Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu T.B.H

  webtailieu webtailieu Đang Ngoại tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu T.B.H

  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu T.B.H
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH
  THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG
  DOANH NGHIỆP . 2
  1.1.Những vấn đề chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh trong doanh nghiệp 2
  1.1.1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh trong doanh nghiệp . 2
  1.1.2. Vai trò của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh . 3
  1.1.3. Yêu cầu, nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh trong doanh nghiệp. 4
  1.1.3.1. Yêu cầu quản lý đối với doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh . 4
  1.1.3.2 Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
  . 5
  1.1.4 Một số khái niệm, thuật ngữ liên quan đến doanh thu, chi phí và xác định
  kết quả kinh doanh 5
  1.1.4.1 Một số khái niệm, thuật ngữ liên quan đến doanh thu 5
  1.1.4.2. Một số khái niệm, thuật ngữ liên quan đến chi phí 8
  1.1.4.3. Một số khái niệm, thuật ngữ xác định kết quả kinh doanh 8
  1.2. Tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
  trong doanh nghiệp 9
  1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 9
  1.2.1.1. Nguyên tắc hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 9
  1.2.1.3 Tài khoản sử dụng . 10
  1.2.1.3 Quy trình hạch toán . 11
  1.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 13
  1.2.2.1. Chứng từ kế toán sử dụng 13
  1.2.2.2 Tài khoản sử dụng . 13
  1.2.2.3 Phương pháp hạch toán 15
  1.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán 16
  1.2.3.1. Các phương pháp xác định giá vốn hàng bán 16
  1.2.3.2. Chứng từ kế toán sử dụng: 17
  1.2.2.4 Tài khoản sử dụng 17
  1.2.2.5 Phương pháp hạch toán giá vốn . 18
  1.2.4. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 20
  1.2.4.1Kế toán chi phí bán hàng 20
  1.2.4.1 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp . 21
  1.2.5. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính 23
  1.2.5.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính . 23
  1.2.5.2. Kế toán chi phí tài chính 24
  1.2.6 Kế toán thu nhập khác, chi phí khác 27
  1.2.6.1 Kế toán thu nhập khác . 27
  1.2.6.2 Kế toán chi phí khác 29
  1.2.7.Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 31
  1.3. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp 34
  1.3.1 Hình thức kế toán Nhật ký – chứng từ. 35
  1.3.2. Hình thức kế toán Nhật ký – sổ cái. 35
  1.3.3 Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ . 36
  1.3.4 Hình thức kế toán Nhật ký chung 37
  1.3.5 Hình thức kế toán trên máy vi tính . 37
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI
  PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MỘT
  THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU T.B.H 38
  2.1. Khái quát chung về công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu T.B.H . 38
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH MTV xuất nhập
  khẩu T.B.H 38
  2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH MTV xuất
  nhập khẩu T.B.H . 40
  2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu
  T.B.H . 41
  2.1.4. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán, hình thức sổ kế toán áp dụng và chính
  sách kế toán áp dụng tại công tyTNHH MTV xuất nhập khẩu T.B.H 43
  2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán . 43
  2.1.4.3 Chế độ kế toán áp dụng tại công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu T.B.H . 46
  2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh tại công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu T.B.H 46
  2.2.1. Thực trạng công tác kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại
  công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu T.B.H 46
  2.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán tại công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu T.B.H . 55
  2.2.3. Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tại công ty TNHH
  MTV xuất nhập khẩu T.B.H . 59
  2.2.3.1 Kế toán chi phí bán hàng tại công ty . 59
  2.2.3.2 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp tại công ty . 60
  2.2.4. Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính tại
  công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu T.B.H 70
  2.2.5 Thực trạng công tác kế toán thu nhập khác, chi phí khác tại công ty TNHH
  MTV xuất nhập khẩu T.B.H . 76
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ
  TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
  TẠI CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU T.B.H . 83
  3.1. Đánh giá chung về tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định
  kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu T.B.H 83
  3.1.1. Ưu điểm . 83
  3.1.2. Hạn chế . 85
  3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán hạch toán doanh
  thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV xuất
  nhập khẩu T.B.H 85
  3.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán hạch toán doanh thu, chi
  phí và xác định kết quả kinh doanh 85
  3.2.2. Nguyên tắc của việc hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh 87
  3.2.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán hạch toán
  doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV
  xuất nhập khẩu T.B.H 88
  3.2.2.1. Ý kiến thứ nhất: Hoàn thiện sổ chi tiết và lập báo cáo XĐKQKD của từng
  mặt hàng 88
  3.2.2.2. Ý kiến thứ hai: Về chính sách thu hồi nợ và chính sách chiết khấu
  thanh toán . 91
  3.2.2.3. Ý kiến thứ ba: Về công tác trích lập dự phòng phải thu khó đòi. 92
  Phương pháp lập dự phòng 92
  3.2.2.4. Ý kiến thứ tư: Nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên kế toán và áp dụng
  kế toán máy 94
  KẾT LUẬN 97
  Tài liệu tham khảo 98
  LỜI MỞ ĐẦU
  Nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường là một cơ hội tốt để các
  doanh nghiệp cạnh tranh phát triển tạo cho nền kinh tế sự đa dạng về hình thức
  kinh doanh, mặt hàng kinh doanh. Mặt khác, sự phát triển của nền kinh tế thị
  trường đòi hỏi phải có những đánh giá cụ thể hiệu quả hoạt động của các
  doanh nghiệp. Vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp là làm thế nào để có
  được lợi nhuận cao nhất nhưng chi phí bỏ ra thấp. Do đó, các doanh nghiệp
  trong nước luôn phải cố gắng tìm mọi biện pháp để nâng cao chất lượng
  sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ nhằm tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.
  Sau khi được đi thực tập tại công ty em đã quyết định chọn đề tài:
  "Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh tại công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu T.B.H".
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, khoá luận được chia làm ba chương:
  - Chương 1: Lý luận cơ bản về công tác kế toán doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
  - Chương 2: Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định
  kết quả kinh doanh tại công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu T.B.H.
  - Chương 3: Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế
  toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH một
  thành viên xuất nhập khẩu T.B.H
  Do thời gian thời gian thực tập ngắn và trình độ của bản thân còn hạn
  chế nên khóa luận không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được
  những nhận xét và ý kiến đóng góp để khóa luận có ý nghĩa thực tiễn cao hơn.
  Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn nhiệt tình của cô giáo Thạc sỹ
  Hoà Thị Thanh Hương và sự tạo điều kiện, giúp đỡ của Ban lãnh đạo, các cô
  chú, anh chị trong phòng kế toán công ty TNHH một thành viên xuất nhập
  khẩu T.B.H đã giúp em hoàn thành đề tài này.
  Tài liệu tham khảo
  - Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam.
  - Chế độ kế toán doanh nghiệp (Quyển 1) - Hệ thống tài khoản kế toán – Nhà xuất
  bản tài chính.
  - Chế độ kế toán doanh nghiệp (Quyển 2) - Báo cáo tài chính, chứng từ và sổ kế toán,
  sơ đồ kế toán – Nhà xuất bản tài chính.
  - Kế toán doanh nghiệp theo chuẩn mực kế toán mới – TS. Nghiêm Văn Lợi.
  - Thông tư 244/2009/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi bổ sung chế độ kế toán doanh
  nghiệp ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2009.
  - Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán mới – PGS.TS. Võ Văn Nhị - Nhà
  xuất bản tài chính.
  - Giáo trình kế toán tài chính – Nhà xuất bản giao thông vận tải.
  - Giáo trình nguyên lý kế toán – Nhà xuất bản thống kê.

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu T.B.H
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu T.B.H sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status