Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại TB 888

  webtailieu webtailieu Đang Ngoại tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại TB 888

  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại TB 888
  MỤC LỤC
  NỘI DUNG Trang
  LỜI MỞ ĐẦU .1
  CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI
  PHÍ, DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG
  DOANH NGHIỆP 3
  1.1 Tổng quan về chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh trong
  Doanh nghiệp 3
  1.1.1 Một số vấn đề cơ bản về Chi phí trong Doanh nghiệp .3
  1.1.1.1 Khái niệm về chi phí 3
  1.1.1.2 Nội dung chi phí 3
  1.1.2 Một số vấn đề cơ bản về doanh thu trong Doanh nghiệp .5
  1.1.2.1 Khái niệm cơ bản về doanh thu .5
  1.1.2.2 Nội dung về doanh thu .5
  1.1.2.3 Các khoản giảm trừ doanh thu .7
  1.1.3 Một số vấn đề cơ bản về xác định kết quả kinh doanh .8
  1.1.3.1 Khái niệm về xác định kết quả kinh doanh 8
  1.1.3.2 Phương pháp xác định kết quả kinh doanh 9
  1.1.4 Sự cần thiết của việc tổ chức công tác kế toán chi phí, doanh thu và
  xác định kết quả kinh doanh 9
  1.1.5 Nhiệm vụ của việc tổ chức công tác kế toán chi phí, doanh thu và
  xác định kết quả kinh doanh 11
  1.2 Nội dung tổ chức kế toán chi phí, doanh thu và xác đ ịnh kết quả
  kinh doanh trong Doanh nghiệp 11
  1.2.1 Tổ chức kế toán chi phí, doanh thu hoạt động bán hàng, cung cấp
  dịch vụ .11
  1.2.1.1 Tổ chức kế toán giá vốn hàng bán .11
  1.2.1.2 Tổ chức kế toán chi phí quản lý kinh doanh .18
  1.2.1.3 Tổ chức kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và các khoản
  giảm trừ doanh thu .20
  1.2.1.3.1 Tổ chức kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 20
  1.2.1.3.2 Tổ chức kế toán các khoản giảm trừ doanh thu .27
  1.2.2 Tổ chức kế toán chi phí, doanh thu hoạt động tài chính 28
  1.2.2.1 Tổ chức kế toán chi phí hoạt động tài chính 28
  1.2.2.2 Tổ chức kế toán doanh thu hoạt động tài chính .31
  1.2.3 Tổ chức kế toán chi phí khác, thu nhập hoạt động khác .33
  1.2.3.1 Tổ chức kế toán chi phí khác .33
  1.2.3.2 Tổ chức kế toán thu nhập hoạt động khác .33
  1.2.4. Tổ chức kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
  .37
  1.2.4.1 Tổ chức kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 37
  1.2.4.2 Tổ chức kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
  .38
  1.2.5 Tổ chức sổ sách kế toán chi phí, doanh thu và xác đ ịnh kết quả kinh
  doanh trong doanh nghiệp .41
  1.2.5.1 Hình thức kế toán Nhật ký chung 41
  1.2.5.2 Hình thức kế toán Nhật ký sổ cái 43
  1.2.5.3 Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 44
  1.2.5.4 Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ .46
  1.2.5.5 Hình thức kế toán trên máy vi tính 48
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH
  THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
  THƯƠNG MẠI TB 888 49
  2.1 Khái quát chung về công ty Cổ phần thương mại TB 888 49
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 49
  2.1.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh 51
  2.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý .51
  2.1.3.1 Sơ đồ bộ máy tổ chức 51
  2.1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ từng bộ phận .51
  2.1.4 Tổ chức công tác kế toán tại công ty Cổ phần thương mại TB 888.
  .54
  2.2 Thực trạng tổ chức kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả
  kinh doanh tại công ty cổ phần TB888 56
  2.2.1 Thực trạng tổ chức kế toán chi phí, doanh thu hoạt động bán hàng tại
  công ty cổ phần TM TB.888 .56
  2.2.1.1 Thực trạng tổ chức kế toán chi phí của hoạt động bán hàng .56
  2.2.1.2 Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu hoạt động bán hàng và các
  khoản giảm trừ doanh thu tại công ty cổ phần TM TB.888 78
  2.2.2 Thực trạng tổ chức kế toán chi phí, doanh thu hoạt động tài chính
  tại công ty cổ phần TMTB.888 .84
  2.2.2.1 Thực trạng tổ chức kế toán chi phí tài chính 84
  2.2.2.2 Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu hoạt động tài chính
  .89
  2.2.3 Thực trạng tổ chức kế toán chi phí, thu nhập khác .94
  2.2.4 Thực trạng tổ chức kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty
  cổ phần TMTB.888 .94
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN
  CHI PHÍ, DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI
  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TB 888 .107
  3.1 Đánh giá chung về tổ chức công tác kế toán tại công ty 107
  3.1.1 Kết quả .107
  3.1.2 Hạn chế 108
  3.2 Một số biện pháp hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí,doanh thu và
  xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần thương mại TB 888
  .110
  3.2.1 Một số nguyên tắc và điều kiện tiến hành hoàn thiện công tác kế
  toán 110
  3.2.2 Một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toán chi phí, doanh thu và
  xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại TB 888.
  .111
  KẾT LUẬN 128
  LỜI MỞ ĐẦU
  Trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, dù ở bất kỳ một quốc gia nào,
  doanh nghiệp cũng đóng góp một vai trò rất quan trọng.Không chỉ là một đơn
  vị sản xuất cơ sở, một tế bào của nền kinh tế mà doanh nghiệp còn là nơi trực
  tiếp phối hợp các yếu tố sản xuất hợp lý để tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ một
  cách hiệu quả nhất.
  Theo cùng với sự phát triển đó thì số lượng các doanh nghiệp được
  thành lập cũng ngày càng nhiều làm cho tính cạnh tranh giữa các doanh
  nghiệp với nhau trở nên mạnh mẽ và quyết liệt hơn.Để đảm bảo được sự tồn
  tại và phát triển một cách bền vững thì doanh nghiệp không chỉ cần có một
  chiến lược kinh doanh kịp thời, hiệu quả mà còn cần có một tổ chức hạch toán
  kế toàn thật hoàn thiện và chuyên nghiệp.
  Hạch toán kế toán chính là công cụ quan trọng trong hệ thống pháp luật
  tài chính của một quốc gia, nó có vai trò tích cực trong việc quản lý và kiểm
  soát các hoạt động kinh tế xã hội nói chung và của từng doanh nghiệp nói
  riêng.Vì kế toán là nghệ thuật quan sát, ghi chép, phân loại tổng hợp các hoạt
  động kinh tế của doanh nghiệp một cách trung thực và đầy đủ.Thông qua
  thông tin kế toán giúp cho các nhà quản lý nắm bắt, đánh giá, kiểm soát một
  cách nhanh chóng và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.Từ đó
  giúp đưa ra các quyết định hợp lý và chiến lược kinh doanh trong tương lai.
  “Tổ chức kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh
  doanh”được xem là một bộ phận rất quan trọng trong hạch toán kế toán của
  doanh nghiệp.Nó không chỉ cung cấp thông tin về sản phẩm của doanh nghiệp
  được tiêu thụ như thế nào mà còn cho biết chi phí trong quá trình sản xuất ra
  sản phẩm hay cung cấp hàng hóa, dịch vụ ra sao, kết quả kinh doanh trong kỳ
  mà doanh nghiệp đạt được.Những thông tin đó rất đắt giá, có thể coi là trợ thủ
  đắc lực trong việc ra quyết định của các nhà quản lý nhằm nâng cao lợi nhuận
  cho doanh nghiệp.
  Qua thời gian thực tập tại công ty cổ phần thương mại TB 888, bằng
  kiến thức đã tích lũy được trong thời gian học tập ở trường cùng với sự giúp
  đỡ của các thầy cô giáo và cán bộ kế toán trong công ty, xuất phát từ tầm
  quan trọng của tổ chức kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh
  doanh nên em đã chọn đề tài “ Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí, doanh thu
  và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại TB 888” làm
  khóa luận tốt nghiệp của mình.
  Mục đích nghiên cứu của đề tài:Tìm hiểu thực trạng tổ chức kế toán
  chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương
  mại TB.888 để thấy được những ưu điểm và hạn chế trong tổ chức kế toán, từ
  đó đề xuất một số biện pháp góp phần hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí,
  doanh thu và xác định kết quả kinh doanh của công ty.
  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài: Đề tài tập trung nghiên
  cứu tổ chức kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh của công ty cổ
  phần thương mại TB.888 trong năm quý IV 2012.
  Nội dung bài khóa luận gồm 3 chương như sau:
  Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về tổ chức kế toán chi phí,
  doanh thu và xác định kết quả kinh doanh trong Doanh nghiệp.
  Chương 2:Thực trạng tổ chức kế toán chi phí, doanh thu và xác định
  kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại TB.888
  Chương 3: Một số biện pháp hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí, doanh
  thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại TB.888.
  Mặc dù rất cố gắng nhưng do trình độ và thời gian có hạn, kiến thức
  thực tế còn ít nên trong bài khóa luận không tránh khỏi những thiếu sót nhất
  định.Em rất mong nhận được sự góp ý chân thành, quý báu của các thầy cô
  cũng như các cán bộ phòng kế toán trong công ty để em có thể hoàn thiện hơn
  nữa về đề tài cứu này.Đồng thời em xin chân thành cảm ơn Thạc sỹ Lương
  Khánh Chi đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành khóa luận này!.
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Kế toán tài chính – Nhà xuất bản thống kê.
  2. Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo quyết định số 48/2006/QĐ –
  BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính, Nhà xuất bản tài chính.
  3. Chuẩn mực kế toán số 14 “Doanh thu và thu nhập khác”.
  4. Tài liệu, sổ sách kế toán do công ty cổ phần thương mại TB888 cung cấp.
  5. Một số luận văn khóa trước.

  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại TB 888
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại TB 888 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status