Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại Trường Cao đẳng Nghề Cơ khí Nông nghiệp

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại Trường Cao đẳng Nghề Cơ khí Nông nghiệp

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại Trường Cao đẳng Nghề Cơ khí Nông nghiệp
  Mô tả bị lỗi font vài chữ chứ tài liệu không bị lỗi nhé

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục chữviết tắt vi
  Danh mục bảng vi
  Danh mục hình vii
  1 MỞ ðẦU 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñềtài 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu ñềtài 2
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
  2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 4
  2.1 ðào tạo cao ñẳng và trung cấp nghềtrong hệthống giáo dục
  quốc dân 4
  2.2 Các nhân tốcơbản của hoạt ñộng ñào tạo nghề 8 2.3 Quy ñịnh vềkiểm ñịnh chất lượng của Tổng cục Dạy nghề 28
  2.4 Hệthống giáo dục nghề ởmột sốnước 46
  3 ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP
  NGHIÊN CỨU 48
  3.1 ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu 48
  3.2 Phương pháp nghiên cứu 57
  4 KẾT QUẢNGHIÊN CỨU 60
  4.1 Thực trạng chất lượng ñào tạo nghềcủa trường Cao ñẳng nghề
  CKNN 60
  4.1.1 Công tác xác ñịnh nhu cầu ñào tạo 60
  4.1.2 Chương trình ñào tạo 61
  4.1.3 Công tác tổchức và quản lý ñào tạo 63
  4.1.4 ðội ngũcán bộ, giáo viên 76
  4.1.5 Thưviện, cơsởvật chất, trang thiết bịdạy học 82
  4.1.6 Người học 85
  4.2 ðánh giá công tác ñào tạo nghềtại trường Cao ñẳng nghềCKNN 87
  4.2.1 Công tác triển khai và thực hiện chương trình ñào tạo 87
  4.2.2 Công tác ñào tạo và phát triển nguồn nhân lực 91
  4.2.3 ðánh giá thông qua hoạt ñộng tựkiểm ñịnh của nhà trường 92
  4.2.4 ðánh giá từkênh thông tin người học, các cán bộnhà trường và
  Doanh nghiệp 94
  4.3 Biện pháp nâng cao chất lượng ñào tạo nghềtại trường cao ñẳng
  nghềCKNN 98
  4.3.1 Phân tích ñiểm mạnh, y ếu, cơhội và thách thức 98
  4.3.2 Một sốbiện pháp nâng cao chất lượng ñào tạo nghềcủa trường
  Cao ñẳng nghềCơkhí Nông nghiệp 101
  5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 110 5.1 Kết luận 110
  5.2 Kiến nghị 111
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 113

  1. MỞ ðẦU
  1.1 Tính cấp thiết của ñềtài
  Ngày nay, thếgiới ñã bước sang một giai ñoạn phát triển mới, trong ñó
  giáo dục ñào tạo cùng với khoa học - công nghệtrởthành lực lượng sản xuất
  trực tiếp, có vai trò hết sức quan trong trong sựphát triển. ỞViệt Nam, ðảng
  và Nhà nước coi giáo dục cùng với khoa học - công nghệlà quốc sách hàng
  ñầu. ðại hội IX của ðảng coi phát triển giáo dục là một trong những ñộng lực
  quan trọng ñểthúc ñẩy sựnghiệp công nghiệp hoá, hiện ñại hoá ñất nước, là
  ñiều kiện ñểphát huy nguồn lực con người, y ếu tốcơbản ñểphát triển xã hội,
  tăng tưởng kinh tếnhanh và bền vững.
  Tuy vậy, chất lượng giáo dục ñào tạo hiện nay ñang là một vấn ñề ñang
  ñược dưluận xã hội hết sức quan tâm. Chương trình ñào tạo của các trường
  trong hệthống giáo dục phần lớn còn nặng tính lý thuyết, chưa quan tâm ñúng
  mức ñến rèn luyện kỹnăng thực hành, kỹnăng nghềnghiệp, năng lực hoạt
  ñộng sáng tạo. Phương pháp giảng dạy chủ y ếu vẫn là phương pháp giảng
  giải, thiếu sựhỗtrợcủa công nghệthông tin và các công cụhiện ñại khác,
  không thích ứng với khối lượng tri thức mới ñang tăng nhanh, không khuyến
  khích sựchủ ñộng sáng tạo của người học, chưa lấy người học làm trung tâm
  của quá trình ñào tạo. Cơsởvật chất, trang thiết bị ñào tạo của các trường
  nhìn chung còn thiếu thốn và lạc hậu. Tính chuyên nghiệp trong quản lý nhà
  trường còn bất cập. Sựgắn kết giữa các trường ñào tạo và ñơn vịsửdụng lao
  ñộng chưa chặt chẽ.
  Sựkiện Việt Nam gia nhập WTO vào năm 2006 sẽcó tác ñộng rất lớn
  ñến công tác ñào tạo nguồn nhân lực ởcác trình ñộ, trong ñó có công tác ñào
  tạo nghề. Nhu cầu vềlao ñộng giản ñơn sẽgiảm nhưng nhu cầu vềlao ñộng
  kỹthuật có chất lượng cao lại tăng. Nhưvậy, các trường ñào tạo ñang ñứng
  trước bài toán làm thếnào ñểnâng cao chất lượng ñào tạo trong khi lại phải
  ñối ñầu với sựcạnh tranh gay gắt hơn.
  Trường Cao ñẳng nghềCơkhí Nông nghiệp, trước ñây là trường Công
  nhân nghềCơkhí Nông nghiệp, là một ñơn vịtrực thuộc BộNN & PTNN.
  Nhiệm vụban ñầu của trường khi mới thành lập là ñào tạo ñội ngũcông nhân
  cho các hợp tác xã nông nghiệp. Sau một thời gian dài phát triển, ñến năm
  2007 trường ñược nâng cấp lên thành Trường Cao ñằng nghềCơkhí Nông
  nghiệp. Nhiệm vụcủa trường không gói gọn trong việc ñào tạo nguồn nhân
  lực phục vụcho hoạt ñộng sản xuất nông nghiệp mà mởrộng ñào tạo phục vụ
  cho các lĩnh vực ngành nghềcông nghiệp và dich vụkhác.
  ðểthấy ñược công tác ñào tạo nghề ởtrường cao ñẳng nghềCKNN
  nhưthếnào? Kết quả ñào tạo ra sao? Nhà trường cần làm gì ñểnâng cao chất
  lượng ñào tạo nghề? Chúng tôi tiến hành nghiên cứu ñềtài: “Biện pháp nâng
  cao chất lượng ñào tạo nghề tại Trường Cao ñẳng Nghề Cơ khí Nông
  nghiệp”.
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu ñềtài
  1.2.1 Mục tiêu chung
  ðánh giá chất lượng công tác ñào tạo nghềtại trường Cao ñẳng nghề
  CKNN, từ ñó ñềxuất các giải pháp cần hoàn thiện nhằm nâng cao chất lượng
  ñào tạo nghềtại trường.
  1.2.2 Mục tiêu cụthể
  - Góp phần hệthống hoá cơsởlý luận về ñào tạo nghềvà chất lượng
  ñào tạo nghề.
  - ðánh giá thực trạng chất lượng công tác ñào tạo nghềtại Trường Cao
  ñẳng nghềCKNN.
  - ðềxuất một sốbiện pháp nhằm nâng cao chất lượng ñào tạo nghềtại
  trường.
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
  1.3.1 ðối tượng nghiên cứu
  - Những lý luận vềdạy học và dạy nghềtheo luật giáo dục năm 2005
  - Nội dung chiến lược phát triển trường cao ñẳng nghềCKNN
  - Công tác ñào nghềvà chất lượng công tác ñào tạo nghềtại trường cao
  ñẳng nghềCKNN
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu
  1.3.2.1 Phạm vi vềnội dung
  ðềtài tập trung nghiên cứu một sốnội dung chủyếu sau:
  - Hệ thống tổ chức và quản lý ñào tạo nghề tại trường cao ñẳng nghề
  CKNN.
  - Tình hình thực hiện công tác ñào tạo nghềtại trường Cao ñẳng nghề
  CKNN.
  - Chất lượng ñào tạo nghềtại trường.
  1.3.2.2 Phạm vi vềkhông gian
  - ðềtài ñược thực hiện nghiên cứu tại trường cao ñẳng nghềCơkhí
  Nông nghiệp.
  - ðềtài chỉ giới hạn ởlĩnh vực ñào tạo cao ñẳng nghề và trung cấp
  nghề, không mởrộng sang những lĩnh vực hoạt ñộng khác của trường như:
  ñào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng nâng cao trình ñộ.
  1.3.2.3 Phạm vi vềthời gian
  - ðề tài ñược nghiên cứu từ 8/2010 ñến 8/2011. Do ñó, các dữ liệu
  thông tin tập trung trong khoảng thời gian từ2008 ñến 2010. Những sốliệu
  khảo sát mới ñược ñiều tra trong năm 2010 có dựbáo ñến năm 2012.

  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
  2.1 ðào tạo cao ñẳng và trung cấp nghềtrong h ệthống giáo dục quốc dân
  2.1.1 Hệthống giáo dục quốc dân theo Luật GD năm 2005
  Luật Giáo dục năm 2005 có hiệu lực từngày 01/01/2006. Theo ðiều 4
  của Luật này thì các cấp học và trình ñộ ñào tạo của Hệthống giáo dục quốc
  dân gồm:
  - Giáo dục mầm non có nhà trẻvà mẫu giáo.
  - Giáo dục phổthông có tiểu học, trung học cơsở, trung học phổthong.
  - Giáo dục nghềnghiệp có trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề.
  - Giáo dục ñại học và sau ñại học (gọi chung là giáo dục ñại học) ñào
  tạo trình ñộcao ñẳng, trình ñộ ñại học, trình ñộthạc sĩ, trình ñộtiến sĩ
  2.1.2 Mục tiêu của ñào tạo nghề
  ðiều 4 Luật Dạy nghềquy ñịnh mục tiêu dạy nghềlà ñào tạo nhân lực kỹ
  thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụcó năng lực thực hành nghềtương xứng
  với trình ñộ ñào tạo, có ñạo ñức, lương tâm nghềnghiệp, ý thức kỷ luật, tác
  phong công nghiệp, có sức khoẻnhằm tạo ñiều kiện cho người học nghềsau khi
  tốt nghiệp có khảnăng tìm việc làm, tựtạo việc làm hoặc học lên trình ñộcao
  hơn, ñáp ứng yêu cầu của sựnghiệp công nghiệp hóa, hiện ñại hóa ñất nước [14,
  ñiều 4].
  Trong ñó có chi tiết mục tiêu ñào tạo trình ñộsơcấp nghề, trung cấp
  nghềvà cao ñẳng nghềnhưsau:
  ðiều 10. Mục tiêu dạy nghềtrình ñộsơcấp
  Dạy nghềtrình ñộsơcấp nhằm trang bịcho người học nghềnăng lực
  thực hành một nghề ñơn giản hoặc năng lực thực hành một sốcông việc của
  một nghề; có ñạo ñức, lương tâm nghềnghiệp, ý thức kỷluật, tác phong công
  nghiệp, có sức khoẻ, tạo ñiều kiện cho người học nghềsau khi tốt nghiệp có
  khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình ñộ cao
  hơn.[14, ñiều 10]
  ðiều 17. Mục tiêu dạy nghềtrình ñộtrung cấp
  Dạy nghềtrình ñộtrung cấp nhằm trang bịcho người học nghềkiến
  thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của một nghề; có khả
  năng làm việc ñộc lập và ứng dụng kỹthuật, công nghệvào công việc; có ñạo
  ñức, lương tâm nghềnghiệp, ý thức kỷluật, tác phong công nghiệp, có sức
  khoẻ, tạo ñiều kiện cho người học nghềsau khi tốt nghiệp có khảnăng tìm
  việc làm, tựtạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình ñộcao hơn.
  ðiều 24. Mục tiêu dạy nghềtrình ñộcao ñẳng
  Dạy nghề trình ñộ cao ñẳng nhằm trang bị cho người học nghề kiến
  thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của một nghề, có khả
  năng làm việc ñộc lập và tổchức làm việc theo nhóm; có khảnăng sáng tạo,

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Ban bí thưTW ñảng (2008), Chỉthịsố40/2008/CT-BGDðT, vềviệc xây
  dựng, nâng cao chất lượng ñội ngũnhà giáo và cán bộquản lý giáo
  dục.
  2. BộGiáo dục và ðào tạo (2005), ðềán ñổi mới giáo dục ñại học Việt Nam
  giai ñoạn 2006- 2010.
  3. Bộ Giáo dục và ðào tạo (2007) Công văn số 1325/BGDDT – KHTC,
  hướng dẫn cách xác ñịnh sốsinh viên, học sinh quy ñổi trên 1 giảng
  viên, giáo viên quy ñổi
  4. BộGiáo dục và ðào tạo (2007), Những ñiều cần biết vềtuyển sinh ñại học
  và cao ñẳng.
  5. BộGiáo dục và ðào tạo (2007), Những ñiều cần biết vềtuyển sinh trung
  cấp chuyên nghiệp.
  6. BộGiáo dục và ðào tạo (2007), Quyết ñịnh số693/Qð– BGDðT, Hướng
  dẫn xác ñịnh chỉ tiêu tuyển sinh, quy trình ñăng ký, thông báo chỉ tiêu
  tuyển sinh và kiểm tra việc thực hiện các quy ñịnh về xác ñịnh chỉ tiêu
  tuyển sinh ñào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, ñại học, cao ñẳng và trung cấp chuyên
  nghiệp năm 2007.
  7. Bộ Lao ñộng – Thương binh – Xã hội(2007) Quy ết ñịnh số 468/Qð –
  BLðTBXH ngày 06/04/2007, quy ñịnh vềviệc xác ñịnh chỉtiêu chỉ
  tiêu tuyển sinh và quy trình ñăng ký chỉtiêu tuyển sinh học nghềnăm
  2007
  8. Chính phủ(2007), Nghị ñịnh số186/2007/Nð– CP, quy ñịnh chức năng,
  nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổchức của BộLao ñộng – TBXH
  9. Chính phủ(2011), Chỉthịsố18/2001/CT – TTG, Một sốbiện pháp cấp
  bách xây dựng ñội ngũnhà giáo của hệthống giáo dục quốc dân
  10. ðặng Quốc Bảo chủbiên (2007), Cẩm nang nâng cao năng lực quản
  lý nhà trường, NXB Chính trịQuốc gia.
  11. Nguyễn NhưÝ(2009), Từ ñiển tiếng việt thông dụng, NXB Giáo dục.
  12. Nguyễn ThịPhương Hoa (1998), Kiểm tra ñánh giá,Trường ðại học Sư
  phạm kỹthuật Tp.HCM.
  13. Quốc Hội (2005), Luật Giáo dục(2005), NXB Chính trịQuốc gia.
  14. Quốc hội (2006), Luật dạy nghề- NXB Chính trịQuốc gia.
  15. Tổng cục dạy nghề(2007) Công văn 199/TCDN – KHTC, hướng dẫn
  thực hiện quyết ñịnh số468/Qð– BLðTBXH ngày 06/04/2007
  16. Tổng cục ðo lường chất lượng sản phẩm (1999)Tiêu chuẩn Việt nam –
  ISO 8402
  17. Trần Khánh ðức (2002), Sưphạm kỹthuật, NXB Giáo dục
  18. Trường Cao ñẳng nghềCơkhí Nông nghiệp (2006) Hệthống quản lý chất
  lượng ISO 9001: 2000
  19. Trường Cao ñẳng nghềCơkhí Nông nghiệp (2010) - Báo cáo tựkiểm ñịnh
  trường.
  20. Trường Cao ñẳng nghềCơkhí Nông nghiệp(2010)- Chiến lược phát triển
  trường.
  21. Trường CðNghềCơkhí Nông nghiệp (2007) ðiều lệTrường Cao ñẳng
  nghềCơkhí Nông nghiệp
  22. Vụ ðại học và Sau ñại học (2005), Hướng dẫn xây dựng bộchương trình
  khung cho các ngành ñào tạo.
  23. Vụ ðại học và Sau ñại học (2005), Phát triển chương trình ñào tạo.

  Xem Thêm: Biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại Trường Cao đẳng Nghề Cơ khí Nông nghiệp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại Trường Cao đẳng Nghề Cơ khí Nông nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status