Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phẩn dược liệu và vật tư y tế Hải Phòng

  webtailieu webtailieu Đang Ngoại tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phẩn dược liệu và vật tư y tế Hải Phòng

  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phẩn dược liệu và vật tư y tế Hải Phòng
  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI MỞ ĐẦU . 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu. 1
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài 2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài. 2
  4. Phương pháp nghiên cứu 2
  5. Kết cấu của khóa luận 3
  CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ
  TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN
  XUẤT 4
  1.1. Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất. 4
  1.2. Bản chất và chức năng giá thành sản phẩm 4
  1.3. Phân loại chi phí sản xuất. 5
  1.3.1. Phân loại chi phí theo yếu tố chi phí . 5
  1.3.2.Phân theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm. 6
  1.4. Phân loại giá thành sản phẩm. 7
  1.4.1.Theo thời điểm tính và nguồn số liệu để tính giá thành. 7
  1.4.2.Theo phạm vi phát sinh chi phí 7
  1.5. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành sản phẩm
  và kỳ tính giá thành sản phẩm. 8
  1.5.1.Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản
  phẩm 8
  1.5.2.Kỳ tính giá thành sản phẩm 9
  1.6. Phương pháp và trình tự hạch toán chi phí sản xuất. 10
  1.6.1.Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 10
  1.6.2.Trình tự hạch toán chi phí sản xuất 10
  1.6.2.1.Trình tự hạch toán chi tiết chi phí sản xuất. 10
  1.6.2.2.Trình tự hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất. 11
  1.7. Phương pháp tính giá thành sản phẩm 12
  1.7.1.Phương pháp trực tiếp (còn gọi là phương pháp giản đơn). 12
  1.7.2.Phương pháp tổng cộng chi phí. 13
  1.7.3.Phương pháp hệ số. 13
  1.7.4.Phương pháp tỷ lệ 14
  1.7.5.Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ 14
  1.7.6.Phương pháp liên hợp 15
  1.8. Đánh giá sản phẩm dở dang 15
  1.8.1.Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 15
  1.8.2.Đánh giá theo ước lượng sản phẩm hoàn thành tương đương . 16
  1.8.3.Đánh giá sản phẩm dở dang theo giá thành định mức . 16
  1.9. Nội dung hạch toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm. 17
  1.9.1. Đối với doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai
  thường xuyên. 17
  1.9.1.1.Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 17
  1.9.1.2.Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 18
  1.9.1.3.Hạch toán chi phí sản xuất chung. 21
  1.9.1.4.Tổng hợp chi phí sản xuất . 23
  1.9.2 Đối với doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê
  định kỳ. 24
  1.10.Hạch toán thiệt hại trong sản xuất. 26
  1.10.1.Hạch toán về thiệt hại sản phẩm hỏng. 26
  1.10.2.Hạch toán thiệt hại về ngừng sản xuất. 26
  1.11. Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm theo các hình
  thức kế toán. 28
  1.11.1.Hình thức sổ “ Nhật ký chung” 28
  1.11.2.Hình thức “Nhật ký sổ cái” 30
  1.11.3.Hình thức “ Chứng từ ghi sổ” 31
  1.11.4.Hình thức “Nhật ký - chứng từ” . 32
  1.11.5.Hình thức kế toán trên máy vi tính 33
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT
  VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
  LIỆU VÀ VẬT TƯ Y TẾ HẢI PHÒNG 34
  2.1. Đặc điểm chung ảnh hưởng đến công tác hạch toán CPSX và tính giá
  thành sản phẩm tại công ty Cổ phần dược liệu và vật tư y tế Hải Phòng. 34
  2.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Cổ phần dược liệu và vật tư
  y tế Hải Phòng. 34
  2.1.2.Đặc điểm sản phẩm, tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ tại công ty
  Cổ phần dược liệu và vật tư y tế Hải Phòng. 35
  2.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại công ty Cổ phần dược liệu và vật
  tư y tế Hải Phòng. 37
  2.1.4.Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại
  công ty Cổ phần dược liệu và vật tư y tế Hải Phòng 40
  2.2. Thực trạng tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại
  công ty Cổ phần dược liệu và vật tư y tế Hải Phòng 44
  2.2.1. Đặc điểm và cách phân loại chi phí sản xuất tại công ty Cổ phần dược
  liệu và vật tư y tế Hải Phòng 44
  2.2.2.Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản
  phẩm tại công ty Cổ phần dược liệu và vật tư y tế Hải Phòng. 45
  2.2.2.1.Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất tại công ty Cổ phần dược liệu và
  vật tư y tế Hải Phòng. 45
  2.2.2.2.Đối tượng tính giá thành tại công ty cổ phần dược liệu và vật tư y tế
  Hải Phòng 45
  2.2.3.Kỳ tính giá thành và phương pháp tính giá thành sản phẩm. 46
  2.2.4.Nội dung, trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  tại công ty Cổ phần dược liệu và vật tư y tế Hải Phòng. 47
  2.2.4.1 Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại công ty Cổ phần dược
  liệu và vật tư y tế Hải Phòng. 47
  2.2.4.2.Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tại công ty Cổ phần dược liệu và
  vật tư y tế Hải Phòng. 54
  2.2.4.3.Hạch toán chi phí sản xuất chung tại công ty Cổ phần dược liệu và vật
  tư y tế Hải Phòng. 64
  2.2.4.4.Tổng hợp chi phí sản xuất, đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá
  thành sản phẩm 72
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ
  TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI
  CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ VẬT TƯ Y TẾ HẢI PHÒNG 80
  3.1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán nói chung và kế toán chi phí sản
  xuất – giá thành sản phẩm nói riêng tại công ty Cổ phần dược liệu và vật tư y
  tế Hải Phòng 80
  3.1.1.Ưu điểm 80
  3.1.2.Hạn chế. 81
  3.2. Tính tất yếu phải hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá
  thành sản phẩm 82
  3.3. Yêu cầu và phương hướng hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất –
  giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần dược liệu và vật tư y tế Hải Phòng.83
  3.3.1.Yêu cầu. 83
  3.3.2.Phương hướng 83
  3.4. Nội dung và giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất – giá
  thành sản phẩm tại công ty Cổ phần dược liệu và vật tư y tế Hải Phòng. 84
  3.4.1.Kiến nghị 1: Về việc hạch toán các khoản thiệt hại trong sản xuất . 84
  3.4.2.Kiến nghị 2: Ứng dụng công nghệ thông tin 85
  3.4.3. Kiến nghị 3: Về việc trả lương theo sản phẩm lũy tiến 86
  3.4.4. Kiến nghị 4: Về việc trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ . 87
  3.4.5. Kiến Nghị 5: Về phương pháp tính giá hàng xuất kho . 87
  3.5. Điều kiện để thực hiện các giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí
  sản xuất – giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần dược liệu và vật tư y tế Hải
  Phòng. 88
  3.5.1.Về phía nhà nước. 88
  3.5.2.Về phía doanh nghiệp . 89
  KẾT LUẬN . 90
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 91
  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu.
  Trong quá trình hội nhập nền kinh tế thế giới và khu vực, sự cạnh tranh
  giữa các doanh nghiệp diễn ra ngày càng khắc nghiệt, đặc biệt là trong nền
  kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay. Các doanh nghiệp muốn tồn tại và
  phát triển bền vững phải tìm cho mình những phương án kinh doanh phù hợp,
  nắm bắt và đáp ứng tốt nhu cầu thị trường, thực hiện mục tiêu tối đa hóa lợi
  nhuận của mình. Do đó, doanh nghiệp phải làm tốt công tác quản lý, giảm
  thiểu chi phí sản xuất, có chính sách giá cả linh hoạt, hạ giá thành xuống mức
  thấp nhất có thể mà vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm nhằm góp phần tạo nên
  uy tín của doanh nghiệp trên thương trường.
  Doanh nghiệp muốn thực hiện được những điều này cần phải có tổ
  chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm một c ách
  khoa học, hợp lý. Qua các số liệu kế toán tập hợp và cung cấp, các nhà quản
  trị có thể đánh giá, phân tích tình hình t hực hiện kế hoạch sản xuất, lập dự
  toán chi phí, kiểm soát được các khoản chi phí phát sinh ở từng bộ phận để
  kịp thời có những điều chỉnh phù hợp trong công tác quản lý và điều hành
  hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, tổ chức kế toán chi phí sản
  xuất và tính giá thành sản phẩm có vai trò rất quan trọng đối với các doanh
  nghiệp sản xuất, giúp các nhà quản lý cấp cao biết rõ tiềm năng của doanh
  nghiệp mình, sử dụng hợp lý những nguồn lực sẵn có góp phần nâng cao hiệu
  quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
  Nhận thức được vai trò của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá
  thành sản phẩm, trong quá trình thực tập tại côn g ty Cổ phần dược liệu và vật
  tư y tế Hải Phòng, được các cán bộ phòng kế toán nhiệt tình giúp đỡ, dưới sự
  hướng dẫn của thầy giáo, Th.S Nguyễn Đức Kiên, em đã chọn đề tài : “ Hoàn
  thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty Cổ phầ n
  dược liệu và vật tư y tế Hải Phòng” cho bài khóa luận của mình.
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
  Về mặt lý luận: Hệ thống hóa lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất
  và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.
  Về mặt thực tế: Mô tả và phân tích thực trạng kế toán chi phí sản xuất
  và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần dược liệu và vật tư y tế Hải
  Phòng.
  Đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản
  xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần dược liệu và vật tư y tế
  Hải Phòng.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài.
  Đối tượng nghiên cứu đề tài: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá
  thành tại công ty Cổ phần dược liệu và vật tư y tế Hải Phòng.
  Phạm vi nghiên cứu:
  - Về không gian: Đề tài được thực hiện tại công ty Cổ phần dược
  liệu và vật tư y tế Hải Phòng.
  - Về thời gian: Đề tài được thực hiện từ ngày 25/03/2013 đến
  ngày 29/06/2013.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Bài luận sử dụng những phương pháp nghiên cứu là:
  - Các phương pháp kế toán (phương pháp chứng từ, phương pháp tài
  khoản, phương pháp tính giá, phương pháp tổng hợp cân đối)
  - Phương pháp thống kê và so sánh.
  - Phương pháp chuyên gia.
  - Phương pháp nghiên cứu tài liệu để thừa hưởng thành tựu.
  Phương pháp kỹ thuật trong trình bày: kết hợp giữa mô tả và phân tích,
  giữa luận giải với bảng, biểu và sơ đồ.
  Kết cấu của khóa luận
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, bài khóa luận gồm 3 chương :
  Chương 1: Lý luận chung về tổ chức kế toán chi phí sản xuất và
  tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất.
  Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá
  thành sản phẩm tại công ty Cổ phần dược liệu và vật tư y tế Hải Phòng.
  Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán chi
  phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần dược liệu và
  vật tư y tế Hải Phòng
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp (xuất bản năm 2008)
  Chủ biên: PGS. TS. Đặng Thị Loan – NXB Đại học kinh tế quốc dân.
  2. Kế toán tài chính – phần 1 (xuất bản năm 2010)
  Chủ biên: TS. Phan Đức Dũng – NXB thống kê
  3. Chế độ kế toán doanh nghiệp 2012 phần 1
  Chủ biên: Bộ tài chính – NXB Lao động
  4. Chế độ kế toán doanh nghiệp 2012 phần 2
  Chủ biên: Bộ tài chính – NXB Lao động
  5. Hướng dẫn thực hành về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
  sản phẩm trong doanh nghiệp (xuất bản năm 2009)
  Chủ biên: PGS. TS Võ Văn Nhị - NXB Hà Nội
  6. Khóa luận tốt nghiệp của các anh chị khóa trước

  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phẩn dược liệu và vật tư y tế Hải Phòng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phẩn dược liệu và vật tư y tế Hải Phòng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status