Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ đánh giá phương thức khoán định suất thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại bảo hiểm xã hội tỉnh hải dương

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. đánh giá phương thức khoán định suất thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại bảo hiểm xã hội tỉnh hải dương

  Đánh giá phương thức khoán định suất thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại bảo hiểm xã hội tỉnh hải dương
  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG THỨC KHOÁN ĐỊNH SUẤT THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH HẢI DƯƠNG
  Mô tả bị lỗi font vài chữ chứ tài liệu không bị lỗi nhé

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục chữ viết tắt vi
  Danh mục bảng vii
  Danh mục các sơ ñồ viii
  Danh mục các biểu ñồ viii
  1 MỞ ðẦU 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2 Mục ñích nghiên cứu ñề tài 3
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
  .2 CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN CỦA ðỀ TÀI 4
  2.1 Một số ñặc ñiểm về BHXH 4
  2.1.1 Vị trí và chức năng ngành Bảo hiểm xã hội 4
  2.1.2 Nhiệm vụ và quyền hạn của ngành Bảo hiểm xã hội 4
  2.2 Một số vấn ñề chung về BHYT 6
  2.2.1 Khái niệm và giải thích từ ngữ 6
  2.2.2 Nội dung và nguyên tắc thực hiện BHYT 8
  2.2.3 Vai trò, ý nghĩa của BHYT 12
  2.2.4 Nội dung và các hình thức thanh toán BHYT 13
  2.3 Thanh toán BHYT theo ñịnh suất 18
  2.3.1 Khái niệm 18
  2.3.2 Nội dung thực hiện thanh toán BHYT theo ñịnh suất 19
  2.3.3 Ý nghĩa của việc thanh toán BHYT theo khoán ñịnh suất 26
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  iv
  2.3.4 Các tiêu chí ñánh giá phương thức khoán ñịnh suất trong thanh
  toán BHYT 27
  2.4 Các yếu tố ảnh hưởng ñến thực hiện thanh toán BHYT 27
  2.5 Cơ sở thực tiễn về thanh toán BHYT 28
  2.5.1 Bài học kinh nghiệm của một số nước trên thế giới và khu vực 28
  2.5.2 Bài học kinh nghiệm về thanh toán BHYT ở ViệtNam 29
  3 ðẶC ðIỂM CƠ SỞ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34
  3.1 Một số khái quát về BHXH Hải Dương 34
  3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển BHXH Hải Dương 34
  3.1.2 Hệ thống tổ chức của BHXH Hải Dương 38
  3.1.3 ðặc ñiểm ñịa bàn hoạt ñộng của BHXH Hải Dương41
  3.2 Hệ thống BHYT Hải Dương 44
  3.2.1 Tổ chức hệ thống quản lý BHYT 44
  3.2.2 Hệ thống cơ sở KCB ñăng ký BHYT 45
  3.3 Phương pháp nghiên cứu 48
  3.3.1 Phương pháp thu thập số liệu 48
  3.3.2 Phương pháp phân tích số liệu 52
  3.3.3 Các chỉ tiêu chủ yếu sử dụng trong phân tích.52
  4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 54
  4.1 Thực hiện khoán ñịnh suất thanh toán chi phí KCB BHYT ở Hải
  Dương 54
  4.1.1 Các nội dung cơ bản của ñề án 54
  4.1.2 Tổ chức triển khai thực hiện 63
  4.1.3 Triển khai thí ñiểm 65
  4.1.4 Kết quả thực hiện thí ñiểm 66
  4.2 ðánh giá kết quả thực hiện ñề án 74
  4.2.1 ðánh giá mức ñộ ñảm bảo quyền lợi cho người bệnh có thẻ BHYT 74
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  v
  4.2.2 ðánh giá khả năng kiểm soát quỹ KCB BHYT. 79
  4.2.3 ðánh giá về các yếu tố cơ bản giúp ñề án ñạt ñược kết quả. 80
  4.2.4 ðánh giá một số mặt còn hạn chế 83
  4.3 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện phương thức thanh toán khoán
  ñịnh suất 85
  4.3.1 Từng bước nâng cao năng lực phục vụ người bệnh của các cơ sở KCB 85
  4.3.2 Phân luồng KCB ban ñầu cho người có thẻ BHYT 87
  4.3.3 Xử lý linh hoạt hệ số gia tăng chi phí y tế (hệ số K) 92
  4.3.4 Ứng dụng công nghệ tin học vào quản lý quỹ trên diện rộng 93
  5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 95
  5.1 Kết luận 95
  5.2 Kiến nghị 96
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 97
  PHỤ LỤC 101
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  vi
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
  BHXH Bảo hiểm xã hội
  BHYT Bảo hiểm y tế
  KCB Khám chữa bệnh
  UBND Uỷ ban nhân dân
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  vii
  DANH MỤC BẢNG
  STT Tên bảng Trang
  3.1 Tỷ lệ người tham gia BHYT trên tổng số dân 43
  3.2 Hệ thống cơ sở KCB có ñăng ký BHYT 47
  3.3 Tổng hợp ñiều tra, thu thập số liệu 50
  4.1 Tổng chỉ số ñánh giá 57
  4.2 Các chỉ số ñánh giá khác 58
  4.3 Cơ cấu chi phí KCB theo tuyến 59
  4.4 Các chỉ số về khám chữa bệnh 62
  4.5 Các chỉ số về chi phí 62
  4.6 Các chỉ số về giám sát chất lượng DVYT 63
  4.7 Các cơ sở KCB triển khai thực hiện thí ñiểm 65
  4.8 Tổng hợp số ñầu thẻ Bảo hiểm y tế 66
  4.9 Tổng hợp các chỉ số về khám chữa bệnh 67
  4.10 Quỹ khám chữa bệnh theo ñịnh suất năm 2007 69
  4.11 Cân ñối quỹ năm 2007 70
  4.12 Cân ñối quỹ từ năm 2005-2007 70
  4.13 Cân ñối quỹ năm 2008 71
  4.14 Cân ñối quỹ năm 2009, 2010 72
  4.15 Cân ñối quỹ từ năm 2005- 2010 73
  4.16 Thống kê quyền lợi của người bệnh có thẻ BHYT 74
  4.17 Tỷ lệ người bệnh có thẻ ñi KCB trả lời về côngtác KCB 78
  4.18 ðánh giá khả năng kiểm soát quỹ KCB 80
  4.19 ðăng ký KCB theo nơi cư trú 92
  4.20 Tốc ñộ lạm phát 92
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  viii
  DANH MỤC CÁC SƠ ðỒ
  STT Tên sơ ñồ Trang
  3.1 Phân cấp quản lý Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương 39
  3.2 Cơ cấu tổ chức của Văn phòng BHXH Hải Dương 40
  3.3 Hệ thống quản lý BHYT 45
  4.1 Quy trình KCB, thanh toán chi phí KCB BHYT 86
  4.2 Hệ thống cơ sở KCB các tuyến 87
  DANH MỤC CÁC BIỂU ðỒ
  STT Tên biểu ñồ Trang
  4.1 Cân ñối quỹ từ năm 2005 - 2007 71
  4.2 Cân ñối quỹ từ năm 2005-2010 73
  4.3 Thống kê quyền lợi bệnh nhân có thẻ BHYT 74
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  1
  1. MỞ ðẦU
  1.1. Tính cấp thiết của ñề tài
  Bảo hiểm y tế là một chính sách lớn của ðảng và Nhànước ta, với mục
  ñích chia sẻ rủi ru ñối với người không may bị ốm ñau, bệnh tật, tai nạn .Với
  truyền thống tốt ñẹp của dân tộc Việt Nam “lá lành ñùm lá rách” và phương
  châm “lấy số ñông bù số ít”, người gặp rủi ro sẽ chịu phần nào hoặc không
  phải chi trả chi phí ñể ñiều trị vì chi phí ñã ñượccộng ñồng gánh vác.
  Năm 1992 Bảo hiểm y tế ra ñời theo Quyết ñịnh số 958/BYT-Qð ngày
  11 tháng 9 năm 1992 của Bộ Trưởng Bộ Ytế. Sau mười một năm hoạt ñộng,
  tháng 01 năm 2003 Bảo hiểm y tế sát nhập vào Bảo hiểm xã hội gọi chung là
  Bảo hiểm xã hội. Cơ quan Bảo hiểm xã hội ở trung ương là Bảo hiểm xã hội
  Việt Nam trực thuộc Chính Phủ. Cấp ñịa phương có Bảo hiểm xã hội tỉnh,
  thành phố trực thuộc Trung ương cấp dưới có Bảo hiểm xã hội các huyện, thị
  xã, thành phố trực thuộc tỉnh. Như vậy Bảo hiểm xã hội là cơ quan ñược
  Chính phủ uỷ quyền thực hiện chính sách Bảo hiểm xãhội và BHYT.
  Gần hai mươi năm thực hiện chính sách BHYT với sự ủng hộ của các cấp
  chính quyền, sự nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành và với
  hướng ñi ñúng ñắn, số lượng người tham gia Bảo hiểmy tế không ngừng gia
  tăng. Không chỉ có ñối tượng bắt buộc mà ñối tượng tự nguyện cũng tăng rất
  nhanh. Lộ trình ñến năm 2014 nước ta sẽ phấn ñấu hoàn thành BHYT toàn dân.
  Tuy nhiên trong quá trình thực hiện chính sách Bảohiểm y tế nảy sinh
  vấn ñề quỹ Bảo hiểm y tế liên tục bị thủng, không có kết dư, Nhà nước phải
  trích ngân sách bù. ðiều ñó dẫn ñến quyền lợi của người có thẻ Bảo hiểm y tế
  luôn bị ñe doạ. Các cơ sở Khám chữa bệnh không ñiềutiết ñược nguồn quỹ
  khám chữa bệnh BHYT do không chủ ñộng ñược kinh phíphải chi. Hay
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  2
  nguồn quỹ BHYT do cơ sở không chi hết không ñược ñầu tư ñể nâng cấp
  trang thiết bị y tế phục vụ chuyên môn dẫn ñến tâm lý chung không tiết kiệm
  quỹ Bảo hiểm y tế, chưa kể ñến tình trạng lạm dụng từ nhiều phía .Nguyên
  nhân ñược xác ñịnh ở ñây là phương thức thanh toán giữa Bảo hiểm xã hội và
  các cơ sở Khám chữa bệnh còn nhiều bất cập. Các phương thức thanh toán chi
  phí khám chữa bệnh ñược ñưa vào sử dụng: Phương thức thanh toán theo phí
  dịch vụ, phương thức thanh toán theo trường hợp bệnh, phương thức thanh
  toán thực thanh thực chi .ñều không giải quyết ñược các vấn ñề nói trên.
  Yêu cầu cấp thiết ñặt ra là phải có một phương pháp nào ñạt ñược một
  số tiêu chí: ðảm bảo cân ñối ñược quỹ Bảo hiểm y tế, ñảm bảo quyền lợi cho
  người có thẻ Bảo hiểm y tế, khuyến khích các cơ sở KCB BHYT nâng cao
  tinh thần phục vụ bệnh nhân. Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương ñã thực hiện
  thí ñiểm ở Bệnh viện ña khoa 2 huyện: Thanh Miện vàNam Sách 6 tháng
  cuối năm 2006 phương pháp “khoán ñịnh suất” và sau khi thành công ñã nhân
  rộng ra toàn tỉnh với 12 bệnh viện ña khoa cấp huyện từ năm 2007 ñến năm
  2010 và ñã ñạt ñược những thành công nhất ñịnh. ðếnnay phương pháp này
  vẫn tiếp tục ñược thực hiện ở Hải Dương nói riêng và nhiều tỉnh trong cả
  nước nói chung.
  Tuy phương pháp này có nhiều ưu việt song cũng bộclộ những nhược
  ñiểm cần phải khắc phục. Với những lý do trên, chúng tôi lựa chọn nghiên
  cứu ñề tài “ðánh giá phương thức khoán ñịnh suất thanh toán chi phí khám
  chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương” nhằm nghiên
  cứu và tìm tòi ñưa ra những giải pháp hoàn thiện phương pháp trên, tham
  mưu với cấp trên ñóng góp, xây dựng, hoàn thiện chính sách Bảo hiểm y tế
  của Nhà nước.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  3
  1.2. Mục ñích nghiên cứu ñề tài
  1.2.1. Mục tiêu chung
  Trên cơ sở ñánh giá việc thực hiện ñề án “ðánh giáphương thức khoán
  ñịnh suất thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT tại Bảo hiểm xã hội tỉnh
  Hải Dương” ñể tìm ra những giải pháp bảo toàn quỹ KCB BHYT từ ñó ñảm
  bảo và nâng cao quyền lợi KCB cho người có thẻ BHYT.
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể
  - Góp phần hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễnvề phương thức
  thanh toán chi phí KCB BHYT và phương thức khoán ñịnh suất thanh toán
  chi phí KCB BHYT.
  - ðánh giá kết quả thực hiện phương thức khoán ñịnh suất thanh toán
  chi phí KCB BHYT tại BHXH tỉnh Hải Dương.
  - ðề xuất một số các giải pháp hoàn thiện phương thức khoán ñịnh suất
  thanh toán chi phí KCB BHYT.
  1.3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
  - ðối tượng nghiên cứu: Là nghiên cứu phương thức khoán ñịnh suất
  thanh toán chi phí BHYT tại các cơ sở KCB có ký hợpñồng KCB BHYT với
  cơ quan BHXH.
  - Phạm vi nghiên cứu:
  + Phạm vi nội dung:
  Công tác thanh toán chi phí BHYT theo phương thứckhoán ñịnh suất
  ñối với các cơ sở KCB có ký hợp ñồng KCB BHYT với Bảo hiểm xã hội tỉnh
  Hải Dương.
  + Phạm vi thời gian:
  ðề tài tiến hành nghiên cứu từ tháng 5 năm 2010 ñến tháng 11 năm
  2011. Do ñó các thông tin, số liệu phán ánh trong ñề tài tập trung chủ yếu
  trong khoảng thời gian từ ñầu năm 2008 ñến hết năm 2010 và ñề xuất giải
  pháp cho các năm tiếp theo.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  4
  2. CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN CỦA ðỀ TÀI
  2.1 Một số ñặc ñiểm về BHXH
  2.1.1. Vị trí và chức năng ngành Bảo hiểm xã hội
  Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan trực thuộc Chính phủ, có chức
  năng tổ chức thực hiện chế ñộ, chính sách Bảo hiểm xã hội bắt buộc, Bảo
  hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm y tế tự nguyện; Tổ
  chức thu, chi chế ñộ bảo hiểm thất nghiệp; quản lý và sử dụng các quỹ: Bảo
  hiểm xã hội bắt buộc, Bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp (sau
  ñây gọi chung là bảo hiểm xã hội), bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm y tế tự
  nguyện (sau ñây gọi chung là bảo hiểm y tế) theo quy ñịnh của pháp luật.
  2.1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của ngành Bảo hiểm xã hội
  - Trình Chính phủ quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
  tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
  - Trình Thủ tướng Chính phủ chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã
  hội Việt Nam; kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm về hoạt ñộng của Bảo
  hiểm xã hội Việt Nam; ñề án bảo toàn và tăng trưởngcác quỹ Bảo hiểm xã
  hội, bảo hiểm y tế sau khi ñược Hội ñồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam
  thông qua; tổ chức thực hiện chiến lược, các kế hoạch, ñề án sau khi ñược phê
  duyệt.
  - Trách nhiệm và quan hệ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ñối với các
  Bộ quản lý Nhà nước về lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và chế ñộ tài
  chính ñối với các quỹ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
  - Ban hành văn bản hướng dẫn về thủ tục, chuyên môn, nghiệp vụ thực
  hiện việc giải quyết chế ñộ, chính sách Bảo hiểm xãhội, bảo hiểm y tế và thu,
  chi Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tho quy ñịnh củapháp luật; ban hành các
  văn bản cá biệt và văn bản quản lý nội bộ ngành Bảohiểm xã hội Việt Nam.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  5
  - Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế
  ñộ, chính sách, pháp luật về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và tổ chức khai
  thác, ñăng ký, quản lý các ñối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
  theo quy ñịnh của pháp luật.
  - Ban hành mẫu sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế và tổ chức việc
  cấp sổ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho những người tham gia bảo hiểm
  theo quy ñịnh của pháp luật.
  - Tổ chức thu các khoản ñóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của các
  cơ quan, ñơn vị, tổ chức, người sử dụng lao ñộng vàcá nhân theo quy ñịnh
  của pháp luật. Tiếp nhận các khoản kinh phí từ ngânsách nhà nước chuyển
  sang ñể chi các chế ñộ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy ñịnh của pháp
  luật.
  - Tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các chế ñộ ốm ñau, thai sản; tai nạn lao
  ñộng, bệnh nghề nghiệp; hưu trí; tử tuất; dưỡng sứcphục hồi sức khỏe sau ốm
  ñau, thai sản và sau khi ñiều trị tai nạn lao ñộng,bệnh nghề nghiệp; khám,
  chữa bệnh theo quy ñịnh của pháp luật.
  - Tổ chức chi trả lương hưu; trợ cấp tai nạn lao ñộng, bệnh nghề
  nghiệp; trợ cấp ốm ñau; trợ cấp thai sản; trợ cấp mất sức lao ñộng; trợ cấp
  dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm ñau, thai sản vàsau khi ñiều trị tai nạn
  lao ñộng, bệnh nghề nghiệp; trợ cấp tử tuất; chi phí khám, chữa bệnh ñầy ñủ,
  thuận tiện, ñúng thời hạn.
  - Tổ chức thu bảo hiểm thất nghiệp của các cơ quan, ñơn vị, tổ chức,
  người sử dụng lao ñộng và người lao ñộng; tổ chức chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ
  trợ học nghề, hỗ trợ việc làm, ñóng bảo hiểm y tế cho người ñược hưởng trợ
  cấp thất nghiệp theo quy ñịnh của pháp luật.
  - Quản lý và sử dụng các quỹ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bao gồm:
  Quỹ hưu trí, tử tuất; quỹ tai nạn lao ñộng, bệnh nghề nghiệp; quỹ ốm ñau, thai

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương (2006), ðề án thực hiện thí ñiểm thanh
  toán chi phí khám chữa bệnh theo ñịnh suất (Giai ñoạn 1).
  2. Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương (2007), Báo cáo tổng kết hàng năm
  2007.
  3. Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương (2008), ðề án thí ñiểm tổ chức thanh
  toán chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế theo ñịnhsuất tại các bệnh
  viện ña khoa tuyến huyện tỉnh Hải Dương (Giai ñoạn 2).
  4. Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương (2008), Báo cáo tổng kết hàng năm
  2008.
  5. Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương (2009), Báo cáo tổng kết hàng năm
  2009.
  6. Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương (2010), Báo cáo tổng kết hàng năm
  2010.
  7. Bảo hiểm xã hội và Sở Y tế (2006), Công văn liên ngành số 129/LN-BHXH-SYT ngày 01 tháng 03 năm 2006 về việc Tổ chức khám chữa
  bệnh BHYT.
  8. Bảo hiểm xã hội và Sở Y tế (2008), Công văn liên ngành số 01/LN-BHXH-SYT, ngày 15 tháng 02 năm 2008 về việc Tổ chứckhám chữa
  bệnh BHYT.
  9. Bảo hiểm xã hội Việt Nam (2005), Công văn số 5052/BHXH-GðYT, ngày
  28 tháng 12 năm 2005 về việc tổ chức thực hiện phương thức thanh
  toán chi phí khám chữa bệnh theo ñịnh suất.
  10. Bảo hiểm xã hội Việt Nam (2007), Công văn số 1644/BHXH-GðYT, ngày
  17 tháng 5 năm 2007 V/v Thí ñiểm thanh toán chi phíKCB theo ñịnh
  suất tại Hải Dương.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  98
  11. Bảo hiểm xã hội Việt Nam (2007), Công văn số 777/BHXH-GðYT, ngày
  09 tháng 3 năm 2007 V/v Thí ñiểm thanh toán chi phíkhám chữa bệnh
  Bảo hiểm y tế theo ñịnh suất.
  12. Bảo hiểm xã hội Việt Nam (2008), Công văn số 2015/BHXH-GðYT, ngày
  3/7/2008 về việc: Thí ñiểm chi phí KCB BHYT theo ñịnh suất tại bệnh
  viện tuyến huyện.
  13. Bộ Y tế - Bộ Tài chính (2006), Thông tư liên tịch số 21/2005/TTLT/BYT-BTC ngày 27/7/2005 và Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT/BYT-BTC
  ngày 6/12/2006 hướng dẫn thực hiện BHYT bắt buộc.
  14. Bộ Y tế - Bộ Tài chính (2007), Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT/BYT-BTC ngày 30/03/2007 và Thông tư liên tịch số 14/2007/TTLT/BYT-BTC
  ngày 10/12/2007 hướng dẫn thực hiện BHYT tự nguyện.
  15. Bộ Y tế - Tài chính (2009), Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC
  ngày 14 tháng 8 năm 2009 hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế.
  16. Bộ Y tế (2007), Công văn số 915/BYT-BH, ngày 09 tháng 02 năm 2007
  V/v: Thí ñiểm thanh toán chi phí khám chữa bệnh Bảohiểm y tế theo
  ñịnh suất tại một số bệnh viện của Hải Dương.
  17. Bộ Y tế (2009), Thông tư số 10/2009/TT-BYT ngày 14 tháng 8 năm 2009
  hướng dẫn ñăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban ñầu và chuyển tuyến
  khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế.
  18. Chính phủ (2002), Quyết ñịnh số 139/2002/Qð-TTg ngày 15/10/2002 về
  khám, chữa bệnh cho người nghèo và Quyết ñịnh số 289/Qð-TTg ngày
  18/03/2008 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách
  hỗ trợ ñồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo,
  hộ cận nghèo và ngư dân.
  19. Chính phủ (2005), Nghị ñịnh số 63/2005/Nð-CP ngày 16/5/2005 ban
  hành ðiều lệ BHYT.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  99
  20. Chính phủ (2006), Nghị ñịnh số 43/ 2006 Nð-CP ngày 25/04/2006 Quy
  ñịnh quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiệnnhiệm vụ, tổ chức
  bộ máy, biên chế và tài chính ñối với ñơn vị sự nghiệp công lập.
  21. Chính phủ (2008), Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT/BYT-BNV ngày
  24/01/2008 của liên Bộ Y tế - Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số
  ñiều của Nghị ñịnh số 43/ 2006 Nð-CP ngày 25/04/2006 Quy ñịnh
  quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ
  máy, biên chế và tài chính ñối với ñơn vị sự nghiệpcông lập trong lĩnh
  vực y tế.
  22. Chính phủ (2008), Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT/BYT-BNV ngày
  25/4/2008 của liên Bộ Y tế - Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh
  số 13/2008/ Nð-CP; số 14/2008/Nð-CP ngày 04/02/2008về tổ chức y
  tế ñịa phương.
  23. Chính phủ (2009), Nghị ñịnh số 62/2009/Nð-CP ngày 27 tháng 7 năm
  2009 quy ñinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốñiều của Luật bảo
  hiểm y tế.
  24. Cục Thống kê (2010), Niên giám thống kê các năm 2008 – 2010 tỉnh Hải
  Dương.
  25. Trần Khắc Lộng (2006), Bảo hiểm y tế sự ra ñời và ñổi mới chính sách an
  sinh xã hội.
  26. Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11năm 2008 của
  Quốc hội khoá 12 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  27. Quang Minh (2009), Khám chữa bệnh BHYT theo ñịnh suất ở Hải
  Dương. Tạp chí Bảo hiểm xã hội.Kỳ 01, tháng 9/2009. Trang 12-13.
  28. Sở Y tế Hải Dương (2007), Công văn số 156/CV-SYT, ngày 29 tháng 3
  năm 2007 V/v: Thí ñiểm thanh toán chi phí KCB Bảo hiểm y tế theo
  ñịnh suất tại một số bệnh viện của tỉnh Hải Dương.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  100
  29. Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hải Dương (2006), Quyết ñịnh số 2750/2006/Qð-UBND, ngày 8/8/2006 V/v: Quy ñịnh mức thu một phần viện phí tại các
  cơ sở Y tế công lập trên ñịa bàn tỉnh Hải Dương.


  Xem Thêm: đánh giá phương thức khoán định suất thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại bảo hiểm xã hội tỉnh hải dương
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu đánh giá phương thức khoán định suất thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại bảo hiểm xã hội tỉnh hải dương sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status