Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu các tổ chức bán lẻ hàng tiêu dùng trên địa bàn huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu các tổ chức bán lẻ hàng tiêu dùng trên địa bàn huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Nghiên cứu các tổ chức bán lẻ hàng tiêu dùng trên địa bàn huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục chữ viết tắt v
  Danh mục bảng vi
  Danh mục hình vii
  Danh mục biểu ñồ vii
  1 MỞ ðẦU 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu ñề tài 2
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 3 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN 4
  2.1 Cơ sở lý luận 4
  2.2 Cơ sở thực tiễn 26
  3 ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP
  NGHIÊN CỨU 40
  3.1 ðặc ñiểm tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 40
  3.2 Phương pháp nghiên cứu 50
  4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 53
  4.1 Khái quát những ñặc ñiểm cơ bản của ñối tượng ñiều tra 54
  4.1.1 Chợ truyền thống 54
  4.1.2 Siêu thị VNF1 59
  4.2 Thực trạng các tổ chức bán lẻ hàng tiêu dùng trên ñịa bàn huyện
  Mỹ Hào 61
  4.2.1 Cấu trúc các tổ chức bán lẻ hàng tiêu dùng trên ñiạbàn huyện
  Mỹ Hào 61
  4.2.2 Hoạt ñộng của các tổ chức bán lẻ hàng tiêu dùng trên ñịa bàn
  huyện Mỹ Hào 70
  4.2.3 ðánh giá hiệu quả hoạt ñộng của các tổ chức bán lẻ hàng tiêu
  dùng trên ñịa bàn huyện Mỹ Hào 81
  4.3 Các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng tới sự phát triển của các tổ chức bán
  lẻ trên ñịa bàn huyện Mỹ Hào 91
  4.3.1 Nhóm yếu tố chính trị - luật pháp 91
  4.3.2 Nhóm yếu tố văn hóa – xã hội 91
  4.3.3 Nhóm yếu tố kinh tế 91
  4.3.4 Nhóm yếu tố về ñiều kiện tự nhiên 92
  4.3.5 Nhóm yếu tố về khoa học công nghệ 92
  4.4 Các giải pháp phát triển các tổ chức bán lẻ hàng tiêu dùng trên
  ñịa bàn huyện Mỹ Hào 93
  4.4.1 Căn cứ ñể ñề xuất giải pháp 93
  4.4.2 Các giải pháp phát triển các tổ chức bán lẻ hàng tiêu dùng trên
  ñịa bàn huyện Mỹ Hào 102
  5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 110
  5.1 Kết luận 110
  5.2 Kiến nghị 111
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 112
  PHỤ LỤC 114

  1. MỞ ðẦU
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài
  Phát triển kinh tế thị trường, mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế ñang
  ñặt nền kinh tế Việt Nam trước những cơ hội mới, ñồng thời ñối diện với
  những thách thức to lớn không những trên thị trườngquốc tế mà ngay cả thị
  trường trong nước. Hệ thống phân phối hàng hóa với vai trò liên kết nhà sản
  xuất và người tiêu dùng, có vai trò tác ñộng trực tiếp ñến lợi nhuận của nhà
  sản xuất và lợi ích của người tiêu dùng. Thị trườngbán lẻ rộng lớn, sẽ là cơ
  hội cho các tổ chức bán lẻ Việt Nam.
  Hiện nay, các tổ chức bán lẻ hàng hóa tại Việt Nam phát triển tương
  ñối mạnh cả về số lượng và chất lượng. Thêm vào ñó,sự liên kết giữa các
  doanh nghiệp thương mại lớn trong nước, sự xuất hiện của một số tập ñoàn
  thương mại, trung tâm siêu thị lớn và hiện ñại. Cáctổ chức ñó bước ñầu thỏa
  mãn mong muốn ña dạng của người tiêu dùng Việt Nam.Tuy nhiên chúng ta
  vẫn còn lúng túng khi bước vào một sân chơi mới, sựliên kết còn yếu, trình
  ñộ, kinh nghiệm còn hạn chế và ñặc biệt chưa khai thác triệt ñể thị trường bán
  lẻ ở các tỉnh lẻ.
  Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại
  Thế giới (WTO), các tập ñoàn phân phối ña quốc gia,với sức mạnh tài chính,
  kinh nghiệm phân phối hàng hóa hiện ñại, sẽ tràn vào và gây khó khăn cho
  phân phối truyền thống trong nước. Nếu không khắc phục, hệ thống phân phối
  hàng tiêu dùng của Việt Nam nói chung và các tổ chức bán lẻ hàng tiêu dùng
  nói riêng sẽ mất ñiểm ngay trên sân nhà.
  Hiện ñã có nhiều bài viết trên các phương tiện thông tin ñại chúng như
  sách, báo, ñài và một số luận án và luận văn về thực trạng hệ thống bán lẻ của
  Việt Nam. Tuy nhiên những bài viết này chỉ nghiên cứu hệ thống bán lẻ của
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  2
  Việt Nam nói chung và hệ thống bán lẻ ở các thành phố lớn mà chưa ñi sâu
  nghiên cứu các tổ chức bán lẻ ở các tỉnh, huyện – một thị trường bán lẻ tiềm
  năng. Thêm vào ñó việc phát triển các tổ chức bán lẻ vẫn còn rất nhiều vấn ñề
  còn tồn tại cần xem xét, phân tích, nghiên cứu và ñề ra biện pháp nhằm phát
  triển các tổ chức bán lẻ.
  Huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên là một trong các vùng kinh tế ñộng lực
  quan trọng của tỉnh Hưng Yên. Giáp với thủ ñô Hà Nội, có Quốc lộ 5A chạy
  qua, Mỹ Hào ñã và ñang có nhiều lợi thế ñể phát triển, thu hút ñược nhiều các
  doanh nghiệp trong và ngoài nước ñầu tư tiến hành sản xuất kinh doanh. Do
  ñó, ñời sống của người dân ngày càng ñược nâng lên,nhu cầu về tiêu dùng
  các loại hàng hóa dịch vụ từ ñó cũng có xu hướng tăng theo, tạo ñiều kiện
  thuận lợi cho việc phát triển cho các tổ chức bán lẻ.
  Chính vì những lý do trên ñây tác giả ñã chọn ñề tài: “Nghiên cứu các
  tổ chức bán lẻ hàng tiêu dùng trên ñịa bàn huyện MỹHào, tỉnh Hưng Yên”
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu ñề tài
  1.2.1 Mục tiêu chung
  Tìm hiểu thực trạng các tổ chức bán lẻ hàng tiêu dùng trên ñịa bàn
  huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, từ ñó ñưa ra giải phápnhằm phát triển các tổ
  chức bán lẻ hàng tiêu dùng trên ñịa bàn nghiên cứu.
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể
  - Góp phần hệ thống hóa lý luận, thực tiễn về các tổ chức bán lẻ hàng
  tiêu dùng.
  - Phân tích, ñánh giá thực trạng các tổ chức bán lẻhàng tiêu dùng trên
  ñiạ bàn huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.
  - ðề xuất một số giải pháp nhằm phát triển các tổ chức bán lẻ hàng tiêu
  dùng trên ñịa bàn huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  3
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
  1.3.1 ðối tượng nghiên cứu
  Các tổ chức bán lẻ hàng tiêu dùng trên ñịa bàn huyện Mỹ Hào, tỉnh
  Hưng Yên.
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu
  Phạm vi về thời gian
  + Số liệu thông tin thứ cấp ñược thu thập qua 3 nămtừ năm 2008 ñến
  năm 2010, số liệu sơ cấp ñược thu thập, ñiều tra vào năm 2010 và 2011
  + Thời gian thực hiện ñề tài từ tháng 10/2010 ñến tháng 10/2011
  Phạm vi về không gian: ðề tài ñược thực hiện trên ñịa bàn huyện Mỹ
  Hào, tỉnh Hưng Yên.
  Phạm vi về nội dung: Do ñiều kiện thời gian và nguồn lực khác có hạn
  ñề tài tập trung nghiên cứu hai tổ chức bán lẻ trênñịa bàn nghiên cứu ñó là:
  siêu thị và chợ truyền thống. Trong ñó chợ truyền thống chỉ tập trung nghiên
  cứu các hộ kinh doanh cố ñịnh tại chợ.

  2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN
  2.1 Cơ sở lý luận
  2.1.1 ðặc ñiểm hàng tiêu dùng và phân phối hàng tiêu dùng
  2.1.1.1 ðặc ñiểm hàng tiêu dùng
  Theo Philip Kortler (2000) [16] cho rằng: “hàng tiêu dùng là hàng hóa
  ñược sử dụng cho mục ñích tiêu dùng cuối cùng. Hàng tiêu dùng sẽ ñược
  phân phối rộng khắp và ña dạng hình thức phân phối tới người tiêu dùng cuối
  cùng”.
  Hàng tiêu dùng là những sản phẩm dùng ñể thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng
  cá nhân. Những sản phẩm này ñược sản xuất ra, ñi vào tiêu dùng cá nhân
  bằng cách thông qua lưu thông hàng hóa. Toàn bộ hàng tiêu dùng ñược chia
  thành hai nhóm: thực phẩm và phi thực phẩm. Những hàng tiêu dùng thuộc
  nhóm thực phẩm phải ñược tiêu dùng ngay hoặc tiêu dùng trong một thời gian
  ngắn (ví dụ: thịt tươi sống, bia, nước ngọt ). Còn hàng tiêu dùng thuộc
  nhóm phi thực phẩm ñi sâu vào tiêu dùng trong khoảng thời gian dài (ví dụ:
  quần áo, giày, mũ, phương tiện ñi lại ). Kinh tế ñất nước ngày càng phát
  triển thì tỷ trọng hàng tiêu dùng phi thực phẩm tăng nhanh hơn hàng tiêu dùng
  thuộc nhóm thực phẩm.
  2.1.1.2. ðặc ñiểm phân phối hàng tiêu dùng
  ðặc ñiểm của hàng tiêu dùng sẽ quyết ñịnh ñặc ñiểmphân phối chúng
  như thế nào trên thị trường ñể ñến tay người tiêu dùng cuối cùng. Từ ñặc
  ñiểm phân phối hàng tiêu dùng các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng
  tiêu dùng sẽ lựa chọn hệ thống phân phối hàng tiêu dùng cho phù hợp.
  ðối với hàng tiêu dùng thường ngày phải ñược phân phối rộng rãi ở
  nhiều nơi, thuận tiện khi mua chúng, tính phụ giá nhỏ, quảng cáo mạnh ñể
  khách hàng dùng thử và tạo sở thích. ðiều này lý giải tại sao với ñiều kiện
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  5
  như Việt Nam, phân bố dân cư không ñồng ñều và những hàng tiêu dùng như
  dầu gội, xà phòng, nước rửa bát, kem ñánh răng ñược bán ở nhiều cửa hàng
  bán lẻ ngay tại các khu ñông dân cư trên cả nước vàñược tiêu thụ tốt ở ñó.
  Những hàng không lâu bền cũng ñược quảng cáo rất mạnh mẽ trên các
  phượng tiện thông tin ñại chúng. Hàng tiêu dùng lâubền thường ñòi hỏi bán
  trực tiếp nhiều hơn, ñạt lãi cao hơn và ñòi hỏi người bán phải ñảm bảo nhiều
  hơn. Hàng lâu bền thường ñược phân phối trong những mô hình bán hàng
  chuyên doanh, có tính chuyên nghiệp về cung ứng dịch vụ như lắp ñặt, bảo
  hành, vận chuyển miễn phí, tư vấn, hướng dẫn sử dụng. Ví dụ như: các cửa
  hàng chuyên bán ñồ ñiện tử, ñiện lạnh, các siêu thịñiện máy, các ñại siêu thị
  cũng có những khu vực riêng cho các hàng tiêu dùng lâu bền ðối với hàng
  tiêu dùng mua ngẫu hứng thường trưng bày khắp nơi. Ví dụ: kẹo thanh và báo
  chí thường ñược bày ở cạnh quầy tính tiền, bởi người mua sắm có thể không
  nghĩ ñến chuyện mua chúng trước khi bắt gặp chúng. ðối với những hàng tiêu
  dùng mua khẩn cấp, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cần trưng bày
  chúng ở nhiều cửa hàng bán lẻ ñể tranh thủ cơ hội bán hàng khi người tiêu
  dùng cần ñến những thứ hàng ñó. Hàng tiêu dùng mua có lựa chọn, ñắn ño
  cần ñược sản xuất và phân phối với nhiều chủng loạikhác nhau ñể ñáp ứng
  những nhu cầu và thị hiếu cá nhân và cần có những nhân viên bán hàng ñược
  huấn luyện tốt ñể cung cấp thông tin và có ý kiến tư vấn hữu ích cho khách
  hàng. Hàng tiêu dùng ñặc hiệu không làm người mua phải so sánh mà người
  mua chỉ phải bỏ thời gian ñể tìm ñến những người kinh doanh thứ hàng mà
  mình mong muốn. Người kinh doanh không cần phải có những ñịa ñiểm
  thuận lợi, tuy nhiên họ phải làm cho người mua tương lai biết ñược ñịa ñiểm
  của mình. Do ñó, trong quá trình phân phối hàng ñặchiệu, người sản xuất
  kinh doanh cần có những biện pháp thông tin và quảng cáo hữu ích tới những
  khách hàng tiềm năng (dự báo tốt những ai sẽ là khách hàng tiềm năng của

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Báo cáo số lượng:chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, ñơn vị có giao dịch
  thương mại ñiện tử năm 2010 (2011), Bộ Công thương
  http://tttm.vecita.gov.vn
  2. Nguyễn Công Bình (2008), Quản trị chuỗi cung ứng, NXB Thống kê, Hà
  Nội
  3. Trần ðình Chiến (2008), Quản trị kênh phân phối, NXB ðại học kinh tế
  quốc dân, Hà Nội
  4. Lê Thị Minh Châu (2007), Giải pháp phát triển hệ thống phân phối liên kết
  dọc các nhóm mặt hàng lương thực và thực phẩm, Việnnghiên cứu
  thương mại, Bộ Thương Mại, Hà Nội
  5. Lê Thị Minh Châu (2003), Phát triển hệ thống phân phối hàng hóa ở Việt
  Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, NXB Chính trị quốc gia,
  Hà Nội
  6. Lê Hùng Cường (2010), Nâng cao hiệu quả hoạt ñộng các chợ trong tỉnh,
  http://www.bentre.gov.vn
  7. Trần Quang ðại (2011), Thấy gì từ chợ ñến siêu thị,
  http://wwwvanhoanghean.com.vn
  8. Trần Minh ðạo (2002), Giáo trình Marketing căn bản,NXB Giáo dục, Hà
  Nội
  9. ðặng ðình ðào (2003), Giáo trình kinh tế thương mại, NXB Thống kê, Hà
  Nội
  10. ðặc ñiểm kinh tế xã hội , http://www.myhao.gov.vn
  11. Nguyễn Thị Xuân Hương (2001), Xúc tiến bán hàng trong kinh doanh
  thương mại ở Việt Nam, NXB Thống kê, Hà Nội
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  113
  12. Song Linh (2011), Thị trường bán lẻ Việt Nam liên tiếp rớt hạng,
  http://vnexpress.net
  13. Nguyễn Xuân Lãn (2008), Quản trị Marketing, NXB Giáo dục, Hà Nội
  14. Michael Porter (2009), Chiến lược cạnh tranh, NXB trẻ, TP HCM
  15. Philip Kortler (1999), Marketing căn bản, NXB Thốngkê, Hà Nội
  16. Philip Kotler (2000), Quản trị Marketing, NXB Thốngkê, Hà Nội
  17. Nguyễn Xuân Quang (2005), Giáo trình Marketing thương mại, NXB Lao
  ñộng –Xã hội, Hà Nội
  18. Quyết ñịnh của Bộ trưởng Bộ Thương Mại số 1371/2004/Q ð –BTM ngày
  24 tháng 9 năm 2004, http:// www.trade.hochiminhcity.gov.vn
  19. Tổng cục thống kê (2008, 2009, 2010), Tổng mức lưu chuyển hàng hóa
  dịch vụ cả nước, http: // www.gso.gov.vn.
  20. Vũ Thị Thắng (2009), Hệ thống phân phối hàng tiêu dùng của một số tập
  ñoàn thương mại của việt Nam, Luận văn thạc sĩ Quảntrị kinh doanh,
  Trường ðại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội
  21. Võ Thanh Thu, Nghiên cứu các yếu tố tác ñộng ñến hoạt ñộng phân phối ở
  Trung Quốc, Tạp chí Phát triển kinh tế số 213 tháng07 năm 2008
  22. Trần Thị Ngọc Trang (2008), Quản trị kênh phân phối, NXB Thống kê, Hà
  Nội
  23. http://wikipedia.org/wiki/Siêu_thị

  Xem Thêm: Nghiên cứu các tổ chức bán lẻ hàng tiêu dùng trên địa bàn huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu các tổ chức bán lẻ hàng tiêu dùng trên địa bàn huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status