Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng cho vay hộ nông dân của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hoá

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng cho vay hộ nông dân của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hoá

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng cho vay hộ nông dân của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hoá
  Mô tả bị lỗi font vài chữ chứ tài liệu không bị lỗi nhé

  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI CAM ðOAN . i
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC .iii
  DANH MỤC CÁC BẢNG . vi
  1. Mở đầu 1
  1.1 Sự cần thiết của việc nghiên cứu đề tài . 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài . 3
  1.3. Câu hỏi nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 4
  1.3.1 Câu hỏi nghiên cứu . 4
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu . 4
  2. Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài 5
  2.1 Một số khái niệm 5
  2.1.1 Tín dụng hộ nông dân . 5
  2.1.2 Chất lượng tín dụng . 5
  2.1.3 Nợ có vấn đề 6
  2.2 Tín dụng hộ nông dân ở Việt Nam 7
  2.2.1 Chủ trương, chính sách của Nhà nước về khuyến khích vay vốn đối với
  hộ nông dân . 7
  2.2.2 Vai trò của vốn tín dụng đối với sự phát triển kinh tế hộ nông dân 10
  2.2.3 Các tổ chức cung cấp tín dụng cho hộ nông dân . 17
  2.2.4 Phương thức tiếp cận vốn vay đối với hộ nôngdân 19
  2.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng cho vay hộ nông dân 21
  2.3 Chất lượng tín dụng trong cho vay hộ nông dân ở Việt Nam . 28
  2.3.1 Quan điểm về chất lượng tín dụng 28
  2.3.2 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng đối với hộ nông dân 31
  2.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng 33
  3. Đặc điểm địa bàn và phương pháp nghiên cứu 36
  3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 36
  3.1.1. Đặc điểm cơ bản huyện Nông Cống . 36
  3.1.2 Đặc điểm hộ nông dân 37
  3.1.3 Đặc điểm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn huyện
  Nông Cống 37
  3.2 Phương pháp nghiên cứu . 38
  3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 38
  3.2.2 Phương pháp điều tra . 39
  4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận . 42
  4.1 Tình hình huy động vốn và cho vay của Ngân hàng Nông nghiệp và
  Phát triển nông thôn huyện Nông Cống 42
  4.1.1 Công tác huy động vốn . 42
  4.1.2 Công tác cho vay và thu nợ . 44
  4.2 Thực trạng chất lượng tín dụng cho vay hộ nôngdân tại Ngân hàng
  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nông Cống, tỉnh Thanh
  Hoá 48
  4.2.1 Thực trạng chung 48
  4.2.2 Thực trạng từ nghiên cứu các hộ điều tra 50
  4.3 Các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng chovay hộ vay nông dân
  tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nông Cống,
  tỉnh Thanh Hoá 59
  4.3.1 Tăng cường công tác huy động vốn, đáp ứng kịp thời các nhu cầu về
  vốn cho hộ nông dân . 59
  4.3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định, giám sát quy trình,
  kiểm tra xử lý nợ vay . 60
  4.3.3 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tín dụng 62
  4.3.4 Thường xuyên tổ chức đánh giá phân loại khách hàng . 64
  4.3.5 Thường xuyên đánh giá rủi ro, phòng ngừa và trích lập dự phòng rủi ro
  tín dụng . 65
  5. Kết Luận 67
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 69
  Phụ lục 71


  1. mở đầu
  1.1 Sự cần thiết của việc nghiên cứu đề tài
  Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của cả hệ thống ngânhàng, trong thời
  kỳ hội nhập, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam ngày
  càng phát triển toàn diện đủ sức cạnh tranh với cácngân hàng và các tổ chức
  tín dụng khác. Để củng cố và nâng cao vị thế của mình, đòi hỏi tập thể lnh
  đạo ngân hàng và người cán bộ ngân hàng, phải khôngngừng học tập nắm
  vững chuyên môn nghiệp vụ, am hiểu các vấn đề về kinh tế chính trị, x hội
  trong nước và thế giới để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Từ một nước nông
  nghiệp với sự ra đời và phát triển của nhiều loại hình kinh tế khác, lúc này
  kinh tế hộ mới khẳng định được mình. Sự phát triển của kinh tế hộ đ mang lại
  những kết quả to lớn cho nền kinh tế nói chung và lĩnh vực nông nghiệp nông
  thôn nói riêng. Một thành tựu phải kể đến là nước ta từ một nước phải nhập
  khẩu lương thực, giờ đây Việt Nam đ trở thành một trong ba nước có sản
  lượng gạo xuất khẩu lớn nhất thế giới. Trong tình hình thực tế hiện nay kinh tế
  hộ chủ yếu cung cấp các sản phẩm tiêu dùng cho toànbộ nền kinh tế quốc
  dân. Do đó phát triển kinh tế hộ là yêu cầu cần thiết trong giai đoạn phát triển
  kinh tế trước mắt và trong tương lai.
  Cùng với quá trình đổi mới của kinh tế đất nước, hệthống ngân hàng
  Việt Nam đ có những đổi mới không chỉ về cơ cấu tổ chức chuyển từ hệ
  thống ngân hàng một cấp sang hệ thống ngân hàng haicấp mà còn đổi mới cả
  về phương thức hoạt động và chất lượng hoạt động.
  Một trong những yếu tố quan trọng cần thiết cho quá trình phát triển
  kinh tế hộ là sự trợ giúp về vốn của các ngân hàng thương mại [4]. Với tư cách
  là người bạn đồng hành của nông nghiệp và nông thôn, Ngân hàng Nông
  nghiệp và Phát triển nông thôn (NHNo&PTNT) Việt Nam có chức năng,
  nhiệm vụ cơ bản và lâu dài là phục vụ nông nghiệp, nông thôn và nông dân.
  Với nhiệm vụ chủ yếu cho vay phát triển sản xuất nông nghiệp, NHNo&PTNT
  đ hướng dẫn cụ thể bằng các văn bản: Quy định 499A/ NHNo –1993 về
  nghiệp vụ cho hộ sản xuất vay vốn để phát triển nông, lâm, ngư nghiệp; Quyết
  định 180/QĐ- HĐQT 1998 về việc ban hành quy định cho vay đối với khách
  hàng; Quyết định 67/QĐ-CP-1999 một số chính sách tín dụng Ngân hàng
  phục vụ phát triển Nông nghiệp Nông thôn; Nghị quyết liên tịch
  2308/NQLT/1999 giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và NHNo&PTNT
  Việt Nam về việc thực hiện một số chính sách tín dụng Ngân hàng phục vụ
  Nông nghiệp Nông thôn; Quyết định 06/QĐ-HĐQT 2001; Quyết định
  666/QĐ-HĐQT-TDHo 2010 về việc ban hành quy định chovay đối với khách
  hàng và gần đây Chính phủ đ ban hành Nghị định 41/2010/NĐ-CP về chính
  sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn. Thực tế qua hơn 20 năm kể
  từ ngày thành lập cho đến nay. Khách hàng vay và tổng dư nợ của hộ sản xuất
  nông, lâm, ngư nghiệp vẫn luôn chiếm tỷ trọng quá nửa của NHNo&PTNT
  Việt Nam[6]. Trong những năm qua NHNo&PTNT Việt Nam với các chi
  nhánh của mình đ và đang là kênh chuyển tải vốn chủ yếu đến hộ nông dân
  góp phần tạo công ăn việc làm giúp người dân làm giàu chính đáng bằng sức
  lao động của mình. Tuy nhiên công tác cho vay hộ nông dân có tính chất phức
  tạp như món vay nhỏ lẻ, chi phí nghiệp vụ cao, địa bàn hoạt động rộng, chế độ
  tín dụng ban hành còn chưa đồng bộ chưa ăn khớp vớicác chính sách nông
  nghiệp – nông thôn, các thủ tục hành chính còn rườmrà, chồng chéo, sản xuất
  nông nghiệp luôn đối mặt với thiên tai, hạn hán, cơ chế bảo hiểm cho cây
  trồng vật nuôi chưa có, trình độ tiếp thu cái mới, tổ chức sản xuất của nông
  dân còn nhiều hạn chế nên việc cho vay hộ nông dâncòn gặp nhiều khó
  khăn. Chính vì các lý do đó nên hiện nay nhiều chi nhánh NHNo&PTNT gặp
  khó khăn trong hoạt động tín dụng của lĩnh vực này.Điều đó đòi hỏi mọi cơ
  chế, quy định, thể lệ chế độ cho vay hộ sản xuất cần phải cụ thể hoá và phù
  hợp thực tiễn, đảm bảo đơn giản gọn nhẹ xong phải an toàn vốn, dễ hiểu, dễ
  thực hiện xong phải đảm bảo tính pháp lý. Cán bộ ngân hàng đặc biệt là cán
  bộ tín dụng cần phải được trang bị kiến thức đầy đủ, thông thạo các nghiệp vụ
  cụ thể trong quá trình thẩm định, giải ngân, kiểm tra, xử lý thu hồi nợ ngoài
  ra cán bộ Ngân hàng phải am hiểu tình hình x hội, có trình độ nghiệp vụ,
  chuyên môn giỏi, tâm huyết với nghề, cán bộ tín dụng phải hiểu, thực hiện
  đầy đủ và đúng quy định cho vay đối với khách hàng ban hành theo Quyết
  định số 666/QĐ-HĐQT-TDHo ngày 15/6/2010 của Chủ tịch HĐQTNHNo&PTNT Việt Nam. Đồng thời có sự đồng trách nhiệm, có sự phối kết
  hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các ngành đoàn thể mới có thể đảm
  bảo cho khoản vay có hiệu quả, an toàn vốn và nâng cao chất lượng tín dụng.
  Nông Cống là một huyện ở phía tây nam của tỉnh Thanh Hoá, phần lớn
  dân cư sống chủ yếu bằng nghề nông, ngoài ra cũng có một số nghề phụ khác
  mang lại thu nhập. Theo định hướng, NHNo&PTNT huyện Nông Cống đ
  bám sát nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện, chủ động đầu tư vốn, góp phần
  triển khai thành công các chương trình phát triển kinh tế tại địa phương. Từ
  những nguồn vốn huy động được NHNo&PTNT huyện Nông Cống đ đáp
  ứng kịp thời đầy đủ nhu cầu vốn cho các hộ nông dânsản xuất phát triển, đời
  sống nông dân trong khu vực được cải thiện.
  Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề cho vay hộ nông dân, tôi
  chọn đề tài: "Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng cho vay hộ nông dân
  của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nông Cống tỉnh
  Thanh Hoá" với mong muốn góp một phần nhỏ bé vào công tác tín dụng hộ
  nông dân của NHNo&PTNT huyện Nông Cống.
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
  Mục tiêu chung
  Đánh giá chất lượng tín dụng cho vay hộ nông dân từđó đề xuất một số
  giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng cho vayhộ nông dân.
  Mục tiêu cụ thể
  - Góp phần hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về tín dụng cho vay
  hộ nông dân, chất lượng tín dụng cho vay hộ nông dân.
  - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác cho vay hộ nông dân, chất
  lượng tín dụng cho vay hộ nông dân tại huyện Nông Cống.
  - Đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng tín dụng cho vay
  hộ nông dân tại NHNo & PTNT huyện Nông Cống.
  1.3. Câu hỏi nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
  1.3.1 Câu hỏi nghiên cứu
  Thế nào là tín dụng hộ nông dân, chất lượng tín dụng hộ nông dân là gì?
  Cho vay hộ nông dân, chất lượng tín dụng hộ nông dân có gì khác với các đối
  tượng cho vay khác?
  Chất lượng tín dụng ảnh hưởng như thế nào đến sản xuất kinh doanh của
  hộ nông dân và ngân hàng nơi cho vay?
  Những yếu tố nào ảnh hưởng đến chất lượng tín dụngcho vay hộ nông
  dân?
  Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng cho vay hộ nông dân?
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu
  Phạm vi không gian: huyện Nông Cống là địa điểm thực hiện đề tài với 3
  điểm nghiên cứu là x Thăng long, x Công Chính, x Vạn Thắng.
  Phạm vi thời gian: nghiên cứu chất lượng tín dụng cho vay hộ nông dân
  trong 3 năm từ năm 2008, 2009 và năm 2010. Số liệu điều tra tập trung năm
  2010.
  Phạm vi nội dung: chất lượng tín dụng trong nông nghiệp nông thôn đặc
  biệt chú trọng đến chất lượng tín dụng cho vay đối với hộ nông dân.


  2. Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài
  2.1 Một số khái niệm
  2.1.1 Tín dụng hộ nông dân
  Tín dụng là một phạm trù của kinh tế hàng hoá. Bản chất của tín dụng
  là sự chuyển nhượng tạm thời quyền sử dụng vốn trong một thời gian nhất
  định, có hoàn trả đầy đủ cả vốn và li[9].
  Trong nền kinh tế hàng hoá có nhiều loại hình tín dụng như tín dụng
  thương mại, tín dụng ngân hàng, tín dụng nhà nước.
  Tín dụng ngân hàng là sự tin tưởng lẫn nhau trong quan hệ đi vay và cho
  vay giữa các NH với các chủ thể kinh tế khác trong x hội, được thực hiện dưới
  hình thức chủ yếu bằng tiền tệ theo nguyên tắc hoàntrả và có li.
  Với đặc điểm tín dụng bằng tiền, vốn tín dụng ngân hàng có khả năng
  đầu tư vào bất cứ lĩnh vực nào của sản xuất lưu thông hàng hoá. Vì vậy, tín
  dụng ngân hàng ngày càng trở thành một hình thức tín dụng quan trọng trong
  các hình thức tín dụng hiện có.
  Hộ nông dân là một bộ phận của hộ gia đình, hộ gia đình là những hộ mà
  các thành viên có tài sản chung để hoạt động kinh tế chung trong quan hệ sử
  dụng đất, trong hoạt động sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và trong một số lĩnh
  vực sản xuất kinh doanh khác do pháp luật quy định.
  Tín dụng hộ nông dân là một hình thức cấp tín dụng, theo đó
  NHNo&PTNT giao cho khách hàng là hộ nông dân sử dụng một khoản tiền để
  sử dụng vào mục đích và thời gian nhất định theo thoả thuận với nguyên tắc có
  hoàn trả cả gốc lẫn li.
  2.1.2 Chất lượng tín dụng
  Chất lượng tín dụng là một phạm trù phản ánh mức độrủi ro trong bảng
  tổng hợp cho vay của một tổ chức tín dụng. Để phản ánh chất lượng tín dụng,
  có rất nhiều chỉ tiêu nhưng nói chung người ta thường quan tâm: tỷ lệ nợ xấu
  trên tổng dư nợ, tỷ lệ và cơ cấu tài sản đảm bảo. Ngoài ra để đánh giá định tính
  về chất lượng tín dụng, người ta còn quan tâm đến cơ cấu dư nợ các khoản vay
  ngắn - dài hạn trong tương quan cơ cấu nguồn vốn của tổ chức tín dụng, dư nợ
  cho vay các lĩnh vực rủi ro cao tại thời điểm đó.
  Chất lượng tín dụng hộ nông dân được hiểu là một phạm trù phản ánh
  mức độ rủi ro trong cho vay hộ nông dân của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát
  triển nông thôn. ởViệt Nam, chất lượng tín dụng được Ngân hàng Nhà nước
  Việt Nam căn cứ vào:
  - Nợ có đảm bảo bằng tài sản/Tổng dư nợ
  - Nợ vay dài hạn/ Tổng nguồn vốn
  - Nợ xấu/Tổng dư nợ
  - Nợ khó đòi/Tổng nợ quá hạn
  - Nợ khó đòi ròng (= nợ khó đòi - dự phòng rủi ro chưa sử dụng) nhỏ hơn
  hoặc bằng 0[1].
  Như vậy chất lượng tín dụng đối với cho vay nói chung, cho vay hộ nông
  dân nói riêng được coi là tốt khi các món vay được sử dụng vào đúng mục đích
  vay vốn, dự án sản xuất kinh doanh có hiệu quả, mónvay có đảm bảo bằng tài
  sản, cơ cấu nợ vay phù hợp với cơ cấu nguồn vốn và khoản vay được trích lập
  dự phòng rủi ro đầy đủ.
  2.1.3 Nợ có vấn đề
  Nợ có vấn đề là những khoản nợ vay đ quá hạn thanhtoán, thanh toán
  không đúng kỳ hạn (nợ quá hạn thông thường, nợ khó đòi, nợ chờ xử lý, nợ
  khoanh, nợ tồn đọng) và cả những khoản vay trong hạn nhưng có những dấu
  hiệu không an toàn có thể dẫn tới rủi ro.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Bách khoa toàn thư(2011), Chất lượng tín dụng,
  http://vi.wikipediaorg/wiki/Ch%E1%BA%A5t_1%C6%B0%E1%BB%A
  3ng_t%C3%AD_d%E1%BB%A5ng.
  2. Kim ThịDung (1999), Thịtrường vốn tín dụng nông thôn và sửdụng vốn
  tín dụng của hộnông dân huyện Gia Lâm – Hà Nội, Luận án tiến sỹkinh
  tế, ðại học Nông nghiệp I, Hà Nội.
  3. Lê văn Tế(2009), Nghiệp vụngân hàng thương mại, NXB Thống kê, Hà
  Nội.
  4. VũHiền, Trịnh Hữư ðản, Nghịquyết TW IV (khoáVIII) và vấn ñềtín dụng
  nông nghiệp, nông thôn(1998), NXBChính trịquốc gia, Hà Nội.
  5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2001), Quy chếcho vay của TCTD ñối với
  khách hàng(ban hành kèm theo Quyết ñịnh số1627/Qð-NHNN, ngày
  31/12/2001), Hà Nội.
  6. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (2009), Tổng
  kết 10 năm thực hiện Quyết ñịnh 67/Qð-TTg của Chính phủvềmột số
  chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn, Hà Nội.
  7. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (1996),Cẩm
  nang tín dụng ADB, tập3, Hà Nội
  8. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (2010), Quy
  ñịnh cho vay ñối với khách hàng trong hệthống Ngân hàng Nông nghiệp
  và Phát triển Nông thôn Việt Nam (ban hành kèm theo Quy ết ñịnh số
  666Qð-HðQT-TD, ngày 15/06/2010), Hà Nội.
  9. Nguyễn Văn Tiến (2009), Giáo trình ngân hàng thương mại, NXB Thống
  kê, Hà Nội.
  10. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nông Cống (2010), Báo
  cáo truyền thống 23 năm xây dựng và trưởng thành.
  11. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nông Cống (2008), Báo
  cáo tổng kết hàng năm 2008.
  12. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nông Cống (2009), Báo
  cáo tổng kết hàng năm 2009.
  13.Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nông Cống (2010), Báo
  cáo tổng kết hàng năm 2010.
  14. UBND Huyện Nông Cống (2011),Niên giám thống kê giai ñoạn 2005-2010 .

  Xem Thêm: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng cho vay hộ nông dân của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hoá
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng cho vay hộ nông dân của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hoá sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status