Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu giải pháp phát triển doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hoá trên địa bàn thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu giải pháp phát triển doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hoá trên địa bàn thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Nghiên cứu giải pháp phát triển doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hoá trên địa bàn thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ
  Mô tả bị lỗi font vài chữ chứ tài liệu không bị lỗi nhé

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Danh mục chữ viết tắt v
  Danh mục bảng vi
  Danh mục biểu ñồ vii
  1 MỞ ðẦU 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài nghiên cứu 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
  2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 4
  2.1 Cơ sở lý luận 4
  2.2 Cơ sở thực tiễn 11
  3 ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30
  3.1 ðặc ñiểm ñịa bàn 30
  3.1.1 ðiều kiện tự nhiên 30
  3.1.2 ðiều kiện kinh tế - xã hội 32
  2.1.3 ðánh giá chung 38
  2.2 Phương pháp nghiên cứu 40
  2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 40
  2.2.2 Phương pháp phân tích 41
  2.2.3 Kỹ thuật xử lý số liệu 41
  4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 42
  4.1 Sơ lược về kết quả CPH DNNN trên ñịa bàn thành phố Việt Trì –
  tỉnh Phú Thọ, những nguyên nhân và tồn tại 42
  4.1.1 Kết quả CPH DNNN trên ñịa bàn thành phố Việt Trì 42
  4.1.2 Những nguyên nhân tồn tại. 45
  4.2 Thực trạng về tình hình phát triển của các DNNNsau CPH trên
  ñịa bàn thành phố Việt Trì 51
  4.2.1 Tình hình tăng trưởng của các DNNN sau CPH 51
  4.2.2 Tình hình cơ cấu bộ máy quản lý 54
  4.2.3 Tình hình về phát triển nguồn nhân lực 57
  4.2.4 Tình hình về huy ñộng, phát triển và sử dung các loại vốn 58
  4.2.5 Tình hình sản xuất kinh doanh của các DNNN sau CPH 62
  4.2.6 Tình hình về phân phối lợi nhuận 65
  4.3 Những giải pháp cơ bản mà các DNNN sau cổ phầnhoá trên ñịa
  bàn thành phố Việt Trì ñã thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả sản
  xuất kinh doanh cho doanh nghiệp mình 688
  4.3.1 Những giải pháp có bản 688
  4.3.2 Ưu, nhược ñiểm 70
  4.3.3 Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế 73
  4.4 Một số quan ñiểm ñịnh hướng và giải pháp nhằm phát triển
  doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa trên ñịa bàn thành phố
  Việt Trì, tỉnh Phú Thọ trong giai ñoạn hiện nay. 776
  4.4.1 Những quan ñiểm ñịnh hướng. 76
  4.4.2 Một số giải pháp nhằm phát triển DNNN sau CPHtrên ñịa bàn
  hành phố Việt Trì 82
  5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 100
  5.1 Kết luận 100
  5.2 Kiến nghị 101
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 108
  PHỤ LỤC 110

  1. MỞ ðẦU
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài nghiên cứu
  Phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo ñịnh hướng Xã
  Hội Chủ Nghĩa là một chủ trương ñúng ñắn của ðảng và Nhà nước ta, là bước
  ñi lâu dài trong thời kỳ quá ñộ ñi lên Chủ Nghĩa XãHộiở Việt Nam. Trong
  ñó, nền kinh tế Nhà nước ñóng vai trò chủ ñạo nhằm hỗ trợ, dẫn dắt các thành
  phần kinh tế ñi ñúng theo ñịnh hướng Xã Hội Chủ Nghĩa. Từ sau ñại hội
  ðảng toàn quốc lần thứ VI, ðảng và Nhà nước ñã thựchiện nhiều chủ trương,
  chính sách tích cực nhằm ñổi mới và nâng cao năng lực hoạt ñộng của các
  doanh nghiệp nhà nước.
  Tuy nhiên, sau hơn 20 năm ñổi mới ñến nay, mặc dù cơ chế quản lý ñã
  có nhiều thay ñổi căn bản nhưng hoạt ñộng xản suất kinh doanh của các
  doanh nghiệp nhà nước vẫn chưa thực sự hiệu quả, nhiều doanh nghiệp vẫn
  lâm vào tình trạng làm ăn thua lỗ, khả năng cạnh tranh thấp, công nghệ lạc
  hậu, máy móc thiết bị lỗi thời, thiếu ñồng bộ và trình ñộ tổ chức quản lý yếu
  kém. ðiều ñó ñã làm giảm ñi vai trò chủ ñạo của khuvực kinh tế nhà nước
  bên cạnh sự phát triển không ngừng của các thành phần kinh tế khác như kinh
  tế ngoài quốc doanh và khu vực kinh tế có vốn ñầu tư nước ngoài.
  Trước tình hình ñó, nhu cầu tái cơ cấu sắp xếp lại nền kinh tế nhà nước
  và hệ thống doanh nghiệp nhà nước nhằm tăng cường vai trò quan trọng của
  hệ thống doanh nghiệp này trở nên hết sức cấp bách. Cổ phần hoá các doanh
  nghiệp nhà nước ñược xem như là một giải pháp hữu hiệu, nhằm nâng cao
  hiệu quả sản xuất kinh doanh của hệ thống doanh nghiệp này và các thành
  phần kinh tế trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân.
  Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, nhằm chuyển một phần sở hữu nhà
  nước sang sở hữu nhiều thành phần, huy ñộng vốn nhàn rỗi của toàn dân và của
  toàn xã hội ñể ñầu tư ñổi mới công nghệ, phát triểndoanh nghiệp, tạo thêm
  việc làm, tăng sức cạnh tranh, góp phần thúc ñẩy nền kinh tế Việt Nam phát
  triển, hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Nhưng trong thực tế trên
  ñịa bàn cả nước nói chung và tỉnh Phú Thọ nói riêngkhông phải doanh nghiệp
  nào sau khi cổ phần hoá ñều hoạt ñộng có hiệu quả, ña phần chỉ có các doanh
  nghiệp ñang trong quá trình hoạt ñộng kinh doanh cólãi, thuận lợi về vị trí ñịa
  lý thì sau khi cổ phần hoá bước ñầu ñã có hiệu quả,hoạt ñộng sản xuất kinh
  doanh của các doanh nghiệp này ñược mở rộng thể hiện ở sự tăng trưởng ñều
  ñặn của các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận so với trước khi cổ phần hoá, nhưng
  cũng có không ít các doanh nghiệp ñang gặp phải vấnñề về công nghệ, về vốn,
  về lao ñộng, có doanh nghiệp gặp phải vấn ñề về khả năng chiếm lĩnh thị
  trường, ñặc biệt là các doanh nghiệp ở những ñịa phương không thuận lợi về vị
  trí ñịa lý, về thông tin thị trường và về các nguồnlực khác.
  ðể góp phần vào việc thúc ñẩy quá trình phát triển của hệ thống doanh
  nghiệp nhà nước sau cổ phần hoá trên ñịa bàn thành phố Việt Trì tôi mạnh
  dạn lựa chọn ñề tài “Nghiên cứu giải pháp phát triển doanh nghiệp nhà
  nước sau cổ phần hoá trên ñịa bàn thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ”ñể
  nghiên cứu và viết luận văn thạc sỹ của mình.
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu
  1.2.1 Mục tiêu chung
  Góp phần luận chứng về cơ sở lý luận và thực tiễn về sự phát triển của
  các DNNN sau CPH trên cơ sở ñó ñề xuất một số quan ñiểm ñịnh hướng và
  giải pháp chủ yều nhằm phát triển hệ thống doanh nghiệp này.
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể
  - Hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triểndoanh nghiệp nhà
  nước sau cổ phần hoá.
  - ðánh giá thực trạng tình hình hoạt ñộng của các doanh nghiệp nhà
  nước sau cổ phần hoá trên ñịa bàn thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ.
  - ðề suất các giải pháp phát các doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần
  hoá trên ñịa bàn thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ.
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
  1.3.1 ðối tượng nghiên cứu
  ðối tượng nghiên cứu là các vấn ñề kinh tế, tổ chứccủa doanh nghiệp
  nhà nước sau cổ phần hóa trên ñịa bàn thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ,
  nhằm từ ñó ñưa ra các giải pháp phát triển hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của
  hệ thống doanh nghiệp này .
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu
  Về nội dung: Trên cơ sở phân tích, ñánh giá các nhân tố ảnh hưởng, các
  mối quan hệ tác ñộng ñến quá trình phát triển của các DNNN sau CPH và ñề
  xuất các giải pháp dựa trên một số quan ñiểm mang tính chất ñịnh hướng phát
  triển hệ thống doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hoá trên ñịa bàn thành phố
  Việt Trì - tỉnh Phú Thọ.
  Về không gian: ðề tài ñi sâu nghiên cứu phân tích, ñánh giá tình hình
  phát triển của hệ thống doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hoá trên ñịa bàn
  thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ.
  Về thời gian: Thời gian thu thập số liệu nghiên cứu, ñánh giá tình hình
  hoạt ñộng của các Doanh nghệp nhà nước sau cổ phần hoá giới hạn trong 2
  năm (năm 2008 và 2009), khảo sát thực tế năm 2010 và ñề xuất giải pháp phát
  triển hệ thống doanh nghiệp này trong các năm tiếp theo.
  Thời gian thực hiện ñề tài từ tháng 9/2010 ñến tháng 9/2011.

  2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
  2.1 Cơ sở lý luận
  2.1.1 Các khái niệm cơ bản
  2.1.1.1 Khái niệm về doanh nghiệp nhà nước
  Có rất nhiều khái niệm khác nhau về doanh nghiệp nhà nước (DNNN)
  ở các nước khác nhau trên thế giới. ðó là do cách tiếp cận khác nhau về khoa
  học hoặc ñể thực hiện các số liệu thống kê với mục ñích khác nhau.
  Từ năm 1995, Nhà nước ta ñã ban hành luật doanh nghiệp nhà nước với
  nhiều quan ñiểm mới về loại hình DNNN. Luật DNNN năm 1995 ñịnh nghĩa
  DNNN như sau: “DNNN là tổ chức kinh tế do Nhà nước ñầu tư vốn, thành
  lập và tổ chức quản lý, hoạt ñộng kinh doanh hoặc hoạt ñộng công ích nhằm
  thực hiện mục tiêu kinh tế xã hội do Nhà nước giao.DNNN có tư cách pháp
  nhân, có quyền và nghĩa vụ dân sự, tự chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt ñộng
  kinh doanh trong phạm vi số vốn do doanh nghiệp quản lý. DNNN có tên gọi,
  có con dấu riêng và có trụ sở chính trên lãnh thổ Việt Nam”.
  Khái niệm DNNN theo luật DNNN năm 1995 và các văn bản hướng
  dẫn có một số ñiểm mới phản ánh những thay ñổi trong chính sách và cơ cấu
  kinh tế ở nước ta.
  DNNN do Nhà nước ñầu tư, thành lập và quản lý. Nhà nước sở hữu
  100% doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp chỉ là người ñại diện cho
  DNNN, do chủ sở hữu là Nhà nước cử ra chứ không phải là chủ sở hữu
  DNNN
  DNNN ñược phân thành DNNN hoạt ñộng kinh doanh và DNNN hoạt
  ñộng công ích. DNNN có tư cách pháp nhân.
  ðây là khía cạnh pháp lý quan trọng thể hiện tư cách chủ thể của
  DNNN trong tất cả các quan hệ pháp lý.
  Theo quy ñịnh của luật DNNN năm 2003 thì khái niệm về DNNN ñược
  phát triển tương ñối sâu trong ñịnh nghĩa: “DNNN làtổ chức kinh tế do Nhà
  nước sở hữu toàn bộ vốn ñiều lệ hoặc có cổ phần, vốn góp chi phối, ñược tổ
  chức dưới hình thức công ty Nhà nước, CTCP, công tytrách nhiệm hữu hạn”
  Với ñịnh nghĩa trên ñã thể hiện những quan ñiểm mới, những thay ñổi
  cơ bản trong chính sách của Nhà nước ta với thành phần kinh tế Nhà nước và
  với các thành phần kinh tế khác
  Luật DNNN năm 2003 ñã ña dạng hoá các DNNN trên tiêu chí quyền
  chi phối. Chính sự ña dạng về hình thức tồn tại củaDNNN sẽ làm sinh ñộng
  thành phần kinh tế công, làm cho nó thích ứng hơn với nền kinh tế thị trường
  ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa.
  2.1.1.2 Khái niệm về cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước
  Cổ phần hoá (CPH) là một hình thức chuyển ñổi doanh nghiệp từ
  doanh nghiệp có một hoặc số ít chủ sở hữu sang các doanh nghiệp có nhiều
  chủ sở hữu dưới hình thức các công ty cổ phần (CTCP). Thực chất của quá
  trình này là nhằm chuyển ñổi hình thức sở hữu trongcác doanh nghiệp cũ
  sang hình thức sở hữu hỗn hợp giữa các cổ ñông là tư nhân, pháp nhân; giữa
  tư nhân với nhà nước; giữa tư nhân với nhau trên cơsở chia nhỏ tài sản của
  công ty thành những phần bằng nhau, bán lại cho cáccổ ñông dưới hình thức
  cổ phiếu. Thông qua ñó thiết lập hình thức tổ chức quản lý sản xuất theo mô
  hình CTCP, hoạt ñộng với tư cách một pháp nhân ñộc lập. Như vậy, CPH có
  thể thực hiện cho bất cứ loại hình doanh nghiệp nào, kể cả doanh nghiệp tư
  nhân, DNNN và các loại hình doanh nghiệp khác. Mặc dù trong thực tiễn
  CPH diễn ra cả ñối với các doanh nghiệp tư nhân song do số lượng các doanh
  nghiệp tư nhân CPH là không ñáng kể, cho nên khi nhắc ñến CPH người ta
  thường hiểu là CPH các DNNN.
  CPH các DNNN là thuật ngữ xuất hiện và ñược sử dụngở Việt Nam
  gắn liền với quá trình ñổi mới tổ chức và quản lý các DNNN trong những
  năm gần ñây. ðổi mới các DNNN là xu hướng có tính phổ biến ở hầu hết các

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Nghị quyết ðại hội ðảng toàn quốc lần thứ XI, XII, XIII, IX, X
  2. Văn kiện ðại hội ðảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVII
  3. Báo cáo của BCH ðảng bộ thành phố Việt Trì lần thứ XVIII
  4. Báo cáo của Ban cán sự ðảng UBND tỉnh Phú Thọ “công tác sắp xếp ñổi
  mới DNNN” các năm 2008, 2009
  5. Báo cáo của Sở KH&ðT tỉnh “Kết quả 10 năm thực hiện sắp xếp, ñổi mới,
  phát triển và nâng cao hiệu quả DNNN” - năm 2010
  6. ðỗ Trọng Bá – 1996,”Doanh nghiệp nhà nước – Một số lý luận và thực
  tiễn”. Tạp chí nghiên cứu kinh tế số 21
  7. ðỗ Bình Trọng – 1998,”Một số suy nghĩ về cổ phần hóa DNNN”. Tạp chí
  nghiên cứu kinh tế
  8. ðề tài cấp Bộ 1999-2000 – Học viện chính trị Quốc gia HCM “Kinh tế nhà
  nước và quá trình CPH DNNN – những vấn ñề lý luận và thực tiễn ở Việt
  Nam”.( Tr33)
  9 . Lê Minh Toàn – NXB Chính trị quốc gia HCM. 2001“CTCP Quyền và
  nghĩa vụ của cổ ñông’’
  10. PGS. TS Phạm Thị Quý - NXB Chính trị quốc gia .2005 “Chuyển ñổi mô
  hình kinh tế ở việt nam thực trạng và kinh nghiệm”
  11. Chu Hoàng Anh (1999), “Chính sách ñối với ngườilao ñộng trong DN
  CPH” Tạp chí Lao ñộng và xã hội, số 148
  12. Trần Công Bảng (1998), “Tiến trình và triển vọng cổ phần hóa ở Việt
  Nam”. Tạp chí kinh tế phát triển
  13. Nguyễn Văn Biên (1994), “Cổ phần hóa lối ra củacác DNNN trong nền
  kinh tế thị trường cạnh tranh”, Tạp chí kinh tế phát triển số 44
  14. Trần Tiến Cường (2001), “Các vấn ñề tồn tại và phát sinh của doanh
  nghiệp sau CPH, ña dạng sở hữu”. Tài liệu Hội thảo về CPH
  15. Hà Thị Kim Dung (1996), “Cổ phần hóa một biện pháp giải quết nguồn
  vốn trong các DNNN”. Tạp chí kinh tế dự báo tháng 1/1996
  16. Lê Hoàng Hải (2001), “Một số vướng mắc về tài chính ñối với DN sau
  CPH và ña dạng sở hữu”. Tài liệu Hội thảo về CPH
  17. ðoàn Văn Mạnh (1998), “Công ty cổ phần và chuyển DNNN thành
  CTCP”. NHà xuất bản thống kê tháng 4/1998
  18. Luật doanh nghiệp – năm 2006
  19. Thời báo kinh tế Việt Nam. 2008,2009,2010
  20. http://vietnamnet.vn/vn/index.html
  21. http://phutho.gov.vn/web/guest/homepage
  22. http://www.google.com.vn/
  23. Báo cáo tài chính của các DNNN sau CPH ở thành phố Việt Trì
  24. Niên giám thống kê các năm 2008, 2009, 2010. Cục thống kê tỉnh Phú Thọ

  Xem Thêm: Nghiên cứu giải pháp phát triển doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hoá trên địa bàn thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu giải pháp phát triển doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hoá trên địa bàn thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status