Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu giải pháp tiếp cận thị trường của các chủ trang trại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu giải pháp tiếp cận thị trường của các chủ trang trại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Nghiên cứu giải pháp tiếp cận thị trường của các chủ trang trại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
  Mô tả bị lỗi font vài chữ chứ tài liệu không bị lỗi nhé

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục bảng v
  Danh mục hình và ñồ thị vii
  Danh mục hộp viii
  Danh mục viết tắt .ix
  1. ðẶT VẤN ðỀ 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài nghiên cứu . 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài . 2
  1.3 Câu hỏi nghiên cứu . 3
  1.4 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu của ñề tài . 3
  2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG CỦA
  CÁC CHỦ TRANG TRẠI . 4
  2.1 Cơ sở lý luận về giải pháp tiếp cận thị trường của các chủ trang trại 4
  2.1.1 Tìm hiểu về trang trại 4
  2.1.2 Xu hướng phát triển kinh tế trang trại 9
  2.1.3 Tiếp cận thị trường 10
  2.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng ñến khả năng tiếp cận thị trường . 22
  2.1.5 Các giải pháp tiếp cận thị trường cho các chủtrang trại . 29
  2.2 Cơ sở thực tiễn . 32
  2.2.1 Tình hình tiếp cận thị trường của các chủ trang trại trên thế giới . 32
  2.2.2 Tình hình tiếp cận thị trường nông sản của cá c chủ trang trại ở nước ta 36
  2.3 Các công trình nghiên cứu có liên quan 39
  3. ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 41
  3.1 ðặc ñiểm tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang 41
  3.1.1 ðặc ñiểm tự nhiên . 41
  3.1.2 ðặc ñiểm kinh tế - xã hội huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang . 42
  3.2 Phương pháp nghiên cứu 51
  3.2.1 Phương pháp chọn ñiểm nghiên cứu, chọn mẫu ñiều tra 51
  3.2.2 Phương pháp thu thập số liệu . 52
  3.2.3 Phương pháp phân tích và xử lý số liệu . 53
  3.2.4 Phương pháp so sánh . 54
  3.2.5 Phương pháp tổng hợp . 55
  3.3 Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu 55
  4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN . 57
  4.1 Thực trạng về giải pháp tiếp cận thị trường củacác chủ trang trại ở huyện
  Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang . 57
  4.1.1 Tình hình phát triển kinh tế trang trại ở huy ện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang . 57
  4.1.2 Thực trạng về những giải pháp của nhà nước ñối với việc tiếp cận thị
  trường của các chủ trang trại 67
  4.1.3 Thực trạng về những giải pháp của bản thân chủ trang trại ñối với việc
  tiếp cận thị trường 77
  4.1.4 ðánh giá những mặt ñạt ñược và chưa ñạt ñược của những giải pháp ñã
  thực hiện 99
  4.2 Giải pháp tiếp cận thị trường cho các chủ trangtrại 101
  4.2.1 Các căn cứ ñể ñưa ra giải pháp 101
  4.2.2 Phương hướng tiếp cận thị trường của các chủ trang trại . 101
  4.2.3 Các giải pháp ñối với Nhà nước . 103
  4.2.4 Giải pháp tiếp cận thị trường ñối với chủ trang trại 106
  5. KẾT LUẬN 113
  5.1 Kết luận 113
  5.2 Kiến nghị 114
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 115
  PHỤ LỤC 117

  1. ðẶT VẤN ðỀ
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài nghiên cứu
  Kinh tế trang trại ñã, ñang và sẽ phát triển ñối với một nước nông nghiệp
  như nước ta. Việt Nam là một nước mà ñối tượng nôngdân chiếm trên 60% tổng
  dân số với hơn 53% lực lượng lao ñộng trực tiếp tham gia vào sản xuất nông
  nghiệp. Trong bối cảnh nền nông nghiệp phát triển với tình trạng ñơn lẻ, chưa
  hình thành ñược các khu vực sản xuất hàng hóa, thiếu cơ sở hạ tầng, thiếu một
  mạng lưới ñồng bộ và ổn ñịnh về hệ thống cung- cầu của thị trường.
  Theo Báo cáo của Bộ Nông Nghiệp, ñến nay cả nước có khoảng
  150.000 trang trại với diện tích ñất sử dụng khoảng900.000 ha. Kinh tế trang
  trại phát triển nhanh cả số lượng và chất lượng ñã góp phần chuyển dịch cơ
  cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn. Các trang trại chuyên trồng cây nông
  nghiệp chiếm 55,3%, chăn nuôi gia súc gia cầm chiếm10,3 %, lâm nghiệp
  chiếm 2,2%, nuôi trồng thuỷ sản chiếm 27,3% và sản xuất kinh doanh tổng
  hợp chiếm 4,9%.
  Kinh tế trang trại hiện ñang nổi lên, trở thành thành phần chủ lực phát
  triển kinh tế nông thôn. Hàng hóa ñược các trang trại sản xuất ngày càng
  nhiều, phong phú, ña dạng ñáp ứng nhu cầu ñòi hỏi ngày càng cao về lương
  thực, thực phẩm của nhân dân. Sản phẩm làm ra khôngnhững ñáp ứng thị
  trường trong nước mà ñã xuất khẩu với khối lượng lớn ra thị trường thế giới
  mang lại nguồn kim ngạch to lớn.
  Tuy nhiên, hiện tại các trang trại ở Việt Nam ñang gặp khó khăn như là
  quy mô sản xuất chưa lớn, tính ñồng bộ sản xuất trong dây chuyền chưa có,
  chuyên môn hoá chưa cao, các nhà máy chế biến tiêu thụ nguyên liệu có nguồn
  lấy từ sản phẩm trang trại sản xuất có máy móc còn lạc hậu, chưa có sự ñầu tư
  hiệu quả vì vậy sản phẩm làm ra chưa có sức cạnh tranh trên thị trường.
  Huyện Hiệp Hòa có 500 trang trại và gia trại chiếm tỷ lệ lớn toàn tỉnh,
  có 250 trang trại ñược cấp giấy phép kinh doanh. Kinh tế trang trại ñã khai
  thác có hiệu quả diện tích ñất nông nghiệp, ñất lâmnghiệp ñang sử dụng kém
  hiệu quả. Việc hình thành và phát triển KTTT giúp nông dân làm quen với
  kinh tế thị trường, thích ứng với nhiều loại cây trồng, con gia súc có yêu cầu
  kỹ thuật cao, ñưa nhanh tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo nhu cầu
  hợp tác, quan hệ giữa các chủ trang trại và giữa trang trại với doanh nghiệp,
  cơ quan Nhà nước, nhà khoa học; tạo thêm nhiều việclàm, tăng thu nhập cho
  người lao ñộng. ðiểm nổi bật của trang trại thời gian qua là có sự gắn kết giữa
  sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. ðây cũng là lợi thế ñể ñưa kinh tế
  trang trại của ñịa phương phát triển.
  Tuy nhiên việc tiếp cận thị trường các yếu tố ñầu vào, ñầu ra của các
  chủ trang trại còn kém hiệu quả. Cụ thể như việc chọn giống, quy trình sản
  xuất, tiêu thụ sản phẩm còn nhiều hạn chế.
  Nhận thức ñược tính cấp thiết của việc nghiên cứu vấn ñề tiếp cận thị
  trường của các chủ trang trại ở huyện Hiệp Hòa, tôitiến hành nghiên cứu ñề
  tài: “Nghiên cứu giải pháp tiếp cận thị trường của các chủ trang trại huyện
  Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang”.
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài
  Mục tiêu chung: ðánh giá thực trạng giải pháp tiếp cận thị trường của các
  chủ trang trại ở huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang từ ñ ó có những giải pháp nhằm
  nâng cao khả năng tiếp cận thị trường của các chủ trang trại trong huyện.
  Mục tiêu cụ thể:
  - Góp phần hệ thống hóa những vấn ñề lý luận cơ bảnvà thực tiễn về
  giải pháp tiếp cận thị trường của các chủ trang trại.
  - ðánh giá thực trạng giải pháp tiếp cận thị trườngcủa các chủ trang
  trại ở huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang.
  - ðề xuất các giải pháp chủ yếu giúp các chủ trang trại huyện Hiệp
  Hòa tiếp cận thị trường một cách tốt hơn.
  1.3 Câu hỏi nghiên cứu
  i) Tình hình phát triển kinh tế trang trại ở huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc
  Giang như thế nào?
  ii) Khả năng tiếp cận thị trường của các chủ trang trại huyện Hiệp Hòa
  tỉnh Bắc Giang như thế nào? Chính quyền ñịa phương và bản thân chủ trang
  trại ñã có những giải pháp nào tiếp cận thị trường chưa? Giải pháp ñấy có phù
  hợp không?
  iii) Những biện pháp nào ñể nâng cao năng lực tiếp cận thị trường của
  các chủ trang trại?
  1.4 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu của ñề tài
  - ðối tượng nghiên cứu là các giải pháp tiếp cận thị trường của chủ
  trang trại với chủ thể là các chủ trang trại ở huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang.
  - Phạm vi nghiên cứu:
  i) Về không gian: ñề tài nghiên cứu trên ñịa bàn huyện Hiệp Hòa tỉnh
  Bắc Giang.
  ii) Về thời gian: các số liệu thu thập ñể nghiên cứu ñề tài ñược lấy từ
  năm 2007 ñến năm 2009, các số liệu khảo sát cho năm2010, số liệu dự kiến
  cho giai ñoạn 2011 – 2015.
  iii) Về nội dung: ñề tài tập trung chủ yếu vào giảipháp tiếp cận thị
  trường tiêu thụ sản phẩm của các trang trại chăn nuôi, trang trại nuôi trồng
  thủy sản, trang trại tổng hợp trên ñịa bàn huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang.

  2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TIẾP CẬN THỊ
  TRƯỜNG CỦA CÁC CHỦ TRANG TRẠI
  2.1 Cơ sở lý luận về giải pháp tiếp cận thị trường của các chủ trang trại
  2.1.1 Tìm hiểu về trang trại
  2.1.1.1 Khái niệm trang trại
  Theo Nguyễn Thế Nhã,1999, Phát triển kinh tế trang trại ở Việt Nam
  thực trạng và giải pháp, Hội thảo trường ðại học Nông Nghiệp I, Hà Nội cho
  rằng:“ Trang trại là một loại hình tổ chức sản xuấtcơ sở trong nông, lâm, thủy
  sản, có mục ñích chính là sản xuất hàng hóa, có tư liệu sản xuất thuộc quyền
  sở hữu hoặc quyền sử dụng của một chủ ñộc lập, sản xuất ñược tiến hành trên
  quy mô ruộng ñất và các yếu tố sản xuất tiến bộ và trình ñộ kỹ thuật cao, hoạt
  ñộng tự chủ và luôn gắn với thị trường”.[9]
  Nghị quyết TW số 06/NQ-TW ngày 10/11/1998 cũng ñã xác ñịnh: “ .
  trang trại gia ñình thực chất là kinh tế hộ sản xuất hàng hóa với quy mô lớn
  hơn, sử dụng lao ñộng, tiền vốn của gia ñình là chủ yếu ñể sản xuất kinh
  doanh có hiệu quả”.[10]
  Như vậy, kinh tế trang trại là tổng thể các yếu tố sản xuất kinh doanh
  và các mối quan hệ kinh tế nảy sinh trong hoạt ñộngcủa trang trại, còn trang
  trại là nơi diễn ra các hoạt ñộng và các quan hệ ñó. Nghiên cứu về kinh tế
  trang trại là ñề cập ñến các mặt kinh tế, xã hội vàmôi trường của một mô hình
  sản xuất trong nông nghiệp, trong ñó kinh tế là mặtcơ bản chứa ñựng những
  nội dung cốt lõi của trang trại.
  2.1.1.2 Những ñặc trưng và tiêu chí nhận dạng kinh tế trang trại
  Kinh tế trang trại và kinh tế hộ ñược phân biệt bởimột số ñặc trưng cơ
  bản ở bảng so sánh dưới ñây.
  Tiêu chí nhận dạng trang trại:
  i) Phải chứa ñựng những ñặc trưng cơ bản của trang trại;
  ii) ðơn giản hoá và dễ vận dụng khi nhận dạng trangtrại;
  iii) Phản ánh ñược tính chất phong phú của các loạihình trang trại và
  sự biến ñộng của nó qua các thời kỳ.
  Dựa trên các ñặc tính của kinh tế trang trại chúng ta xác nhận, nhận
  dạng trang trại về hai mặt, ñịnh tính và ñịnh lượng.
  i) Về ñịnh tính: ðặc trưng cơ bản của trang trại làsản xuất sản phẩm
  hàng hoá, tiêu chí này có sự thống nhất ở tất cả các nước có kinh tế trang trại.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Báo cáo tổng kết công tác huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
  2. Cramer G.L, Jensen C.W., Southgate D.D, 1997, Agicultural
  economics and agribusiness. John Wiley & sons, Inc.
  3. Christopher conte, Albert R.Karr, 2001, Ấn phẩm của chương trình
  thông tin quốc tế, Bộ ngoại giao Hoa Kỳ, tháng 2/2001. Chương 8: Ngành
  nông nghiệp Mỹ: tầm quan trọng ñang thay ñổi.
  4. Frank Ellis (1995),Chính sách nông nghiệp trong các nước ñang phát
  triển (Phạm Thị Mỹ Dung, Vũ Văn Cảnh dịch), NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  5. Globefish (1997), Tiếp cận thị trường các sản phẩm thủy sản, Dịch báo
  cáo dự án MTF/VIE/025/MSC, Văn phòng ðại diện FAO tại Việt Nam, Hà Nội.
  6. Hồ Minh Hợp, 2007, Xâm nhập thị trường – giải pháp phát triển và
  nâng cao thu nhập nông hộ.
  http://www.iasvn.org/uploads/flies/xam_nhap_thi_truong1_0820104701.pdf -
  7. Kleih U., Odwongo W., Ndyashangaki C. (1999). Community,
  Access to Marketing Opportunities-Options for remote areas. Cục phát triển
  quốc tế, Vương quốc Anh (DFID).
  8.Nguyễn ðiền,1999, Kinh tế hộ nông dân và mô hình kinh tế trang
  trại ở Việt Nam, những vấn ñề kinh tế thế giới, số 57
  9. Nguyễn Thế Nhã,1999, Phát triển kinh tế trang trại ở Việt Nam thực
  trạng và giải pháp, Hội thảo trường ðại học Nông Nghiệp I, Hà Nội
  10. Nghị quyết TW số 06/NQ-TW ngày 10/11/1998
  11. Niên giám thống kê tỉnh Bắc Giang 2010, 2010, nhà xuất bản
  Thống kê
  12. Robert W.Bly,2006, Hướng dẫn hoàn hảo phương pháp tiếp cận
  thị trường, NXB Hà Nội
  13.Từ ñiển tiếng việt, năm 1998, nhà xuất bản ðà Nẵng
  14. Trần Hữu Cường, Khoa KT&PTNT, trường ðại học Nông Nghiệp
  Hà Nội, Tác ñộng của tiếp cận thị trường ñến năng suất tổng cộng của các
  trang trại trên ñịa bàn Hà Nội.
  15. Von Oppen, M. And D.M. Gabagambi (2003). Contribution of
  markets to agricultural productivity; evidence from developing countries.
  Quarterly Journal International Agriculture 42.No.1: p.49-61
  16. http://bannhanong.vn
  17. http://vietbao.vn
  18. http://www.monre.gov.vn
  19. http://sonnptnt.thaibinh.gov.vn
  20. http://www.baobacgiang.com.vn

  Xem Thêm: Nghiên cứu giải pháp tiếp cận thị trường của các chủ trang trại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu giải pháp tiếp cận thị trường của các chủ trang trại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status