Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp tại huyện trảng bom, đồng nai

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp tại huyện trảng bom, đồng nai

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, nhưng tài liệu thì vẫn bình thường nhé

  MỤC LỤC
  TRANG PHỤ BÌA i
  LỜI CAM ðOAN ii
  LỜI CẢM ƠN iii
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv
  MỤC LỤC v
  DANH MỤC CÁC BẢNG vii
  DANH MỤC CÁC SƠ ðỒ, DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC viii
  PHẦN I. MỞ ðẦU 1
  1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ðỀ TÀI 1
  1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2
  1.2.1. Mục tiêu chung 2
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể 2
  1.3. ðỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2
  1.3.1. ðối tượng nghiên cứu: 2
  1.3.2. Phạm vi nghiên cứu: 2
  PHẦN II. CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN 3
  2.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ VỐN ðẦU TƯ XÂY DỰNG CSHT
  KCN 3
  2.1.1. CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP (CSHT KCN) 3
  2.1.2. Vốn ñầu tư xây dựng CSHT 9
  2.1.3. Quản lý vốn ñầu tư xây dựng CSHT KCN 16
  2.1.4. Sử dụng vốn ñầu tư xây dựng CSHT hiệu quả 31
  2.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN TRONG QUẢN LÝ VỐN XÂY DỰNG CSHT
  KCN 35
  2.2.1. Kinh nghiệm quản lý vốn ñầu tư xây dựng CSHTtrên thế giới và
  Việt Nam 35
  2.2.2. Tình hình quản lý vốn xây dựng CSHT ở Việt Nam hiện nay 39
  2.3. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CỦA ðỀ TÀI 46
  PHẦN III. GIỚI THIỆU ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 48
  3.1. ðẶC ðIỂM CÁC KCN TẠI HUYỆN TRẢNG BOM, ðỒNG NAI48
  3.1.1. ðặc ñiểm chung của Huyện Trảng Bom 48
  3.1.2. ðặc ñiểm KCN trên ñịa bàn Huyện Trảng Bom 51
  3.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 52
  3.2.1. Khung nghiên cứu 52
  3.2.2. Chọn ñiểm nghiên cứu: 53
  3.2.3. Thu thập thông tin 53
  3.2.4. Phương pháp phân tích 54
  PHẦN IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 58
  4.1. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN TẠI H.TRẢNG BOM, ðỒNG NAI 58
  4.1.1. Mạng lưới quản lý vốn xây dựng CSHT thuộc ngân sách Huyện 58
  4.1.2. Các văn bản và quy trình quản lý vốn xây dựng CSHT tại Huyện
  Trảng Bom, ðồng Nai 59
  4.1.3. Những nhân tố ảnh hưởng ñến quản lý vốn ñầu tư xây dựng
  CSHT của Huyện Trảng Bom 60
  4.1.4. Thực trạng quản lý vốn ñầu tư xây dựng CSHT tại Huyện Trảng
  Bom 65
  4.2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN ðẦU TƯ XÂY DỰNG CSHT KCN
  TẠI HUYỆN TRẢNG BOM, ðỒNG NAI 67
  4.2.1. Tình hình vốn ñầu tư CSHT các KCN ở Huyện Trảng Bom 67
  4.2.2. Quản lý vốn ñầu tư xây dựng CSHT KCN 68
  4.2.3. Phân tích một số chỉ tiêu liên quan ñến quảnlý vốn ñầu tư xây
  dựng CSHT KCN 75
  4.2.4. Sự quan tâm ñến quản lý vốn ñầu tư CSHT 81
  4.3. ðỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢNLÝ
  VỐN ðẦU TƯ XÂY DỰNG CSHT Ở HUYỆN TRẢNG BOM, ðỒNG NAI 88
  4.3.1. ðịnh hướng 88
  4.3.2. Cơ sở ñề xuất giải pháp 88
  4.3.3. Giải pháp nâng cao quản lý vốn ñầu tư xây dựng CSHT KCN tại
  Huyện Trảng Bom, ðồng Nai 92
  PHẦN V : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 103
  5.1. KẾT LUẬN 103
  5.2. KIẾN NGHỊ 104
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 106

  PHẦN I: MỞ ðẦU
  1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ðỀ TÀI
  Thực tế cho thấy, không một nền kinh tế nào có thể phát triển toàn diện khi
  không có một nền tảng CSHT vững chắc. Bên cạnh ñó cũng không ai phủ nhận rằng
  nâng cao hiệu quả công tác quản lý vốn ñầu tư là tác nhân chính quyết ñịnh tới chất
  lượng của hệ thống CSHT cho một nền kinh tế. Chính bởi lý do ñó mà việc nghiên
  cứu và phân tích quản lý ñầu tư xây dựng CSHT, nhằmñề ra giải pháp nâng cao
  hiệu quả quản lý vốn ñầu tư luôn là vấn ñề ñáng ñược quan tâm với mọi quốc gia.
  ðồng Nai là tỉnh nằm trong vùng trọng ñiểm phát triển kinh tế của ñất nước,
  là bàn ñạp cho phát triển trong vùng ðông Nam Bộ vàthành phố Hồ Chí Minh. Với
  23 KCN và 15 cụm công nghiệp, ðồng Nai là tỉnh ñi ñầu trong chuyển dịch cơ cấu
  kinh tế (61% công nghiệp, 29% dịch vụ, 7% nông nghiệp). Là một trong 10 tỉnh -
  thành phố có ñông dân cư nhất cả nước (hơn 2,4 triệu người), là tỉnh có dân cư ñô
  thị cao (chỉ sau thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội - tỉ lệ ñô thị hóa trên 37%), dân
  số ñô thị tăng trưởng cao (60% trong 10 năm).
  Hiện nay, do yêu cầu CNH-HðH của tỉnh ðồng Nai, việc phải xây dựng cơ
  sở vật chất và kỹ thuật, CSHT là ñiều tất yếu. Khi ñó công tác quản lý vốn ñầu tư
  xây dựng CSHT ñóng vai trò cực kỳ quan trọng, quyếtñịnh hiệu quả của từng hạng
  mục ñầu tư ñến cả dự án ñầu tư. Chính vì vậy mà tình hình quản lý vốn ñầu tư
  CSHT luôn là vấn ñề mang tính thời sự ñược cả xã hội quan tâm theo dõi, ñặc biệt
  là các dự án ñầu tư CSHT như ñường sá, cầu cảng, ñôthị, KCN .
  Tổng vốn ñầu tư CSHT và CSHT KCN ngày càng tăng theo ñà phát triển
  kinh tế của tỉnh, cùng với phạm vi ñầu tư trải rộng . Việc quản lý vốn ñầu tư ñã và
  ñang chứa ñựng những nguy cơ gây ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí, ðây là một
  vấn ñề lớn, mang tính quyết ñịnh ñến hiệu quả ñầu tư, rất cần ñược quan tâm nghiên
  cứu và ñưa ra các giải pháp quản lý ñảm bảo tính hiệu quả của ñầu tư nói riêng và
  bảo ñảm cho việc hoàn thành các chỉ tiêu chiến lượcphát triển của tỉnh nói chung.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  2
  ðược sự giúp ñỡ từ BQL DA các KCN tỉnh ðồng Nai, P.TC-KH Huyện Trảng
  Bom, ðồng Nai, các thầy cô hướng dẫn, kết hợp với mong muốn nghiên cứu
  chuyên sâu về quản lý tài chính công và quản trị dựán ñầu tư, Tôi xin ñược chọn ñề
  tài: “Quản lý vốn ñầu tư xây dựng CSHT KCN tại Huyện Trảng Bom, ðồng Nai”
  làm ñề tài bảo vệ luận văn thạc sĩ, cũng như ñịnh hướng nghiên cứu về sau.
  1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
  1.2.1. Mục tiêu chung
  ðánh giá thực trạng quản lý vốn ñầu tư xây dựng CSHT KCN và ñề xuất giải
  pháp quản lý vốn ñầu tư xây dựng CSHT KCN tại HuyệnTrảng Bom, ðồng Nai
  trong thời gian tới.
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể
  - Hệ thống hóa cơ sở lý luận, thực tiễn về quản lý vốn ñầu tư XD CSHT KCN
  - ðánh giá thực trạng quản lý vốn ñầu tư xây dựng CSHT KCN tại Trảng Bom
  - ðề xuất các giải pháp quản lý vốn xây dựng CSHT KCNtại Huyện Trảng Bom.
  1.3. ðỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
  1.3.1. ðối tượng nghiên cứu:
  ðề tài nghiên cứu về quản lý vốn ñầu tư xây dựng CSHT KCN tại Huyện Trảng
  Bom, ðồng Nai.
  1.3.2. Phạm vi nghiên cứu:
  - Phạm vi về nội dung:ðề tài nghiên cứu thực trạng quản lý vốn ñầu tư xây dựng
  CSHT KCN, các yếu tố ảnh hưởng ñến quản lý vốn ñầu tư xây dựng CSHT KCN
  và ñề xuất các giải pháp quản lý vốn xây dựng CSHT KCN tại H.Trảng Bom.
  - Phạm vi về không gian:ðề tài ñược nghiên cứu tại các KCN trên ñịa bàn Huyện
  Trảng Bom, ðồng Nai.
  - Phạm vi về thời gian:
  + Về thời gian thu thập số liệu:Vốn ñầu tư xây dựng CSHT KCN trong hai năm
  gần nhất (từ 2009 ñến 2010), khảo sát thực tế năm 2010 với một số dự án ñiển.
  + Về thời gian thực hiện:12 tháng, bắt ñầu từ tháng 11/2010 ñến tháng 11/2011.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  3
  PHẦN II: CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN
  2.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ VỐN ðẦU TƯ XD CSHT KCN
  2.1.1. CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP (CSHT KCN)
  2.1.1.1. Khu công nghiệp
  Theo Nghị ñịnh số 192/CP ngày 25.12.1994 của Chính phủ, các KCN ñược ñịnh
  nghĩa là các khu vực công nghiệp tập trung, không có dân cư, ñược thành lập với
  các ranh giới ñược xác ñịnh nhằm cung ứng các dịch vụ ñể hỗ trợ sản xuất. Trong
  thời kỳ CNH, HðH việc xây dựng các khu cụm công nghiệp tập trung là cần thiết
  và ñược nhà nước khuyến khích.
  Tính ñến thời ñiểm hiện tại, cả nước ñã có 260 KCN,với tổng diện tích ñất
  tự nhiên 71.394 ha, trong ñó ñất công nghiệp cho thuê ñạt trên 45.854 ha, chiếm
  khoảng 65% tổng diện tích ñất tự nhiên. Trong ñó, 173 KCN ñã ñi vào hoạt ñộng
  với tổng diện tích ñất tự nhiên 43.718 ha và 88 KCNñang trong giai ñoạn ñền bù
  giải phóng mặt bằng và xây dựng CSHT với tổng diện tích ñất tự nhiên 27.405 ha.
  Nhìn chung, các dự án ñầu tư vào các KCN ñược triểnkhai nhanh và thuận
  lợi hơn so với dự án ñầu tư ngoài KCN. Thời gian xây dựng CSHT của các dự án
  ñầu tư vào KCN tương ñối ngắn, khoảng 1-2 năm, cá biệt có dự án chỉ 6 tháng sau
  ñược cấp Giấy phép ñầu tư ñã ñi vào sản xuất kinh doanh.
  Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu ñạt ñược, quá trình phát triển các KCN
  vừa qua cũng ñặt ra một số vấn ñề như:
  - Quy hoạch phát triển KCN chưa thực sự gắn với quyhoạch phát triển KT-XH
  vùng, lãnh thổ, quy hoạch ngành, dẫn tới mục ñích sử dụng vốn ñầu tư không ñảm
  bảo hiệu quả về mặt chiến lược.
  - Phát triển hạ tầng kỹ thuật và xã hội gắn với khuvực quy hoạch KCN chưa ñược
  phát triển ñồng bộ ñể ñáp ứng nhu cầu hoạt ñộng củacác KCN, nói nên hiệu quả
  ñồng bộ của việc sử dụng vốn kém. Hệ thống giao thông, hệ thống cấp thoát nước,
  hệ thống ñiện, các chính sách và cải thiện môi trường ñầu tư, cải cách hành chính,
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  4
  - Công tác vận ñộng xúc tiến ñầu tư ñể lấp ñầy KCN trong bối cảnh hội nhập và gia
  tăng cạnh tranh từ các nước trong khu vực gặp nhiềukhó khăn;
  - Công tác quản lý Nhà nước ñối với KCN trong tình hình mới và các cơ chế, chính
  sách như ñất ñai, tài chính, tín dụng, ngân hàng cần ñược bổ sung, hoàn thiện ñể
  tăng cường thu hút ñầu tư.
  2.1.1.2. CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP
  Trên thế giới thuật ngữ CSHT hay kết cấu hạ tầng ñãñược sử dụng từ lâu, bắt
  ñầu từ trong lĩnh vực quân sự sau ñó phạm vi này ñược mở rộng hơn với nội dung
  phong phú hơn trên cả lĩnh vực kinh tế chính trị. Ởnước ta, nói ñến CSHT (kết cấu
  hạ tầng) người ta thường nghĩ ngay ñến hệ thống cơ sở vật chất phục vụ cho phát
  triển sản xuất và ñời sống xã hội. Hệ thống này là toàn bộ các công trình công cộng
  tham gia vào lĩnh vực sản xuất hoặc phi sản xuất.
  CSHT là hệ thống cơ sở vật chất hoặc phi vật chất phục vụ cho phát triển sản
  xuất và ñời sống xã hội. Hệ thống này là toàn bộ các công trình công cộng tham gia
  vào lĩnh vực sản xuất hoặc phi sản xuất. ðó là ñường xá, cầu cống, sân bay, kho
  tàng, hệ thống giao thông vận tải, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống thủy lợi, hệ
  thống Giáo dục - ðào tào, hệ thống y tế và bảo vệ sức khoẻ cho người dân
  CSHT KCN bao gồm: Hệ thống giao thông công cộng, Hệthống ñường xá (bao
  gồm cả ñường thu phí), Các hệ thống truyền thông, Hệ thống ñiện, Hệ thống lọc và
  phân phối nước, Hệ thống xử lý nước thải, Hệ thống xử lý rác thải,
  ðặc ñiểm cơ bản của CSHT KCN
  - Thường ñược ñịnh hướng, thiết kế và qui hoạch tập trung tại một khu vực ñược
  duyệt bởi Chính phủ, cơ quan nhà nước và ñịa phươngsở tại. Do vậy, thời gian
  ñầu tư và khai thác thường là dài (ít nhất là 50 năm trở lên). Nhằm tạo ñiều kiện
  ổn ñịnh cho các doanh nghiệp ñầu tư sản xuất và cung cấp dịch vụ.
  - Việc giám sát hoạt ñộng từ khi hình thành ý tưởng, xây dựng, và triển khai sử
  dụng ñược giao cho BQL KCN do các chủ ñầu tư và cơ quan nhà nước lập ra.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  5
  - CSHT KCN thường kèm theo các chính sách ưu ñãi về thuế, các qui ñịnh hoạt
  ñộng theo ñiều kiện và mức ñộ thu hút ñầu tư của từng ñịa phương quản lý KCN.
  - CSHT KCN có thể bao gồm cơ sở vật chất (CSHT kinh tế) như: cầu, ñường,
  thông tin liên lạc, giao thông vận tải, ) và cơ sở phi vật chất (CSHT xã hội)
  như: Trường học, bệnh viện, nhà văn hoá, cơ sở thể thao, với mục ñích chủ yếu
  mang tính hỗ trợ cho CSHT kinh tế trong KCN.
  Công trình CSHT KCN là một dạng Công trình hạ tầng kỹ thuật mà mục ñích là
  phục vụ KCN.
  Hệ thống ñiện KCN, Hệ thống này bao gồm mạng lưới ñường dây tải ñiện từ
  nguồn cung cấp, hệ thống các trạm biến thế, mạng lưới phân phối và trường qui
  hoạch cho một KCN nhất ñịnh. Các KCN thường ñược ưutiên sử dụng ñiện với yếu
  tố ưu tiên cho SX-KD.
  Hệ thống giao thông KCN, Hệ thống giao thông KCN là hệ thống hạ tầng ñặc
  biệt ñối với sự phát triển KT-XH, phục vụ cho việc vận chuyển ñể phục vụ SX-KD
  và nhu cầu ñi lại của lao ñộng. Nó là cầu nối giữa các vùng kinh tế, giữa các vùng
  kinh tế với các trung tâm KT-XH, giữa KCN và bên ngoài, ðặc biệt hệ thống
  giao thông có tầm quan trọng, tác ñộng trực tiếp tới việc thu hút ñầu tư KCN;
  Hệ thống thông tin và bưu chính viễn thông KCN, Hệ thống thông tin và bưu
  chính viễn thông KCN, phục vụ cho việc cung cấp, trao ñổi thông tin và thư từ tài
  liệu, ñáp ứng nhu cầu trao ñổi thông tin cho các chủ thể trong KCN, gồm: Mạng
  lưới bưu ñiện, ñiện thoại, fax, Internet, . Hệ thống thông tin hoàn chỉnh và hiện ñại
  là một nhiệm vụ trọng yếu trong việc xây dựng phát triển hạ tầng ñáp ứng yêu cầu
  CNH – HðH của ñất nước và là yêu cầu tiên quyết, không thể thiếu ñối với KCN.
  Hệ thống cấp thoát nước KCN, Hệ thống cấp thoát nước là hệ thống công trình
  phục vụ cho việc khai thác, sử dụng hợp lý các nguồn nước (nước mặt và nước
  ngầm), và cho việc hạn chế những tác hại do nước gây ra ñối với sản xuất, ñời sống
  và môi trường sinh thái. Các công trình chủ yếu gồm: Hệ thống các ñường ống cấp
  nước, bể chứa giữ nước; Hệ thống các cống thoát và xử lý nước thải.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tiếng Việt
  1
  Bộ xây dựng (2010), Thông tư số 04/2010/TT-BXD, ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng
  về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí ñầu tư XDCT; Nghị ñịnh số 112/2009/Nð-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ
  2
  Bộ xây dựng (2011),Thông tư số 02/2011/TT-BXD, ngày 22/02/2011, của Bộ xây
  dựng, Hướng dẫn xác ñịnh và công bó chỉ số giá xây dựng,
  3
  Huỳnh Thế Du, (2011), Mô hình PPP: Kinh nghiệm quốc tế, Thời báo kinh tế sài gòn,
  số ra ngày 23/02/2011)
  4
  BQL KCN Tỉnh ðồng Nai (2011), Báo cáo Tình hình xây dựng và phát triển KCN
  tỉnh ðồng Nai ñến tháng 05 năm 2011.
  5
  Nguyễn Hồng Thắng – Nguyễn Thị Huyền (2010), Giáo trình thẩm ñịnh dự án ñầu tư
  khu vực công, NXB Thống kê
  6
  Nguyễn Khắc Minh (2004), Tối ưu hóa trong phân tích kinh tế, NXB Khoa học vàKỹ
  thuật
  7
  Nguyễn Minh Nghị, Giáo trình giảng dạy Khối tri thức quản trị dự án, PMBOK,
  Công ty NDV Project Management Services.
  8
  Nguyễn Thị Cành (2004), Phương pháp luật nghiên cứu khoa học kinh tế, NXB
  Thống kê
  9
  Nguyễn Thị Cành (2006), Tài chính công, NXB ðại học quốc gia TP.HCM
  10
  Phan Thị Bích Nguyệt (2006), ðầu tư tài chính, NXB Thống kê
  11
  Phạm Thị Mỹ Dung - Bùi Bằng ðoàn (2001),Giáo trình phân tích kinh doanh,
  Trường ðại Học Nông Nghiệp I, NXB Nông Nghiệp
  12
  Trần Ngọc Thơ – Nguyễn Ngọc ðịnh (2005), Tài chính quốc tế, NXB Thống kê
  13
  Vũ Công Tuấn (2006), Phân tích kinh tế dự án ñầu tư, NXB Tài chính
  14
  Vụ kinh tế ñối ngoại - Bộ kế hoạch ñầu tư (2006), Cẩm nang theo dõi ñánh giá dự án
  ñầu tư

  Xem Thêm: Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp tại huyện trảng bom, đồng nai
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp tại huyện trảng bom, đồng nai sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status