Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần vật tư kim khí Vũ Hoàng

  webtailieu webtailieu Đang Ngoại tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần vật tư kim khí Vũ Hoàng

  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần vật tư kim khí Vũ Hoàng
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 3
  CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ
  TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP . 4
  1.1. Một số vấn đề chung về kế toán vốn bằng tiền trong Doanh Nghiệp 4
  1.1.1. Một số khái niệm cơ bản về vốn bằng tiền . 4
  1.1.2. Nguyên tắc kế toán vốn bằng tiền . 4
  1.1.3. Nhiệm vụ kế toán vốn bằng tiền . 5
  1.2. Tổ chức kế toán vốn bằng tiền trong DN . 6
  1.2.1. Kế toán tiền mặt tại quỹ . 6
  1.2.1.1. Chứng từ sử dụng 6
  1.2.1.2. Tài khoản sử dụng . 6
  1.2.1.3. Phương pháp hạch toán . 8
  1.2.2. Kế toán tiền gửi ngân hàng . 11
  1.2.2.1. Chứng từ sử dụng 11
  1.2.2.2. Tài khoản sử dụng . 11
  1.2.2.3. Phương pháp hạch toán . 12
  1.2.3. Kế toán tiền đang chuyển 15
  1.2.3.1. Chứng từ sử dụng 15
  1.2.3.2. Tài khoản sử dụng . 15
  1.2.3.3. Phương pháp hạch toán . 17
  1.3. Tổ chức vận dụng sổ sách trong công tác kế toán vốn bằng tiền trong
  Doanh Nghiệp 18
  1.3.1. Hình thức ghi sổ kế toán Nhật ký chung . 18
  1.3.2. Hình thức ghi sổ kế toán Nhật ký – Sổ cái 20
  1.3.3. Hình thức ghi sổ kế toán Nhật ký chứng từ 22
  1.3.4. Hình thức ghi sổ kế toán Chứng từ ghi sổ 24
  1.3.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính . 26
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN
  TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KIM KHÍ VŨ HOÀNG . 28
  2.1. Khái quát chung về công ty cổ phần vật tư kim khí Vũ Hoàng 28
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 28
  2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 29
  2.1.3. Đặc điểm bộ máy quản lý của công ty 31
  2.1.4. Đặc điểm bộ máy kế toán của công ty 34
  2.1.5. Đặc điểm hình thức kế toán của công ty . 34
  2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ
  phần vật tư kim khí Vũ Hoàng 37
  2.2.1. Đặc điểm vốn bằng tiền tại công ty . 37
  2.2.2. Thực trạng tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại công ty . 37
  2.2.2.1. Kế toán tiền mặt tại công ty . 37
  2.2.2.2. Kế toán tiền gửi Ngân hàng tại công ty 55
  CHƯƠNG III : HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN
  BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KIM KHÍ VŨ
  HOÀNG 65
  3.1. Đánh giá những ưu, nhược điểm trong tổ chức công tác vốn bằng tiền
  tại công ty cổ phần vật tư kim khí Vũ Hoàng. 65
  3.1.1. Ưu điểm . 65
  3.1.2. Nhược điểm . 66
  3.2. Một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công
  ty cổ phần vật tư kim khí Vũ Hoàng. 68
  3.2.1. Kiến nghị 1: Hoàn thiện quy trình luân chuyển chứng từ 70
  3.2.2. Kiến nghị 2: Hoàn thiện về hệ thống sổ sách của Công ty . 70
  3.2.3. Kiến nghị 3: Hoàn thiện về hình thức thanh toán . 74
  3.2.4. Kiến nghị 4: Hoàn thiện về quản lý quỹ tiền mặt . 74
  3.2.5. Kiến nghị 5: Hoàn thiện vấn đề tin học trong công tác kế toán . 77
  KẾT LUẬN 78
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 79
  LỜI MỞ ĐẦU
  1.Tính cấp thiết của đề tài
  Từ những năm đầu của thập kỷ 90 của thế kỷ 20 đến nay, nền kinh tế
  Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng và chiều sâu, mở ra
  nhiều ngành nghề theo xu hướng hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới.
  Hoạt động của các Doanh nghiệp ngày càng phong phú, sôi động và nó chính
  là hoạt động kinh tế nhằm mang lại lợi nhuận thông qua hoạt động sản xuất
  kinh doanh. Trong mỗi một Doanh nghiệp thì nhu cầu vốn bằng tiền là vấn đề
  quan trọng nhất cho sự phát triển nói chung và cho việc nâng cao hiệu quả sản
  xuất kinh doanh của Doanh nghiệp nói riêng.
  Doanh nghiệp muốn phát triển và mở rộng kinh doanh của mình đòi hỏi
  phải có vốn, và khi có một nguồn vốn nhất định thì Doanh nghiệp mới đảm
  bảo khả năng thanh toán cũng như sự ổn định cơ cấu tài chính, nâng cao hiệu
  quả kinh doanh, đảm bảo đầy đủ nguồn lực cho sự phát triển của Doanh
  nghiệp.
  Vốn bằng tiền là khoản mục được trình bày trước tiên trên bảng cân đối
  kế toán và là một khoản mục trọng yếu trong tài sản lưu động. Tiền giúp cho
  Doanh nghiệp đảm bảo giao dịch kinh doanh hàng ngày như chi tiền để trả
  lương công nhân viên, chi tiền để mua nguyên vật liệu nhập kho phục vụ sản
  xuất hay thu tiền từ khách hàng Hơn nữa, số phát sinh của hầu hết các tài
  khoản vốn bằng tiền thường lớn hơn số phát sinh của hầu hết các tài khoản
  khác trong Doanh nghiệp. Vì vậy nó được sử dụng để phân tích tài chính của
  Doanh nghiệp.
  Vốn bằng tiền là một khoản mục bị ảnh hưởng và ảnh hưởng đến nhiều
  khoản mục doanh thu, chi phí, công nợ và hầu hết các tài khoản khác của
  Doanh nghiệp vì tài khoản tiền liên quan đến rất nhiều các chu trình kinh
  doanh khác như: chu kỳ mua hàng và thanh toán, chu kỳ bán hàng và thu tiền,
  chu kỳ lương
  Trong những năm qua, Doanh nghiệp Việt Nam đã có nhiều thành tựu
  trong việc sử dụng vốn bằng tiền để tăng lợi nhuận, phát triển kinh tế. Nhiều
  Doanh nghiệp đã lớn mạnh không ngừng, có đủ sức vươn ra thị trường thế
  giới góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế cho nền kinh tế quốc dân. Tuy
  nhiên, vẫn còn một vài Doanh nghiệp sử dụng vốn còn chưa hiệu quả, chưa
  thúc đẩy được sản xuất, lợi nhuận còn thấp. Trong bối cảnh mở cửa kinh tế
  quốc dân hiện nay, việc tổ chức hạch toán vốn bằng tiền với việc tăng cường
  quản lý lưu thông tiền tệ trong kinh doanh để phát triển doanh nghiệp cũng
  như phát triển kinh tế nước nhà có ý nghĩa lớn để cạnh tranh trong nền kinh tế
  thị trường.
  Từ những nhận định trên cho thấy việc tìm biện pháp quản lý chặt chẽ
  và hợp lý vốn bằng tiền là vấn đề cấp bách, có ý nghĩa rất quan trọng đối với
  mỗi doanh nghiệp hiện nay. Việc nghiên cứu và tổ chức hạch toán : “Kế toán
  vốn bằng tiền tại công ty cổ phần vật tư kim khí Vũ Hoàng” sẽ phần nào
  chỉ ra thực trạng vốn bằng tiền tại Doanh nghiệp và trên cơ sở đó đề ra một số
  biện pháp quản lý, sử dụng vốn bằng tiền hiệu quả hơn.
  2.Mục đích nghiên cứu của đề tài
  - Nghiên cứu công tác kế toán tại Công ty cổ phần vật tư kim khí Vũ
  Hoàng để vận dụng những lý thuyết đã tiếp thu được ở trường vào thực tiễn
  củng cố và nâng cao những kiến thức đã học.
  -Tìm hiểu công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần vật tư kim
  khí Vũ Hoàng có đúng với các quy định, chuẩn mực theo chế độ kế toán hiện
  hành. Từ đó đưa ra những giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác hạch
  toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần vật tư kim khí Vũ Hoàng, giúp nâng
  cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
  3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Do điều kiện về thời gian thực tập và giới hạn trình độ của bản thân
  cũng như những điều kiện khác có hạn, nên đề tài này em chỉ tập trung nghiên
  cứu trong phạm vi sau:
  - Đối tượng nghiên cứu của đề tài này là “Công tác kế toán vốn bằng
  tiền tại Công ty cổ phần vật tư kim khí Vũ Hoàng” .
  -Đặt trọng tâm nghiên cứu phần kế toán vốn bằng tiền.
  - Số liệu: các chứng từ, tài liệu liên quan đến tiền mặt, tiền gửi ngân
  hàng, tiền đang chuyển của tháng 3 năm 2012 và các thông tin khác liên quan
  đến Công ty cổ phần vật tư kim khí Vũ Hoàng.
  4.Phương pháp nghiên cứu
  Để hoàn thành đề tài “ Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại
  Công ty cổ phần vật tư kim khí Vũ Hoàng” cần sử dụng và kết hợp nhiều
  phương pháp nghiên cứu khác nhau. Tác giả sử dụng các phương pháp sau:
  - Phương pháp phỏng vấn trực tiếp : là phương pháp hỏi trực tiếp những
  người cung cấp thông tin và dữ liệu cần thiết cho việc nghiên cứu đề tài.
  - Phương pháp kế toán : gồm phương pháp chứng từ kế toán và tài khoản
  kế toán, phương pháp tính giá, phương pháp t ổng hợp cân đối, phương pháp
  tính giá.
  5.Kết cấu khóa luận
  Nội dung bài khóa luận gồm 3 chương chính sau:
  Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức kế toán vốn bằng tiền
  trong Doanh Nghiệp.
  Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần vật
  tư kim khí Vũ Hoàng.
  Chương 3: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ
  phần vật tư kim khí Vũ Hoàng.
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Hướng dẫn thực hành kế toán Doanh Nghiệp
  2. Lý thuyết và thực hành kế toán tài chính (NXB Tài chính Hà Nội)
  3. Chế độ kế toán Doanh Nghiệp (NXB Tài chính Hà Nội)
  4. Tài liệu, sổ sách do công ty Cổ phần vật tư kim khí Vũ Hoàng cung cấp
  5. Hệ thống kế toán Doanh nghiệp – Hướng dẫn lập chứng từ kế toán –
  Hướng dẫn ghi sổ kế toán (NXB Tài chính Hà Nội)
  6. Trang www.webketoan.com.vn

  Xem Thêm: Kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần vật tư kim khí Vũ Hoàng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần vật tư kim khí Vũ Hoàng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status