Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH Vân Long

  webtailieu webtailieu Đang Ngoại tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH Vân Long

  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH Vân Long
  MỤC LỤC
  MỤC LỤC
  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  DANH MỤC SƠ ĐỒ
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH
  BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 3
  1.1 Một s ố vấn đề chung về hệ th ống báo cáo tài chính trong doanh nghiệp . 3
  1.1.1 Báo cáo tài chính và sự cần thiết của báo cáo tài chính trong công tác
  quản lý kinh tế . 3
  1.1.1.1 Khái niệm báo cáo tài chính 3
  1.1.1.2 Sự cần thiết của báo cáo tài chính trong công tác quản lý kinh tế 3
  1.1.2 Mục đích và tác dụng của báo cáo tài chính . 4
  1.1.2.1 Mục đích của báo cáo tài chính 4
  1.1.2.2 Vai trò của báo cáo tài chính 4
  1.1.3 Đối tượng áp dụng 5
  1.1.4 Yêu cầu của báo cáo tài chính 6
  1.1.5 Những nguyên tắc cơ bản lập báo cáo tài chính . 6
  1.1.5.1 Hoạt động liên tục . 6
  1.1.5.2 Cơ sở dồn tích . 6
  1.1.5.3 Nhất quán 7
  1.1.5.4 Trọng yếu và tập hợp 7
  1.1.5.5 Bù trừ 7
  1.1.5.6 Có thể so sánh . 7
  1.1.6 Hệ thống báo cáo tài chính . 8
  1.1.6.1 Hệ thống báo cáo tài chính gồm: 8
  1.1.6.2 Trách nhiệm lập báo cáo tài chính 9
  1.1.6.3 Kỳ lập báo cáo tài chính 9
  1.1.6.4 Thời hạn nộp báo cáo tài chính 10
  1.1.6.5 Nơi nhận báo cáo tài chính . 11
  1.2 Bảng cân đối kế toán và phương pháp lập bảng cân đối kế toán 12
  1.2.1 Bảng cân đối kế toán và kết cấu của Bảng cân đối kế toán 12
  1.2.1.1 Khái niệm Bảng cân đối kế toán . 12
  1.2.1.2 Tác dụng của Bảng cân đối kế toán 12
  1.2.1.3 Nguyên tắc lập và trình bày Bảng cân đối kế toán . 13
  1.2.1.4 Kết cấu và nội dung của Bảng cân đối kế toán 13
  1.2.2 Cơ sở số liệu, trình tự và phương pháp lập bảng cân đối kế toán 19
  1.2.2.1 Cơ sở số liệu trên bảng cân đối kế toán 19
  1.2.2.2 Trình tự lập bảng cân đối kế toán . 19
  1.2.2.3 Phương pháp lập bảng cân đối kế toán . 20
  1.3 Phân tích Bảng cân đối kế toán . 32
  1.3.1 Sự cần thiết phải phân tích Bảng cân đối kế toán 32
  1.3.2 Các phương pháp phân tích bảng cân đối kế toán 33
  1.3.3 Nội dung phân tích bảng cân đối kế toán . 34
  1.3.3.1 Đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua các
  chỉ tiêu chủ yếu trên bảng cân đối kế toán 34
  1.3.3.2 Phân tích các chỉ số tài chính chủ yếu 38
  CHƯƠNG 2: THỰC TẾ CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG
  CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH VÂN LONG . 39
  2.1 Tổng quan về công ty TNHH Vân Long . 39
  2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH Vân Long 39
  2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của công ty TNHH Vân Long 40
  2.1.3 Thuận lợi, khó khăn và những thành tích đạt được của công ty TNHH
  Vân Long trong những năm gần đây 41
  2.1.3.1 Thuận lợi của công ty TNHH Vân Long 41
  2.1.3.2 Khó khăn của công ty 41
  2.1.3.3 Những thành tích đạt được trong những năm gần đây của công ty
  TNHH Vân Long . 42
  2.1.4 Đặc điểm cơ cấu tổ chức của công ty TNHH Vân Long . 43
  2.1.5 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Vân Long . 46
  2.1.5.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH Vân Long . 46
  2.1.5.2 Hình thức ghi sổ kế toán tại công ty TNHH Vân Long 48
  2.1.5.3 Các chính sách kế toán tại công ty TNHH Vân Long 49
  2.2 Thực trạng công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty
  TNHH Vân Long. 50
  2.2.1 Thực trạng công tác lập Bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH Vân
  Long . 50
  2.2.1.1 Căn cứ lập Bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH Vân Long . 50
  2.2.1.2 Quy trình lập bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH Vân Long 50
  2.3. Thực trạng công tác phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH
  Vân Long . 76
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
  LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY
  TNHH VÂN LONG . 80
  3.1 Một số định hướng phát triển của công ty TNHH Vân Long trong thời
  gian tới . 80
  3.2 Những ưu điểm và hạn chế trong công tác kế toán nói chung và công tác
  lập và phân tích Bảng cân đối kế toán nói riêng tại công ty TNHH Vân Long.
  . 80
  3.2.1 Ưu điểm 80
  3.2.2 Hạn chế . 82
  3.3 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế
  toán tại công ty TNHH Vân Long . 83
  3.3.1 Ý kiến thứ nhất: Công ty cần lập Bảng cân đối kế toán sửa đổi theo
  thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 83
  3.3.2 Ý kiến thứ hai: Tăng cường và nâng cao trình độ cán bộ phân tích
  HĐKD . 87
  3.3.3 Ý kiến thứ 3: Công ty nên định kỳ tiến hành Phân tích Bảng cân đối kế
  toán 88
  3.3.4 Ý kiến thứ 4: Tăng cường công tác thu hồi nợ đọng . 97
  3.3.5. Ý kiến thứ 5: Kiến nghị điều chỉnh khấu hao TSCĐ vô hình . 98
  3.3.6. Ý kiến thứ 6: Ứng dụng phần mềm kế toán trong công tác hạch toán kế
  toán 99
  KẾT LUẬN 104
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 105
  LỜI MỞ ĐẦU
  Trong nền kinh tế thị trường phát triển mạnh mẽ như hiện nay, kế toán
  đã trở thành công cụ đặc biệt quan trọng, bằng các hệ thống khoa học kế toán
  đã thể hiện được tính ưu việt của mình trong việc bao quát toàn bộ tình hình
  tài chính và quá trình sản xuất kinh doanh của công ty một cách đầy đủ chính
  xác. Cũng giống như nhiều doanh nghiệp khác để hòa nhập với nền kinh tế thị
  trường Công ty TNHH Vân Long luôn chú trọng công tác hạch toán kế toán
  sao cho ngày càng hoàn thiện và đạt kết quả tốt hơn.
  Bảng cân đối kế toán có vai trò rất quan trọng, là báo cáo tổng hợp
  phản ánh tổng quát giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản của
  doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Bảng cân đối kế toán và việc phân
  tích tình hình tài chính sẽ giúp cho các doanh nghiệp và các đối tượng quan
  tâm thấy rõ được thực trạng hoạt động tài chính, kết quả hoạt động sản xuất
  kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp.
  Qua quá trình thực tập tại công ty TNHH Vân Long nhận thấy công tác
  phân tích Bảng cân đối kế toán chưa được tiến hành và quá trình lập Bảng cân
  đối kế toán tại công ty còn gặp một số hạn chế nên công tác kế toán chưa
  cung cấp được đầy đủ thông tin phục vụ hoạt động quản lý tài chính doanh
  nghiệp dẫn đến nhà quản trị chưa đưa ra được các quyết định quản trị kịp thời,
  đúng đắn. Cộng thêm với việc nhận thức được tầm quan trọng của việc lập và
  phân tích Bảng cân đối kế toán em đã mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài
  “Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH
  Vân Long”.
  Ngoài phần mở đầu và kết luận khóa luận tốt nghiệp được chia thành 3
  chương chính như sau:
  Chương 1: Lý luận cơ bản về công tác lập và phân tích Bảng cân đối
  kế toán trong các doanh nghiệp.
  Chương 2: Thực tế công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại
  công ty TNHH Vân Long.
  Chương 3: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác lập và phân
  tích Bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH Vân Long.
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Đọc lập và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp – Nhà xuất bản thống
  kê do PGS. TS. Ngô Thế Chi, TS. Vũ Công Ty biên soạn.
  2. Phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp – Trường đại học kinh tế quốc dân.
  3.Chế độ kế toán Doanh nghiệp 2009. NXB Thống kê
  4. Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 và quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006
  của Bộ trưởng Bộ tài chính.
  5. Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 hướng dẫn sửa đổi, bổ
  sung chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo theo quyết định số
  15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính.
  6. Tài liệu sổ sách, Báo cáo tài chính được cung cấp bởi Công ty TNHH Vân Long
  7. Các bài khóa luận của anh chị khóa trước

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH Vân Long
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH Vân Long sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status