Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp chủ yếu đẩy mạnh áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất cây ngắn ngày ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp chủ yếu đẩy mạnh áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất cây ngắn ngày ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Giải pháp chủ yếu đẩy mạnh áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất cây ngắn ngày ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
  Mô tả bị lỗi font vài chữ chứ tài liệu không bị lỗi nhé

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn .
  Mục lục .
  Danh mục chữ viết tắt .
  Danh mục các bảng .
  1 MỞ ðẦU I
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài nghiên cứu 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài 3
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu của ñề tài 3
  2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 4
  2.1 Một số vấn ñề lý luận cơ bản về áp dụng kỹ thuật tiến bộ 4
  2.2 Những vấn ñề thực tiễn về áp dụng kỹ thuật tiếnbộ 13
  3 ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39
  3.1 ðặc ñiểm tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Việt Yên, tỉnh Bắc
  Giang 39
  3.2 Phương pháp nghiên cứu 45
  3.3 Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu 46
  4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 48
  4.1 Thực trạng việc áp dụng các kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất tại
  huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 48
  4.1.1 Tình hình áp dụng KTTB phân theo vùng sản xuất, loại cây
  trồng, hình thức tổ chức sản xuất tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc
  Giang 48
  4.1.2 ðánh giá tác ñộng của việc áp dụng KTTB vào sản xuất 64
  4.2 Một số yếu tố ảnh hưởng ñến việc áp dụng KTTB 79
  4.2.1 Các nhân tố tác ñộng ñến sản xuất của các hộñiều tra 79
  4.2.2 Ảnh hưởng về trình ñộ chuyên môn, văn hoá ñếnviệc áp dụng kỹ
  thuật tiến bộ 82
  4.3 Giải pháp ñẩy mạnh áp dụng KTTB trong sản xuất cây ngắn
  ngày ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 83
  4.3.1 Quan ñiểm ñẩy mạnh áp dụng KTTB trong sản xuất cây ngắn
  ngày ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 83
  4.3.2 ðịnh hướng áp dụng KTTB trong sản xuất cây ngắn ngày trên
  ñịa bàn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 86
  4.3.3 Giải pháp ñẩy mạnh áp dụng KTTB trong sản xuất cây ngắn
  ngày ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 88
  5 KẾT LUẬN 100
  5.1 Kết luận 100
  5.2 Kiến nghị 102
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 103
  PHỤ LỤC 107

  1. MỞ ðẦU
  1.1. Tính cấp thiết của ñề tài nghiên cứu
  Những năm gần ñây, sản xuất nông nghiệp Việt Nam ñãñạt ñược nhiều
  tiến bộ vượt bậc, chuyển dần từ một nền nông nghiệptự sản tự tiêu sang nền
  sản xuất nông nghiệp hàng hóa; từ thiếu lương thực ñến nay Việt Nam trở
  thành quốc gia có “tầm cỡ” về xuất khẩu nông sản, ñứng thứ hai trên thế giới
  về xuất khẩu gạo, cà phê; thứ tư về xuất khẩu cao su; thứ nhất về xuất khẩu
  ñiều, hồ tiêu. Những mặt hàng xuất khẩu khác như chè, hoa quả giữ ñược
  ổn ñịnh và chiếm tỷ trọng ñáng kể trong kim ngạch xuất khẩu Việt Nam. Có
  ñược kết quả trên phải kể ñến sự ñóng góp của khoa học và công nghệ. Hiện
  nay, nhiều tiến bộ khoa học và công nghệ áp dụng vào sản xuất nông nghiệp
  ñã tạo ra giá trị gia tăng trong tăng trưởng nông nghiệp khoảng 30% [8].
  Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu ñã ñạt ñược, cần phải thấy rằng
  ngành nông nghiệp Việt Nam vẫn chỉ ñang ở giai ñoạn ñầu của quá trình
  chuyển dịch từ một nền nông nghiệp tự cung tự cấp sang một nền nông
  nghiệp hàng hóa. Vì vậy, vẫn tồn tại nhiều yếu tố bất cập có thể kể ñến như
  cơ cấu nông nghiệp chậm chuyển dịch, còn nhiều mặt mất cân ñối; quy mô
  sản xuất nhỏ, hoạt ñộng sản xuất còn manh mún; cơ cấu giống cây trồng và
  con vật nuôi còn nhiều ñiểm chưa hợp lý dẫn tới cơ cấu sản phẩm nông
  nghiệp chưa hợp lý theo cả cung và cầu; năng suất lao ñộng chưa cao, chất
  lượng sản phẩm còn thấp, khả năng cạnh tranh yếu doñó chưa hình thành
  ñược các chuỗi giá trị nông sản mạnh và bền vững; thị trường thiếu ổn ñịnh,
  còn nhiều yếu tố bất ổn trong quá trình sản xuất, tiêu thụ, ñặc biệt là vấn ñề
  giá cả; việc áp dụng các kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất nông nghiệp vẫn chưa
  thực sự mạnh và ñồng bộ.
  Việt Yên là một huyện trung du của tỉnh Bắc Giang. Từ trước ñến nay
  nông nghiệp vốn ñược coi là thế mạnh của huyện với nhiều kết quả thu ñược
  ñáng khích lệ, ñặc biệt trong lĩnh vực sản xuất trồng trọt. Cùng với việc xây
  dựng ñược một số vùng sản xuất chuyên canh về cây công nghiệp, cây thực
  phẩm và cây lương thực, các xã trong huyện ñã xây dựng ñược 79 cánh ñồng
  cho thu nhập từ 50 triệu ñồng/ha/năm trở lên, với tổng diện tích gần 400 ha.
  Phần lớn nông dân ở các xã ñã ñược tiếp cận với phương thức canh tác mới,
  phát triển lúa hàng hoá, thâm canh cây công nghiệp,khoai tây sạch bệnh, từng
  bước xây dựng vùng rau an toàn và rau chế biến.
  Tuy vậy, sản xuất nông nghiệp của huyện nói chung và sản xuất trồng
  trọt nói riêng vẫn chưa thoát khỏi tình trạng manh mún, nhỏ lẻ; diện tích ñất
  nông nghiệp ñang giảm dần nhường chỗ cho phát triển các khu, cụm công
  nghiệp và phát triển vào các mục ñích phi nông nghiệp khác; việc áp dụng các
  kỹ thuật tiến bộ trong trồng trọt còn chậm, năng suất cây trồng và năng suất lao
  ñộng chưa cao; việc áp dụng vội vã các dự án mới tới nông dân kèm theo sự hỗ
  trợ về tài chính mà không có sự tham gia thảo luận,ñề xuất của nông dân ñã
  gây nên những tổn thất lớn. Nhiều dự án triển khai tới hai, ba lần trên cùng một
  ñịa bàn, không làm cho người dân tiếp cận một cách chủ ñộng và phát triển nó
  một cách bền vững; công nghệ bảo quản chế biến sau thu hoạch kém phát triển;
  vấn ñề nông sản sạch - sản phẩm an toàn chưa ñược bảo ñảm, môi trường ngày
  càng bị ô nhiễm, phế thải sinh hoạt và sản xuất chưa ñược xử lý tốt .
  ðể phát triển một nền sản xuất nông nghiệp hàng hóavới ưu thế của
  ngành trồng trọt, Việt Yên cần giải quyết nhiều vấnñề ñồng bộ, từ cơ chế,
  chích sách phát triển ñến tổ chức sản xuất, chế biến và xúc tiến thương mại,
  trong ñó, khoa học và công nghệ phải ñược áp dụng một cách có hiệu quả
  vào sản xuất. Xuất phát từ những lý do nêu trên, chúng tôi lựa chọn vấn ñề:
  “Giải pháp chủ yếu ñẩy mạnh áp dụng kỹ thuật tiến bộ sản xuất cây ngắn
  ngày ở huyện Việt Yên, Bắc Giang” làm ñề tài thạc sỹ kinh tế của mình.
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài
  1.2.1. Mục tiêu chung
  Từ ñánh giá thực trạng áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất cây ngắn
  ngày trên ñịa bàn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, ñưa ra giải pháp nhằm ñẩy
  mạnh áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong sanư xuất cây ngắn ngày của huyện.
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể
  - Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về áp dụng kỹ thuật
  tiến bộ trong sản xuất cây ngắn ngày.
  - ðánh giá thực trạng áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất cây ngắn
  ngày trên ñịa bàn huyện Việt Yên, Bắc Giang.
  - Nghiên cứu lựa chọn, ñề xuất các tiến bộ kỹ thuậtcần áp dụng và các
  giải pháp, chính sách tổ chức thực hiện ñể ñẩy mạnhphát triển sản xuất cây
  ngắn ngày của huyện Việt Yên, Bắc Giang trong thời gian tới.
  1.3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu của ñề tài
  1.3.1. ðối tượng nghiên cứu
  Nghiên cứu các vấn ñề kinh tế, kỹ thuật liên quan ñến áp dụng tiến bộ
  khoa học kỹ thuật trong sản xuất cây ngắn ngày với chủ thể là các hộ nông dân,
  các trang trại tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
  1.3.2. Phạm vi nghiên cứu
  - Về nội dung
  + Nghiên cứu thực trạng áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất cây
  ngắn ngày trên ñịa bàn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
  + Nghiên cứu thực trạng áp dụng kỹ thuật tiến bộ ñến kết quả và hiệu
  quả sản xuất kinh doanh trong sản xuất cây ngắn ngày
  + Nghiên cứu lựa chọn, ñề xuất các tiến bộ khoa họckỹ thuật cần áp dụng
  trong sản xuất cây ngắn ngày và các giải pháp, chính sách tổ chức thực hiện.
  - Về không gian: Nghiên cứu tại các hộ gia ñình sản xuất cây ngắn
  ngày tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
  - Về thời gian: Các số liệu về thực trạng ñược thu thập trong 3 năm
  (2008 - 2010), số liệu ñiều tra khảo sát thu thập trong năm 2010, số liệu dự
  kiến ñến năm 2015.

  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
  2.1. Một số vấn ñề lý luận cơ bản về áp dụng kỹ thuật tiến bộ
  2.1.1. Một số khái niệm
  2.1.1 .1. Kỹ thuật tiến bộ
  Tiến bộ khoa học công nghệ là sự phát triển liên tục các thành phần vật
  chất của lực lượng sản xuất gắn liền với việc tích luỹ kiến thức, hoàn thiện hệ
  thống quản lý sản xuất, nâng cao tiềm lực sản xuất và ñược thể hiện trong
  mức tăng hiệu quả kinh tế [24].
  Kỹ thuật tiến bộ (KTTB) theo ñịnh nghĩa ñơn giản nhất là những tiến
  bộ trong kiến thức kỹ thuật công nghệ dẫn ñến sự dịch chuyển trong sản xuất
  ñể với một tập hợp ñầu vào ñã cho có thể sản xuất nhiều ñầu ra hơn. ðiều này
  có nghĩa là sự dịch chuyển sản xuất theo thời gian phản ảnh hiệu quả lớn hơn
  trong việc kết hợp các ñầu vào [27].
  ðể thúc ñẩy tiến bộ khoa học công nghệ phải chú trọng nhân lực khoa
  học công nghệ bằng các biện pháp như i) Tạo môi trường thuận lợi cho phát
  triển khoa học công nghệ thông qua xây dựng nền văn hoá công nghệ và
  ñánh giá ñúng giá trị lao ñộng khoa học công nghệ; ii) Có chương trình ñào
  tạo nhân lực khoa học ñồng bộ, dài hạn và nhất quánvà iii) Bố trí và sử dụng
  ñúng lực lượng cán bộ khoa học và công nghệ hiện có. Ngoài ra bảo ñảm tài
  chính cho sự phát triển khoa học công nghệ cũng mang ý nghĩa quyết ñịnh.
  ðể thúc ñẩy và tạo ñiều kiện thực hành tiến bộ khoahọc công nghệ có
  hiệu quả, phải tạo lập ñược nguồn vốn thích ñáng, phân bổ nguồn vốn có
  trọng ñiểm và sử dụng ñúng mục ñích. ñổi mới công nghệ là một việc làm
  thường xuyên, liên tục trong mọi tổ chức. Nó có tácdụng nâng cao hiệu quả
  công nghệ.
  Hầu hết các công trình khoa học công nghệ ñược nghiên cứu và áp dụng
  ñều nhằm mục ñích làm tăng năng suất và chất lượng sản phẩm và cũng chỉ có
  con ñường là áp dụng những tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất mới có
  thể tạo ra những bước tiến vượt bậc về năng suất vàchất lượng sản phẩm.
  2.1.1.2. Thước ño kỹ thuật tiến bộ
  Thước ño kỹ thuật tiến bộ chính là hiệu quả mà kỹ thuật tiến bộ ñó
  mang lại. Tính hiệu quả của kỹ thuật tiến bộ bao gồm hiệu quả trực tiếp, hiệu
  quả tiềm năng, hiệu quả tích hợp, hiệu quả gián tiếp. Ngoài ra tiêu chí ñánh
  giá hiệu quả còn bao gồm hiệu quả khoa học (tức là hiệu quả thông tin, cả
  những nghiên cứu thất bại); hiệu quả công nghệ; hiệu quả môi trường; hiệu
  quả xã hội .[27].
  Hiệu quả trực tiếp hay chính là hiệu quả kinh tế, hiệu quả ñầu tư là một
  phạm trù khoa học phản ánh trình ñộ sử dụng các nguồn lực (lao ñộng, máy
  móc, thiết bị, nguyên vật liệu và tiền vốn) nhằm ñạt ñược mục tiêu xác ñịnh.
  Bản chất của hiệu quả kinh tế trong hoạt ñộng sản xuất kinh doanh là việc
  phản ánh mặt chất lượng của các kỹ thuật tiến bộ, phản ánh trình ñộ sử dụng
  các nguồn lực [28].
  Tuy nhiên, ñể hiểu rõ bản chất của phạm trù hiệu quả kinh tế của tiến
  bộ kỹ thuật, cũng cần phân biệt ranh giới giữa hai khái niệm hiệu quả và kết
  quả mà tiến bộ kỹ thuật ñó mang lại.
  Kết quả áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật là những gì ñạt ñược sau
  một thời gian nhất ñịnh ứng dụng kỹ thuật tiến bộ ñó. Kết quả áp dụng tiến bộ
  khoa học kỹ thuật có thể là những ñại lượng cân ñong ño ñếm ñược như năng
  suất, lãi thuần . và cũng có thể là các ñại lượng chỉ phản ánh mặt chất lượng
  hoàn toàn có tính chất ñịnh tính như chất lượng sảnphẩm .
  Hiệu quả xã hội phản ánh trình ñộ sử dụng các nguồn lực nhằm ñạt
  ñược các mục tiêu xã hội nhất ñịnh. Các mục tiêu xãhội thường thấy là giải
  quyết việc làm trong phạm vi toàn xã hội hoặc từng khu vực kinh tế; giảm số
  người thất nghiệp; nâng cao trình ñộ và ñời sống văn hóa, tinh thần cho
  người lao ñộng, bảo ñảm mức sống tối thiểu cho người lao ñộng, nâng cao

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Ban chấp hành Trung ương ðảng Cộng sản Việt Nam (khóa XI), Chiến
  lược phát triển kinh tế xã hội 2011 - 2020, Tháng 3/2011, Hà Nội.
  2. Ban chấp hành Trung ương ðảng Cộng sản Việt Nam (khóa X), (2009),
  Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 3/7/2009 về nông nghiệp, nông dân, nông
  thôn, tháng 7/2009, Hà Nội.
  3. Ban Chấp hành Trung ương ðảng Cộng sản Việt Nam, (2002), Nghị
  quyết Hội nghị lần thứ năm về ñẩy nhanh công nghiệphoá, hiện ñại hoá
  nông nghiệp, nông thôn thời kỳ 2001 - 2010, Hà Nội.
  4. Ban chấp hành ðảng bộ Tỉnh Bắc Giang, Văn kiện hội nghị lần thứ 27
  hội nghị lần thứ 27 Ban Chấp hành ðảng bộ tỉnh Bắc Giang khóa XVI,
  tháng 6/2010, Bắc Giang.
  5. Báo Bắc Giang, (2007), Việt Yên ñẩy mạnh sản xuất nông nghiệp hàng
  hoá, số ra ngày 5/7/2007, Nhà in báo Bắc Giang.
  6. Báo Bắc Giang, (2007), Chuyển ñộng nông nghiệp Việt Yên, số ra ngày
  15/8/2007, Nhà in báo Bắc Giang.
  7. Báo Bắc Giang, (2009), Bắc Giang: Việt Yên nhân rộng những cánh ñồng
  "ba giảm, ba tăng", số ra ngày 15/4/2009, Nhà in báo Bắc Giang.
  8. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, (2008), Báo cáo tổng kết hoạt
  ñộng khuyến nông - khuyến ngư giai ñoạn 1993 - 2008và ñịnh hướng
  hoạt ñộng giai ñoạn 2009 - 2020, Tài liệu nội bộ.
  9. Bộ Chính trị, Chỉ thị số 63-CT/TW, ðẩy nhanh nghiên cứu, ứng dụng
  khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp hoá, hiện ñại hoá nông
  nghiệp và nông thôn, tháng 02/2001, Hà Nội.
  10. Ngô Xuân Bình, Michael Hsin-Huang Hsiao, Zhong yangyan jiu yuan.
  Ya tai qu yu yan jiu zhuan ti zhong xin (2008), Công nghiệp hoá nông
  nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, ðài Loan, Nhà xuất bản Khoa
  học tự nhiên và công nghệ.
  11. Bùi Chí Bửu, (2009), Phát triển nông nghiệp ở Việt Nam: Thành tựu và
  thách thức, Báo cáo của Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp MiềnNam,
  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
  12. ðảng Cộng sản Việt Nam (1/1994), Văn kiện Hội nghị giữa nhiệm kỳ,
  Khóa VII, Lưu hành nội bộ, tr.22.
  13. ðảng Cộng sản Việt Nam, (1996), Văn kiện ðại hội ñại biểu toàn quốc
  lần thứ VIII. NXB Chính trị quốc gia, HN, 1996 tr.67, 86.
  14. ðỗ Kim Chung,(2005), Chính sách và phương thức chuyển giao kỹ thuật
  tiến bộ trong nông nghiệp ở miền núi và trung du phía Bắc Việt Nam,
  NXB Nông nghiệp Hà Nội.
  15. Công nghệ thông tin, (2009), Chính sách phát triển nông nghiệp, nông
  thôn ở Trung Quốc,số tháng 2-2009.
  16. Phạm Khắc Diến, (2008), Phát triển nông nghiệp bền vững huyện Gia
  Lâm, thành phố Hà Nội, Luận văn thạc sỹ nông nghiệp, ðại học Nông
  nghiệp Hà Nội.
  17. Phạm Vân ðình, ðỗ Kim Chung và cộng sự, (1997), Giáo trình kinh tế
  nông nghiệp, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  18. Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang, (2008),Báo cáo kết quả ñiều tra, khảo sát
  về tình hình nông nghiệp, nông dân và nông thôn.
  19. Kỷ yếu hội thảo khoa học, (2004), Phát triển kinh tế nhiều thành phần ở
  Việt Nam: lý luận và thực tiễn, NXB Chính trị quốc gia.
  20. Nguyễn Thị Tuyết Mai, (2008), Chiến lược phát triển nông nghiệp của
  một số nước trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế,Trung tâm Thông tin
  Nông nghiệp Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn.
  21. Vũ Văn Nam, (2009), Phát triển Nông nghiệp Bền vững ở Việt Nam,
  NXB Thời ðại, Hà Nội.

  Xem Thêm: Giải pháp chủ yếu đẩy mạnh áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất cây ngắn ngày ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp chủ yếu đẩy mạnh áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất cây ngắn ngày ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status