Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu sử dụng đội ngũ công chức cấp xã trên địa bàn huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu sử dụng đội ngũ công chức cấp xã trên địa bàn huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Nghiên cứu sử dụng đội ngũ công chức cấp xã trên địa bàn huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
  Mô tả bị lỗi font vài chữ chứ tài liệu không bị lỗi nhé

  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI CAM ðOAN .i
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi
  DANH MỤC BẢNG vii
  DANH MỤC BIỂU ðỒ ix
  PHẦN I. MỞ ðẦU 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu . 2
  1.2.1 Mục tiêu chung . 2
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể . 2
  1.3 ðối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 3
  1.3.1 ðối tượng nghiên cứu . 3
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 3
  1.3.2.1 Phạm vi nội dung . 3
  1.3.2.2 Phạm vi thời gian . 4
  1.3.2.3 Phạm vi không gian: . 4
  PHẦN II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN . 5
  2.1 Cơ sở lý luận 5
  2.1.1 Một số khái niệm cơ bản 5
  2.1.2 Nhiệm vụ và tiêu chuẩn công chức cấp xã 8
  2.1.3 Vai trò của cán bộ, công chức cấp xã 17
  2.1.4 Quan ñiểm của ðảng và nhà nước về xây dựng và sử dụng ñội
  ngũ cán bộ công chức phục vụ phát triển kinh tế-xã hội. 18
  2.1.5 Những yếu tố ảnh hưởng tới sử dụng ñội ngũ công chức cấp xã 20
  2.2 Cở sở thực tiễn . 24
  2.2.1 Kinh nghiệm quản lý, sử dụng ñội ngũ công chức ở một số nước trên
  thế giới và trong khu vực 24
  2.2.2 Thực trạng ñội ngũ công chức cấp xã ở Việt Nam. 30
  2.2.3 Một số công trình khoa học nghiên cứu liên quan . 33
  PHẦN III. ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 35
  3.1 ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu 35
  3.1.1 ðiều kiện tự nhiên 35
  3.1.1.1 Vị trí ñịa lý . 35
  3.1.1.2 Khí hậu . 35
  3.1.1.3 Tình hình phân bố và sử dụng ñất ñai 36
  3.1.2 ðiều kiện kinh tế - xã hội . 38
  3.1.2.1 Hoạt ñộng giáo dục, y tế, văn hóa xã hội 38
  3.1.2.2 Tình hình dân số và lao ñộng . 38
  3.1.2.3 Kết quả sản xuất của huyện Lâm Thao . 40
  3.2 Phương pháp nghiên cứu 42
  3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu . 42
  3.2.1.1 Thu thập tài liệu thứ cấp 42
  3.2.1.2 Thu thập tài liệu sơ cấp 42
  3.2.2 Phương pháp xử lý số liệu . 43
  3.2.3 Phương pháp phân tích . 43
  3.2.4 Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu 44
  PHẦN IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . 45
  4.1. Phân tích thực trạng ñội ngũ công chức cấp xãtrên ñịa bàn huyện Lâm
  Thao. 45
  4.1.1 Thực trạng ñội ngũ công chức cấp xã trên ñịabàn huyện
  Lâm Thao. 45
  4.1.1.1 Số lượng công chức cấp xã theo chức danh 48
  4.1.1.2 Cơ cấu công chức cấp xã theo tuổi và giới tính . 49
  4.1.1.3 Cơ cấu công chức cấp xã theo trình ñộ chuyên môn, trình ñộ
  lý luận chính trị 52
  4.1.1.4 Thâm niên công tác công chức cấp xã 54
  4.1.1.5 Công tác ñào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã . 56
  4.1.1.6 ðiều kiện làm việc của công chức cấp xã . 61
  4.1.2 Tình hình sử dụng ñội ngũ công chức cấp xã 63
  4.1.2.1 Quy trình lựa chọn, giới thiệu ñể bố trí, sử dụng công chức cấp xã trên
  ñịa bàn huyện Lâm Thao 63
  4.1.2.2 Mức ñộ phù hợp về số lượng công chức cấp xã 64
  4.1.2.3 Mức ñộ phù hợp về trình ñộ chuyên môn, nghiệp vụ của ñội ngũ công
  chức cấp xã với từng chức danh. 68
  4.1.2.5 Mức ñộ phù sự phù hợp giữa công việc ñược giao với năng lực . 72
  4.1.2.6 Tổng hợp, ñánh giá chung về ñội ngũ công chức xã trên ñịa bàn huyện
  Lâm Thao. 74
  4.2 Các yếu tố ảnh hưởng ñến sử dụng ñội ngũ công chức cấp xã
  trên ñịa bàn huyện Lâm Thao . 76
  4.2.1 Công tác tuyển dụng công chức cấp xã . 76
  4.2.2 Công tác ñào tạo, bồi dưỡng . 81
  4.2.3 Chế ñộ, chính sách ñối với công chức cấp xã . 86
  4.2.4 Công tác ñánh giá công chức cấp xã . 87
  4.2.5 Cán bộ lãnh ñạo công chức cấp xã 90
  4.2.6 Cơ hội thăng thăng tiến trong công việc. 93
  4.3 Các giải pháp nhằm và sử dụng hợp lý ñội ngũ công chức cấp
  xã trên ñịa bàn huyện Lâm Thao . 95
  4.3.1 Phương hướng 95
  4.3.2 Các giải pháp 96
  4.3.2.1 Tăng cường và ñổi mới công tác ñào tạo, bồi dưỡng ñội ngũ
  công chức cấp xã, gắn ñào tạo với sử dụng . 96
  4.3.2.2 Thực hiện tốt công tác ñánh giá công chức cấp xã 100
  4.3.2.3 Tiếp tục hoàn thiện chế ñộ, chính sách củaNhà nước, tỉnh ñối
  với công chức cấp xã 102
  4.3.2.4 Thực hiện tốt công tác tuyển dụng 103
  4.3.2.5 Nâng cao chất lượng cán bộ lãnh ñạo cấp xã 106
  PHẦN V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 108
  5.1 Kết luận 108
  5.2 Kiến nghị 110
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 112
  PHỤ LỤC 113

  PHẦN I
  MỞ ðẦU
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài
  Việt Nam ñã và ñang gia nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới và ñã có
  những bước phát triển nhất ñịnh. Nhưng ñể ñáp ứng phù hợp với ñòi hỏi của
  nền kinh tế hội nhập thì chúng ta phải có sự ñầu tưñứng mức và sử dụng hợp
  lý nguồn nhân lực, ñây là một trong những yếu tố quyết ñịnh ñến nền kinh tế
  xã hội của ñất nước trong tương lai. Trong nguồn nhân lực ñó có sự tham gia
  của ñội ngũ công chức cấp xã.
  ðại hội ñại biểu toàn quốc lần thứ IX của ðảng khi xác ñịnh phương
  hướng nhiệm vụ xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch vững mạnh, ñã ñặc
  biệt nhấn mạnh yêu cầu nâng cao phẩm chất, năng lựccủa cán bộ, công chức
  từ cấp Trung ương tới các cấp ñịa phương, ñẩy lùi nạn tham nhũng và quan
  liêu. ðiều này càng quan trọng ñối với ñội ngũ côngchức cấp xã bởi ñội ngũ
  này là những người ở gần dân nhất, hiểu rõ hoàn cảnh, ñiều kiện cũng như
  tâm tư, tình cảm của nhân dân; là “cầu nối” trực tiếp ñể nhân dân thực hiện
  các quyền “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra” ở ngay ñịa phương. Họ có vai trò
  rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của ñịa phương, chính họ là
  những người quán triệt, vận dụng sáng tạo những chủtrương chính sách của
  ðảng, Nhà nước ñể chỉ ñạo, giải quyết các công việcở cấp cơ sở, tạo lòng tin
  với nhân dân. Vì vậy, việc sử dụng hợp lý ñội ngũ công chức cấp xã kết hợp
  với việc nâng cao trình ñộ chuyên môn sẽ thúc ñẩy phát triển kinh tế - xã hội,
  giúp cho việc sử dụng có hiệu quả các nguồn lực khác và ñẩy nhanh ñược quá
  trình công nghiệp hoá, hiện ñại hoá nông nghiệp, nông thôn.
  Thực tế cho thấy, hiệu quả làm việc của ñội ngũ công chức cấp chưa
  cao, chưa thực sự ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp ñổi mới,
  trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. ðiều ñó do nhiều nguyên nhân,
  nhưng một trong những nguyên nhân chính là do việc sử dụng ñội ngũ công
  chức cấp xã còn chưa hợp lý. Bên cạnh ñó việc huy ñộng nguồn nhân lực có
  trình ñộ, kinh nghiệm về phục vụ tại ñịa phương gặpphải nhiều khó khăn.
  Một bộ phận những tri thức trẻ ñược ñào tạo từ các trường ðại học, cao ñẳng
  khi ra trường không muốn về công tác tại ñịa phươngmà muốn làm việc ở
  thành phố vì thu nhập cao hơn. Một bộ phận sinh viên ra trường ñược ñào tạo
  bài bản muốn công hiến cho quê hương thì lại không xin ñược viêc vì nhiều lí
  do khác nhau.Trong khi ñó, ở ñịa phương chất lượng ñội ngũ công chức cấp
  xã còn nhiều yếu kém, hiệu quả giải quyết công việcchưa cao nên chưa ñáp
  ứng tình hình thực tiễn hiện nay. Tình trạng này ñãgây ra sự lãng phí lớn và
  ảnh hưởng tới phát triển kinh tế xã hội của ñất nước.
  Nằm trong thực trạng chung của ñất nước, huyện Lâm Thao tỉnh Phú
  Thọ cũng không tránh khỏi những bất cập như ñã nêu ở trên. ðể biết rõ thực
  trạng ñội ngũ công chức cấp xã của huyện Lâm Thao hiện nay như thế nào?
  Việc sử dụng ñội ngũ công chức ñã hợp lý chưa? Những yếu tố ảnh hưởng
  ñến việc sử dụng ñội ngũ công chức cấp xã? Giải pháp nào cần ñưa ra nhằm
  sử dụng hợp lý ñội ngũ công chức cấp xã? Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn ñó,
  chúng tôi lựa chọn ñề tài: “Nghiên cứu sử dụng ñội ngũ công chức cấp xã
  trên ñịa bàn huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ”.
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu
  1.2.1 Mục tiêu chung
  Trên cơ sở ñánh giá thực trạng sử dụng ñội ngũ côngchức cấp xã trên
  ñịa bàn huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, ñề xuất các giải pháp nhằm sự dụng
  hợp lý ñội ngũ công chức cấp xã trên ñịa bàn huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
  trong thời gian tới.
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể
  - Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về công chức cấp xã và sử
  dụng ñội ngũ công chức cấp xã.
  - ðánh giá thực trạng sử dụng ñội ngũ công chức cấpxã và phân tích
  các yếu tố ảnh hưởng ñến sử dụng ñội ngũ công chức cấp xã trên ñiạ bàn
  huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
  - ðề xuất một số giải pháp nhằm sử dụng hợp lý ñội ngũ công chức cấp
  xã ñể phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên ñịa bàn huyện Lâm Thao, tỉnh
  Phú Thọ trong thời gian tới.
  1.3 ðối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
  1.3.1 ðối tượng nghiên cứu
  ðề tài nghiên cứu vấn ñề sử dụng ñội ngũ công chứccấp xã trên ñịa
  bàn huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, do ñó chủ thể nghiên cứu là ñội ngũ công
  chức cấp xã , gồm 7 chức danh
  1) Trưởng Công an;
  2) Chỉ huy trưởng Quân sự;
  3) Văn phòng - thống kê;
  4) ðịa chính - xây dựng - ñô thị và môi trường (ñốivới phường, thị trấn)
  hoặc ðịa chính – xây dựng và môi trường (ñối với xã);
  5) Tài chính - kế toán;
  6) Tư pháp - hộ tịch;
  7) Văn hóa - xã hội.
  - ðối tượng khảo sát của ñề tài tập trung chủ yếu là: ñội ngũ công cấp
  xã ñang thực thi nhiệm vụ, các cá nhân chịu tác ñộng của ñội ngũ công chức
  cấp xã và các cán bộ quản lý ñội ngũ công chức cấp xã (cấp huyện), lãnh ñạo
  cấp xã (chủ tịch và phó chủ tịch các xã)
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu
  1.3.2.1 Phạm vi nội dung
  Tập trung nghiên cứu lý luận và thực tiễn về sử dụng ñội ngũ công
  chức cấp xã, phân tích các yếu tố ảnh hưởng ñến việc sử dụng ñội ngũ công
  chức cấp xã. ðề xuất một số giải pháp về nội dung, phương pháp, hình thức
  ñào tạo, bồi dưỡng các công chức cấp xã phù hợp vớiyêu cầu tình hình mới.
  1.3.2.2 Phạm vi thời gian
  Nguồn số liệu sử dụng cho nghiên cứu ñược lấy trong khoảng thời gian
  từ năm (2008 – 2010). Số liệu phục vụ nghiên cứu ñềtài thu thập trong 3 năm
  gần ñây của Phòng Nội vụ huyện Lâm Thao, sở Nội vụ tỉnh phú Thọ về báo
  cáo, số lượng công chức cấp xã, các báo cáo về tìnhhình sử dụng cán bộ công
  chức cấp cơ sở
  Thời gian thực hiện ñề tài: từ tháng 8 năm 2010 ñến tháng 10 năm 2011
  1.3.2.3 Phạm vi không gian:
  ðề tài nghiên cứu trên ñịa bàn huyện Lâm Thao, tỉnhPhú Thọ. Trong ñó
  chọn ñiểm nghiên cứu cụ thể:
  + Tại 12 xã và 2 thị trấn thuộc huyện Lâm Thao
  + Các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện Lâm Thao: Phòng Nội
  vụ; phòng tư pháp - hộ tịch; phòng Lao ñộng và thuơng binh xã hội .và Sở
  Nội vụ tỉnh Phú Thọ

  PHẦN II
  CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
  2.1 Cơ sở lý luận
  2.1.1 Một số khái niệm cơ bản
  Khái niệm về cán bộ, công chức, công chức cấp xã
  Thuật ngữ cán bộ, công chức cấp xã hay gọi chung làcán bộ, công chức
  cấp xã ñược hiểu theo 2 nghĩa:
  Theo nghĩa rộng: Khi bàn về người làm việc ở cấp xã ñược nhà nước trả
  một khoản nhất ñịnh liên quan ñến phụ cấp làm việc;chế ñộ lương, bảo hiểm.
  Với nghĩa này, ở cấp cơ sở có rất nhiểu người, bìnhquân một xã (xã, phường,
  thị trấn ) có khoảng 200 người. ðó là những người làm việc cho chính quyền
  cấp cơ sở ñến những người tham gia các hoạt ñộng mang tính thường xuyên
  và không thường xuyên như dân số, phụ nữ, làm việc ở các tổ chức chính trị,
  chính trị - xã hội. Phụ cấp của họ lấy từ ngân sáchnhà nước hoặc có nguồn
  gốc từ ngân sách nhà nước.
  Theo nghĩa hẹp: ñó là thuật ngữ chỉ những người làm việc cho các cơ
  quan quản lý Nhà nước ở cấp xã. ðối tượng này ñược quy ñịnh không quá 25
  người cho một cấp xã. ðó là cán bộ cấp xã bao gồm
  Cán bộ xã, phường, thị trấn (sau ñây gọi chung là cấp xã) là công dân
  Việt Nam, ñược bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường trực Hội
  ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Bí thư, Phó Bí thư ðảng ủy, người ñứng
  ñầu tổ chức chính trị - xã hội.( Theo Luật cán bộ, công chức)
  - Cán bộ cấp xã có các chức vụ sau ñây:
  a) Bí thư, Phó Bí thư ðảng ủy;
  b) Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội ñồng nhân dân;
  c) Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân;
  d) Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  ñ) Bí thư ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
  e) Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;
  g) Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (áp dụng ñối với xã, phường, thị
  trấn có hoạt ñộng nông, lâm, ngư, diêm nghiệp và cótổ chức Hội Nông dân
  Việt Nam);
  h) Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
  - Công chức cấp xã bao gồm: Trưởng Công an; Chỉ huytrưởng Quân
  sự; Văn phòng - thống kê; ðịa chính - xây dựng ; Tài chính - kế toán; Tư
  pháp - hộ tịch; Văn hoá - xã hội.
  Khái niệm công chức cấp xã
  Căn cứ nghị ñịnh số 92/2009/Nð-CP ngày ngày 22 tháng 10 năm 2009
  của Chính phủ về về chức danh, số lượng, một số chếñộ, chính sách ñối với
  cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt ñộng không
  chuyên trách ở cấp xã.
  Công chức cấp xã:là công dân Việt Nam ñược tuyển dụng giữ một chức
  danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và
  hưởng lương từ ngân sách nhà nước.
  Công chức cấp xã có các chức danh sau ñây:
  a) Trưởng Công an;
  b) Chỉ huy trưởng Quân sự;
  c) Văn phòng - thống kê;
  d) ðịa chính - xây dựng - ñô thị và môi trường (ñốivới phường, thị trấn)
  hoặc ðịa chính – xây dựng và môi trường (ñối với xã);
  ñ) Tài chính - kế toán;
  e) Tư pháp - hộ tịch;
  g) Văn hoá - xã hội.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Bùi ðình Phong (2006), Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác
  cán bộ, NXB Lao ñộng, Hà Nội.
  2. Giáo trình khoa học hành chính (2010) Nhà xuất bản chính trị- hành
  chính; Hà Nội, 2010
  3. Hồ Chí Minh Toàn tập (1995), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội
  4. Văn kiện ñại hội ðảng toàn quốc lần thứ X, NXB Chính trị Quốc gia, Hà
  Nội.
  5. Bộ Nội vụ (2004), Quyết ñịnh số 04/2004/Qð-BNV ngày 16 tháng 1
  năm 2004 của Bộ trưởng Bô Nội vụ về việc quy ñịnh tiêu chuẩn cụ thể
  ñối với cán bộ, công chức cấp xã, phường, thị trấn.
  6. Chính phủ (2003), Nghị ñịnh số 121/2003/NðCP ngày 21/10/2003 về
  chế ñộ, chính sách ñối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn.
  7. Chính phủ (2009), Nghị ñịnh số 92/2009/NðCP ngày 22/10/2009 về
  chức danh, số lượng, một số chế ñộ, chính sách ñối với cán bộ, công
  chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt ñộng không chuyên
  trách ở cấp xã.
  8. Quốc hội (2008), Luật cán bộ, công chức
  9. Bộ Nội Vụ (2003), hông tư số 03/2004/TT-BNV ngày 16/01/2004
  hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 114/2003/Nð-CP ngày 10/10/2003
  của Chính phủ về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.
  10. Báo cáo chính trị trình ñại hội ñại biểu ðảng bộ huyện Lâm Thao lần thứ
  XVII, nhiệm kỳ 2010-2015.
  11. http://www.caicachhanhchinh.gov.vn/PortalPlus.aspx?/vi-VN/1//
  12. http://dangcongsan.vn/cpv/
  13. http://www.moha.gov.vn/Plus.aspx/vi/1

  Xem Thêm: Nghiên cứu sử dụng đội ngũ công chức cấp xã trên địa bàn huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu sử dụng đội ngũ công chức cấp xã trên địa bàn huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status