Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn Lan Phố

  webtailieu webtailieu Đang Ngoại tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn Lan Phố

  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn Lan Phố
  MỤC LỤC
  MỤC LỤC
  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  DANH MỤC SƠ ĐỒ
  DANH MỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT
  VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
  SẢN XUẤT . 3
  1.1. Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất . 3
  1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất: . 3
  1.1.2. Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất: . 3
  1.2. Bản chất và chức năng của giá thành sản phẩm . 4
  1.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm: . 4
  1.2.2. Bản chất của giá thành sản phẩm: . 5
  1.2.3. Chức năng của giá thành sản phẩm . 5
  1.2.3.1. Chức năng thước đo bù đắp chi phí . 5
  1.2.3.2 Chức năng lập giá 5
  1.2.3.3. Chức năng đòn bẩy kinh tế . 6
  1.3. Phân loại chi phí sản xuất 6
  1.3.1. Phân loại theo yếu tố chi phí ( nội dung kinh tế ) . 6
  1.3.2. Phân loại theo khoản mục chi phí ( theo công dụng kinh tế và địa điểm
  phát sinh ) 7
  1.4. Phân loại giá thành sản phẩm . 8
  1.4.1. Theo thời điểm tính và nguồn số liệu để tính giá thành 8
  1.4.2. Theo phạm vi phát sinh chi phí giá thành . 9
  1.5. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành sản phẩm
  và kỳ tính giá thành. 9
  1.5.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất : . 9
  1.5.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm . 10
  1.5.3. Kỳ tính giá thành . 10
  1.6. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất 11
  1.6.1. Trình tự hạch toán chi tiết chi phí sản xuất : . 11
  1.6.2. Trình tự hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất : . 11
  1.7. Phương pháp tính giá thành sản phẩm . 12
  1.7.1. Phương pháp trực tiếp ( phương pháp giản đơn ): 12
  1.7.2. Phương pháp tổng cộng chi phí : 12
  1.7.3. Phương pháp hệ số : 12
  1.7.4. Phương pháp tỷ lệ: 13
  1.7.5. Phương pháp đơn đặt hàng 14
  1.7.6. Phương pháp định mức . 14
  1.8. Đánh giá sản phẩm dở dang . 15
  1.8.1. Khái niệm 15
  1.8.2. Đánh giá sản phẩm dở dang 15
  1.8.2.1. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 15
  1.8.2.2. Đánh giá sản phẩm dở dang theo sản lượng hoàn thành tương đương 15
  1.8.2.3. Đánh giá sản phẩm dở dang theo giá thành định mức . 16
  1.9. Nội dung hạch toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm . 17
  1.9.1. Đối với doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai
  thường xuyên . 17
  1.9.1.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp : . 17
  1.9.1.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp . 18
  1.9.1.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp . 19
  1.9.1.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung 21
  1.9.1.4. Tổng hợp chi phí sản xuất 23
  1.9.1.4. Tổng hợp chi phí sản xuất 24
  1.9.2. Đối với doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê
  định kỳ . 24
  1.9.2. Đối với doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê
  định kỳ . 25
  1.9.2.1. Hạch toán chi phí nguyên, vật liệu . 25
  1.9.2.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp . 26
  1.9.2.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung 26
  1.9.2.4. Tổng hợp chi phí sản xuất 26
  1.10. Hạch toán thiệt hại trong sản xuất 27
  1.10. Hạch toán thiệt hại trong sản xuất 28
  1.11. Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất – tính giá thành sản phẩm theo các
  hình thức kế toán. 29
  1.11. Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất – tính giá thành sản phẩm theo các
  hình thức kế toán. 30
  1.11.1. Hình thức sổ ― Nhật ký chung‖ 30
  1.11.2. Hình thức ―Nhật ký sổ cái‖ 32
  1.11.3. Hình thức ― Chứng từ ghi sổ‖ 33
  1.11.4. Hình thức ―Nhật ký - chứng từ‖ . 34
  1.11.5 . Hình thức kế toán trên máy vi tính 35
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN
  XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TRÁCH
  NHIỆM HỮU HẠN LAN PHỐ 36
  2.1. Đặc điểm chung ảnh hưởng đến công tác hạch toán CPSX và tính Z sản
  phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn Lan Phố. 36
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty trách nhiệm hữu hạn 36
  Lan Phố. 36
  2.1.2. Đặc điểm sản phẩm, tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ tại công ty
  trách nhiệm hữu hạn Lan Phố . 38
  2.1.2.1. Đặc điểm sản phẩm tại công ty TNHH Lan Phố : . 38
  2.1.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất : . 39
  2.1.2.3. Quy trình công nghệ sản xuất gạch tuynel: 40
  2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại công ty trách nhiệm hữu hạn 41
  Lan Phố 41
  2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại 43
  công ty trách nhiệm hữu hạn Lan Phố 43
  2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 43
  2.1.4.2. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty TNHH Lan Phố . 45
  2.2. Thực trạng tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại
  công ty trách nhiệm hữu hạn Lan Phố 47
  2.2.1. Đặc điểm và cách phân loại chi phí sản xuất 47
  2.2.2. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành . 47
  sản phẩm tại công ty TNHH Lan Phố. 47
  2.2.2.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất tại công ty TNHH Lan Phố 47
  2.2.2.2. Đối tượng và kỳ tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Lan Phố 48
  2.2.4. Nội dung, trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính Z sản phẩm tại
  công ty TNHH Lan Phố 48
  2.2.4.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại công ty TNHH Lan
  Phố. 48
  2.2.4.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tại công ty TNHH Lan Phố . 57
  2.2.4.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung tại công ty TNHH Lan Phố 65
  2.2.4.4. Tổng hợp chi phí sản xuất, đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá
  thành sản phẩm 72
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ
  TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI
  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LAN PHỐ . 81
  3.1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán nói chung và kế toán chi phí sản xuất và
  tính giá thành sản phẩm nói riêng tại công ty TNHH Lan Phố 81
  3.1.1. Ưu điểm . 81
  3.1.2. Hạn chế 82
  3.2. Tính tất yếu phải hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá
  thành sản phẩm 83
  3.3. Yêu cầu và phương hướng hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và
  tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Lan Phố 83
  3.3.1. Yêu cầu 83
  3.3.2. Phương hướng . 84
  3.4. Nội dung và giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính
  giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Lan Phố. 85
  3.4.1. Kiến nghị 1: Về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 85
  3.4.2. Kiến nghị 2: Về phương pháp tính giá nguyên vật liệu 85
  3.4.3. Kiến nghị 3: Về thiệt hại trong sản xuất . 86
  3.4.4. Kiến nghị 4: Về ứng dụng công nghệ thông tin 88
  3.4.4. Kiến nghị 4: Về ứng dụng công nghệ thông tin 89
  3.5. Điều kiện để thực hiện các giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí
  sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Lan Phố 89
  3.5.1. Về phía Nhà nước . 89
  3.5.2. Về phía doanh nghiệp 90
  KẾT LUẬN 91
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 92
  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
  Trong điều kiện kinh tế hiện nay, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp
  ngày càng gia tăng rõ rệt. Các doanh nghiệp muốn tồn tại và vươn lên khẳng
  định vị trí của mình cần phải năng động trong tổ chức quản lý, điều hành hoạt
  động sản xuất kinh doanh, đặc biệt cần làm tốt công tác kế toán chi phí sản
  xuất và tính giá thành sản phẩm. Vấn đề tiết kiệm chi phí sản xu ất, hạ giá
  thành sản phẩm có ý nghĩa vô cùng to lớn trong việc nâng cao lợi nhuận, tăng
  tích lũy cho doanh nghiệp, nó là tiền đề đảm bảo cho sự tồn tại, củng cố chỗ
  đứng của doanh nghiệp trên thị trường. Để làm tốt công việc này, đòi hỏi các
  doanh nghiệp cần tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá
  thành sản phẩm một cách chính xác, kịp thời, đúng đối tượng, đúng chế độ
  quy định và đúng phương pháp để từ đó đưa ra những biện pháp cụ thể tiết
  kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm của doanh nghiệp mình, nhưng
  vẫn đảm bảo về chất lượng sản phẩm. Do đó việc hoàn thiện công tác kế toán
  nói chung và kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm nói riêng là một
  nhu cầu cần thiết.
  Nhận thức được tầm quan trọng này, sau thời gian học tập tại trường, và
  thực tập tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Lan Phố , với sự hướng dẫn của Th.s
  Nguyễn Đức Kiên, cùng các cô, chú, anh, chị cán bộ Phòng Kế toán trong
  công ty, em đã đi sâu nghiên cứu, tìm hiểu và chọn đề tài tốt nghiệp : “ Hoàn
  thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công
  ty trách nhiệm hữu hạn Lan Phố”.
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
  - Hệ thống hóa lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá
  thành sản phẩm trong doanh nghiệp.
  - Mô tả và phân tích được thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và
  tính giá thành sản phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Lan Phố.
  - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản
  xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Lan Phố.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
  * Đối tượng nghiên cứu:
  - Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công
  ty trách nhiệm hữu hạn Lan Phố.
  * Phạm vi nghiên cứu:
  - Về không gian: đề tài được thực hiện tại Công ty trách nhiệm hữu hạn
  Lan Phố.
  - Về thời gian: đề tài được thực hiện từ ngày 25/03 đến ngày 29/06
  - Việc phân tích được lấy từ số liệu năm 2012.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  - Các phương pháp kế toán
  - Phương pháp thống kê và so sánh
  - Phương pháp chuyên gia
  - Phương pháp nghiên cứu tài liệu để kế thừa thành tựu
  5. Kết cấu của khóa luận
  Kết cấu của đề tài ngoài lời mở đầu và kết luận, nội dung được thể hiện ở
  ba chương như sau:
  Chương 1: Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
  sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất.
  Chương 2: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá
  thành sản phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Lan Phố.
  Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí
  sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Lan Phố.
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Bộ tài chính. Năm 2011. Chế độ kế toán doanh nghiệp Quyển 1 Hệ
  thống tài khoản kế toán. Hà Nội NXB Lao động.
  2. Bộ tài chính. Năm 2011. Chế độ kế toán doanh nghiệp Quyển 2 Báo
  cáo tài chính chứng từ và sổ kế toán, sơ đồ kế toán. Hà Nội NXB Lao
  động.
  3. TS. Phan Đức Dũng. Năm 2010. Kế toán tài chính Phần 1 Kế toán
  doanh nghiệp sản xuất. NXB Thống kê.
  4. Trường Đại học kinh tế quốc dân GS.TS. Đặng Thị Loan. Giáo trình kế
  toán tài chính trong các doanh nghiệp. Năm 2011 NXB Đại học kinh tế
  quốc dân.
  5. Khóa luận tốt nghiệp của các anh chị khóa trước.

  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn Lan Phố
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn Lan Phố sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status