Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Đầu tư Thương mại và Xây dựng Minh Vũ

  webtailieu webtailieu Đang Ngoại tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Đầu tư Thương mại và Xây dựng Minh Vũ

  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Đầu tư Thương mại và Xây dựng Minh Vũ
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ
  TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
  TRONG DOANH NGHIỆP . 3
  1.1 Những vấn đề lý luận chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp 3
  1.1.1 Một số khái niệm, thuật ngữ liên quan đến doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh 3
  1.1.1.1 Một số khái niệm, thuật ngữ liên quan đến doanh thu 3
  1.1.1.2. Một số khái niệm, thuật ngữ liên quan đến chi phí 5
  1.1.1.3. Xác định kết quả kinh doanh 6
  1.1.2. Bán hàng và các phương thức bán hàng trong doanh nghiệp 6
  1.1.3 Vai trò, ý nghĩa của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh . 9
  1.1.3.1. Vai trò . 9
  1.1.3.2 Ý nghĩa 9
  1.1.4 Yêu cầu, nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh . 10
  1.2. Tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh trong doanh nghiệp. 11
  1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và các khoản giảm trừ doanh
  thu 11
  1.2.1.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu . 19
  1.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán 22
  1.2.3. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 28
  1.2.3.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 29
  1.2.4. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính 32
  1.2.4.2. Kế toán chi phí tài chính 34
  1.2.5. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác . 36
  1.2.5.2. Kế toán chi phí khác . 39
  1.2.6 Kế toán xác định thuế TNDN . 41
  1.2.7. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 42
  1.3. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp 43
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU,
  CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ
  PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THANH CHƯƠNG . 46
  2.1 Khái quát về công ty CP Đầu tư Thương mại và Xây dựng Minh Vũ . 46
  2.1.1Quá trình hình thành và phát triển 46
  2.1.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại
  và Xây dựng Minh Vũ . 47
  2.1.2.1 Đặc điểm sản xuất kinh doanh 47
  2.1.2.2 Những thuận lợi, khó khăn và những thành tích đã đạt được của
  Doanh nghiệp trong quá trình hình thành và phát triển 47
  2.1.3 Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và
  Xây dựng Minh Vũ 59
  2.1.3.1 Sơ đồ bộ máy quản lý 50
  2.1.3.2 Chức năng của từng bộ phận 51
  2.1.4 Cơ cấu bộ máy của phòng tài chính kế toán 53
  2.1.4.1 Sơ đồ bộ máy kế toán tại công ty 53
  2.1.4.2 Chức năng nhiệm vụ của từng người 54
  2. 1.4.3 Chế độ kế toán áp dụng tại công tyCổ phần Đầu tư Thương mại và
  Xây dựng Minh Vũ . 55
  2.1.4.4 Tổ chức vận dụng chứng từ kế toán tại công ty Cổ phần Đầu tư
  Thương mại và Xây dựng Minh Vũ 55
  2.1.4.5 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản và hình thứckế toán áp dụng tại
  công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng Minh Vũ 56
  2.1.5 Sơ đồ hạch toán kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ 57
  2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng Minh
  Vũ 58
  2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ tại công ty Cổ phần Đầu
  tư Thương mại và Xây dựng Minh Vũ . 58
  2.2.2. Thực trạng kế toán các khoản giảm trừ doanh thu: . 70
  2.2.3 Thực trạng kế toán giá vốn hàng bán: 70
  2.2.4: Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính tại công ty Cổ phần Đầu
  tư Thương mại và Xây dựng Minh Vũ. 77
  2.2.5: Thực trạng công tác kế toán chi phí Quản lý kinh doanh tại Công cy Cổ
  phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng Minh Vũ. 89
  2.2.6 Kế toán xác định kết quả kết quả kinh doanh tại Công ty CP Đầu tư
  Thương mại và Xây dựng Minh Vũ 98
  CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ Ý KIẾN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ
  TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
  TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG
  MINH VŨ 112
  3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng Minh
  Vũ 112
  3.1.1. Ưu điểm 112
  3.1.2.Nhược điểm . 114
  3. 2. Đề xuất một số ý kiến hoàn thiện công tác kế toán hạch toán doanh thu,
  chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương
  mại và Xây dựng Minh Vũ 115
  3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán hạch toán doanh thu, chi
  phí và xác định kết quả kinh doanh 115
  3.2.2. Nguyên tắc của việc hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh 117
  3.2.3. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi
  phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Công ty Cổ phần Đầu tư
  Thương mại và Xây dựng Minh Vũ 118
  KẾT LUẬN 129
  LỜI MỞ ĐẦU
  Cùng với sự phát triển của các quốc gia trong khu vực và trên Thế giới,
  hiện nay Việt Nam được đánh giá là một đất nước có nền kinh tế phát triển
  mạnh, là nơi thu hút rất nhiều vốn đầu tư trong và ngoài nước.
  Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà
  nước, nền kinh tế nước ta có những bước chuyển biến lớn và đã đạt được một số
  thành tựu đáng kể như: Nhịp độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định, cơ cấu kinh
  tế đang từng bước được chuyển dịch, tình trạng lạm phát được ngăn chặn và đẩy
  lùi, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện đáng kể.
  Tuy nhiên, trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế vừa có yếu tố hợp tác
  chặt chẽ vừa có yếu tố cạnh tranh quyết liệt ấy, các nhà kinh doanh phải năng
  động và sáng tạo hơn, sáng suốt với những phương án kinh doanh phù hợp để
  sử dụng đồng vốn một cách hiệu quả nhất, tạo khả năng chiếm lĩnh thị trường
  cho Doanh nghiệp ngày càng phát triển đi lên vững mạnh. Bởi vậy, các
  Doanh nghiệp phải luôn quan tâm đến tính hiệu quả trong hoạt động kinh tế,
  chú trọng đến lượng chi phí bỏ ra, doanh thu đạt được và kết quả kinh doanh
  trong kỳ. Do đó, hạch toán kế toán nội dung và hạch toán doanh thu, chi phí
  và xác định kết quả kinh doanh nói riêng là vấn đề không thể thiếu trong mỗi
  doanh nghiệp.
  Xuất phát từ việc nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán
  doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh cùng những kiến thức tiếp
  thu được trong quá trình học tập và thực tế, Em đã lựa chọn đề tài: “ Hoàn
  thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
  tại Công ty CP Đầu tư Thương mại và Xây dựng Minh Vũ”
  Nội dung và kết cấu của đề tài
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, nội dung chính của đề tài gồm 3 chương:
  Chương 1 : Những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán doanh
  thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong Doanh nghiệp
  Chương 2 : Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại và Xây dựng Minh Vũ.
  Chương 3 : Đề xuất một số ý kiến hoàn thiện công tác kế toán doanh
  thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Đầu tư
  Thương Mại và Xây dựng Minh Vũ.
  Do thời gian có hạn, tài liệu nghiên cứu không thật đầy đủ nên bài khóa
  luận của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những
  nhận xét và ý kiến đóng góp của hội đồng để bài khóa luận của em được hoàn
  thiện hơn.
  Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ, hướng dẫn nhiệt tình của cô giáo
  Thạc sỹ Lê Thị Nam Phương và sự tạo điều kiện, giúp đỡ của lãnh đạo công
  ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại và Xây dựng Minh Vũ để em hoàn thành bài
  khóa luận này.
  Em xin chân thành cảm ơn!

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Đầu tư Thương mại và Xây dựng Minh Vũ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Đầu tư Thương mại và Xây dựng Minh Vũ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status