Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị chi phí tại Nhà máy cơ khí Z125 thuộc Tổng cục công nghiệp Quốc phòng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị chi phí tại Nhà máy cơ khí Z125 thuộc Tổng cục công nghiệp Quốc phòng

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị chi phí tại Nhà máy cơ khí Z125 thuộc Tổng cục công nghiệp Quốc phòng

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan .i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục bảng .v
  Danh mục hình và ñồthị .vii
  Danh mục viết tắt .viii
  1. MỞ ðẦU .1
  1.1. Tính cấp thiết của ñềtài .1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu. 3
  1.2.1. Mục tiêu chung .3
  1.2.2. Mục tiêu cụthể .3
  1.3. ðối tượng nghiên cứu 3
  1.4. Phạm vi nghiên cứu .3
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU .4
  2.1 Cơsởvềlý luận kếtoán quản trịvà hệthống báo cáo kếtoán quản trị
  chi phí trong doanh nghiệp. 4
  2.1.1 Cơsởlý luận vềkếtoán quản trị . 4
  2.1.2 Hệthống báo cáo kếtoán quản trịchi phí 11
  2.2 Cơsởthực tiễn của vấn ñềnghiên cứu 23
  3. ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .27
  3.1 Sựhình thành và quá trình phát triển của Nhà máy cơkhí Z125 27
  3.1.1 Giới thiệu chung vềNhà máy cơkhí Z125 .27
  3.1.2 Các chính sách kếtoán tại Nhà máy .43
  3.2 Phương pháp nghiên cứu 44
  3.2.1 Khung nghiên cứu 44
  3.2.2 Các phương pháp nghiên cứu .45
  4. KẾT QUẢNGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 47
  4.1. Thực trạng hệthống báo cáo kếtoán quản trịchi phí tại Nhà máy cơ
  khí Z125 - thuộc Tổng cục công nghiệp Quốc phòng. 47
  4.1.1 Phân loại báo cáo kếtoán quản trịchi phí tại Nhà máy 48
  4.1.2 Thực trạng hệthống báo cáo kếtoán quản trịchi phí theo chức
  năng quản lý tại Nhà máy. 48
  4.1.3 Thực trạng hệthống báo cáo kếtoán quản trịtheo bộphận 84
  4.1.4 ðánh giá chung h ệth ống BC quản trị CP tại nhà máy c ơkhí Z125. 91
  4.2 Hoàn thiện hệthống báo cáo kếtoán quản trịchi phí tại nhà máy. 95
  4.2.1 Sựcần thiết phải hoàn thiện hệthống báo cáo quản trịchi phí. 95
  4.2.2. Các thông tin cần cung cấp ñểquản trịchi phí 97
  4.2.3 Hoàn thiện hệthống báo cáo quản trịchi phí sản xuất tại nhà máy
  cơkhí Z125 thuộc tổng cục Công nghiệp quốc phòng 99
  4.2.4 Một sốý kiến nhằm tổchức hoàn thiện hệthống báo cáo kếtoán
  quản trịchi phí tại nhà máy. 132
  5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 135
  5.1 Kết luận : 135
  5.2 Kiến nghị: .136
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 138

  1. MỞ ðẦU
  1.1. Tính cấp thiết của ñềtài
  Kinh doanh trong nền kinh tế thị trường luôn gắn liền với sự cạnh
  tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh
  tế. Vượt qua khó khăn, nắm lấy cơhội, nỗlực hết mình là ñiều kiện tồn tại và
  phát triển của mọi doanh nghiệp. ðểcó thểthực hiện ñược ñiều ñó, một trong
  những yêu cầu quan trọng ñối với mỗi doanh nghiệp là cần phải có một hệ
  thống thông tin ñầy ñủ, chính xác kịp thời và có hiệu quả. Trong thực tế, bất
  kỳmột doanh nghiệp nào khi tiến hành sản xuất kinh doanh cũng ñều ñặt mục
  tiêu lợi nhuận lên trên hết. ðể ñạt ñược ñiều này ñòi hỏi có sựquản lý chi phí
  chặt chẽgiúp nhà quản trị ñưa ra ñược những quyết ñịnh ñúng ñắn. Hệthống
  thông tin cung cấp cho nhà quản lý ngoài kếtoán tài chính không thểthiếu
  ñược kếtoán quản trị. Thông tin kếtoán quản trịcung cấp là cơsở ñặt trọng
  tâm cho tương lai, do vậy nó là những thông tin cần thiết ñối với các nhà quản
  trị ñể ñiều khiển hoạt ñộng sản xuất kinh doanh.
  Trong các sách lược hoạch ñịnh của từng nhà quản trị ñể ñi ñến mục
  tiêu lợi nhuận không phải là giống nhau. Một doanh nghiệp ñược ñánh giá là
  có tình hình tài chính sáng sủa phải có mức lợi nhuận ổn ñịnh và phát triển
  qua từng năm tài chính, nếu trong quá trình hoạt ñộng kinh doanh không có
  những rủi ro khách quan bất ngờ và ñáng kể xảy ra. ðiều này ñòi hỏi mỗi
  doanh nghiệp phải có quy ết ñịnh ñúng ñắn và kịp thời trong công tác chỉ ñạo
  mọi mặt của doanh nghiệp.
  Muốn vậy, ngoài việc tuân thủcác nguyên tắc cơbản trong việc thiết
  lập các báo cáo tài chính cho các ñối tượng sửdụng bên ngoài, nhà quản trị
  cần phải hiểu biết nắm bắt ñược công tác tổchức, phối hợp tiên liệu, ra quyết
  ñịnh và kiểm soát mọi hoạt ñộng trong doanh nghiệp nhằm chỉ ñạo và hướng
  dẫn doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quảcao nhất. ðểthực hiện ñược ñiều
  này cần phải nắm vững tình hình tài chính của ñơn vị, thông qua sốliệu kế
  toán tài chính, phân tích, ñánh giá và ñềra những dựán cho tương lai. Trong
  mọi lĩnh vực thuộc hệthống kinh tế, các thông tin có liên quan ñến quyết ñịnh
  cần phải ñược lựa chọn, ghi chép, phân tích, trước khi quyết ñoán ñược ñưa
  ra. Kếtoán quản trịlà nguồn cung cấp tốt nhất những thông tin cần thiết này.
  Nhưvậy, với chức năng cung cấp thông tin và kiểm tra, kiểm soát các hoạt
  ñộng kinh tếtài chính doanh nghiệp, kếtoán quản trị ñã và ñang là công cụ
  thực sựquan trọng, một cần thiết khách quan ñểvận dụng và phát huy tối ña
  trong môi trường quản lý doanh nghiệp. Các doanh nghiệp công nghiệp nói
  chung và ñặc biệt là ñối với doanh nghiệp cơkhí quốc phòng có hàng cung
  trên thịtrường cũng luôn chịu sựcạnh tranh gay gắt. ðiều ñó buộc các doanh
  nghiệp luôn cốgắng ñểtìm ra các giải pháp nhằm quản lý hiệu quảcác chi
  phí của doanh nghiệp và ñạt mục tiêu gia tăng lợi nhuận. Trong quá trình ñó,
  nhà quản trịrất cần nhiều loại thông tin. Những thông tin này không thểtìm
  thấy trong các báo cáo tài chính mà phải có sựtrợgiúp của kếtoán quản trị
  nhằm thu thập những thông tin cho việc hoạch ñịnh, kiểm soát và ra quyết
  ñịnh. Báo cáo kếtoán quản trịsẽlà phương tiện ñểcung cấp thông tin cho các
  nhà quản trị, giúp cho việc ra các quyết ñịnh.
  Nhà máy cơkhí Z125 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng là một
  ñơn vịsản xuất 2 m ặt hàng chủyếu bao gồm hàng công nghiệp phục vụcho
  sản xuất và tiêu dùng, sản xuất hàng quốc phòng theo chỉtiêu của Bộquốc
  phòng. Do vậy, Nhà máy luôn phải ñối mặt với nhiều khó khăn và thửthách
  ñặc biệt là trong công tác quản lý ñể ñưa ra ñược các quyết ñịnh chính xác,
  nhằm thực hiện ñược nhiệm vụ ñược giao. Tuy nhiên, trong quá trình ñưa hệ
  thống báo cáo kếtoán quản trịvào sửdụng tại nhà máy ñã và ñang còn nhiều
  bất cập bộphận chưa phù hợp. Vì vậy, việc hoàn thiện một hệthống báo cáo
  kếtoán quản trịchi phí cho nhà máy là một vấn ñềcó tính cấp thiết cảvềlý
  thuy ết lẫn thực tiễn ứng dụng.
  Xuất phát từnhững yêu cầu, lý luận và thực tiễn nêu trên, chúng tôi ñã
  tiến hành nghiên cứu ñềtài: “ Hoàn thiện hệthống báo cáo kếtoán quản trịchi
  phí tại Nhà máy cơkhí Z125 thuộc Tổng cục công nghiệp Quốc phòng.”
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu.
  1.2.1. Mục tiêu chung
  Nghiên cứu thực trạng hệthống báo cáo kếtoán quản trịchi phí tại Nhà
  máy, trên cơsở ñó hoàn thiện hệthống báo cáo kếtoán quản trịchi phí nhằm
  phục vụcho công tác quản lý chi phí tại Nhà máy.
  1.2.2. Mục tiêu cụthể
  - Hệthống hoá cơsởlý luận và thực tiễn vềkếtoán quản trịchi phí và
  hệthống báo cáo kếtoán quản trịchi phí trong doanh nghiệp .
  - ðánh giá thực trạng hệth ống báo cáo kếtoán qu ản trị chi phí tại Nhà máy.
  - Hoàn thiện hệthống báo cáo kếtoán quản trịchi phí tại Nhà máy và
  một sốý kiến ñểtổchức hoàn thiện hệthống báo cáo kếtoán quản trịchi phí.
  1.3. ðối tượng nghiên cứu
  - Nghiên cứu việc hoàn thiện hệthống báo cáo kếtoán quản trịchi phí
  tại Nhà máy cơkhí Z125 thuộc Tổng cục công nghiệp Quốc phòng.
  1.4. Phạm vi nghiên cứu
  - Nghiên cứu ñược thực hiện tại Nhà máy cơkhí Z 125 thuộc Tổng cục
  công nghiệp quốc phòng.
  - ðề tài ñược tiến hành nghiên cứu từ 5/2010 ñến 10/2011. Các dữ
  liệu, thông tin tập trung trong thời gian từnăm 2008 ñến năm 2010.

  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
  2.1 Cơsởvềlý luận kếtoán quản trịvà hệthống báo cáo kếtoán quản trị
  chi phí trong doanh nghiệp
  2.1.1 Cơsởlý luận vềkếtoán quản trị
  2.1.1.1 Kếtoán quản trị
  * Các ñịnh nghĩa vềkếtoán quản trị
  Hiện nay có nhiều ñịnh nghĩa vềkếtoán quản trị.
  - Theo hiệp hội của kếtoán viên Hoa Kỳthì “Kếtoán quản trịlà quá
  trình nhận diện, ño lường, tổng hợp, phân tích, lập báo cáo, giải trình và
  truy ền ñạt thông tin tài chính và phi tài chính cho các nhà quản trị doanh
  nghiệp hoạch ñịnh, ñánh giá và ñiều hành hoạt ñộng kinh doanh trong nội bộ
  doanh nghiệp nhằm sửdụng có hiệu quảcác tài sản và quản lý chặt chẽcác
  tài sản ñó” [ 16].
  - Còn theo Giáo sư Tiến sĩ Ronald W.Hilton trường ñại học Cornell
  (Mỹ): “Kếtoán quản trịlà một bộphận của hệthống thông tin quản trịtrong
  một tổchức mà các nhà quản trịdựa vào ñó ñểhoạch ñịnh và kiểm soát các
  hoạt ñộng của tổchức” [16].
  - Một khái niệm tương tựvềkếtoán quản trịcủa các Giáo sưTiến sĩ
  Sack l.Smith, Robert M.keits, William L.Stephan thuộc trường ðại học South
  Florida Hoa Kỳthì “Kếtoán quản trịlà một hệthống kếtoán cung cấp cho
  các nhà quản trịnhững thông tin ñịnh lượng mà họcần ñểhoạch ñịnh và kiểm
  soát [16].
  - Trong quy ển “Dictionnary of accounting”của tác giả R.H.Parker có
  ñịnh nghĩa “ Kếtoán quản trịlà một bộphận của kếtoán liên quan chủyếu
  ñến báo cáo nội bộcho nhà quản trịcủa một doanh nghiệp. Nó nhấn mạnh
  ñến sựkiểm soát và ra quyết ñịnh hơn là khía cạnh vịtrí quản lý của kếtoán.
  Nó không bịràng buộc nhiều bởi những quy ñịnh pháp lý và các chuẩn mực
  kếtoán. Nó có thểkhác với kếtoán tài chính” [ 16].
  - Tại [Khoản 3, ñiều 4] của Luật kếtoán Việt Nam ñược Quốc hội ban
  hành ngày 17/6/2003 và thông tư53/2006/BTC ngày 12/6/2006 của BộTài
  chính hướng dẫn áp dụng kếtoán quản trịtrong doanh nghiệp thì “Kếtoán
  quản trịlà việc thu thập, xửlý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tếtài
  chính theo yêu cầu quản trịvà quy ết ñịnh kinh tế, tài chính trong nội bộ ñơn
  vịkếtoán ”.
  Các khái niệm trên tuy có khác nhau nhưng ñều có những ñiểm chung
  cơbản nhưsau:
  - Kếtoán quản trịlà phân hệkếtoán cung cấp những thông tin ñịnh
  lượng.
  - ðối tượng sửdụng thông tin kếtoán quản trịlà các cấp ñộnhà quản
  trịdoanh nghiệp.
  - Thông tin kếtoán quản trịnhằm ñáp ứng nhu cầu cho chức năng hoạt
  ñộng của các nhà quản trịdoanh nghiệp.
  Nhưvậy, có thểhiểu khái quát vềkếtoán quản trịmột cách tổng quát
  nhưsau: Kếtoán quản trịlà một bộphận của kếtoán doanh nghiệp, cung cấp
  thông tin ñịnh lượng thông qua các báo cáo nội bộnhằm giúp các nhà quản trị
  doanh nghiệp có cơsở ñể ñưa ra những quyết ñịnh liên quan ñến việc hoạch
  ñịnh và kiểm soát các hoạt ñộng trong doanh nghiệp của mình.
  2.1.1.2. Nội dung cơbản của kếtoán quản trịdoanh nghiệp
  Kếtoán qu ản trị có nội dung rất r ộng, sau ñây là những nội dung c ơbản:
  + Xét theo nội dung các thông tin mà kếtoán quản trịcung cấp, có thể
  khái quát kếtoán quản trịdoanh nghiệp bao gồm :

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Phạm văn Dược (1996), Phương hướng xây dựng nội dung và tổchức
  vận dụng kếtoán quản trịvào các doanh nghiệp Việt Nam, Luận án
  PTS kinh tế.
  2. Phạm MỹDung, Nguyễn Văn Song (2000), Giáo trình kếtoán quản
  trị, Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội, NXB Nông nghiệp.
  3. PGS.TS Vương ðình Huệ, TS ðoàn Xuân Tiên (2002), Kếtoán quản
  trị, NXB tài chính.
  4. CồThịThanh Hương,( năm 2007), Hoàn thiện kếtoán quản trịchi phí
  tại công ty cổ phần may xuất khẩu Thái Nguyên, Luận văn thạc sỹ
  kinh tế, Trường ðại học Kinh tếQuốc Dân.
  5. PGS.TS Võ Văn Nhị(2008), Giáo trình báo cáo tài chính và Báo cáo
  kế toán quản trị (áp dụng cho doanh nghiệp Việt Nam), NXB Giao
  Thông Vận Tải.
  6. ðỗChí Phúc (2009), Xây dựng hệthống báo cáo kếtoán quản trịcho
  các DN ngành in tại Thành phốHồChí Minh, Luận văn thạc sỹkinh
  tế, Trường ñại học quốc gia TP HồChí Minh
  7. Phạm ThịPhụng, (2003), Kếtoán quản trịcao cấp, tài liệu giảng dạy
  giành cho học viên lớp cao học năm 2003.
  8. ðoàn Ng ọc Qu ế (1998), Hoàn thi ệ n h ệ th ố ng báo cáo cáo DNVN theo ñịnh
  hướng c ủa n ền kinh tế th ị tr ườ ng, Lu ậ n án ti ế n sỹ khoa họ c n ă m 1998.
  9. Hoàng Kim Sơn (2007), Xây dựng hệthống báo cáo kếtoán quản trị
  cho hệthống MERICADE, Luận văn thạc sỹkinh tế, Trường ñại học
  kinh tếThành phốHồChí Minh.
  10. PGS.TS Trương Bá Thanh và TS. Trương Công Phương , (2001),
  Giáo trình Quản trịchi phí theo lợi nhuận mục tiêu và khảnăng vận
  dụng tại Việt Nam, NXB Tài chính.
  11. PGS.TS. ðoàn Xuân Tiên, Giáo trình kếtoán quản trịdoanh nghiệp,
  NXB Tài chính (2007)
  12. Huỳnh Lợi, Nguy ễn Khắc Tâm (2002), Kếtoán chi phí, NXB Thống
  kê, Hà Nội.
  13. Phạm Xuân Thành (2000), Vận dụng kếtoán quản trịvào kếtoán các
  DN Việt Nam, Luận án TS kinh tế, Trường ðại học Kinh Tế
  TP.HCM.
  14. ðại học quốc gia thành phốHồChí Minh, Trường ðại học kinh tếTP
  HồChí Minh (2007), Giáo trình Kếtoán quản trị, NXB Thành phốHồ
  Chí Minh.
  15. Thông tư53/2006/TT/BTC, hướng dẫn áp dụng kếtoán quản trịtrong
  các loại hình doanh nghiệp.
  16. Các trang webside :
  - http://www.webketoan.vn/forum/f129/bao-cao-ke-toan-quan-tri-6855.html
  - http://***********/xem-tai-lieu/bao-cao-ke-toan-quan-tri-.66536.html
  -http://www.danketoan.com/forum/giup-do-khac/bao-cao-ke-toan-quan-trichi-phi.94972.html
  -http://www.kienthuctaichinh.com/2008/05/mi-quan-h-gia-k-ton-qun-tr-vi-kton-ti.html
  -http://chudoanhnghiep.com/forum/showthread.php?t=953
  -http://caohockinhte.info/forum/
  -http://www.congdongketoan.net/forumdisplay.php?f=84
  - http://www.tapchiketoan.com.vn
  - http://www.bham.ac.uk/EAA/eaa99/abstract/OBA459A!.html

  Xem Thêm: Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị chi phí tại Nhà máy cơ khí Z125 thuộc Tổng cục công nghiệp Quốc phòng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị chi phí tại Nhà máy cơ khí Z125 thuộc Tổng cục công nghiệp Quốc phòng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status