Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp quản lý và sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho nông nghiệp từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp quản lý và sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho nông nghiệp từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Giải pháp quản lý và sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho nông nghiệp từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định
  Mô tả bị lỗi font vài chữ chứ tài liệu không bị lỗi nhé

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục bảng vi
  Danh mục hình vii
  Danh mục viết tắt viii
  1. MỞ ðẦU 1
  1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ðỀTÀI 1 1.2 . MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2
  1.2.1. Mục tiêu chung 2
  1.2.2. Mục tiêu cụthể 2
  1.3. ðỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2 1.3.1. ðối tượng nghiên cứu 2
  1.3.2. Phạm vi nghiên cứu 2
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 3 2.1. HOẠT ðỘNG ðẦU TƯVÀ CÁC ðẶC TRƯNG CƠBẢN CỦA
  HOẠT ðỘNG ðẦU TƯ 3
  2.1.1. Khái niệm vềhoạt ñộng ñầu tư 3
  2.1.2. Các ñặc trưng cơbản của hoạt ñộng ñầu tư 4 2.1.3. Chi phí và kết quả ñầu tư 5
  2.2. DỰÁN ðẦU TƯ 7
  2.2.1. Khái niệm 7
  2.2.2. Phân loại dựán ñầu tư 8
  2.2.3. Chu kỳcủa dựán ñầu tư 8
  2.3. VỐN ðẦU TƯXÂY DỰNG CƠBẢN TỪNGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 11
  2.3.1. Khái niệm vềvốn ñầu tư 11
  2.3.2. Vốn ñầu tưxây dựng cơbản 12
  2.3.3. ðặc ñiểm vốn ñầu tưxây dựng cơbản từngân sách Nhà nước 13
  2.3.4. Phân loại vốn ñầu tưxây dựng cơbản 17 2.3.5. Vốn ñầu tưxây dựng cơbản cho nông nghiệp 18
  2.4 . QUẢN LÝ VỐN ðẦU TƯXÂY DỰNG CƠBẢN TỪNGÂN SÁCH
  NHÀ NƯỚC 19
  2.4.1. Những vấn ñềchung 19
  2.4.2. Yêu cầu 19
  2.4.3. Nguyên tắc 20
  2.4.4. Mục tiêu của quản lý vốn ñầu tưxây dựng cơbản 20 2.4.5. Phạm vi ñầu tưxây dựng cơbản từngân sách Nhà nước 21
  2.4.6. Quy trình quản lý vốn ñầu tưxây dựng cơbản 21 2.4.7. Nội dung quản lý vốn ñầu tưxây dựng cơbản 25 2.5. SỬDỤNG VỐN ðẦU TƯXÂY DỰNG CƠBẢN 32 2.5.1. ðối t ượng sửdụng của vốn ñầu tưxây dựng cơbản từngân sách Nhà
  nước 32
  2.5.2. Hiệu quảsửdụng vốn 36
  2.5.3. Quan ñiểm ñánh giá hiệu quảsửdụng vốn ñầu tư 37 2.5.4. Các chỉtiêu ñánh giá hiệu quảsửdụng vốn ñầu tưxây dựng cơbản 39
  2.5.5. Các nhân tố ảnh hưởng ñến hiệu quảsửdụng vốn ñầu tưxây dựng cơbản 43
  3. ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 44
  3.1. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ H ỘI C ỦA TỈ NH NAM ðỊNH 44
  3.1.1. ðặc ñiểm tựnhiên hành chính của tỉnh Nam ðịnh 44 3.1.2. Tình hình phát triển kinh tế- xã hội 45 3.1.3. Tiềm năng, lợi thếvà khó khăn, thách thức 48 3.2 . PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 50 3.2.1. Thu thập sốliệu 50
  3.2.2. Tổng hợp và xửlý sốliệu 50
  3.2.3. Phương pháp phân tích 51
  3.2.4. Hệthống chỉtiêu nghiên cứu 51
  4. KẾT QUẢNGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 53 4.1. KẾT QUẢ ðẦU TƯXÂY DỰNG CƠBẢN TỪNGÂN SÁCH
  NHÀ NƯỚC TRÊN ðỊA BÀN TỈNH NAM ðỊNH 53 4.1.1. Phát triển ñầu tư 53
  4.1.2. Huy ñộng vốn ñầu tư 53
  4.1.3. Cơsởvật chất 55
  4.1.4. Công tác quản lý Nhà nước về ñầu tưvà xây dựng 56 4.1.5. Tác ñộng của ñầu tư ñến phát triển kinh tế- xã hội 57 4.2. QUẢN LÝ VỐN ðẦU TƯXÂY DỰNG CƠBẢN CHO NÔNG
  NGHIỆP 60
  4.2.1. Lập kếhoạch ñầu tư 61
  4.2.2. Tổchức thực hiện 67
  4.3 . SỬDỤNG VỐN ðẦU TƯXÂY DỰNG CƠBẢN CHO NÔNG NGHIỆ P 84
  4.3.1. Dựán ñầu tưcho ñê ñiều 85
  4.3.2. Dựán ñầu tưcho thủy nông 89
  4.3.3. Dựán ñầu tưcho chương trình nước sạch vệsinh môi trường 93
  4.4. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG SỬDỤNG VỐN ðẦU TƯXÂY DỰNG
  CƠBẢN CHO NÔNG NGHIỆP TỪNGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 95
  4.4.1. Cơchếquản lý ñầu tưxây dựng 95 4.4.2. Nhân tốcon người 96
  4.5. MỘT SỐGIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ
  DỤNG VỐN ðẦU TƯXÂY DỰNG CƠBẢN CHO NÔNG NGHIỆP
  TỪNGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ðỊA BÀN TỈNH NAM ðỊNH 97
  4.5.1. Căn cứ ñềxuất giải pháp 97
  4.5.2. Hoạch ñịnh chiến lược phát triển ñầu tư 100 4.5.3. ðổi mới công tác kếhoạch ñầu tư 101 4.5.4. Nâng cao chất lượng lập, thẩm ñịnh và phê duyệt dựán ñầu tư 104
  4.5.5. Thực hiện nghiêm túc Luật ñấu thầu 108 4.5.6. Nâng cao kỷluật và chất lượng quyết toán vốn ñầu tư 109 4.5.7. ðẩy nhanh tốc ñộgiải ngân vốn ñầu tư 110 4.5.8. Chống thất thoát vốn Nhà nước trong ñầu tưvà xây dựng 112
  4.5.9. ðổi mới công tác cán bộquản lý dựán và khai thác sửdụng 117
  4.5.10. Nâng cao trình ñộcán bộquản lý vốn ñầu tưXDCB 118 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 120 5.1. Kết luận 120
  5.2. Kiến nghị 122
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 124

  1. MỞ ðẦU
  1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ðỀTÀI
  ðầu tưxây dựng cơbản (XDCB) là nhiệm vụchiến lược, một giải pháp chủ
  yếu ñểthực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội theo hướng tăng trưởng
  cao, ổn ñịnh và bền vững cho một ñất nước cũng nhưtrong từng ñịa phương.
  ðầu tưXDCB thu hút sựquan tâm ñặc biệt của mọi quốc gia, hấp thụsử
  dụng nguồn vốn ñồsộcủa mọi tầng lớp nhân dân và ñương nhiên kèm theo ñó hàng
  loạt các chính sách, thểchế, bộmáy ra ñời nhằm quản lý, sửdụng nguồn vốn ñầu tư
  ñem lại hiệu quảkinh tếnhất. Trong các nguồn vốn ñầu tưcho XDCB, nguồn vốn
  từngân sách Nhà nước (NSNN) luôn luôn ñóng vai trò hết sức quan trọng bởi ñó
  chính là biểu hiện của sức mạnh Nhà nước, ý chí của Nhà nước trong ñịnh hướng và
  hành ñộng cụthểvào công cuộc kiến quốc, chống mọi nguy cơtụt hậu và giải quyết
  tốt mối quan hệgiữa tăng trưởng kinh tếvà công bằng xã hội.
  Thời gian vừa qua cùng với cảnước, tỉ nh Nam ðịnh ñã có nhiều cốgắng
  và thu ñược một sốkết quảtrong lĩnh vực ñầu tưXDCB. Việc quản lý dựán
  (QLDA) theo ñiều lệquản lý ñầu tưvà xây dựng, thực hiện quy chế ñấu thầu ñã
  có tiến bộ. Nhiều dựán ñầu tư ñã hoàn thành và từng bước phát huy hiệu quả,
  góp phần chuyển dịch cơcấu kinh tế, cải thiện từng bước ñời s ống vật ch ất và
  tinh th ần của nhân dân. Song ñến nay so với mặt bằng chung của cảnước, Nam
  ðịnh vẫn là tỉ nh có ñiểm xuất phát và tích luỹtừnội bộnền kinh tếth ấp. Tổng
  ngân sách dành cho ñầu tưXDCB rất nhỏ, hiệu quảquản lý, sửdụng vốn ñầu tư
  còn hạn chế. Bởi v ậy, vấn ñềnâng cao hiệu quảquản lý và sửdụng vốn ñầu tư
  XDCB luôn thu hút sự quan tâm c ủa các cấp, các ngành. ðặc biệt trong ñiều
  kiện hiện nay, tỉnh Nam ðịnh ñang trong tiến trình ñẩy nhanh tốc ñộ công
  nghiệp hoá - hiện ñại hoá, ph ấn ñấu ñưa tốc ñộtăng trưởng GDP ngày một cao
  và bền vững, nhằm nhanh chóng khắc phục tình trạng tụt h ậu vềkinh tế. Th ực
  tiễn ñầu tưXDCB rất lớn, trong khi các nguồn lực nhất là nguồn vốn ñầu tưcủa
  Nhà nước còn hạn hẹp. Vì thế, việc nghiên cứu tìm ra các giải pháp qu ản lý, sử
  dụng vốn ñầu tưXDCB bằng vốn Nhà nước càng là vấn ñềcấp thiết. Xuất phát
  từyêu cầu thực tế ñó, tôi ñã chọn ñềtài: “Giải pháp qu ản lý và sửdụng vốn ñầu
  tưxây dựng cơbản cho nông nghiệp từngân sách Nhà nước trên ñịa bàn tỉnh Nam
  ðịnh”làm luận văn tốt nghiệp. Thực hiện ñềtài này với mong muốn có thể ñóng góp
  một phần nhỏbé hỗtrợcho việc nâng cao quản lý và sửdụng hiệu quảvốn ñầu tư,
  ñồng thời, góp phần thúc ñẩy tăng trưởng kinh tếcủa tỉnh.
  1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
  1.2.1. Mục tiêu chung
  ðánh giá thực trạng quản lý và sửdụng vốn ñầu tưXDCB cho nông nghiệp từ
  NSNN trên ñịa bàn tỉnh Nam ðịnh, trên cơsở ñó ñềxuất những giải pháp nhằm
  nâng cao quản lý và sửdụng vốn ñầu tưXDCB từNSNN trong thời gian tới.
  1.2.2. Mục tiêu cụthể
  - Hệthống hoá những vấn ñềlý luận và thực tiễn liên quan ñến lĩnh vực ñầu
  tưXDCB và quản lý vốn ñầu tưXDCB từNSNN;
  - ðánh giá thực trạng quản lý và sửdụng vốn ñầu tưXDCB cho nông nghiệp
  từNSNN trên ñịa bàn tỉnh Nam ðịnh;
  - ðềxuất một sốgiải pháp nhằm nâng cao quản lý và sửdụng vốn ñầu tư
  XDCB từNSNN cho nông nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Nam ðịnh nhằm ñáp ứng yêu
  cầu và mục tiêu phát triển kinh tếtrong giai ñoạn tới.
  1.3. ðỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
  1.3.1. ðối tượng nghiên cứu
  - Những vấn ñềlý luận và thực tiễn liên quan ñến ñầu tư, quản lý ñầu tưvà
  sửdụng vốn ñầu tưXDCB. Phương hướng chiến lược phát triển kinh tếxã hội của
  tỉnh Nam ðịnh, các giải pháp quản lý và sử dụng vốn ñầu tư XDCB cho nông
  nghiệp từNSNN.
  - Các c ơquan, tổchức quản lý và sửdụng vốn ñầu tưXDCB cho nông nghiệp.
  1.3.2. Phạm vi nghiên cứu
  Tập trung vào lĩnh vực ñầu tưXDCB cho nông nghiệp từNSNN trên ñịa bàn
  tỉnh Nam ðịnh trong thời gian từnăm (2006 – 2010) và giai ñoạn tới ñến năm 2015.

  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
  2.1. HOẠT ðỘNG ðẦU TƯ VÀ CÁC ðẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA HOẠT
  ðỘNG ðẦU TƯ
  2.1.1. Khái niệm vềhoạt ñộng ñầu tư
  Hoạt ñộng ñầu tưlà hoạt ñộng bỏvốn nhằm thu lợi trong tương lai.
  Không phân biệt hình thức thực hiện, nguồn gốc của vốn mọi hoạt ñộng
  có các ñặc trưng nêu trên ñều ñược coi là hoạt ñộng ñầu tư.
  ðầu tưtrên giác ñộnền kinh tếlà sựhy sinh giá trịhiện tại gắn với việc tạo ra
  các tài sản mới cho nền kinh tếquốc dân của một nước, hoặc một vùng, một tỉnh,
  thành phố các hoạt ñộng mua bán, phân phối lại, chuyển giao tài sản giữa các cá
  nhân, các tổchức không phải là ñầu tư ñối với nền kinh tế.
  ðầu tưcó thểtiến hành theo những phương thức khác nhau: ðầu tưtrực tiếp,
  ñầu tưgián tiếp (Nguyễn Mạnh ðức, 1994).
  - ðầu tưtrực tiếp: Theo phương thức này người này bỏvốn ñầu tưsẽtrực tiếp
  tham gia quản lý trong quá trình ñầu tư, quá trình quản lý kinh doanh khi ñưa dựán
  vào khai thác, sửdụng sau này. ðầu tưtrực tiếp có hai hình thức:
  + ðầu tưdịch chuyển: Là hình thức ñầu tưmà ở ñó chỉliên quan ñến việc
  tăng hoặc giảm quy mô của từng nhà ñầu tưcá biệt, nó không ảnh hưởng trực tiếp
  ñến việc tăng hoặc giảm quy mô vốn trên toàn xã.
  + ðầu tưphát triển: Là hình thức ñầu tưmà ở ñó có liên quan ñến sựtăng
  trưởng quy mô vốn của nhà ñầu tưvà quy mô vốn trên phạm vi toàn xã hội. ðiển
  hình của ñầu tưphát triển là ñầu tưvào khu vực sản xuất, dịch vụ, ñầu tưvào yếu tố
  con người và ñầu tưvào cơsởhạtầng kinh tếxã hội. ðó là quá trình chuyển hóa
  vốn bằng tiền thành vốn hiện vật ñểtạo nên những yếu tốcơbản của sản xuất kinh
  doanh dịch vụ tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật, năng lực sản xuất kinh doanh mới
  thông qua việc mua sắm, lắp ñặt thiết bị, máy móc, xây dựng nhà cửa vật kiến trúc
  và tiến hành các công việc có liên quan ñến sựphát huy tác dụng của các cơsởvật
  chất kỹthuật do hoạt ñộng của nó tạo ra.
  - ðầu tưgián tiếp: Là loại hình ñầu tưtrong ñó người có tiền bỏtiền ra cho
  vay hoặc mua các chứng chỉcó giá ñểhưởng lãi suất ñịnh trước (mua trái phiếu
  chính phủ, trái phiếu công trình, chứng khoán, trái khoán, gửi tiết kiệm ) hoặc lãi
  suất tùy thuộc vào kết quả hoạt ñộng kinh doanh của công ty phát hành. Theo
  phương thức ñầu tưnày, người bỏvốn ñầu tưkhông trực tiếp tham gia quản lý và
  ñiều hành dựán. ðầu tưgián tiếp không tạo ra tài sản mới cho nền kinh tếmà chỉ
  làm tăng giá trịtài chính của tổchức, cá nhân ñầu tư. Vì vậy, phương thức ñầu tư
  này còn gọi là ñầu tưtài chính.
  Hoạt ñộng ñầu tưlà quá trình sửdụng vốn ñầu tưnhằm duy trì những tiềm lực
  sẵn có hoặc tạo thêm tiềm lực mới ñểmởrộng quy mô hoạt ñộng của các ngành sản
  xuất, dịch vụ, kinh tế, xã hội nhằm tăng trưởng và phát triển nền kinh tế, nâng cao
  ñời sống vật chất, văn hóa và tinh thần cho mọi thành viên trong xã hội.
  ðầu tưXDCB dẫn ñến tích lũy vốn, xây dựng thêm nhà cửa và mua sắm thiết
  bịcó ích, làm tăng sản lượng tiềm năng của ñất nước và vềlâu dài ñưa tới sựtăng
  trưởng kinh tế. Như vậy, ñầu tư XDCB ñóng vai trò quan trọng trong việc ảnh
  hưởng tới sản lượng và thu nhập.
  Vì vậy, ñầu tưXDCB là một hoạt ñộng kinh tế ñưa các loại nguồn vốn ñểsử
  dụng vào XDCB nhằm mục ñích sinh lợi.
  2.1.2. Các ñặc trưng cơbản của hoạt ñộng ñầu tư
  - Là hoạt ñộng bỏvốnnên quyết ñịnh ñầu tưthường và trước hết là quyết
  ñịnh việc sửdụng các nguồn lực mà biểu hiện cụthểdưới các hình thức khác nhau
  nhưtiền, ñất ñai, tài sản, vật tưthiết bị, giá trịtrí tuệ (Nguyễn Mạnh ðức, 1994).
  Vốn ñược hiểu nhưlà các nguồn lực sinh lợi. Dưới các hình thức khác nhau
  nhưng vốn có thể xác ñịnh dưới hình thức tiền tệ, vì vậy các quyết ñịnh ñầu tư
  thường ñược xem xét từphương diện tài chính (tốn phí bao nhiêu vốn, có khảnăng
  thực hiện không, có khảnăng thu hồi ñược không, mức sinh lợi là bao nhiêu ).
  Nhiều dựán có thểkhảthi ởcác phương diện khác (kinh tế, xã hội) nhưng không
  khảthi vềphương diện tài chính và vì thếcũng không thểthực hiện trên thực tế.
  - Là hoạt ñộng có tính chất lâu dài.
  Khác với các hoạt ñộng thương mại, các hoạt ñộng chi tiêu tài chính khác,

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. BộKếhoạch và ðầu tư, Trung tâm bồi dưỡng cán bộkinh tế– kếhoạch (2004),
  Bài giảng nghiệp vụkếhoạch và ñầu tư.
  2. Chính phủ, Nghị ñịnh số 16/2005/Nð-CP, Nghị ñịnh số 112/2006/Nð-CP và
  Nghị ñịnh số 12/2009/Nð-CP Hướng dẫn và quản lý dự án ñầu tư xây dựng
  công trình.
  3. Chính phủ, Nghị ñịnh số 99/2007/Nð-CP và Nghị ñịnh số 112/2009/Nð-CP
  Hướng dẫn chi phí ñầu tưxây dựng công trình.
  4. Nguyễn Văn Chọn (1998),Phương pháp lập dựán ñầu tưtrong ngành xây dựng,
  NXB Xây dựng Hà Nội.
  5. Nguyễn Văn Chọn (2003), Kinh tế ñầu tưxây dựng, NXB xây dựng Hà Nội.
  6. Cục Thống kê Nam ðịnh (2010), Niên giám thống kê Nam ðịnh (các năm).
  7. Bùi Bá Cường – Bùi Trinh (1998), Một sốvấn ñềvềvốn ñầu tưcông, NXB
  Thống kê.
  8. Nguyễn Văn ðáng (2002), Quản lý dựán, NXB Thống kê.
  9. Nguyễn Mạnh ðức (1994), Hoàn thiện cơchếquản lý nhằm nâng cao hiệu quả
  ñầu tưXDCB ởViệt Nam. Luận án tiến sỹkinh tế(1993), trường ðại học Kinh
  tếQuốc dân.
  10. TS. Nguyễn Ái ðoàn (2004), Kinh tếhọc vĩmô,NXB Chính trịQuốc gia.
  11. Trần Thu Hà (2005), Bài giảng môn quản lý dựán, ðại học Bách khoa Hà Nội.
  12. HðND tỉnh Nam ðịnh nhiệm kỳ2004 -2011, kỷhiếu kỳhọp(kỳthứ5, thứ7,
  thứ9, thứ11, thứ13).
  13. Bùi Mạnh Hùng, Nguyễn ThịMai (2003), Giáo trình kinh tếxây dựng, NXB
  xây dựng Hà Nội.
  14. Kho bạc Nhà nước t ỉ nh Nam ðịnh, báo cáo quyết toán v ốn ñầu tưXDCB(các năm).
  15. PGS.PTS Nguyễn Ngọc Mai (1998), Giáo trình Kinh tế ñầu tư, ðại học Kinh tế
  Quốc dân Hà Nội.
  16. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Xây dựng số
  16/2003/QH11.
  17. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghiĩa Việt nam, Luật ðấu thầu số
  61/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
  18. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật ðầu tư số
  59/2005/QH11 ngày 22/9/2005, Luật sửa ñổi bổsung một số ñiều của các luật
  liên quan ñến ñầu tưxây dựng cơbản số38/2009/QH12.
  19. SởKếhoạch và ðầu tưtỉnh Nam ðịnh, Quy hoạch phát triển KT - XH tỉnh Nam
  ðịnh ñến năm 2015.
  20. SởKếhoạch và ðầu tưtỉnh Nam ðịnh (2010), Báo cáo vềTình hình và những
  giải pháp chấn chỉnh quản lý ñầu tưvà xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước
  trong thời gian tới.
  21. Tỉnh uỷNam ðịnh (2010), Văn kiện ðại h ội ðảng bột ỉ nh Nam ðịnh lần thứXVIII.
  22. GS.TSKH Nguyễn Quang Thái (2008), Một sốvấn ñềvề ñầu tưcông, Trung
  tâm thông tin và dựbáo kinh tế- xã hội quốc gia, Bộkếhoạch và ñầu tư.
  23. VũCông Tuấn (2002), Thẩm ñịnh dựán ñầu tư, NXB Thành phốHồChí Minh.
  24. UBND tỉnh Nam ðịnh, quyết ñịnh vềviệc giao chỉtiêu kếhoạch và dựtoán
  ngân sách Nhà nước(các năm).

  Xem Thêm: Giải pháp quản lý và sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho nông nghiệp từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp quản lý và sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho nông nghiệp từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status