Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ cấp xã huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ cấp xã huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ cấp xã huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ
  Mô tả bị lỗi font vài chữ chứ tài liệu không bị lỗi nhé

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục bảng vi
  1. ðẶT VẤN ðỀ 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài 3
  1.2.1 Mục tiêu chung 3
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể 3
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu của ñề tài 3
  1.3.1 ðối tượng nghiên cứu của ñề tài 3
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 3
  2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 4
  2.1 Cơ sở lý luận 4
  2.1.1 Một số khái niệm cơ bản 4
  2.1.2 Tiêu chuẩn cán bộ cấp xã 7
  2.1.3 Vai trò của cán bộ cấp xã 8
  2.1.4 Các tiêu chí ñánh giá chất lượng cán bộ cấp xã 10
  2.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng ñến chất lượng cán bộ cấp xã 15
  2.2 Cở sở thực tiễn 18
  2.2.1 Kinh nghiệm một số nước trên thế giới về nâng cao chất lượng
  ñội ngũ cán bộ công chức 18
  2.2.2 Bài học rút ra sau khi nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn 24
  2.2.3 Thực trạng ñội ngũ cán bộ cấp xã ở Việt Nam hiện nay. 25
  3. ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35
  3.1 ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu 35
  3.1.1 Một số nét cơ bản về tự nhiên 35
  3.2 Phương pháp nghiên cứu 42
  3.2.1 Chọn ñiểm nghiên cứu 42
  3.2.2 Chọn mẫu ñiều tra 43
  3.2.3 Phương pháp thu thập số liệu 44
  3.2.4 Phương pháp xử lý số liệu 44
  3.2.5 Phương pháp phân tích 45
  3.2.6 Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu 45
  4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 47
  4.1 Thực trạng chất lượng cán bộ cấp xã huyện Phù Ninhtỉnh Phú
  Thọ 47
  4.1.1 Khái quát thực trạng cán bộ cấp xã huyện Phù Ninh 47
  4.1.2 Các thông tin chung về cán bộ cấp xã theo mẫu ñiều tra trên ñịa
  bàn huyện Phù Ninh 56
  4.1.3 Thực trạng chất lượng cán bộ cấp xã trên ñịa bàn huyện Phù Ninh 59
  4.1.4 Tổng hợp nhận xét ñánh giá chung về chất lượng ñội ngũ cán bộ
  cấp xã trên ñịa bàn huyện Phù Ninh. 67
  4.2 Các yếu tố ảnh hưởng ñến chất lượng cán bộ cấp xã 72
  4.2.1 Công tác ñào tạo, bồi dưỡng 72
  4.2.2 Chế ñộ, chính sách của Nhà nước, tỉnh ñối với cán bộ cấp xã 76
  4.2.3 Công tác quy hoạch cán bộ cấp xã 79
  4.2.4 Công tác ñánh giá ñội ngũ cán bộ cấp xã 80
  4.2.5 Công tác bầu cử 81
  4.3 Quan ñiểm, ñịnh hướng và các giải pháp nâng cao chất lượng ñội
  ngũ cán bộ cấp xã tại huyện Phù Ninh. 82
  4.3.1 Quan ñiểm chỉ ñạo 82
  4.3.2 ðịnh hướng nâng cao chất lượng ñội ngũ cán bộ cấp xã hiện nay
  ở huyện Phù Ninh 83
  4.3.3 Các giải pháp 83
  5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 102
  5.1 Kết luận 102
  5.2 Kiến nghị 104
  5.2.1 ðối với nhà nước 104
  5.2.2 ðối với ñịa phương 106

  1. ðẶT VẤN ðỀ
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài
  Trong sự nghiệp ñấu tranh giải phóng dân tộc và bảovệ Tổ quốc Việt
  Nam xã hội chủ nghĩa, cán bộ có vai trò cực kỳ quan trọng, là một trong
  những nhân tố ñặc biệt quyết ñịnh sự thành bại của cách mạng. Chủ tịch Hồ
  Chí Minh từng khẳng ñịnh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Mọi việc
  thành công hoặc thất bại, ñều do cán bộ tốt hoặc kém”.
  Tổ chức Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nambao gồm 4
  cấp là trung ương, tỉnh, huyện và xã. Trong ñó (xã,phường, thị trấn) là cấp
  thấp nhất, gần dân nhất, giữ vị trí hết sức quan trọng, là nền tảng của hệ
  thống chính trị, là cấp trực tiếp tổ chức, vận ñộngnhân dân thực hiện chủ
  trương ñường lối của ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, phát huy
  quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo ñời sống nhân dân, là “cầu nối” giữa
  ðảng, Nhà nước với nhân dân. Sự thay ñổi về kinh tế- xã hội trong những
  năm ñổi mới, ñặc biệt trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế ñã ñặt ra những
  thách thức lớn ñối với việc thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước ở ñịa
  phương, trong ñó có vấn ñề quản lý, ñào tạo - bồi dưỡng ñội ngũ cán bộ cấp
  xã nhằm nâng cao chất lượng ñội ngũ cán bộ cấp xã, ñảm bảo ñáp ứng yêu
  cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, thời kỳ công nghiệphóa, hiện ñại hóa ñất
  nước là vô cùng bức thiết. Trong thời gian qua, công tác quản lý, ñào tạo và
  bồi dưỡng cán bộ cấp xã của nước ta nói chung, ñã luôn bám sát nhiệm vụ
  chính trị, bám sát yêu cầu của thời kỳ quá ñộ trongñiều kiện khởi ñầu nền
  kinh tế thị trường ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước pháp
  quyền xã hội chủ nghĩa, nhà nước của dân, do dân và vì dân. Nội dung,
  phương pháp, cách làm trong xây dựng và thực hiện chính sách cán bộ ñã có
  nhiều ñổi mới, tiến bộ, mở rộng dân chủ, công khai trong xây dựng và thực
  hiện chính sách cán bộ. ða số cán bộ cấp xã phấn khởi và tin tưởng vào
  thành công của công cuộc ñổi mới, tham gia tích cực vào quá trình công
  nghiệp hóa, hiện ñại hóa ñất nước, góp phần to lớn vào quá trình xây dựng
  và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa. Trong những năm qua, ñội
  ngũ cán bộ cấp xã ñã ñược tăng cường về số lượng vàchất lượng. Họ ñược
  ñào tạo - bồi dưỡng ñể nâng cao trình ñộ lý luận chính trị, trau dồi kiến thức
  chuyên môn - nghiệp vụ, ñồng thời họ ñược trang bị kiến thức về quản lý
  nhà nước, trình ñộ và năng lực lãnh ñạo ñược nâng lên. Cơ cấu cán bộ về
  giới tính, về ñộ tuổi, về trình ñộ học vấn ngày càng hợp lý hơn. Tuy nhiên,
  nhìn chung chất lượng ñội ngũ cán bộ cấp xã còn nhiều mặt hạn chế, cơ cấu
  ñội ngũ cán bộ cấp xã chưa thật sự phù hợp, tỷ lệ cán bộ nữ còn thấp, cơ chế
  hoạt ñộng còn thiếu ñồng bộ. Công tác tổ chức cán bộ chưa theo kịp tình
  hình phát triển ñất nước. Chính sách cán bộ còn nhiều bất cập, chưa thật sự
  tạo ñộng lực tốt cho cán bộ làm việc và cống hiến .
  Cũng như vai trò của ñội ngũ cán bộ cấp xã trên cả nước, ñội ngũ cán
  bộ cấp xã huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ cũng nắm giữvai trò quan trọng góp
  phần vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của huyện. Bên cạnh những vai
  trò không thể phủ nhận thì chất lượng của ñội ngũ cán bộ cấp xã trên ñịa bàn
  huyện Phù Ninh hiện nay vẫn còn nhiều tồn tại. Việcñánh giá, tổng kết một
  cách có hệ thống chất lượng ñội ngũ cán bộ cấp xã trên ñịa bàn huyện chưa
  ñược tiến hành thường xuyên và chưa có giải pháp ñồng bộ ñể nâng cao chất
  lượng ñội ngũ cán bộ cấp xã. Câu hỏi ñặt ra:
  Thực trạng chất lượng ñội ngũ cán bộ cấp xã của huyện Phù Ninh, tỉnh
  Phú Thọ hiện nay như thế nào?
  Yếu tố nào ảnh hưởng ñến chất lượng cán bô cấp xã?
  Giải pháp nào ñể nâng cao chất lượng ñội ngũ cán bộcấp xã ở huyện
  Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ?
  ðể trả lời những câu hỏi trên, tôi tiến hành nghiêncứu ñề tài: ‘‘Giải
  pháp nâng cao chất lượng cán bộ cấp xã huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ"
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài
  1.2.1 Mục tiêu chung
  Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận, thực tiễn về xây dựng ñội ngũ
  cán bộ cấp xã, ñề xuất giải pháp nâng cao chất lượng ñội ngũ cán bộ cấp xã
  nhằm ñáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai ñoạn hiệnnay.
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể
  + Nghiên cứu và luận chứng nhằm làm rõ những căn cứlý luận về xây
  dựng ñội ngũ cán bộ cấp xã.
  + Nghiên cứu thực trạng số lượng, chất lượng ñội ngũ cán bộ cấp xã trong
  hệ thống chính trị ở huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ giai ñoạn 2008 - 2010.
  + ðề xuất phương hướng và những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao
  chất lượng ñội ngũ cán bộ cấp xã ở huyện Phù Ninh trong giai ñoạn hiện nay.
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu của ñề tài
  1.3.1 ðối tượng nghiên cứu của ñề tài
  ðối tượng nghiên cứu của ñề tài là cán bộ chuyên trách cấp xã với các
  hoạt ñộng tác nghiệp trong quá trình thực thi chức trách nhiệm vụ. Hệ thống
  văn bản về chế ñộ, chính sách của ñảng và nhà nước ñối với cán bộ cấp xã.
  Các chức danh cán bộ cấp xã ñược quy ñịnh tại Nghị ðịnh số
  92/2009/Nð-CP của Chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt
  Nam, ban hành ngày 22 tháng 10 năm 2009, gồm các chức danh sau ñây: Bí
  thư ðảng Ủy, Phó bí thư ðảng Ủy, Chủ tịch HðND, PhóChủ tich HðND,
  Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội Nôngdân, Chủ tịch Hội
  Phụ nữ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư ðoàn
  thanh niên.
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu
  +Về không gian:
  Các xã trên ñịa bàn huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ.
  + Về thời gian:
  Số liệu lấy từ năm 2008 – 2010 và dự báo cho giai ñoạn 2011 - 2015

  2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
  2.1 Cơ sở lý luận
  2.1.1 Một số khái niệm cơ bản
  2.1.1.1 Khái niệm cán bộ
  Hiện nay ñang có nhiều quan niệm khác nhau về cán bộ. ðể nhận thức
  ñầy ñủ và ñúng ñắn vấn ñề này, ta xem xét một số khái niệm sau ñây:
  - Theo cuốn ðại từ ñiển tiếng Việt do Nguyễn Như Ý chủ biên thì:
  “Cán bộ: dt.1. Người làm việc trong cơ quan nhà nước - cán bộ nhà nước. 2.
  Người giữ chức vụ, phân biệt với người bình thường.” [68, tr. 249]. Theo
  ðiều 1 của Pháp lệnh Công chức do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
  ngày 9/3/1998: "Cán bộ, công chức là công dân Việt Nam, trong biên chế và
  hưởng lương từ ngân sách".
  Từ những ñịnh nghĩa nêu trên, có thể hiểu "cán bộ" là khái niệm dùng
  ñể chỉ những người ở trong cơ cấu của một tổ chức nhất ñịnh, có trọng trách
  hoàn thành nhiệm vụ theo chức năng ñược tổ chức ñó phân công.
  Như vậy, có nhiều quan niệm về cán bộ, nhưng tựu trung lại, có hai
  cách hiểu cơ bản:
  Một là, cán bộ bao gồm những người trong biên chế nhà nước, làm việc
  trong các cơ quan ðảng, Nhà nước, ñoàn thể chính trị xã hội, các doanh
  nghiệp nhà nước và các lực lượng vũ trang nhân dân từ Trung ương ñến ñịa
  phương và cơ sở.
  Hai là, cán bộ là những người giữ chức vụ trong mộtcơ quan hay một
  tổ chức ñể phân biệt với người không có chức vụ.
  Từ những khái niệm về cán bộ nêu trên cho thấy, người cán bộ có bốn
  ñặc trưng cơ bản:
  + Cán bộ ñược sự ủy nhiệm của ðảng, Nhà nước và cáctổ chức khác
  trong hệ thống chính trị . lấy danh nghĩa của các tổ chức ñó ñể hoạt ñộng.
  + Cán bộ giữ một chức vụ, một trọng trách nào ñó trong một tổ chức
  của hệ thống chính trị.
  + Cán bộ phải thông qua tuyển chọn hay phân công công tác sau khi
  hoàn thành chương trình ñào tạo tại các trường ñại học, cao ñẳng, trung học
  chuyên nghiệp, dạy nghề; cán bộ ñược bổ nhiệm, ñề bạt hoặc bầu cử.
  + Cán bộ ñược hưởng lương và chính sách ñãi ngộ căncứ vào chức
  danh, nội dung, chất lượng hoạt ñộng và thời gian công tác của họ.
  Như vậy, hiểu theo nghĩa chung nhất, cán bộ là người lãnh ñạo, quản lý
  hoặc người làm chuyên môn, nhà khoa học hay công chức, viên chức làm
  việc, hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc từ cácnguồn khác. Họ ñược
  hình thành từ tuyển dụng, phân công công tác sau khi tốt nghiệp ra trường, từ
  bổ nhiệm, ñề bạt hoặc bầu cử.
  Chủ tịch Hồ Chí Minh ñã ñưa ra ñịnh nghĩa về cán bộ hết sức khái
  quát, giản dị và dễ hiểu. Theo Người: "Cán bộ là người ñem chính sách của
  ðảng, Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ vàthi hành, ñồng thời ñem
  tình hình dân chúng báo cáo cho ðảng, Chính phủ hiểu rõ ñể ñặt chính sách
  cho ñúng" [45, tr. 33].
  2.1.1.1 Khái niệm cán bộ cấp xã
  Cán bộ xã, phường, thị trấn (sau ñây gọi chung là cán bộ cấp xã), là
  công dân Việt Nam ñược bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường
  trực Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Bí thư, Phó Bí thư ðảng ủy, người
  ñứng ñầu tổ chức chính trị - xã hội.( Theo Luật cánbộ, công chức).
  Cán bộ cấp xã ñược quy ñịnh tại chương 2, Nghị ñịnh số:
  92/2009/Nð-CP, ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ, gồm có các
  chức danh sau ñây:
  a) Bí thư, Phó Bí thư ðảng ủy;
  b) Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội ñồng nhân dân;

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Báo cáo chính trị trình ñại hội ñại biểu ðảng bộ huyện Phù Ninh lần thứ
  XX, nhiệm kỳ 2010-2015.
  2. Hồ Chí Minh Toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, T12,
  Tr510.
  3. Nghị ñịnh số 114/2003/NðCP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về cán
  bộ, công chức xã, phường, thị trấn.
  4. Nghị ñịnh số 121/2003/NðCP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế
  ñộ, chính sách ñối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn.
  5. Nghị ñịnh của Chính phủ số 159/2005/Nð-CP ngày 27 tháng 12 năm
  2005 về phân loại ñơn vị hành chính xã, phường, thịtrấn.
  6. Nghị ñịnh số 92/2009/NðCP ngày 22/10/2009 của Chínhphủ về chức danh,
  số lượng, một số chế ñộ, chính sách ñối với cán bộ,công chức ở xã, phường,
  thị trấn và những người hoạt ñộng không chuyên trác h ở cấp xã.
  7. Pháp lệnh cán bộ công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998 và pháp lệnh
  sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 29
  tháng 4 năm 2003.
  8. Quyết ñịnh số 04/2004/Qð-BNV ngày 16/1/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội
  vụ về việc ban hành quy ñịnh tiêu chuẩn và nhiệm vụcụ thể ñối với cán
  bộ, công chức xã, phường, thị trấn.
  9. Bùi ðình Phong (2006), Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác
  cán bộ, NXB Lao ñộng, Hà Nội.
  10. Vũ Thị Ngọc Phùng (2005) - Giáo trình kinh tế phát triển, NXB Lao
  ñộng - Xã hội, Hà Nội.
  11. Quyết ñịnh số 40/2006/Qð-TTg ngày 15/2/2006 của Thủ tướng Chính
  phủ về việc phê duyệt kế hoạch ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  giai ñoạn 2006-2010.
  12. Quyết ñịnh số 28/2007/Qð-TTg ngày 28/2/2007 Của Thủ tướng Chính
  phủ về việc ñào tạo, ñồi dưỡng, công chức xã, phường, thị trấn các tỉnh
  khu vực miền núi phía Bắc giai ñoạn 2007-2010.
  13. Tạp chí cộng sản số 6 tháng 6 năm 2007, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
  14. Tạp chí cộng sản số 18 năm 2008, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
  15. Thông tư số 03/2004/TT-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ Nội Vụ hướng
  dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 114/2003/Nð-CP ngày 10/10/2003 của
  Chính phủ về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.
  16. Văn kiện ñại hội ðảng toàn quốc lần thứ X, NXB Chính trị Quốc gia,
  Hà Nội.

  Xem Thêm: Giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ cấp xã huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ cấp xã huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status