Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Mỹ Hảo

  webtailieu webtailieu Đang Ngoại tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Mỹ Hảo

  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Mỹ Hảo
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN
  NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 3
  1.1 Những vấn đề chung về kế toán NVL trong doanh nghiệp sản xuất 3
  1.1.1 Khái niệm và vị trí của NVL trong doanh nghiệp sản xuất . 3
  1.1.2 Đăc điểm của nguyên vật liệu 3
  1.1.3 Vai trò của NVL trong quá trình sản xuất kinh doanh 4
  1.1.4 Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu . 5
  1.1.5 Nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất 6
  1.1.6 Phân loại nguyên vật liệu . 6
  1.1.7 Xác định giá trị nguyên vật liệu theo giá thực tế . 8
  1.1.7.1 Xác định giá trị nguyên vật liệu nhập kho . 9
  1.1.7.2 Xác định giá trị nguyên vật liệu xuất kho 9
  1.1.8 Xác định giá trị nguyên vật liệu theo giá hạch toán . 12
  1.2 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu 14
  1.2.1 Chứng từ kế toán sử dụng 14
  1.2.2 Sổ kế toán chi tiết nguyên vật liệu . 14
  1.2.3 Các phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu 15
  1.2.3.1 Phương pháp thẻ song song 15
  1.2.3.2 Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển 17
  1.2.3.3 Phương pháp sổ số dư . 18
  1.3 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu . 20
  1.3.1 Kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp kê khai thường xuyên 21
  1.3.1.1 Khái niệm, đặc điểm, ưu nhược điểm và phạm vi áp dụng của
  phương pháp kê khai thường xuyên 21
  1.3.1.2 Tài khoản sử dụng . 22
  1.3.1.3 Trình tự kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp KKTX đối
  với doanh nghiệp tính VAT theo phương pháp khấu trừ 23
  1.3.1.4 Trình tự kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp KKTX đối
  với doanh nghiệp tính VAT theo phương pháp trực tiếp 24
  1.3.2 Kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp kiểm kê định kỳ . 25
  1.3.2.1 Khái niệm, đặc điểm, ưu nhược điểm và phạm vi áp dụng của
  phương pháp kiểm kê định kỳ . 25
  1.3.2.2 Tài khoản sử dụng . 26
  1.3.2.3 Trình tự kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp KKĐK đối
  với doanh nghiệp tính VAT theo phương pháp khấu trừ 28
  1.3.2.4 Trình tự kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp KKĐK đối
  với doanh nghiệp tính VAT theo phương pháp trực tiếp 29
  1.4 Tổ chức sổ sách kế toán tổng hợp nguyên vật liệu 30
  1.5 Hạch toán dự phòng giảm giá nguyên vật liệu . 36
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN
  NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ HẢO 38
  2.1 Khái quát chung về Công ty cổ phần Mỹ Hảo 38
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Mỹ Hảo . 38
  2.1.2 Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình phát tri ển của doanh
  nghiệp 39
  2.1.3Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty . 40
  2.1.4 Đặc điểm tổ chức kinh doanh . 41
  2.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty . 42
  2.3 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty . 44
  2.3.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty . 44
  2.3.2 Các chính sách, chế độ kế toán được vận dụng tại công ty . 45
  2.3.2.1 Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán . 45
  2.3.2.2 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán tại công ty . 47
  2.3.2.3 Hệ thống sổ sách kế toán áp dụng tại công ty . 48
  2.3.2.4 Hình thức kế toán áp dụng tại công ty . 49
  2.4 Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Mỹ Hảo
  . 50
  2.4.1 Đặc điểm của nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Mỹ Hảo 50
  2.4.2 Phân loại nguyên vật liệu tại công ty . 51
  2.4.3 Tính giá nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Mỹ Hảo 52
  2.4.3.1 Tính giá nguyên vật liệu nhập kho 52
  2.4.3.2 Tính giá nguyên vật liệu xuất kho . 53
  2.4.4 Thủ tục nhập kho nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Mỹ Hảo . 53
  2.4.4.1 Chứng từ sử dụng và quy trình luân chuyển chứng từ 53
  2.4.4.2 Ví dụ minh họa 54
  2.4.5 Thủ tục xuất kho nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Mỹ Hảo 79
  2.4.5.1 Chứng từ sử dụng và quy trình luân chuyển chứng từ 79
  2.4.5.2 Ví dụ minh họa 79
  2.4.6 Tổ chức hạch toán chi tiết nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Mỹ
  Hảo 83
  2.4.6.1 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại kho . 83
  2.4.6.2 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại phòng kế toán 84
  2.4.7 Tổ chức hạch toán kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại công ty cổ
  phần Mỹ Hảo . 88
  2.5 Công tác kiểm kê NVL tại công ty cổ phần Mỹ Hảo 89
  2.6 Phân tích hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Mỹ Hảo 90
  2.6.1 Hệ số quay kho NVL 90
  2.6.2 Sức sản xuất của NVL 91
  2.6.3 Sức sinh lợi NVL 92
  2.6.4 Tốc độ chu chuyển của NVL 92
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN
  CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG
  TY CỔ PHẦN MỸ HẢO 95
  3.1 Sự cần thiết và phương hướng hoàn thiện công tác tổ chức kế toán nguyên
  vật liệu tại công ty cổ phần Mỹ Hảo . 95
  3.1.1 Sự cần thiết 95
  3.1.2 Phương hướng chung để hoàn thiện công tác tổ chức kế toán nguyên
  vật liệu tại công ty cổ phần Mỹ Hảo . 96
  3.2 Đánh giá chung công tác tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ
  phần Mỹ Hảo . 97
  3.2.1 Ưu điểm . 98
  3.2.1.1 Về tổ chức bộ máy quản lý và bộ máy kế toán của công ty 98
  3.2.1.2 Về tổ chức chứng từ và sổ sách kế toán tại công ty 99
  3.2.1.3 Về công tác quản lý và sử dụng nguyên vật liệu tại công ty 100
  3.2.2 Nhược điểm 101
  3.2.2.1 Về tổ chức công tác kế toán 101
  3.2.2.2 Những nhược điểm còn tồn tại trong tổ chức kế toán nguyên
  vật liệu . 101
  3.3 Một số ý kiến, đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu
  tại công ty cổ phần Mỹ Hảo 102
  KẾT LUẬN 111
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 113
  LỜI MỞ ĐẦU
  Bước sang thế kỷ thứ XXI xã hội loài người ngày càng phát triển thì
  mức độ quan tâm của con người đến hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng
  cao. Vì sản xuất là cơ sở để tồn tại và phát triển của xã hội loài người. Như
  Mác nói: “Nếu sản xuất chỉ ngừng một ngày thôi thì xã hội cũng bị tiêu vong”
  Trong nền sản xuất hàng hóa, để tiến hành quá trình sản xuất sản phẩm
  bao giờ cũng cần có ba yếu tố.
  - Tư liệu lao động
  - Đối tượng lao động
  - Sức lao động
  Trong đó nguyên vật liệu là đối tượng lao động, nên nguyên vật liệu có
  vị trí hết sức quan trọng trong sản xuất kinh doanh.
  Trên thực tế, vấn đề không chỉ là sử dụng nguyên vật liệu mà điều quan
  trọng là phải sử dụng có hiệu quả tránh tình trạng cung cấp thiếu gây ngừng
  sản xuất hay cung cấp thừa gây ứ đọng vốn, bởi vì chi phí nguyên vật liệu
  thường chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ chi phí sản xuất và giá thành sản
  phẩm trong doang nghiệp sản xuất. Do vậy việc quản lý chặt chẽ vật liệu trong
  quá trình thu mua, dự trữ, bảo quản, sử dụng có ý nghiã lớn trong việc tiết
  kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm tiết kiệm vốn. Muốn vậy phải có một chế
  độ quản lý thích hợp và toàn diện đối với nguyên vật liệu, từ khâu cung cấp cả
  về số lượng và chất lượng chủng loại, thời hạn cung cấp để đảm bảo hoạt
  động bình thường của quá trình sản xuất kinh doanh. Tạo hiệu quả quản lý
  nguyên vật liệu quyết định đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động và chất lượng
  sản phẩm của doanh nghiệp. Vì vậy nhất thiết phải xây dựng chu trình quản lý
  nguyên vật liệu một cách khoa học, có hiệu quả nhằm nâng cao lợi nhuận.
  Trong điều kiện hiện nay, cơ chế thị trường với sự cạnh tranh khốc liệt
  để tồn tại và phát triển được thì mỗi doanh nghiệp phải có kế hoạch chiến lược
  và những phương tiện công cụ quản lý kinh tế có hiệu quả.
  Hạch toán kế toán là một công cụ quản lý quan trọng. Nó có vai trò tích
  cực trong vệc quản lý diều hành, kiểm soát các hoạt động kinh tế của doanh
  nghiệp.
  Nếu hạch toán kế toán với chức năng là công cụ đắc lực của quản lý,
  cung cấp những thông tin chính xác cho quản lý thì hạch toán nguyên vật liệu
  là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản.
  Một công việc hết sức cần thiết, có vị trí xứng đáng trong toàn bộ công tác kế
  toán của doanh nghiệp.
  Với lý do trên cùng thời gian học hỏi nghiên cứu tại trường và thực tiễn
  được thực tập tại công ty Cổ Phần Mỹ Hảo, em đã chọn đề tài: “ Hoàn thiện
  công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Mỹ Hảo”
  Ngoài lời mở đầu và kết luận nội dung chính của đề tài gồm 3 chương:
  Chương I : Cơ sở lý luận chung về hạch toán kế toán nguyên vật liệu
  tại doanh nghiệp sản xuất.
  Chương II : Thực trạng công tác tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại
  công ty cổ phần Mỹ Hảo.
  Chương III : Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác tổ
  chức kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Mỹ Hảo.
  Do thời gian thực tập có hạn và trình độ kiến thức chưa thực sự sâu
  rộng nên khóa luận tốt nghiệp khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong
  nhận được những ý kiến đóng góp của thầy cô giáo để khóa luận tốt nghiệp
  được hoàn thiện hơn.
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Kế toán doanh nghiệp theo chuẩn mức kế toán Việt Nam.
  TS. Nguyễn Văn Lợi
  2. Giáo trình kế toán doanh nghiệp sản xuất.
  Bộ tài chính
  3. Kế toán tài chính
  Thạc Sĩ: Đặng Thị Loan - Giảng viên trường Đại Học Kinh Tế Quốc
  Dân
  TS. Võ Thị Nhị - Giảng viên trường Đại Học Kinh Tế thành phố Hồ
  Chí Minh.
  Trần Anh Khoa - Giảng viên trường Đại Học Kinh Tế thành phố Hồ
  Chí Minh.
  Thạc Sĩ: Nguyễn Thị Ngọc Dung - Giảng viên trường Đại Học Kinh Tế
  thành phố Hồ Chí Minh.
  Thạc Sĩ: Trần Thị Duyên - Giảng viên trường trung học –tài chính - kế
  toán
  4. Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ
  TS: Võ Văn Nhị
  Thạc Sĩ: Trần Văn Viết
  5. Phân tích hoạt động kinh doanh - trường đại học bách khoa Hà Nội
  _ Và một số tài liệu khác

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Mỹ Hảo
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Mỹ Hảo sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status