Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá thực trạng sử dụng lao động trực tiếp trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá thực trạng sử dụng lao động trực tiếp trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Đánh giá thực trạng sử dụng lao động trực tiếp trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
  Mô tả bị lỗi font vài chữ chứ tài liệu không bị lỗi nhé

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cám ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục chữ viết tắt v
  Danh mục bảng vi
  Danh mục bảng vi
  Danh mục biểu ñồ viii
  1 MỞ ðẦU 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài nghiên cứu 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài 2
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
  2 MỘT SỐ VẤN ðỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VÀ THỰC TIỄN VỀ
  SỬ DỤNG LAO ðỘNG TRỰC TIẾP TRONG CÁC DNNVV 4
  2.1 Cơ sở lý luận 4
  2.2 Thực tiễn sử dụng lao ñộng trực tiếp trong các doanh nghiệp nhỏ
  và vừa ở một số nước trên thế giới và Việt Nam 23
  3 ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36
  3.1 ðặc ñiểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Kim ðộng 36
  3.3 Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu 47
  4 THỰC TRẠNG VỀ SỬ DỤNG LAO ðỘNG TRỰC TIẾP CỦA
  CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở HUYỆN KIM
  ðỘNG, TỈNH HƯNG YÊN 49
  4.1 Thực trạng lao ñộng và sử dụng lao ñộng trực tiếp của các doanh
  nghiệp nhỏ và vừa ở huyện Kim ðộng 49
  4.1.1 Thực trạng ñội ngũ lao ñộng trực tiếp trong các doanh nghiệp
  nhỏ và vừa 49
  4.1.2 Tình hình bố trí, sử dụng lao ñộng trực tiếp trong các doanh
  nghiệp nhỏ và vừa 59
  4.1.3 Tình hình sử dụng lao ñộng trực tiếp trong các doanh nghiệp nhỏ
  và vừa ñiều tra 64
  4.1.4 Hình thức thù lao cho lao ñộng trực tiếp trong các DN NVV 74
  4.1.5 Hình thức ñào tạo bồi dưỡng tay nghề cho lao ñộng trực tiếp 75
  4.1.6 Các hình thức tuyển dụng lao ñộng trực tiếp trong các DN NVV 76
  4.1.7 Kết quả, hiệu quả sử dụng lao ñộng trực tiếp trong các doanh
  nghiệp nhỏ và vừa 78
  4.1.8 Nguyên nhân và các yếu tố ảnh hưởng ñến công tác sử dụng lao ñộng
  trực tiếp trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở huyệnKim ðộng 82
  4.1.9 Những vấn ñề nổi cộm trong việc sử dụng lao ñộng trực tiếp
  trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở huyện Kim ðộng 92
  4.2 Những giải pháp chủ yếu nhằm sử dụng hợp lý ñộingũ lao ñộng
  trực tiếp trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở huyệnKim ðộng 93
  4.2.1 Cơ sở ñề xuất giải pháp 93
  4.2.2 Một số quan ñiểm về sử dụng lao ñộng trực tiếp trong các doanh
  nghiệp nhỏ và vừa ở huyện Kim ðộng 94
  4.2.3 ðịnh hướng và mục tiêu sử dụng lao ñộng trực tiếp trong các
  doanh nghiệp nhỏ và vừa huyện Kim ðộng 97
  4.2.4 Một số giải pháp chủ yếu nhằm sử dụng hợp lý ñội ngũ lao ñộng
  trực tiếp trong doanh nghiệp nhỏ và vừa ở huyện Kim ðộng 98
  5 KẾT LUẬN 111
  5.1 Kết luận 111
  5.2 Kiến nghị 113
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 115
  PHỤ LỤC 117

  1. MỞ ðẦU
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài nghiên cứu
  Trong mọi phương thức sản xuất xã hội, lao ñộng luôn là yếu tố quan
  trọng nhất, cơ bản nhất nhằm kết nối các khâu sản xuất với nhau ñể tạo ra của
  cải vật chất phục vụ bản thân và xã hội. Thời ñại ngày nay là thời ñại mà các
  yếu tố quyết ñịnh ñến sự phát triển của ñất nước không chỉ là tài nguyên thiên
  nhiên mà quan trọng hơn là tri thức của con người. Từ ñó bất kỳ một quốc gia
  nào muốn phát triển kinh tế ổn ñịnh, xã hội văn minh ñều phải quan tâm ñúng
  mức và sử dụng tốt nguồn lao ñộng. Chính vì vậy laoñộng luôn là vấn ñề bức
  xúc ñược mỗi quốc gia và cộng ñồng quốc tế quan tâmở nhiều khía cạnh như
  chính sách tiền lương, tiền thưởng, chính sách thu hút lao ñộng tích cực làm
  việc nhằm tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn cho người lao ñộng, tạo việc
  làm, tăng thu nhập và nâng cao ñời sống cho người dân.
  Hiện nay trong ñiều kiện kinh tế thị trường, trong bối cảnh hội nhập
  kinh tế quốc tế, ñặc biệt là nước ta ñã gia nhập Tổchức Thương mại Thế giới
  (WTO), phần lớn các doanh nghiệp ñã nhận thức ñược tầm quan trọng của
  nguồn nhân lực và công tác quản trị nguồn nhân lực.Trong môi trường cạnh
  tranh ngày càng gay gắt, muốn tồn tại bền vững, phát triển và củng cố uy tín
  của mình, mỗi doanh nghiệp phải tích cực vận ñộng, phát huy tìm tòi mọi
  biện pháp giảm thiểu chi phí và không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh.
  Xuất phát từ vai trò quan trọng của ñó, vấn ñề nângcao hiệu quả sử dụng lao
  ñộng luôn ñược các nhà doanh nghiệp quan tâm thích ñáng.
  Hiện nay, phần lớn các doanh nghiệp của Việt Nam nói chung là doanh
  nghiệp nhỏ và vừa (DN NVV) ñược ñặc biệt phát triển rất mạnh mẽ trong
  những năm gần ñây. Sự phát triển của các DN NVV chịu ảnh hưởng rất lớn từ
  việc sử dụng, bố trí ñội ngũ lao ñộng trực tiếp (LðTT) của các doanh nghiệp.
  ðặc biệt là trong ñiều kiện các nguồn lực ñang khanhiếm thì việc sử dụng lao
  ñộng hợp lý ngày càng trở nên quan trọng hơn và là sự cần thiết ñối với các
  nhà quản lý doanh nghiệp.
  Kim ðộng là một huyện của tỉnh Hưng Yên, tiếp giáp với thành phố
  Hưng Yên, thuộc vùng ñồng bằng châu thổ sông Hồng, nằm ở phía Tây Nam
  của tỉnh Hưng Yên, cách Thủ ñô Hà Nội khoảng 50 km, với gần 80.000 lao
  ñộng, một ñiều kiện rất tốt cho phát triển các doanh nghiệp, ñặc biệt là các DN
  NVV. Hiện nay trên ñịa bàn huyện có khoảng 300 doanh nghiệp, trong ñó có
  254 DN NVV, chiếm 86% tổng số doanh nghiệp của huyện. Trong thời gian qua
  hiệu quả làm việc của ñội ngũ lao ñộng trong các DNNVV ở huyện Kim ðộng
  chưa cao, ñặc biệt việc sử dụng ñội ngũ lao ñộng trực tiếp còn chưa hợp lý làm
  hạn chế ñến kết quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của các DN NVV, chưa ñáp
  ứng ñược yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của ñịa phương.
  Do vậy, câu hỏi ñặt ra là: Vai trò của ñội ngũ lao ñộng trực tiếp như thế
  nào ñối với sự phát triển của DN NVV trong ñiều kiện cạnh tranh khốc liệt
  ngày nay? Tình hình sử dụng ñội ngũ lao ñộng trực tiếp trong các DN NVV ở
  huyện Kim ðộng thời gian qua như thế nào? Những yếutố nào ảnh hưởng
  ñến việc sử dụng ñội ngũ lao ñộng trực tiếp trong các DN NVV ở huyện Kim
  ðộng? Làm thế nào ñể sử dụng hợp lý ñội ngũ lao ñộng trực tiếp trong các
  DN NVV ở huyện Kim ðộng?
  Xuất phát từ những lý do trên chúng tôi tiến hành nghiên cứu ñề tài:
  “ðánh giá thực trạng sử dụng lao ñộng trực tiếp trong các doanh nghiệp
  nhỏ và vừa ở huyện Kim ðộng, tỉnh Hưng Yên”.
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài
  1.2.1 Mục tiêu chung
  Trên cơ sở ñánh giá thực trạng sử dụng lao ñộng trực tiếp trong các DN
  NVV, từ ñó ñề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm sửdụng hợp lý ñội ngũ
  lao ñộng trực tiếp trong các DN NVV ở huyện Kim ðộng, tỉnh Hưng Yên
  trong thời gian tới.
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể
  - Góp phần làm sáng tỏ một số vấn ñề lý luận cơ bản và thực tiễn về sử
  dụng lao ñộng trực tiếp trong các DN NVV.
  - ðánh giá thực trạng sử dụng lao ñộng trực tiếp trong các DN NVV ở
  huyện Kim ðộng, tỉnh Hưng Yên trong thời gian qua.
  - ðề xuất một số giải pháp nhằm sử dụng hợp lý ñội ngũ lao ñộng trực
  tiếp trong các DN NVV ở huyện Kim ðộng, tỉnh Hưng Yên trong thời gian tới.
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
  1.3.1 ðối tượng nghiên cứu
  ðối tượng nghiên cứu của ñề tài là vấn ñề sử dụng ñội ngũ lao ñộng
  trực tiếp trong các DN NVV với chủ thể là ñội ngũ lao ñộng trực tiếp trong
  các DN NVV ở huyện Kim ðộng, tỉnh Hưng Yên.
  Trong các doanh nghiệp thương mại, dịch vụ, một số lao ñộng quản lý
  cũng có thể trực tiếp ñảm nhận những công việc cụ thể nên việc phân ñịnh rõ
  công việc của họ rất khó. Vì vậy, ñề tài giới hạn ñối tượng nghiên cứu là vấn
  ñề sử dụng ñội ngũ lao ñộng trực tiếp trong các DN NVV với chủ thể là ñội
  ngũ lao ñộng trực tiếp trong các doanh nghiệp sản xuất và chế biến ở huyện
  Kim ðộng, tỉnh Hưng Yên.
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu
  1.3.2.1 Về nội dung nghiên cứu
  ðề tài tập trung xem xét, ñánh tình hình sử dụng lao ñộng trực tiếp
  trong các DN NVV (DN sản xuất và chế biến) ở huyện Kim ðộng, các
  nguyên nhân ảnh hưởng ñến hiệu quả sử dụng lao ñộngtrực tiếp trong các
  DN NVV (DN sản xuất và chế biến), từ ñó ñưa ra những giải pháp nhằm sử
  dụng hợp lý ñội ngũ lao ñộng trực tiếp trong các DNNVV(DN sản xuất và
  chế biến) ở huyện Kim ðộng, tỉnh Hưng Yên trong thời gian tới.
  1.3.2.2 Về không gian
  Nghiên cứu ñược tiến hành tại huyện Kim ðộng, tỉnh Hưng Yên.
  1.3.2.3 Về thời gian
  Nghiên cứu sử dụng số liệu thứ cấp thu thập trong 3năm, từ năm 2008
  ñến 2010, số liệu sơ cấp thu thập trong năm 2011, ñịnh hướng và các giải
  pháp ñến 2015.

  2. MỘT SỐ VẤN ðỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VÀ THỰC TIỄN VỀ
  SỬ DỤNG LAO ðỘNG TRỰC TIẾP TRONG CÁC DNNVV
  2.1 Cơ sở lý luận
  2.1.1 Một số khái niệm
  2.1.1.1 Lao ñộng, lực lượng lao ñộng, sử dụng lao ñộng
  - Lao ñộng là hoạt ñộng có mục ñích của con người nhằm tạo ra những
  sản phẩm vật chất và tinh thần cho xã hội.
  - Các nhân tố chủ yếu của quá trình lao ñộng là:
  + Mục ñích hoạt ñộng của con người: Trong cơ chế thị trường ñây
  chính là thể hiện “cầu” của xã hội ñối với một loạisản phẩm, nó có tác dụng
  hướng hoạt ñộng lao ñộng của con người vào mục ñíchcụ thể, bảo ñảm lao
  ñộng là hữu ích và sản phẩm ñược người tiêu dùng chấp nhận.
  + ðối tượng lao ñộng: Là những thứ mà lao ñộng của con người tác
  ñộng vào nhằm làm thay ñổi hình thái vật chất của nó và tạo ra những sản
  phẩm mới phù hợp với nhu cầu tiêu dùng của xã hội.
  Có nhiều loại ñối tượng lao ñộng nhưng tổng hợp lạicó thể phân làm 2
  nhóm: i) ðối tượng lao ñộng có nguồn gốc tự nhiên như ñất, nước, than, gỗ
  và ii) ðối tượng lao ñộng do con người chế tạo hoặcsơ chế như: sợi, sắt, thép,
  xi măng, phân bón
  + Công cụ lao ñộng: Là những thứ mà con người dùng ñể tác ñộng vào
  ñối tượng lao ñộng có thể có sẵn trong tự nhiên và có thể do con người tạo ra.
  Trong ñó chế tạo ra công cụ lao ñộng là ñặc ñiểm nổi bật của con người.
  - Tuỳ thuộc vào mục ñích nghiên cứu, lao ñộng xã hội thường ñược
  phân loại như sau:
  + Lao ñộng giản ñơn và lao ñộng phức tạp
  Lao ñộng giản ñơn là lao ñộng không qua ñào tạo, huấn luyện chuyên
  môn, là sự hao phí sức cơ bắp của con người không có trình ñộ chuyên môn,
  lao ñộng không thành thạo. Trong ñiều kiện sản xuấthàng hoá, tất cả các loại
  lao ñộng ñề ñược quy thành lao ñộng giản ñơn. Lao ñộng giản ñơn là ñơn vị
  ño lường của các loại lao ñộng phức tạp.
  Lao ñộng phức tạp là lao ñộng của người ñã qua huấnluyện, ñào tạo
  chuyên môn.
  + Lao ñộng cụ thể và lao ñộng trừu tượng
  Lao ñộng cụ thể là lao ñộng nhằm mục ñích nhất ñịnh; lao ñộng ñể tạo
  ra giá trị sử dụng. ðể tạo ra mỗi loại giá trị sử dụng cần phải có những loại
  lao ñộng nhất ñịnh, sự phân biệt các loại lao ñộng căn cứ vào phương pháp
  lao ñộng, công cụ lao ñộng và kết quả lao ñộng.
  Lao ñộng trừu tượng là lao ñộng xã hội. Tính chất xã hội biểu hiện ra
  qua quá trình tra ñổi. Trong ñiều kiện sản xuất hàng hoá dựa trên chế ñộ tư
  hữ, mâu thuẫn giữa lao ñộng trừu tượng và lao ñộng cụ thể phản ánh mâu
  thuẫn giữa lao ñộng tư nhân và lao ñộng xã hội.
  + Lao ñộng sống và lao ñộng quá khứ
  Lao ñộng sống là hoạt ñộng lao ñộng, là sự hao phí về thể lực và trí lực
  có mục ñích của con người, là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển xã hội. Lao
  ñộng sống là ñiều kiện phát triển toàn diện cá tínhcủa con người, sáng tạo ra
  sản phẩm mới phục vụ nhu cầu của xã hội.
  Lao ñộng quá khứ là lao ñộng thể hiện trong tư liệusản xuất và vật
  phẩm tiêu dùng. Trong bất kỳ hoạt ñộng sản xuất nàocũng ñều cần có tư liệu
  lao ñộng và ñối tượng lao ñộng tham gia, những thứ ñó là kết quả của lao
  ñộng quá khứ.
  + Lao ñộng tất yếu và lao ñộng thặng dư
  Lao ñộng tất yếu là lao ñộng của con người sản xuất hao phí ñể sáng
  tạo ra sản phẩm tất yếu phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của người lao ñộng và
  gia ñình họ, còn lao ñộng thặng dư nói chung là laoñộng ñã vượt mức nhu

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Bộ môn Tổ chức lao ñộng khoa học - ðH KTQD (1994), Tổ chức lao ñộng
  khoa học, tập II (lưu hành nội bộ).
  2. Chính phủ, Nghị ñịnh số 56/2009/Nð-CP ra ngày 30/6/2009 về trợ giúp
  phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa,
  3. Cục Thống kê Thành phố Hưng Yên, Niên giám thốngkê hàng năm.
  Chu Tiến Quang, Vai trò của Nhà nước trong việc nâng cao sức cạnh tranh
  cho các doanh nghiệp ở nông thôn, (2007), Tạp chí cộng sản Số 21 (141) năm
  2007.
  4. ðảng cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện ðại hội ñại biểu toàn quốc lần
  thứ IX, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
  5. ðinh Thị Thảo ”Phân bổ là sử dụng lao ñộng tại công ty cổ phần Quốc tế
  Sơn Hà”, LVTN 2009, Trường ðHNNHN
  6. ðồng Thị Vân Hồng “Nghiên cứu tình hình sử dụng lao ñộng nông nghiệp
  tại huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa”. LVThs 2006, trường ðHNNHN
  7. Nguyễn Hoài Nam ” Sử dụng cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp nhỏ
  và vừa ở Nghệ An”, LVThs 2010, trường ðHNNHN
  8. Phạm Vân ðình, (2006), Các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam
  trước thềm hội nhập, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, ðH Kinh tế quốc dân
  Hà Nội.
  9. Tống Thị Thúy "Nghiên cứu tình hình sử dụng lao dộng tại Công ty cổ
  phần môi trường và công trình ñô thị Bỉm Sơn” LVTN 2009, Trường
  ðHNNHN
  10. Trần Minh Ngọc, 2006, Sử dụng nguồn nhân lực nông thôn Việt Nam –
  Thực trạng và thách thức., tạp chí Nghiên cứu kinh tế số 271.
  11. Vũ Quốc Tuấn – Hoàng Thu Hòa (Chủ biên), 2001, Phát triển doanh nghiệp
  nhỏ và vửa – Kinh nghiệm nước ngoài và phát triển doanh nhiệp nhỏ và vừa ở
  Việt Nam, Nhà xuất bản Thống kê Hà Nội.
  12. Vương Liêm, 2000, Doanh nghiệp vừa & nhỏ: Những cơ hội làm ăn với
  luật doanh nghiệp mới (tập 1), Nhà xuất bản Giao thông vận tải
  13. Vũ Tiến Thuận, 2008, Nghiên cứu ñào tạo nguồn nhân lực cho các doanh
  nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Sơn La, Luận văn Thạc sỹ kinh tế, Khoa kinh tế và phát
  triển nông thôn - trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội.
  14.http://www.365ngay.com.vn/index.php?option=com_content&task=view&
  id=206&Itemid=14 “Thành công nhờ lôi kéo tập thể”
  15.http://www.baomoi.com/Doanh-nghiep-truoc-noi-lo-khung-hoang-nhansu/47/6036966.epi “doanh nghiệp trước nỗi lao khủng hoảng nhân sự”.
  16.http://docs.4share.vn/docs/14542/Hoan_thien_cong_tac_quan_ly_lao_don
  g_truc_tiep_tai_Cong_ty_co_phan_Dau_tu_Thuong_mai_ va_Dich_vu.html
  17.http://download.***********/5cd84c036d301ce578a79b8d9594f34c/4cf6fda0/
  source/20090713/minhtam/kc031_0473.pdf - Thực trạng và giải pháp phát
  triển DNNN ở Việt Nam
  18. http://www.baomoi.com/Home/KinhTe/www.nhandan.com.vn/Phat-triendoanh-nghiep-vua-va-nho-o-nong-thon/3428462.epi - Thanh Thủy,Phát triển
  doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn,(2009).

  Xem Thêm: Đánh giá thực trạng sử dụng lao động trực tiếp trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá thực trạng sử dụng lao động trực tiếp trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status