Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoạch định chiến lược kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây lắp Điện lực Thanh hoá đến 2020

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoạch định chiến lược kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây lắp Điện lực Thanh hoá đến 2020

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Hoạch định chiến lược kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây lắp Điện lực Thanh hoá đến 2020
  Mô tả bị lỗi font vài chữ chứ tài liệu không bị lỗi nhé

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ðOAN .i
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT .v
  DANH MỤC CÁC SƠ ðỒ, BIỂU ðỒ vi
  DANH MỤC CÁC BẢNG .vii
  1. MỞ ðẦU .1
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2
  1.2.1 Mục tiêu chung .2
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể: .2
  1.3 ðối tượng nghiên cứu: 2
  1.4 Phạm vi nghiên cứu .3
  2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN HOẠCH ðỊNH CHIẾN LƯỢC
  KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP .4
  2.1 Cơ sở lý luận 4
  2.1.1 Khái niệm và những ñặc trưng về chiến lược kinh doanh .4
  2.1.2 Vai trò và tầm quan trọng của chiến lược kinhdoanh 7
  2.1.3 Các loại chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp .8
  2.1.4 Nội dung chủ yếu của chiến lược kinh doanh . 10
  2.1.5 Những yếu tố ảnh hưởng tới công tác hoạch ñịnh chiến lược kinh doanh . 11
  2.1.6 Quy trình hoạch ñịnh chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp . 13
  2.2 Tình hình hoạch ñịnh chiến lược của các doanh nghiệp Việt Nam 34
  3. ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 36
  3.1 ðặc ñiểm ñịa bàn 36
  3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty . 36
  3.1.2 Tình hình sử dụng lao ñộng . 43
  3.1.3 Tình hình trang thiết bị, máy móc của công tyqua 3 năm 45
  3.1.4 Tình hình tài chính của công ty 46
  3.1.5 Tình hình hoạt ñộng SXKD của công ty 48
  3.2 Phương pháp nghiên cứu .52
  3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu . 52
  3.2.2 Phương pháp xử lý số liệu . 53
  3.2.3 Phương pháp phân tích số liệu và hoạch ñịnh chiến lược . 53
  4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . 55
  4.1 Tình hình xây dựng và thực hiện kế hoạch tại Công ty Cổ phần Xây lắp ðiện lực
  Thanh Hoá . 55
  4.1.1 Quy trình xây dựng kế hoạch tại công ty . 55
  4.1.2 Tình hình thực hiện kế hoạch của Công ty Cổ phần Xây lắp ðiện lực Thanh
  Hóa 58
  4.1.3 ðánh giá tình hình thực hiện kế hoạch của công ty 61
  4.2 Hoạch ñịnh chiến lược kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây lắp ðiện lực Thanh
  Hoá ñến năm 2020 . 68
  4.2.1 Xu hướng phát triển của thị trường xây lắp ñiện 68
  4.2.2 Căn cứ khi tiến hành hoạch ñịnh chiến lược kinh doanh 68
  4.2.3 Xác ñịnh hệ thống mục tiêu cho Công ty Cổ phần Xây lắp ðiện lực Thanh
  Hoá .82
  4.2.4 Hoạch ñịnh chiến lược kinh doanh bằng ma trận SWOT (Strengths-
  Weaknesses – Oportunities -Threats) . 84
  4.2.5 Xây dựng một số loại chiến lược áp dụng cho công ty 86
  4.2.6 Các chính sách và giải pháp thực hiện chiến lược kinh doanh ở công ty trong
  những năm tới 93
  5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 98
  5.1 Kết luận 98
  5.2 Kiến nghị . 99
  5.2.1 ðối với nhà nước . 99
  5.2.2 ðối với các ban ngành có liên quan . 99
  5.2.3 ðối với công ty 100
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 101

  1. MỞ ðẦU
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài
  Qua gần hai mươi năm thực hiện chính sách ñổi mới kinh tế, các doanh
  nghiệp nhỏ và vừa ñã có những thành công, từng bước khẳng ñịnh vai trò
  quan trọng trong nền kinh tế. Mặc dù vậy, hàng năm vẫn có hàng ngàn doanh
  nghiệp loại này rơi vào tình trạng phá sản hoặc biến mất trên thị trường. Lý
  do thì có nhiều, nhưng một trong ñó là họ thiếu mộttư duy chiến lược, bắt
  ñầu bằng việc thiếu chức năng hoạch ñịnh một chiến lược kinh doanh cho
  phép tìm kiếm khách hàng và kết thúc bằng thất bại trong việc phát triển một
  hệ thống kiểm soát nhằm duy trì hiệu quả kinh doanh. Hiện nay nhà nước ñã
  có quy ñịnh cho các doanh nghiệp phải xây dựng chiến lược sản xuất kinh
  doanh nhưng thường chỉ thực hiện ñược ở các công tylớn của nhà nước.
  Công ty Cổ phần Xây lắp ðiện lực Thanh Hóa là một trong những
  doanh nghiệp cổ phần hoá ñầu tiên tại tỉnh Thanh Hóa. Là doanh nghiệp
  chuyên ngành thi công xây lắp các công trình ñiện có ñiện áp từ 0,4kV ñến
  220 kV và các Trạm biến áp. Với gần 300 cán bộ CNV-Lð và vốn ñiều lệ 9,0
  tỷ ñồng. Trong những năm qua, công ty ñã có những bước phát triển vượt
  bậc, doanh thu năm 2005 là 65,5 tỷ, ñến năm 2010 là124,0 tỷ. Thị trường mở
  rộng hầu hết ở các tỉnh Miền Bắc, cơ sở vật chất ñược tăng cụ thể giá trị tài
  sản cố ñịnh 2005 là 2,59 tỷ, ñến năm 2010 là 18,57 tỷ [15]. Tuy nhiên, trong
  quá trình hoạt ñộng ñến nay ñã bộc lộ một số tồn tại về tính phát triển không
  ổn ñịnh và vững chắc khi trình ñộ quản lý chưa theokịp với sự phát triển
  mạnh mẽ của thị trường, các ñối thủ cạnh tranh. Sảnlượng, doanh thu tăng
  nhưng lợi nhuận tăng không tương xứng. Vì vậy ñòi hỏi phải xây dựng một
  chiến lược sản xuất kinh doanh cho công ty nhằm tạo nên ưu thế về chất
  lượng, giá, thời gian trong dài hạn.
  Hiện tại, Công ty Cổ phần Xây lắp ðiện lực Thanh Hóa ñã xây dựng kế
  hoạch kinh doanh nhưng chưa ñáp ứng ñược với yêu cầu thực tế ñề ra. Do vậy
  việc nghiên cứu xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh của công ty Cổ
  phần Xây lắp ðiện lực Thanh Hóa là rất cần thiết, ñây là một ñòi hỏi bức xúc
  trong sản xuất kinh doanh của công ty.
  Vì vậy, ñề tài “Hoạch ñịnh chiến lược kinh doanh tại Công ty Cổ
  phần Xây lắp ðiện lực Thanh hoá ñến 2020”ñược chọn ñể nghiên cứu nó
  vừa mang ý nghĩa lý luận vừa mang ý nghĩa thực tiễn.
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu
  1.2.1 Mục tiêu chung
  Từ nghiên cứu tình hình xây dựng và thực hiện kế hoạch của công ty
  những năm gần ñây, luận văn tiến hành hoạch ñịnh chiến lược kinh doanh tại
  Công ty Cổ phần Xây lắp ðiện lực Thanh Hoá ñến năm 2020.
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể:
  - Góp phần hệ thống hoá những vấn ñề lý luận và thực tiễn cơ bản về
  chiến lược và hoạch ñịnh chiến lược sản xuất kinh doanh trong các doanh
  nghiệp.
  - Phân tích tình hình xây dựng và thực hiện kế hoạch của công ty những
  năm gần ñây, ñồng thời phát hiện những nguyên nhân làm hạn chế ñến kết
  quả SXKD của công ty trong những năm vừa qua.
  - Hoạch ñịnh chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần Xây lắp ðiện
  lực Thanh Hóa ñến năm 2020 và ñề xuất các giải phápthực hiện chiến lược.
  1.3 ðối tượng nghiên cứu
  Tình hình hoạt ñộng sản xuất kinh doanh và hoạch ñịnh chiến lược kinh
  doanh tại Công ty Cổ phần Xây lắp ðiện lực Thanh Hóa ñến năm 2020.
  1.4 Phạm vi nghiên cứu
  - Phạm vi nội dung: Luận văn tập trung nghiên cứu hoạch ñịnh chiến
  lược sản xuất kinh doanh cấp công ty cho Công ty Cổphần Xây lắp ðiện lực
  Thanh Hóa.
  - Phạm vị không gian: ðề tài ñược thực hiện tại Công ty Cổ phần Xây
  lắp ðiện lực Thanh Hoá, tại số 232, ñường Trường Thi, phường Trường Thi,
  Thành phố Thanh Hoá.
  - Phạm vi thời gian: Số liệu phục vụ nghiên cứu ñề tài ñược thu thập từ
  năm 2005 ñến năm 2010. Thời gian nghiên cứu ñược tiến hành từ 6/ 2010 ñến
  8/ 2011.

  2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN HOẠCH ðỊNH
  CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
  2.1 Cơ sở lý luận
  2.1.1 Khái niệm và những ñặc trưng về chiến lược kinh doanh
  2.1.1.1 Khái niệm
  Thuật ngữ chiến lược có nguồn gốc từ rất lâu, trướcñây thuật ngữ này
  lần ñầu tiên ñược sử dụng trong quân sự. Ngày nay, thuật ngữ này ñã ñược sử
  dụng trong hầu hết các lĩnh vực: Kinh tế, chính trịvà văn hoá xã hội. ðặc biệt
  là trong lĩnh vực kinh tế ở cả phạm vi vĩ mô và vi mô.
  Có nhiều khái niệm về chiến lược:
  - M.Porter cho rằng: “Chiến lược là nghệ thuật tạo lập các lợi thế cạnh
  tranh” [2].
  - Alain Threatart trong cuốn “Chiến lược của công ty” cho rằng: “Chiến
  lược là nghệ thuật mà doanh nghiệp dùng ñể chống lại cạnh tranh và giành
  thắng lợi ”.
  - “Chiến lược là nhằm phác họa những quỹ ñạo tiến triển ñủ vững chắc
  và lâu dài, xung quanh quỹ ñạo ñó có thể sắp ñặt những quyết ñịnh và những
  hành ñộng chính xác của doanh nghiệp”. ðó là quan niệm của Alain Charles
  Martinet, tác giả cuốn sách “Chiến lược”, người ñã ñược nhận giải thưởng của
  Havard L’expandsion năm 1983.
  - Nhóm tác giả Garry D.Smith, DannyR. Arnold, BopbyG.Bizrell trong
  cuốn “Chiến lược và sách lược kinh doanh” cho rằng "Chiến lược ñược ñịnh
  ra như là kế hoạch hoặc sơ ñồ tác nghiệp tổng quát dẫn dắt hoặc hướng tổ
  chức ñi ñến mục tiêu mong muốn. Kế hoạch tác nghiệptổng quát này tạo cơ
  sở cho các chính sách (ñịnh hướng cho việc thông qua quyết ñịnh ) và các thủ
  pháp tác nghiệp ”.
  - Quan niệm của Alfred Chandle (trường ðại học Harward) cho rằng:
  “Chiến lược kinh doanh bao hàm việc ấn ñịnh các mụctiêu cơ bản dài hạn của
  ñơn vị kinh doanh, ñồng thời lựa chọn cách thức hoặc tiến trình hoặc tiến trình
  hành ñộng và phân bổ các nguồn lực thiết yếu ñể thực hiện các mục tiêu ñó”.
  Nhìn chung các quan niệm về thuật ngữ chiến lược ñều bao hàm và phản
  ánh các vấn ñề sau:
  + Mục tiêu của chiến lược.
  + Thời gian thực hiện.
  + Quá trình ra quyết ñịnh chiến lược.
  + Nhân tố môi trường cạnh tranh.
  + Lợi thế và yếu ñiểm của doanh nghiệp nói chung vàtheo từng hoạt
  ñộng nói riêng.
  Như vậy, ta thấy chiến lược của doanh nghiệp là một “sản phẩm” kết
  hợp ñược những gì môi trường có? Những gì doanh nghiệp có thể? Và những
  gì doanh nghiệp mong muốn?
  Tóm lại, trong hoạt ñộng của doanh nghiệp, chiến lược là: “Một nghệ
  thuật thiết kế, tổ chức các phương tiện nhằm ñạt tới các mục tiêu dài hạn và
  có mối quan hệ với một môi trường biến ñổi và cạnh tranh.
  2.1.1.2 ðặc trưng của chiến lược kinh doanh
  ðể hiểu rõ hơn về phạm trù chiến lược kinh doanh chúng ta cần xem xét
  những ñặc trưng của nó ñể từ ñó phân biệt nó với các khái niệm, phạm trù có
  liên quan.
  Chiến lược kinh doanh có những ñặc trưng cơ bản sau:
  - Chiến lược kinh doanh thường xác ñịnh rõ những mục tiêu cơ bản,
  những phương hướng kinh doanh của từng doanh nghiệptrong từng thời kỳ

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Fredr. David (2006) “ Khái luận về Quản trị chiến lược” nhà xuất bản
  Thống kê.
  2. Michael Porter (5005) “ Chiến lược cạnh tranh vàLợi thế cạnh tranh”
  nhà xuất bản Thống kê.
  3. Nguyễn Hữu Lam (chủ biên), ðinh Thái Hàng, Phạm Xuân Lan
  (2007) “Quản trị chiến lược” nhà xuất bản Thống kê.
  4. Nguyễn Hữu Thắng (2008) nâng cao năng lực cạnh tranh của các
  doanh nghiệp Việt Nam trong xu thế hội nhập kinh tếquốc tế hiện nay” nhà
  xuất bản Chính trị Quốc gia.
  5. Nguyễn ðình Thọ, Nguyễn Thị Mai Trang (2009) “Nghiên cứu khoa
  học trong quản trị kinh doanh” nhà xuất bản Thống kê.
  6. http://vneconmy.vn
  7. http://www.icon.com.vn/Home/tabid/40/language/vi-VN/Default.aspx
  - ( Trang thông tin ñiện tử ngành ñiện EVN News).
  8. http://www.chinhphu.vn/cttdtcp/- (Cổng thông tin ñiện tử chính phủ).
  9. http:// ***********/tag/tai-lieu/hoạch ñịnh chiến lược kinh doanh.html
  10. http://www.ceohcm.com/phat-trien/hoach-dinh-chien-luoc-trongdoanh-nghiep-nho-va-vua-o-viet-nam/
  11. http://www.evn.com.vn/- (Tập ñoàn ñiên lực Việt Nam)
  12. http://www.camnangdoanhnghiep.com.vn/
  13. http://www.thuvien************.vn/
  14. http://www.lanhdaotrongkynhuyenmoi.com.vn/
  15. Báo cáo thường niên, báo cáo ðảng ủy, báo cáo tài chinh năm 2005,
  2006, 2007, 2008, 2009, 2010 của Công ty Cổ phần Xây lắp ðiện lực Thanh
  Hóa.

  Xem Thêm: Hoạch định chiến lược kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây lắp Điện lực Thanh hoá đến 2020
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoạch định chiến lược kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây lắp Điện lực Thanh hoá đến 2020 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status