  2.3.1.2 Các chứng từ và sổ sách công ty sử dụng trong kế toán tiền mặt. 46
  2.3.1.3 Quy trình luân chuyển chứng từ 47
  2.3.1.4 Kế toán chi tiết một số nghiệp vụ : . 48
  2.3.2. Kế toán TGNH tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại Tuấn Hùng 64
  2.3.2.1. Tài khoản sử dụng: . 64
  2.3.2.2 các chứng từ và sổ sách Công ty sử dụng trong kế toán TGNH: 64
  2.3.2.3 Quy trình luân chuyển chứng từ: 64
  2.3.3. Các nghiệp vụ tăng tiền gửi ngân hàng . 76
  CHƯƠNG III MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG
  TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
  & THƯƠNG MẠI TUẤN HÙNG 81
  3.1. Đánh giá chung về tình hình tổ chức quản lý kinh doanh, tổ chức kế toán nói
  chung cũng như công tác kế toán bằng tiền nói riêng tại công ty Tuấn Hùng. 81
  3.1.1. Tình hình tổ chức quản lý kinh doanh, tổ chức kế toán vốn bằng tiền mặt tại
  công ty. 81
  3.1.2. Ưu điểm và nhược điểm của công tác kế toán vốn bằng tiền mặt tại công ty
  . 82
  3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ
  phần xây dựng và thương mại Tuấn Hùng 85
  3.2.1 Hoàn thiện về hệ thống sổ sách 85
  3.2.2 Hoàn thiện việc hạn chế chi tiêu tiền mặt, tăng chi tiêu tiền gửi NH 89
  3.2.3 Hoàn thiện việc đưa tài khoản 113 – tiền đang chuyển vào hạch toán 89
  3.2.4 Hoàn thiện việc đưa ngoại tệ vào hạch toán 89
  3.2.5 Hoàn thiện việc ứng dụng tin học trong công tác kế toán . 90
  KẾT LUẬN 92
  LỜI MỞ ĐẦU
  Vốn bằng tiền là cơ sở, là tiền đề đầu tiên cho một doanh nghiệp hình
  thành và tồn tại, là điều kiện cơ bản để doanh nghiệp thực hiện và hoàn thành
  quá trình sản xuất kinh doanh của mình.Trong điều kiện hiện nay phạm vi hoạt
  động của các doanh nghiệp không còn bị giới hạn ở trong nước mà đã được mở
  rộng, tăng cường hợp tác với nhiều nước trên thế giới. Do đó, quy mô và kết cấu
  của vốn bằng tiền rất lớn và phức tạp, việc sử dụng và quản lý chúng có ảnh
  hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
  Mặt khác, kế toán là công cụ để điều hành quản lý các hoạt động tính
  toán kinh tế và kiểm tra việc bảo vệ tài sản, sử dụng tiền vốn nhằm đảm bảo
  quyền chủ động trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong công tác kế
  toán của doanh nghiệp chia ra làm nhiều khâu, nhiều phần hành nhưng giữa
  chúng có mối quan hệ hữu cơ gắn bó tạo thành một hệ thống quản lý thực sự có
  hiệu quả cao.Thông tin kế toán là những thông tin về tính hai mặt của mỗi hiện
  tượng mỗi quá trình : Vốn và nguồn, tăng và giảm Mỗi thông tin thu được là
  kết quả của quá trình có tính hai năm : thông tin và kiểm tra.
  Do đó, việc tổ chức hạch toán vốn bằng tiền là nhằm đưa ra những thông
  tin đầy đủ nhất, chính xác nhất về thực trạng và cơ cấu của vốn bằng tiền, về các
  nguồn thu và sự chi tiêu của chúng trong quá trình kinh doanh để nhà quản lý có
  thể nắm bắt được những thông tin kinh tế cần thiết, đưa ra những quyết định tối
  ưu nhất về đầu tư, chi tiêu trong tương lai như thế nào. Bên cạnh nhiệm vụ kiểm
  tra các chứng từ, sổ sách về tình hình lưu chuyển tiền tệ , qua đó chúng ta biết
  được hiệu quả kinh tế của đơn vị mình.
  Thực tế ở nước ta trong thời gian qua cho thấy ở các doanh nghiệp, đặc
  biệt là doanh nghiệp nhà nước, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư nói chung và vốn
  bằng tiền nói chung là rất thấp, chưa khai thác hết hiệu quả tiềm năng sử dụng
  chúng trong nền kinh tế thị trường để phục vụ sản xuất kinh doanh, công tác
  hạch toán bị buông lỏng kéo dài.
  Sau thời gian thực tập tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Tuấn
  Hùng với sự giúp đỡ tận tình của cô Lê Thị Nam Phương và bộ phận kế toán
  công ty em đã đi sâu vào tìm hiểu công tác kế toán vốn bằng tiền và chọn đề tài
  cho khóa luận tốt nghiệp của mình la: “Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng
  tiền tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại Tuấn Hùng”.
  Ngoài phần mở đầu và kết luận báo cáo gồm 3 phần:
  Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán kế toán vốn bằng tiền.
  Chương 2: Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần xây
  dựng và thương mại Tuấn Hùng.
  Chương 3: Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bắng
  tiền tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại Tuấn Hùng.

  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Tuấn Hù
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Tuấn Hù sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status