Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu đề xuất giải pháp đầu tư công trong ngành công thương cho giảm nghèo tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu đề xuất giải pháp đầu tư công trong ngành công thương cho giảm nghèo tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp đầu tư công trong ngành công thương cho giảm nghèo tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
  Mô tả bị lỗi font vài chữ chứ tài liệu không bị lỗi nhé

  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI CAM ðOAN . i
  LỜI CẢM ƠN ii
  DANH MỤC CÁC BẢNG vi
  DANH MỤC CÁC ðỒ THỊ viii
  DANH MỤC CÁC HÌNH . ix
  DANH MỤC CÁC HỘP x
  DANH MỤC VIẾT TẮT . xi
  1. MỞ ðẦU . 1
  1.1 Sự cần thiết của ñề tài nghiên cứu 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu . 2
  1.2.1 Mục tiêu chung . 2
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể . 2
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghên cứu 2
  1.3.1 ðối tượng nghiên cứu 2
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 3
  2. MỘT SỐ VẤN ðỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ðẦU TƯ CÔNG
  TRONG NGÀNH CÔNG THƯƠNG CHO GIẢM NGHÈO Ở
  CẤP HUYỆN . 4
  2.1 Khái niệm ñầu tư công trong ngành công thương cho giảm nghèo . 4
  2.2 ðặc ñiểm của ñầu tư công trong ngành công thương cho
  giảm nghèo . 10
  2.3 Vai trò của ñầu tư công trong ngành công thương chogiảm nghèo 11
  2.4 Nội dung nghiên cứu ñầu tư công trong ngành công thương cho
  giảm nghèo . 13
  2.4.1 Nghiên cứu các chính sách ñầu tư công . 13
  2.4.2 ðầu tư công cho công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 14
  2.4.3 ðầu tư công cho thương mại dịch vụ 15
  2.5 Các nhân tố ảnh hưởng ñến ñầu tư công trong ngành công thương
  cho giảm nghèo của huyện . 17
  2.5.1 Khả năng về nguồn vốn ñầu tư công . 17
  2.5.2 Năng lực của chính quyền các cấp 17
  2.5.3 Công tác lập kế hoạch . 18
  2.5.4 Sự phối hợp với chính quyền các cấp . 18
  2.5.5 Chính sách khuyến công - khuyến thương 18
  2.6 Phương pháp tiếp cận trong ñầu tư công . 19
  2.7 Kinh nghiệm ñầu tư công trong ngành công thương cho giảm
  nghèo ở các nước trên thế giới và ở Việt Nam 21
  2.7.1 Kinh nghiệm ñầu tư công trong ngành công thương trên thế giới . 21
  2.7.2 Kinh nghiệm ñầu tư công trong ngành công thương ở Việt Nam . 24
  3. ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 28
  3.1 ðặc ñiểm của huyện Sơn ðộng . 28
  3.1.1 ðiều kiện tự nhiên 28
  3.1.2 ðiều kiện kinh tế - xã hội . 33
  3.2 Phương pháp nghiên cứu 38
  3.2.1 Phương pháp chọn ñiểm nghiên cứu . 38
  3.2.2 Phương pháp thu thập số liệu 39
  3.2.3 Phương pháp xử lý số liệu 43
  3.2.4 Phương pháp phân tích . 43
  3.2.5 Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu 44
  4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN . 47
  4.1 Thực trạng ñầu tư công trong ngành công thương cho
  giảm nghèo . 47
  4.1.1 Chính sách ñầu tư công trong ngành công thương cho giảm nghèo 47
  4.1.2 Tình hình ñầu tư công cho phát triển ngành công nghiệp - tiểu thủ
  công nghiệp huyện Sơn ðộng . 54
  4.1.3 Tình hình ñầu tư công cho phát triển ngành thương mại dịch vụ
  huyện Sơn ðộng . 58
  4.1.4 Kết quả ñầu tư công trong ngành công thương cho giảm nghèo
  huyện Sơn ðộng . 64
  4.1.5 Hiệu quả ñầu tư công trong ngành công thương cho giảm nghèo
  huyện Sơn ðộng . 76
  4.1.6 Những nhân tố ảnh hưởng ñến ñầu tư công trong ngành công
  thương cho giảm nghèo 78
  4.1.7 ðánh giá chung về việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển
  ngành công thương . 82
  4.2 Giải pháp ñầu tư công trong ngành công thương cho giảm nghèo 93
  4.2.1 Quan ñiểm, ñịnh hướng ñầu tư công trong ngành công thương cho
  giảm nghèo . 93
  4.2.2 Giải pháp chung ñầu tư công cho ngành công thương 95
  4.2.3 Giải pháp ñầu tư công cho ngành công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp . 98
  4.2.4 Giải pháp ñầu tư công cho ngành thương mại dịch vụ . 102
  V. KẾT LUẬN . 109
  5.1 Kết luận 109
  5.2 Kiến nghị 110
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 111
  PHỤ LỤC 113

  1. MỞ ðẦU
  1.1 Sự cần thiết của ñề tài nghiên cứu
  Công thương là ngành cực kỳ quan trọng, không thể thiếu ñược của nền
  kinh tế quốc dân, nó càng ngày càng chiếm giữ tỷ trọng lớn, vị trí vai trò quan
  trọng ñối với việc ổn ñịnh và phát triển nền kinh tế.
  Hơn hai mươi năm sau ñổi mới, ñất nước ta ñang chuyển mình từng
  ngày, nền kinh tế bước dần sang cơ chế thị trường tăng trưởng kinh tế nhanh
  và ổn ñịnh. Tuy nhiên, sự phát triển kinh tế vẫn chưa ñồng ñều giữa các vùng,
  các thành phần kinh tế. Khu vực nông thôn, nhất là các tỉnh miền núi, vùng
  sâu vùng xa còn nhiều khó khăn. Kinh tế chậm phát triển, tỷ lệ hộ nghèo còn
  nhiều. ðể phát triển những ñịa phương thuộc khu vựcnày, Chính phủ ñã và
  ñang tiếp tục ñầu tư nguồn lực ñáng kể cho các chương trình phát triển trên
  diện rộng và cân ñối về mặt xã hội. Hỗ trợ, ñầu tư công là một trong hai lĩnh
  vực ñầu tư trong nền kinh tế, ở các vùng khó khăn. Ở những vùng này, ñầu tư
  của Nhà nước là yếu tố căn bản cho sự phát triển “cất cánh” nơi ñây tương
  xứng với các vùng khác. ðầu tư công sẽ tạo ra môi trường thuận lợi, khuyến
  khích các thành phần kinh tế, ñặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân phát huy hết
  khả năng của mình, tham gia vào phát triển chung của cả cộng ñồng.
  Sơn ðộng là huyện nghèo vùng cao của tỉnh Bắc Giang, nơi có gần ñến
  43% dân cư là thuộc dân tộc thiểu số. Kinh tế huyệnphát triển chậm, tỷ trọng
  công nghiệp chiếm tỷ lệ thấp 23%, nông lâm nghiệp chiếm tỷ trọng cao 68%.
  Tỷ lệ hộ nghèo năm 2009 chiếm 37,84% (tỷ lệ hộ nghèo của xã cao nhất
  chiếm 54,45%), trong khi ñó cả nước chỉ chiếm 11% (chuẩn nghèo 2006 -
  2010). Vì vậy, cần phải phát triển ngành công thương ñể thu hút lao ñộng
  nông nghiệp, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện ñời sống nhân
  dân trong huyện.
  Sơn ðộng ñã tiếp nhận nhiều công trình của Nhà nước như: Chương
  trình 134, 135, NQ30a, NPT các chương trình ñầu tưcông ñã ñược các tạp
  chí, phương tiện, truyền thông và các hội thảo phântích nhiều. Nhưng chưa
  có một nghiên cứu nào thực sự ñi sâu và ñánh giá ñềra ñịnh hướng nhằm tăng
  cường hiệu quả ñầu tư công trong ngành công thương cho huyện nghèo như
  huyện Sơn ðộng.
  Xuất phát từ những lý do trên ñược sự ñồng ý của thầy giáo: GS.TS.
  ðỗ Kim Chung và huyện Sơn ðộng tôi tiến hành nghiêncứu ñề tài:
  “Nghiên cứu ñề xuất giải pháp ñầu tư công trong ngành công thương
  cho giảm nghèo tại huyện Sơn ðộng, tỉnh Bắc Giang”.
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu
  1.2.1 Mục tiêu chung
  Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng ñầu tư công cho ngành công thương
  từ ñó ñề xuất giải pháp phù hợp giúp giảm nghèo nhanh và bền vững tại
  huyện Sơn ðộng, tỉnh Bắc Giang.
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể
  ðể ñạt ñược mục tiêu chung ñề tài nhằm ñạt ñược mục tiêu cụ thể sau:
  - Góp phần hệ thống hóa một số vấn ñề lý luận và thựctiễn về ñầu tư
  công trong ngành công thương cho giảm nghèo ở cấp huyện.
  - ðánh giá ñược thực trạng ñầu tư công trong ngành công thương cho
  giảm nghèo ở huyện Sơn ðộng.
  - ðề xuất giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả ñầu tư công cho ngành
  công thương ñể thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững ở huyện
  Sơn ðộng, tỉnh Bắc Giang.
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghên cứu
  1.3.1 ðối tượng nghiên cứu
  ðề tài tập trung nghiên cứu những vấn ñề lý luận và thực tiễn về ñầu tư
  công cho ngành công thương và thực trạng ñầu tư công trong ngành công
  thương cho giảm nghèo.
  ðối tượng khảo sát chủ yếu là các ñơn vị cung cấp,tiếp nhận và thực
  hiện ñầu tư công cho ngành công thương trên ñịa bànhuyện.
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu
  1.3.2.1 Phạm vi không gian
  ðề tài nghiên cứu tại ñịa bàn huyện Sơn ðộng, tỉnhBắc Giang.
  1.3.2.2 Phạm vi thời gian
  Thời gian nghiên cứu ñề tài tiến hành từ 19/06/2010 ñến 15/09/2011.
  Số liệu bao gồm những thông tin cập nhập ở các tàiliệu ñã công bố qua
  các năm và 3 năm gần ñây.
  1.3.2.3 Phạm vi nội dung
  Nghiên cứu thực trạng ñầu tư công trong ngành công thương nhằm
  giảm nghèo ở huyện Sơn ðộng. ðề tài tập trung nghiên cứu thực trạng ñầu tư
  dưới hình thức ñầu tư bằng vốn dưới góc ñộ lĩnh vực(ngành) mà nguồn hỗ
  trợ ñầu tư tác ñộng. Trong ñó, với ngành công thương chỉ tính ñầu tư công
  cho lĩnh vực.

  2. MỘT SỐ VẤN ðỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ðẦU TƯ CÔNG
  TRONG NGÀNH CÔNG THƯƠNG CHO GIẢM NGHÈO
  Ở CẤP HUYỆN
  2.1 Khái niệm ñầu tư công trong ngành công thương cho giảm nghèo
  Khái niệm công nghiệp
  “Công nghiệp là ngành kinh tế thuộc lĩnh vực sản xuất vật chất - một
  bộ phận cấu thành nền sản xuất vật chất của xã hội.Công nghiệp bao gồm ba
  loại hoạt ñộng chủ yếu:
  - Khai thác tài nguyên thiên nhiên tạo ra nguồn nguyên liệu nguyên
  thủy.
  - Chế biến các loại sản của công nghiệp khai thác của nông lâm, ngư
  nghiệp thành các loại sản phẩm khác nhau ñáp ứng các nhu cầu khác nhau của
  xã hội.
  - Hoạt ñộng dịch vụ của sửa chữa các sản phẩm côngnghiệp nhằm khôi
  phục giá trị sử dụng của chúng” (Nguyễn ðình Phan, Nguyễn Kế Tuấn, 2007)
  Xét trong tổng thể quá trình tái sản xuất xã hội, khai thác là hoạt ñộng
  khởi ñầu toàn bộ quả trình sản xuất công nghiệp. Hoạt ñộng này có nhiệm vụ
  cắt ñứt mối liên hệ trực tiếp của ñối tượng lao ñộng với ñiều kiện tự nhiên.
  Chế biến là hoạt ñộng sử dụng các tác ñộng cơ học, lý học, hóa học và sinh
  học làm thay ñổi hình thức, tính chất, kích thước của các loại nguyên liệu
  nguyên thủy ñể tạo ra các sản phẩm trung gian và tiếp tục chế biến ra các sản
  phẩm cuối cùng và ñưa vào sử dụng khác nhau. Trong chế biến công nghiệp,
  một loại sản phẩm thường ñược tạo thành từ những loại nguyên liệu khác
  nhau. Sản phẩm trung gian là kết quả của hoạt ñộng chế biến nguyên liệu
  nguyên thủy và ñược dùng làm nguyên liệu cho các quá trình chế biến tiếp
  theo. Sản phẩm cuối cùng là sản phẩm ñã ñảm bảo ñủ các yêu cầu cần thiết
  cho sản phẩm hoặc tiêu dùng cá nhân. Sửa chữa là một hoạt ñộng dịch vụ
  quan trọng nhằm phục hồi giá trị sử dụng của một sốloại máy móc thiết bị và
  vật phẩm tiêu dùng sau một thời gian sử dụng nhất ñịnh. Dịch vụ sửa chữa
  công nghiệp là loại hoạt ñộng này ñược thực hiện tiếp bằng những người sử
  dụng máy móc và vật phẩm tiêu dùng. Sau ñó do quy mô yêu cầu cần sửa
  chữa tăng lên, hoạt ñộng này ñược tách khỏi quá trình sử dụng trực tiếp và trở
  thành một lĩnh vực chuyên môn hóa do những bộ phận ñộc lập thực hiện. Sự
  phát triển dịch vụ sửa chữa giữ vị trí trọng yếu trong quá trình sản xuất, nó
  vừa ñảm bảo tiết kiệm của cải vật chất, vừa là ñiềukiện ñảm bảo quá trình sản
  xuất của các ngành diễn ra bình thường và an toàn.
  Mối quan hệ giữa hoạt ñộng khai thác, chế biến và sửa chữa các sản
  phẩm công nghiệp ñược khái quát sơ ñồ dưới ñây:

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Trần Thị Hoà Bình, Trần Văn Nam, 2005, Giáo trình thương mại quốc
  tế, NXB Lao ñộng – Xã hội, Hà Nội.
  2. GS.TS ðỗ Kim Chung (2005). ‘Tài chính vi mô choxóa ñói giảm nghèo:
  một số vấn ñề lý luận và thực tiễn’. Tạp chí nghiên cứu kinh tế, số 11(330),
  tr. 3 - 10.
  3. Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang. Niên giám thống kê tỉnh Bắc Giang 2000 -
  2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. NXB Thống kê, Hà Nội.
  4. GS.TS. ðỗ Kim Chung (2005). Bài giảng Chính sách nông nghiệp, ðH
  Nông nghiệp Hà Nội.
  5. Hoàng ðức Thân, ðặng ðình ðào, 2003, Giáo trình kinh tế thương mại,
  Trường ðại học kinh tế Quốc dân, NXB Thống kê, Hà Nội.
  6. GS.TS. Phạm Vân ðình (chủ biên) (2009). Giáo trình chính sách nông
  nghiệp, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  7. Nguyễn Thị Mơ, 2005, Lựa chọn bước ñi và giải pháp ñể Việt Nam mở
  cửa về dịch vụ thương mại, NXB Lý luận chính trị.
  8. Nghị ñịnh 14/2008/Nð-CP. ‘Nghị ñịnh quy ñịnh tổchức các cơ quan chuyên
  môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh’
  9. Nghị Quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008. Chương trình giảm
  nghèo nhanh và bền vững cho 62 huyện nghèo.
  10. Trần Thị Như Ngọc (2009). Thực trạng và ñịnh hướng ñầu tư công cho
  phát triển kinh tế huyện Sơn ðộng, tỉnh Bắc Giang, Luận văn tốt nghiệp
  ñại học, Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội, Gia Lâm, Hà Nội.
  11. GS.TS. Vũ Thị Ngọc Phùng (2005). Giáo trình Kinh tế phát triển, NXB
  Lao ñộng – Xã hội, Hà Nội.
  12. Quyết ñịnh số 20/2007/Qð-TTg ngày 05/02/2007. Chương trình mục
  tiêu quốc gia về giảm nghèo giai ñoạn 2006 - 2010.
  13. Quyết ñịnh số 07/2006/Qð-TTg ngày 10/01/2006. Chương trình phát triển
  kinh tế - xã hội các xã ñặc biệt khó khăn vùng ñồngbào dân tộc và miền núi.
  14. PGS.TS. Nguyễn Văn Song(2006). Giáo trình Kinh tế công cộng, NXB
  Nông nghiệp, Hà Nội.
  15. Vũ Thanh Sơn(2005). ‘Một số cách tiếp cận mới về vai trò nhà nước
  trong cung cấp hàng hóa và dịch vụ công’, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế,
  số 326, tr32-39.
  16. Vũ Thanh Sơn (2006). ‘Tạo môi trường cạnh tranh trong khu vực công:
  một số cách tiếp cận và kinh nghiệm quốc tế’, Tạp chí Nghiên cứu kinh
  tế, số 338, tr 3-10
  17. Nguyễn Phương Thanh, 2005, Tình hình sử dụng vốn vốn của các hộ
  nông dân tham gia hoạt ñộng dịch vụ thương mại dịchvụ, Khoa Kinh tế
  trường ðại học Nông nghiệp Hà nội.
  18. TS. Nguyễn Phúc Thọ (2010). ‘ðánh giá tác ñộngchương trình 135 của
  Chính phủ ñến kinh tế - xã hội huyện Sơn ðộng, tỉnhBắc Giang’. Tạp
  chí kinh tế và phát triển, số 152, tr. 58 - 63.
  19. Vũ ðình Tích, 2004, Khu vực dịch vụ trong hệ thống tài khoản Quốc gia
  SNA và việc vận dụng trong lập kế hoạch, NXB Thống kê.
  20. TS. Tô Dũng Tiến (2005). Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế,
  ðại học Nông Nghiệp Hà Nội.
  21. Lương Văn Tự, 2006, Các văn kiện gia nhập tổ chức thương mại thế
  giới, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  22. Viện Ngôn ngữ học (2000). Từ ñiển Tiếng Việt, NXB ðà Nẵng.
  23. Bách khoa toàn thư mở Wikipedia (2008). Dịch vụ,
  http://vi.wikipedia.org/wiki/D%E1%BB%8Bch_v%E1%BB%A5
  24. Bách khoa toàn thư mở Wikipedia (2008). Công nghiệp, http://vi.wikipedia.org

  Xem Thêm: Nghiên cứu đề xuất giải pháp đầu tư công trong ngành công thương cho giảm nghèo tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu đề xuất giải pháp đầu tư công trong ngành công thương cho giảm nghèo tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status