Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Bước đầu nghiên cứu thu nhận chế phẩm enzyme chitosanase kỹ thuật từ Streptomyces griseus VTCC-A-112

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Bước đầu nghiên cứu thu nhận chế phẩm enzyme chitosanase kỹ thuật từ Streptomyces griseus VTCC-A-112

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Bước đầu nghiên cứu thu nhận chế phẩm enzyme chitosanase kỹ thuật từ Streptomyces griseus VTCC-A-1126

  MỤCLỤC
  Trang
  MỞ ĐẦU 1
  Chương 1. TỔNGQUAN TÀILIỆU 3
  1.1. Tổng quan về enzyme và sinh tổng hợp enzyme của vi sinh vật . 3
  1.1.1. Tổng quan về enzyme . 3
  1.1.2. Sinh tổng hợp enzyme từ vi sinh vật 12
  1.2. Tổng quan vềchitosanase và khả năng sinh tổng hợp của vi sinh vật . 20
  1.2.1. Địnhnghĩa 20
  1.2.2. Phân loạienzyme chitosanase . 21
  1.2.3. Khả năng sinh tổng hợp chitosanase của vi sinh vật 22
  1.3. Tổng quan vềchitin, chitosan, glucosamine . 25
  1.4. Giớithiệuvềxạkhuẩnvà khả năng sinh tổng hợp enzyme chitosanase 27
  Chương 2. ĐỐITƯỢNG, VẬT LIỆU VÀPHƯƠNG PHÁPNGHIÊN CỨU . 33
  2.1. Đốitượngvà vật liệu nghiên cứu . 33
  2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 33
  2.1.2. Vật liệu nghiên cứu . 34
  2.2. Phương phápnghiên cứu 34
  2.2.1. Xác địnhhoạttínhenzyme chitosanase . 34
  2.2.2. Xác địnhhàmlượng đườngglucosamine 34
  2.2.3. Xác địnhhàmlượngprotein hòatan 35
  2.2.4. Xác địnhsốlượngtếbào .35
  2.2.5. Sơ đồ bố trí thí nghiệm nghiên cứunuôi cấyvàthu nhậnenzyme chitosanase từ
  Streptomycesgriseus VTCC -A -1126 35
  2.2.6. Bố trí thí nghiệm xác định điềukiện ảnh hưởng đến hoạt độ của chitosanase 40
  2.2.7. Áp d ụng thủy phân chitosan bằng en zyme chitosanase từ Streptomyces griseus
  VTCC-A-1126 41
  2.3. Cácthiếtbịthínghiệm chủyếu đãsửdụng 41
  2.4. Phương phápxửlýsốliệu 41
  Chương 3. KẾTQUẢNGHIÊN CỨUVÀTHẢOLUẬN 42
  3.1. Xác định nguồn cacbon nuôi cấy Streptomyces griseusVTCC-A-1126 để thu sinh
  khối tế bào 42
  5
  3.2. Xác định thời gian thu nhận sinh khối thích hợp 44
  3.3. Ảnh hưởng của nồng độ chất cảm ứn g -chitosan -trong môi trư ờng nuôi cấy
  đến khả năng sinh tổng hợp enzy me chitosanase của Streptomyces griseus VTCC-A-1126 . 45
  3.4. Xác định thời gian nuôi sinh chitosanase thích hợp 47
  3.5. Ảnh hưởng của loại tác nhân kết tủa đến hoạt độ chitosanase . 48
  3.6. Ảnh hưởng của nồng độ (%) aceton đếnhoạt độ chitosanase . 49
  3.7. Ảnh hưởng của pH và nhiệt độ đến hoạt độ CPE chitosanase . 50
  3.7.1. Ảnh hưởng của pH đến hoạt độCPEchitosanase . 50
  3.7.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến hoạt độ CPE chitosanase . 52
  3.8. K ết q uả sử dụng chế phẩm enzyme chit osanase để thủy phân dung dịch
  chitosan 1% 53
  3.9. Quy trình thu ch ế phẩm chitosanase kỹ thuật từ Streptomyces griseus VTCC -A -1126 56
  KẾTLUẬNVÀ ĐỀXUẤT ÝKIẾN 58
  TÀILIỆUTHAM KHẢO . 60
  PHẦNPHỤLỤC

  MỞ ĐẦU
  Chitin, chitosan là polymer h ữu cơ phổ biến trong thi ên nhiên. Trong đ ộng vật
  thủy sản đặc biệt l à trong v ỏ tôm, cua, ghẹ, h àm lượng chitin chiếm tỷ lệ khá cao , từ
  14-35% so với trọng lượng chất khô. Chitin, chitosan và các dẫn xuất của chúng đang
  được ứng dụng rộng r ãi trong nhi ều lĩnh vực nh ư trong nông nghi ệp, trong công
  nghiệp dệt, c ông nghiệp giấy, công nghiệp thực phẩm , mỹ phẩm, y –dược, .Do đó,
  việc nghiên cứu sản xuất chitin, chitosan v à các d ẫn xuất của chúng đang l à v ấn đề
  được quan tâm nghiên cứu.
  COS (Chitin/Chitosan -Olygosaccharide) là s ản phẩm thủy phân của chitin,
  chitosan, chúng là nh ững chất có hoạt tính sinh học cao. Chúng có tác dụng điều h òa
  lượng cholesterol, điều h òa áp suất trong máu, l àm tăng khả năng hấp thụ canxi, thúc
  đẩy quá tr ình bài ti ết axit uric, chống ung th ư, trị được bệnh viêm loét d ạ dày, chuột
  rútvà có kh ả năng l àm tăng s ức đề kháng cho cây trồng. Do vậy, chúng đ ược ứng
  dụng trong nhiều lĩnh vực như Y-dược, Nông nghiệp, Công nghệ Thực phẩm, .
  Hiện nay, tại Đại học Nha Trang GS.TS. Trần Thị Luyến v à các c ộng sự đ ã
  nghiên cứu sản xuất COS bằng phương pháp hóa học (thủy phân chitin, chitosanbằng
  axit HCl đậm đặc) hoặc thu COS bằng ph ương pháp sinh h ọc (dùng các enzyme như
  papain, hemicellulase, cellula se đ ể thủy phân chitin, chitosan) [10], [15], [ 20]. Vi ệc
  thủy phân chitin, chitosan bằng axit đậm đặc có nhiều nhược điểm như chi phí tốn kém,
  hiệu suất thấp, gây ô nhiễm môi trường, hao mòn máy móc thiết bị và sản phẩm có hoạt
  tính không cao. Do đó, vi ệc nghiên cứu sản xuất COS bằng ph ương pháp sinh h ọc là
  một hướng đi có nhiều triển vọng vì điều kiệnphản ứng nhẹ nhàng, ít gây ô nhiễm môi
  trường và sản phẩm có chất lượng tốt.
  Vì vậy đề tài "Bước đầu nghiên cứu thu nhận chế phẩm enzyme chitosanase kỹ
  thuật từ Streptomyces griseus VTCC-A-1126"là cần thiết, CPE chitosanase n ày được
  sử dụng thay thế cho axit HCl đ ậm đặc để thủy phân chitosan t hu COS có chất l ượng
  tốt, đồng thời hạn chế ô nhiễm môi trường và hao mòn máy móc thiết bị.
  Mục đích của luận văn:
  Bước đầu nghi ên cứu các điều kiện thích hợp để thu nhận chế phẩm enzyme
  chitosanase kỹ thuật từ Streptomyces griseus VTCC-A-1126.
  11
  Nội dung nghiên cứu của luận văn:
  -Nghiên cứu một số điều kiện thích hợp cho quá tr ình nuôi c ấy Streptomyces
  griseus VTCC-A-1126.
  -Nghiên c ứu thu nh ận chế phẩm enzyme kỹ thuật từ Streptomyces griseus
  VTCC-A-1126.
  -Xácđịnh một số đặc tính của enzymenày (nhiệt độ thích hợp, pH thích hợp).
  Ý nghĩa khoa học và tính thực tiễn của luận văn
  - Đưa ra đư ợccác đi ều kiện thích hợp cho quá tr ình nuôi c ấy v à thu nh ận
  enzyme chitosanase kỹ thuật từ Streptomyces griseus VTCC-A-1126.
  - Từ enzyme chitosanase n ày có thể được dùngđể sản xuất COS bằng ph ương
  pháp sinh học.
  - Làm phong phú thêm nguồn tài liệu khoa học về lĩnh vực nghi ên cứu enzyme
  từ VSV nói chung v à enzyme chitosanase từ Streptomycesgriseus VTCC-A-1126nói
  riêng, bổ sung vào tài liệu phục vụ giảng dạy và nghiên cứu.
  12
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  1.1. TỔNG QUANVỀ ENZYME VÀ SIN H TỔNG HỢP ENZYME CỦA VI
  SINH VẬT [3], [19]
  1.1.1. Tổng quan về enzyme
  Hầu hết các phản ứng hóa học xả y ra trong tế bào sống đều do enzyme xúc tác.
  Enzyme là nh ững protein có khả năng xúc tá c đặc hiệu cho các phản ứng hó a học.
  Chúng không những có khả năng xúc tác cho các ph ản ứng xảy ra trong tế b ào sống
  mà sau khi tách khỏi tế bào chúng vẫn có thể xúc tác cho các phản ứng hóa học. Mặt
  khác, enzyme còn có hoạt lực xúc tác cao gấp hàng trăm hàng ngàn lần so với các chất
  xúc tác vô cơ thông thường [3], [19].
  Ví dụ: trong phản ứng thủy phân saccharose nếu dùng enzyme saccharaselàm
  chất xúc tác th ì tốc độ phản ứng tăng nhanh gấp 2.10
  12
  lần khi sử dụng axit l àm chất
  xúc tác. Quan tr ọng hơn, enzyme còn có khả năng xúc tác cho các phản ứn g hóa học
  xảy ra trong những điều kiện bình thường về nhiệt độ, pH. Trong khi các chất xúc tác
  vô cơ không có khả năng xúc tác đặc hiệu cho các phản ứng hóa học thì enzyme lại có
  khả năng xúc tác đặc hiệu cao đố i với kiểu phản ứng cũng nh ư đối với cơ chất mà nó
  tác dụng.
  Ví dụ: axit chlohydric không có tính đ ặc hiệu nên có thể xúc tác thủy phân các
  liên kết peptit có trong protein cũng như liên kết glucosid có trong tinh bột.Proteaselà
  enzyme chỉ thủy phân đặc hiệu các li ên k ết peptid m à không phân c ắt được liên k ết
  glucosid trong tinh bột, amylaselại chỉ có khả năng cắt li ên k ết glucosid của tinh bột
  mà không cắt được liên kết peptid của protein.
  Do những ưu điểm trên mà ngày nay việc nghiên cứu và ứng dụng enzyme càng
  có ý nghĩa về mặt lý thuyết cũng như thực tiễn.
  Enzyme là những protein có khối l ượng phân tử lớn, đa số có khối lượng phân
  tử trung bình từ 6.000-1.000.000 dalton.
  Enzyme hòa tan trong n ước, trong dung dịch muối lo ãng, trong các dung d ịch
  đệm tạo thành dung dịch keo và enzyme không tan trong dung môi không phân cực
  13
  Enzyme cũng bị kết tủa bởi các tác nhân gây kết tủa protein. Các tácnhân vật lý
  và hóa học làm biến tính protein thì cũng làm biến tính enzyme vì v ậy enzyme cũng bị
  mất hoạt tính khi bị tác động b ởi các tác nhân gây biến tính protein như nhiệt độ cao,
  axit hoặc kiềm đặc, muối kim loại nặng.
  Enzyme đư ợc cấu tạo bởi các L -α-axit amin k ết hợp với nhau qua li ên k ết
  peptid. Các k ết quả nghiên cứu cho thấy enzyme cũng bị thủ y phân dưới tác dụng của
  cácpeptid-hydrolase, axit ho ặc kiềm. Khi enzyme bị thủy ph ân hoàn toàn t ạo thành
  các L-α-axit amin trong một số trường hợp ngoại lệ ngoài axit amin còn nhận được các
  chất khác.
  Enzyme có hai loại: enzyme một thành phần và enzyme hai thành phần.
  - Enzyme một thành phần thì chỉ có phần protein, những enzym e này thường xúc
  tác cho phản ứng thủy phân.
  - Enzyme hai thành phần gồm có: phần protein v à phần phi protein. Phần protein
  gọi là apoenzyme, phần phi protein gọi là coenzyme hay nhóm ngoại.
  Phân tử enzyme một th ành ph ần cũng nh ư hai thành ph ần đều chứa protein
  nhưng sốchuỗi polypeptid trong phân tử enzyme có thể thay đổi tùy từng enzyme.
  Đến nay ng ười ta đã xác định được rằng phần lớn enzyme trong tế bào đều có
  cấu trúc bậc bốn bao gồm nhiều tiểu đ ơn v ị, các tiểu đ ơn v ị n ày có th ể liên k ết với
  nhau bằng liên kết hydro,liên kết cộng hóa trị hoặc một số liên kết khác.
  Trung tâm hoạt động của enzyme l à m ột phần nhỏ trong cấu trúc của enzyme,
  quyết định hoạt tính xúc tác của enzyme. Trung tâm hoạt động củ a enzyme bao gồm
  nhiều nhóm chức khác nhau của axit amin, các nhóm chức của coenzyme, phân tử nước
  liên k ết và trong nhiều trường hợp có cả ion kim loại. Có những enzyme có một trung
  tâm hoạt động nhưng cũng có enzyme có hai hay nhiều trung tâm hoạt động.
  Ví dụ: alcohol-dehydrogenasecủa gan động vật có hai trung tâm hoạt động, còn
  alcohol-dehydrogenasecủa nấm men có t ới bốn trung tâm hoạt động. Các trung tâm
  hoạt động có thể giống nhau, nh ưng cũng có thể khác nhau về cấu tạ o và chức năng.
  Enzyme một thành phần chỉ có phần protein do vậy trung tâm hoạt động của nó
  là sự phối hợp giữa các nhóm chức tự do của axit amin. Các nhóm chức thường gặp của
  các axit amin trong trung tâm hoạt động của enzyme l à: nhóm –SH (sulfuhydryl) của
  Cys; nhóm –OH (hydroxyl) của Ser hay Thr hoặc Tyr; nhóm –COOH (carboxyl) của
  Asp hay Glu; nhóm ( ε-NH2
  ) của Lys; v òng imidazol của His; nhóm guanilic của Arg.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  TIẾNG VIỆT
  1. Bộ Thủy sản (2003), Sổ tay kiểm nghiệm vi sinh thực phẩm thủy sản, Nhà xu ất bản
  nông nghiệp.
  2. V ũ Ngọc Bội (2004), Nghiên cứu quá tr ình th ủy phân protein cá bằng enzyme
  protease t ừ B. subtilis S5 , Lu ận án tiến sĩ sinh học, Tr ường Đại học Khoa học Tự
  nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
  3. Nguyễn Trọng Cẩn, Nguyễn Thị Hiền, Đỗ Thị Giang, Trần Thị Luyến (1998), Công
  nghệ enzyme, Nhà xuất bản Nông nghiệp TP. Hồ Chí Minh.
  4. Nguyễn Hữu Hiệp (2006), Giáo trình vi sinh v ật chuyên sâu, Vi ện nghiên cứu v à
  phát triển công nghệ sinh học, Trường Đại học Cần Thơ.
  5. Đinh Minh Hi ệp, Đồng Thị Thanh Thu, Nguyễn Thụy Dạ Thảo, Phan Anh Tú
  (2004), “Nghiên cứu quy trình chiết tách v à ứng dụng nguồn enzyme chitinase từ nấm
  mật Coprinus Fimentarius”, Báo cáo tổng kết nghiệm thu sở Khoa học và Công nghệ,
  TP. Hồ Chí Minh.
  6. Đ ặng Vă n H ợp (2000), Hoàn thiện quy tr ình công ngh ệ chiết xuất protease từ
  Asperigillus oryzae A4
  và ứng dụng vào sản xuất nước mắm, Luận án tiến sĩ kỹ thuật,
  Trường Đại học Thủy sản, Nha Trang.
  7. Đinh Duy Kháng, Nông Văn H ải, Trương Nam H ải, Chikafusa Fukazawa (1999),
  “Nghiên cứu tinh chế v à xác định tính chất của chitinase từ đậu tương”, Báo cáo khoa
  học Hội nghị Công nghệ sinh họctoàn quốc, Hà Nội.
  8. Nguyễn Đức Lượng, Nguyễn Chúc, L ê Văn Vi ệt Mẫn(2003), Thực tập vi sinh vật
  học thực phẩm, Trường Đại học Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.
  9. Nguyễn Đức L ượng, Cao C ường (2003), Thí nghiệm hóa sinh học, Nhà xu ất bản
  Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
  10. Tr ần Thị Luyến (số 1 -2003), “Nghiên c ứu sản xuất chitosan bằng enzy me
  papain”, Tạp chí Khoa học công nghệ Thủysản, Trường Đại học Thủy sản.
  70
  11. Trần Thị Luyến (2004), “Báo cáo tổng kết dự án sản xuất thử ngh iệm cấp Bộ sản
  xuất chitin, chitosan từ phế liệ u chế biến thủy sản (vỏ tôm, v ỏ ghẹ)”, Trường Đại học
  Thủy sản Nha Trang.
  12. Trần Thị Luyến, Đỗ Minh Phụng, N guyễn Anh Tuấn (2006), Sản xuất các chế
  phẩm kỹ thuật và y dược từ phế liệu thủy sản, Nhà xuất bản Nông nghiệp.
  13. Trần Thị Luyến (số 3 -2005), “Nghiên cứu khả năng làm giảm số lượng vi sinh vật
  trên bề mặt thịt bò bao gói màng chitosan ph ối trộn phụ liệu”, Tạp chí Khoa học công
  nghệ Thủy sản, Trường Đại học Thủy sản.
  14. Trần Thị Luyến ( số 1 -2006), “Nghiên cứu sử dụng olygoglucosamin từ chitosan
  vỏ tôm, vỏ ghẹ để thay thế NaNO
  3
  trong bảo quản xúc xích g à surimi”, Tạp chí Khoa
  học công nghệ Thủy sản, Trường Đại học Thủy sản.
  15. Tr ần Thị Luyến (2007), “Nghiên c ứu sản xuất COS từ chitin, chi tosan bằng
  enzyme”,Báo cáo khoa học đề tài cấp trường, Trường Đại học Nha Trang.
  16.Nguyễn Văn Mùi (2001), Thực hành hóa sinh h ọc, Nhà xuất bản Khoa học v à Kỹ
  thuật, Hà Nội.
  17. Đỗ Văn Ninh (2004), Nghiên cứu thủy phân protein cá bằng proteaza nội tạng cá,
  mực và thử nghiệm sản xuất sản phẩm mớitừ protein đ ược thủy phân, Luận án tiến sĩ
  kỹ thuật, Trường Đại học Thủy sản, Nha Trang.
  18. Nguyễn Thị Mỹ Trang (2004), Nghiên cứu chiết suất protease từ đầu tôm bạc nghệ
  (Metapenaeus brevicornis) và ứng dụng thủy phân cơ thịt cá mối , Luận văn thạc sĩ kỹ
  thuật, Trường Đại học Thủy sản, Nha Trang.
  19. Lê Ng ọc Tú, La Văn Chứ, Phạm Thị Tr ân Châu, Nguyễn Lân Dũng (1982 ),
  Enzyme vi sinhvật, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
  20. Lê Th ị T ưởng (2007), Nghiên c ứu thủy phân chitin, chitosan bằng enzyme
  hemicellulase và ứng dụng sản phẩm thủy phân v ào bảo quản sữa t ươi nguyên li ệu,
  Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Nha Trang.
  21. Nguyễn Thị Xuyến (1996), Vi sinh vật học, Nhà xuất bản Nông nghiệp TP.Hồ Chí
  Minh.
  TIẾNG ANH
  22. A. Loredo, R. Rodriguez -Herrera, J. C. Montanez, A. V. Charles -Rodríguez
  (2005), “Chitosan-oligosaccharides production by endo -chitosanase and their fungal
  71
  inhibition capacity in corn tortillas ”, Nutraceutical & Functional Fo ods General I ,
  Session 35.
  23. Chih-Yu Cheng, Chu -Han Chang, Yue -Jin Wu, and Yaw -Kuen Li (2006),
  “Exploration of Gly cosyl Hydrolase Family 75, a C hitosanase from Aspergillus
  fumigatus”, J. Biol. Chem., Vol. 281, Issue 6, pp. 3137-3144.
  24. Edward M. Marcotte, Arthur F . Monzingo, Stephen R. Ernst, Ryszard Brzezinski
  & Jon D. Robertas (1996), “X-ray structure of an anti -fungal chitosanase from
  Streptomycessp. N17 4”, Structural Biology 3, Department of Chemistry and
  Biochemistry University of Texas Austin, Texas 78712, USA.
  25. Hong Kyoon No et al (2002) , “Antibacterial activity of chit osans and chitosan
  olygomers with di fferent molecular weights ”,International Journal of Food
  Microbiology, Volume 74, Issues 1-2, pp. 65-72.
  26. Fukamizo T. (2000) , “Chitinolytic enzymes: catalysis, substrate binding, and thei r
  application”, Current Protein Peptide Science 1, pp.24-105
  27. Jae Kweon Park, Kumiko Shimono , Nobuhisa Ochiai, Kazutaka Sh igeru, Masako
  Kurita, Yukari Ohta, Katsunori Tanaka, Hideyuki Matsuda, and Makoto Kawamukai
  (1999), Purification, Characterization, and Gene Analysis of a Chito sanase (ChoA)
  from Matsuebacter ch itosanotabidus3001, Department of Life Science an d
  Biotechnology, Faculty of Life and Environmental Science, Sh imane University,
  1060 Nishikawatsu, Matsue, Shimane 690-8504, Japan.
  28. Jon D. Robertus, The chitosanase from Streptomycessp. N174 , Universit y of
  Texas at Austin.
  29. Jun-ichi Saito, Akiko Kita, Yoshik i Higuchi, Yoshiho Nagata, Akikazu Ando, and
  Kunio Miki (1999), Crystal Structure of Chitosana se from Bacillus circulansMH-K1
  at 1.6 -Å Resolution and Its Substrate Recognition Mechanism , Departm ent of
  Chemistry, Graduate School of Science, Kyoto University, Sak yo-ku, Kyoto 606 -8502, Japan and the Department of Bi otechnology, Graduate School o f Science and
  Technology, Chiba University, Matsudo-city, 271-8510, Japan, Vol. 274, Issue 43, pp.
  30818-30825.
  30. JY Masson, I Boucher, WA Neuge bauer, D Ramotar and R Brzezin ski (1995), “A
  new chitosanase gene from a Nocardioidessp. is a third member of glycosyl hydrolase
  family 46”, Microbiology, Vol 141, pp. 2629-2635.
  72
  31. Lian –Ying Zheng and Jiang –Feng Zhu (2003), Study on antimicrobial activity of
  chitosan with different molecular weight, carbohydrates polymers, Volume 54, Issues1
  december 2003, pp. 527 –530.
  32. Pozo, MJ; Azcon-Aguila, Dumas-Gaudot, Barea (1998), “Chitosanase and
  chitinase activiti es in tomato roots during inte ractions with arbuscular mycor rhizal
  fungi or Phytophthora parasitica ”, Journal of Experim ental Botany , Volume
  49, Number 327, pp. 1729-1739.
  33. R.A.A. Muzzarelli and M.G.Pe ter (1997), Chitin Handbook, eds European Chitin
  Society.
  TỪ TRANG WEB
  34. http://jbc.org/cgi/content/abstract/249/3/811
  35. http://jb.asm.org/cgi/content/abstract/178/17/5065
  36. http://vietsciences.free.fr/khaocuu/nguyenlandung/phanloaixakhuan01.htm
  37. http://vietsciences.free.fr/khaocuu/nguyenlandung/phanloaixakhuan02.htm
  38. http://en.wikipedia.org/wiki/Glucosamine
  39. http://pages.usherbrooke.ca/rbrzezinski/
  (The chitosanase web page-Ryszard Brzezinski and AndrzejNeugebauer-2004)

  Xem Thêm: Bước đầu nghiên cứu thu nhận chế phẩm enzyme chitosanase kỹ thuật từ Streptomyces griseus VTCC-A-112
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Bước đầu nghiên cứu thu nhận chế phẩm enzyme chitosanase kỹ thuật từ Streptomyces griseus VTCC-A-112 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status